Hamang Industriveien

Hvor er Hamang/Industriveien?

Hamang og Industriveien grenser til Sandvika i sydøst. Hamang består av en flat odde og Sandvikselva meandrerer gjennom store deler av området. Innenfor planområdet ligger blant annet Kjørbotangen park, Sandvika videregående skole, Sandvika kirke, og enkelte mindre og mellomstore bedrifter/forretninger, deriblant Hamang Næringssenter. Planområdet Industriveien består i hovedsak av større og mindre næringsbygg med til sammen ca. 500 arbeidsplasser.

Hva er planene?

Hamang og Industriveien skal utvikles til et attraktivt bymiljø basert på bolig, nærings- og servicevirksomheter, kulturliv og møteplasser, park og rekreasjonsområder. Viktige kulturmiljøer og naturområder skal bevares og integreres i det nye utbyggingsområdet. Grønnstruktur langs Sandvikselva skal bevares og styrkes.

Utbyggingen skal være basert på helhetlig og langsiktig miljø- og ressurstenkning. Det skal legges til rette for en livsstil som gjør det lett for beboerne å leve miljøvennlig. Det skal legges vekt på gode gang- og sykkelforbindelser mellom planområdet og resten av Sandvika.

Til sammen dekker de to områdene 277 daa. Forretnings- og næringsarealer lokaliseres til gateplan og langs viktige byakser. Til sammen åpner planene for ca. 1 500–1 800 boliger og næringsarealer tilsvarende ca. 2 000 ansatte.

Planen for Industriveien inneholder to alternative forslag - ett med forslag om tomt for 4-parallell barneskole.

Hva skjer med planene?

Kommunen har utarbeidet et planforslag for både Hamang og Industriveien som ble fremmet i Planutvalget til 1. gangsbehandling i oktober 2019. Politisk behandling ble utsatt og planene ble sendt til administrasjon for nærmere avklaring av de økonomiske forutsetningene for opparbeidelse av nødvendig infrastruktur.

Les den politiske saken her.

Kommunestyret 23. november 2022 sluttet seg til kjøpet av Statens vegvesens eiendom på Hamang, gnr. 200, bnr. 33, for 405 mill kroner + offentlige omkostninger.

Nytt lokalveinett

I juli 2021 åpnet det nye lokalveinettet i Sandvika, med en gang- og sykkelbro som binder sammen Hamangsletta med Industriveien. 

Gang- og sykkelbro Hamang