Oksenøyveien nord

Oksenøyveien nord skal utvikles til å være en urban bydel med unike kvaliteter for både arbeidsplasser og boliger, et område med særpreg og egen identitet, og et attraktivt område for bosatte, næringsliv og tilreisende

Ortofoto med avgrensning

Området har en viktig strategisk beliggenhet som koblingspunkt mellom Lysaker og Fornebu. Store infrastrukturprosjekter med ny t-bane til Fornebu og Vestre lenke fra Fornebu til ny E18 medfører nye forutsetninger for utviklingen av området. Det legges til rette for en bymessig utvikling i området både for å utnytte banekapasitet og for å bidra til en større helhet i bygningsstruktur.

Planprogram for Oksenøyveien nord og Fornebuveien 35

Planprogram for området ble vedtatt i Planutvalget 19.09.2019. Planprogrammet har som hensikt å sikre en helhetlig bymessig utvikling gjennom et felles plangrep, samt å avklare utredningsbehov og prosess i forbindelse med videre detaljreguleringer.
Planområdet skal utvikles til et attraktivt og klimavennlig byområde. Forutsetning er en blanding av funksjoner og korte avstander til de daglige gjøremål. Fysiske begrensninger for utvikling av området og behov for støyskjerming påvirker lokaliseringen av funksjoner. Næringsbebyggelse skal skjerme bakenforliggende boligbebyggelse for støy.

Fastsatt planprogram finner du her:

Planprogram for Oksenøyveien nord og Fornebuveien 35

Saken som ble behandlet i planutvalget med tilhørende vedlegg finner du her:

Forslag til planprogram for Oksenøyveien nord og Fornebuveien 35

Temakart,-gater-og-byrom Oksenøyveien nord

Pågående planprosesser

Det er flere pågående prosesser for detaljregulering innenfor området. Se egne informasjonssider nedenfor

Egne informasjonssider om disse planene finner du her: