Lysaker

Myke trafikanter skal prioriteres. Samarbeidet mellom Bærum og Oslo kommuner om veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) Lysakerbyen, har gitt kommunene en felles plattform for arbeidet med knutepunktet. 

VPOR Lysakerbyen

En veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) ble vedtatt av Bærum kommunestyre 6. februar 2019, og av Oslo bystyre 19. juni.2019. Lysaker som fremtidig bysentrum har en sentral plass i planen.

Planen har en helhetlig tilnærming til utvikling i området der mange og ulike aktører har betydelige utbyggingsinteresser. Begge kommuner må se til at viktige felles rom og strukturer blir sikret  i det videre arbeidet, slik at viktige eksisterende kvaliteter blir tatt vare på  og nye kan bli utviklet.

Planområdet på nesten 1000 dekar, omfatter arealer på begge sider av kommune- og fylkesgrensen som går i Lysakerelva, blant annet kollektivknutepunktet Lysaker og områdene Sollerud og Lilleaker i Oslo, samt Granfoss, Lysaker syd og forbindelsen mot Fornebu ved Teleplan i Bærum. 

Samarbeid med berørte har vært en viktig del av VPOR-arbeidet.  Det har blant annet vært gjennomført to større arbeidsverksteder, i tillegg til en rekke møter med skoler og barnehager, Lysakerbyen næringsvel og grunneieren Mustad Eiendom AS. I høringsperioden fra 20. november 2017 til 5. februar 2018 kom det inn 61 innspill til VPOR, og som følge av disse innspillene er det gjort enkelte endringer i planen.

Her kan du lese Veiledende plan for offentlig rom - Lysakerbyen 

Mulighetsstudie - skape et felles grunnlag

I tidlig fase av arbeidet med «Områdereguleringsplan Lysaker kollektivknutepunkt med ny bussterminal», gikk Oslo kommune, Bærum kommune og Statens vegvesen sammen om å få utarbeidet et mulighetsstudie for å få et felles grunnlag for utviklingen av Lysaker kollektivknutepunkt. Dette mulighetsstudiet er videreført i veiledende plan for offentlige rom (VPOR Lysakerbyen). Mulighetsstudiet danner utgangspunkt for diskusjoner inn i neste planfase - og viser kun hvilke muligheter som ligger i fremtidig utvikling av Lysaker

Lysaker-området skal utvikles som lokalsenter og knutepunkt med bymessig bebyggelse og inngår i utviklingen av et bybånd mellom Oslo og Fornebu med ny t-bane til Fornebu, nytt dobbeltspor for tog Sentrum – Lysaker og ny bussterminal. Et forenklet vei- og gatesystem reduserer barrierer og gir en bussterminal som er bedre integrert i bystrukturen.

Høyere arealutnyttelse og større andel boliger gir en bærekraftig areal- og transportutvikling.  Myke trafikanters interesser vektlegges i arbeidet med byutviklingen. Spesielt Lysakerelva og arealene langs elva har verdifulle kultur- og naturkvaliteter som søkes ivaretatt.


Områderegulering Lysaker kollektivknutepunkt

Bærum og Oslo kommune har ambisjoner om å utvikle Lysaker til en by - Lysakerbyen. Statens vegvesen har som oppgave å etablere en ny og effektiv busstasjon på Lysaker, slik at flere velger å reise med kollektivt. Lysaker skal utvikles til bli et regionalt kollektivknutepunkt, hvor det skal bli enklere omstigning mellom buss, metro (T-bane) og jernbane. Videre er det et ønske om å redusere E18 som barriere, og gjøre det enklere å sykle og gå gjennom Lysaker.

Lysaker er definert som bysenter i Bærum kommunes forslag til kommuneplan. Områdereguleringsplan for Lysaker skal sikre samarbeid om planløsning for kollektivknutepunktet og kommunenes ønske om å utvikle Lysaker mer bymessig og med variert arealbruk. Statens vegvesen er tiltakshaver for utbygging av Lysaker kollektivknutepunkt. Bærum kommune er planmyndighet for behandling av reguleringsplanen.

Planprogram for områderegulering for Lysaker kollektivknutepunkt ble fastsatt i planutvalget 13. desember 2018. Det ble behandlet av Bystyret i Oslo kommune 19. juni 2019. Arbeidet tar utgangspunkt i «Mulighetsstudiet «Lysaker – fra trafikkmaskin til levende by» og Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lysakerbyen.

Foreslått planavgrensning skal sikre gjennomføring av anleggsfase og gi handlingsrom for bymessige og trafikale løsninger. I det videre planarbeidet mellom Statens vegvesen, Bærum og Oslo kommuner legges «Mulighetsstudiet «Lysaker – fra trafikkmaskin til levende by» av 17.januar 2017 og Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lysakerbyen til grunn. Mulighetsstudiet danner utgangspunkt for diskusjoner inn i neste planfase - og viser kun hvilke muligheter som ligger i fremtidig utvikling av Lysaker. Gjennom planarbeidet vil endelig planavgrensning framgå og inngå i forslag til områdereguleringsplan – når planen legges fram for offentlig ettersyn.

Koordineringsarbeid Lysaker

Som beskrevet  over er det er mange pågående prosesser som vil gi føringer for en fremtidig utvikling av Lysaker kollektivknutepunkt. Lysaker er blitt definert som byport vest i KVU Oslo- navet, ny bussterminal skal etableres, Fornebubanen skal ha stasjon her og jernbanen skal utvide med to jernbanespor mot nord.  Samtidig skal Lysaker utvikles som byområde og er sammen med Fornebu definert som en av hovedutbyggingsretningene i Bærum kommune.

Fornebu/ Lysaker er i kommuneplanens arealdel påregnet å ta omlag 40% av den fremtidige veksten innenfor bolig og næringsvirksomhet i kommunen fram til 2035.

Visjon for området

I veiledende plan for Lysakerbyen er det etablert en visjon for området: urban portal- fra trafikkmaskin til levende by. Dette skal skje samtidig som veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Mange aktører krever samordning 

Det er flere offentlige aktører, blant annet Statens vegvesen, Bane NOR/Jernbanedirektoratet og Fornebubanen som skal i gang med planlegging og utbygging på Lysaker for å realisere tiltak innenfor sitt ansvarsområde. Dette krever at flere problemstillinger ses på helhetlig og at arbeid samordnes. Bærum kommune koordinerer derfor et pågående samarbeid mellom de offentlige aktørene for å samordne planarbeidene på Lysaker og holde hverandre orientert om status, endringer, milepæler og framdrift.

Pågående planprosesser

Vedtatte planer og dokumenter

Relevante dokumenter

Lysaker prosesser i Oslo kommune

Lysaker knutepunkt

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner