Lysaker

Samarbeidet mellom Bærum og Oslo kommuner om veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) Lysakerbyen, har gitt kommunene en felles plattform for arbeidet med knutepunktet. Myke trafikanter skal prioriteres.  

Statens vegvesen skal lage en detaljreguleringsplan for Lysaker kollektivterminal

Hensikten med planleggingen av Lysaker kollektivterminal er å sikre at flere av de østgående regionbussene kan ha endeholdeplass på Lysaker.

Statens vegvesen har lagt planprogrammet for Lysaker kollektivterminal ut på høring, varsler planoppstart og ber om innspill innen 10. februar 2023.

Her finner du planprogrammet til Statens vegvesen som er ute på høring.

Åpent informasjonsmøte

Statens vegvesen arrangerer et digitalt møte på Teams ( klikk på møtelenke for å komme inn på møtet) den 17. januar 2023 kl. 18–19.30.

Åpen kontordag

 24. januar 2023 kl. 15–19. arrangerer Statens vegvesen åpen kontordag i Fornebubanen sine lokaler i Lysaker torg 45.

VPOR Lysakerbyen

En veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) ble vedtatt av Bærum kommunestyre 6. februar 2019, og av Oslo bystyre 19. juni 2019. Lysaker som fremtidig bysentrum har en sentral plass i planen.

Planen har en helhetlig tilnærming til utvikling i området der mange og ulike aktører har betydelige utbyggingsinteresser. Begge kommuner må se til at viktige felles rom og strukturer blir sikret  i det videre arbeidet, slik at viktige eksisterende kvaliteter blir tatt vare på  og nye kan bli utviklet.

Planområdet på nesten 1000 dekar, omfatter arealer på begge sider av kommune- og fylkesgrensen som går i Lysakerelva, blant annet kollektivknutepunktet Lysaker og områdene Sollerud og Lilleaker i Oslo, samt Granfoss, Lysaker syd og forbindelsen mot Fornebu ved Teleplan i Bærum. 

Samarbeid med berørte har vært en viktig del av VPOR-arbeidet.  Det har blant annet vært gjennomført to større arbeidsverksteder, i tillegg til en rekke møter med skoler og barnehager, Lysakerbyen næringsvel og grunneieren Mustad Eiendom AS. 

Her kan du lese Veiledende plan for offentlig rom - Lysakerbyen 

Lysaker t-bane stasjon, Fornebubanen

Fornebubanen skal gå fra Majorstuen til Fornebu, og ha stasjon på blant annet Lysaker. T-bane stasjonen skal etableres under terreng og vil få stasjonsnedgang rett nord for jernbanestasjonen.

Stasjonen skal ligge henvendt til nytt stasjonstorg med Lysaker jernbanestasjon i sør og ny stasjonspark i øst.

Ambisjoner om en by

Bærum og Oslo kommune har ambisjoner om å utvikle Lysaker til en by - Lysakerbyen. Statens vegvesen har som oppgave å etablere en ny og effektiv busstasjon på Lysaker, slik at flere velger å reise med kollektivt. Lysaker skal utvikles til å bli et regionalt kollektivknutepunkt, hvor det skal bli enklere omstigning mellom buss, metro (T-bane) og jernbane. Videre er det et ønske om å redusere E18 som barriere, og gjøre det enklere å sykle og gå gjennom Lysaker.

Lysaker er definert som bysenter i Bærum kommunes forslag til kommuneplan.  

I tråd med Stortingets vedtak fra juni 2020, hvor blant annet bussveien utgår, er det satt i gang en prosess for en forenklet løsning for Lysaker kollektivterminal. Dette arbeidet pågår og det arbeides med et revidert planprogram.

Koordineringsarbeid Lysaker

Som beskrevet over er det mange pågående prosesser som vil gi føringer for en fremtidig utvikling av Lysaker kollektivknutepunkt. Lysaker er blitt definert som byport vest i KVU Oslo- navet, ny bussterminal skal etableres, Fornebubanen skal ha stasjon her og jernbanen skal utvide med to jernbanespor mot nord.  Samtidig skal Lysaker utvikles som byområde og er sammen med Fornebu definert som en av hovedutbyggingsretningene i Bærum kommune.

Fornebu/ Lysaker er i kommuneplanens arealdel påregnet å ta om lag 40% av den fremtidige veksten innenfor bolig og næringsvirksomhet i kommunen fram til 2035.

Visjon for området

I veiledende plan for Lysakerbyen er det etablert en visjon for området: urban portal- fra trafikkmaskin til levende by. Dette skal skje samtidig som veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Mange aktører krever samordning 

Det er flere offentlige aktører, blant annet Statens vegvesen, Bane NOR/Jernbanedirektoratet og Fornebubanen som skal i gang med planlegging og utbygging på Lysaker for å realisere tiltak innenfor sitt ansvarsområde. Dette krever at flere problemstillinger ses på helhetlig og at arbeid samordnes. Bærum kommune koordinerer derfor et pågående samarbeid mellom de offentlige aktørene for å samordne planarbeidene på Lysaker og holde hverandre orientert om status, endringer, milepæler og framdrift.

Pågående planprosesser

Vedtatte planer og dokumenter

Relevante dokumenter - Mulighetsstudie Lysaker

Lysaker prosesser i Oslo kommune

Lysaker knutepunkt

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner