Høvik mulighetsstudiet

Høvik som sted skal utvikles. Som en del av dette arbeides det med mulighetsstudie for langsiktig tettstedsutvikling på Høvik.

Høvik ligger inne som en del av bybåndet i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Høvik er dessuten prioritert som en av hovedutbyggingsretningene i kommuneplanens arealdel, og det legges til rette for at Høvik sammen med Bekkestua skal ta ti prosent av veksten i planperioden (fram til 2035).

Vedtatt reguleringsplan for E18- korridoren Lysaker–Ramstadsletta, innebærer at dagens E18 legges i tunnel under Høvik. På overflaten skal det bygges lokalvei, separat bussvei og sykkelvei.

Da reguleringsplanen ble vedtatt, lå det inne et forbehold om at dagstrekningen mellom Strand og Høvik skulle gjennom en forbedrings-/ optimaliseringsrunde. Det arbeides derfor nå med et mulighetsstudie som skal legge til rette for en fremtidig utvikling av tettstedet Høvik samtidig som et optimalisert/forbedret E18- tiltak skal integreres mer i tettstedet.

Særlig er det et mål å redusere barrierevirkninger og sikre en bedre tilrettelegging for fotgjengere i og gjennom Høvik. Mulighetsstudiet omhandler kun arealene over bakken – tunnelen ligger fast.

Mulighetsstudie foreslår et konsept som legger til rette for:

  • Høvik som et velfungerende lokalsenter med gode forbindelser mellom sentrum, stasjonsområdet og andre målpunkt i nærheten.
  • En mer urban gatestruktur i de sentrale delene av Høvik.
  • Bymessig lokalvei gjennom Høvik sentrum.
  • Bussveiløsning.
  • Sammenhengende sykkelvei og attraktive forbindelser for gående.

Arbeidet med mulighetsstudie planlegges avsluttet i løpet av 2018. Deretter vil Rådmannen legge frem arbeidet politisk før valgte konsept må tas videre i en reguleringsplan.

 

Høvik mulighetsstudiet

Dokumenter Høvik senterområde

Høvik kirke 1900 Høvik senter 1906 Høvik 1968 Sarbuvollveien O h Bangsvei 15-18

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner