Høvik mulighetsstudiet

Planleggingen av Høvik sentrum er i gang. Som en del av dette arbeides det med planprogram med byplangrep. Arbeidet skal etterfølges av reguleringsplaner.

Hva skal utvikles?  

Del av ny E18 skal legges inn i Høvik tunnel og det åpner seg muligheter for å videreutvikle Høvik til et attraktivt og bymessig senter. Høvik har kvaliteter som nærhet til sjø og kystområder, med kort avstand til både Sandvika og Oslo. Området har flotte historiske bygg i tillegg til etablerte service- og handelstilbud.

Kirken fra parkeringsplassen O h Bangsvei 15-18 Høvik 1968 Senteret fra kirken Høviksenteret tatt ved broen Høvik senter 1906 Sarbuvollveien Høvik kirke 1900

Hvor ligger Høvik sentrum?   

Området ligger tett på Høvik jernbanestasjonen og dagens E18.

Planavgrensning for planprogram med byplangrep som foreslås nå, kan innsnevres avhengig av valg av konseptet. Planavgrensingen må forstås som vurderingsområdet både for ny utvikling og for å sikre/ forbedre eksisterende kvaliteter, der man kan se på en helhetlig løsning med gode overganger mellom nye transformasjonsområder og etablert boligbebyggelse og grønne kvaliteter.

Varslet planavgrenning juni 2022
Varslet planavgrensning juni 2022

Hva er rammene for prosjektet?

Høvik ligger innenfor bybåndet i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og er prioritert som en av hovedutbyggingsområdene i kommuneplanen. Det pågår rullering av ny kommuneplan og vurderinger rundt innspill.

Gjeldende områderegulering for “E18 - Korridoren Lysaker -Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes-Fornebu” omfatter store del av planområdet.

19. juni 2020 vedtok Stortinget (St.prop 38s) flere planendringer for denne områdereguleringen.  For Høvik er det følgende endringer som er av betydning:   

 • Tidligere regulert ekspressbussvei som egen trasé langs E18 utgår. Planen skal likevel sikre fremkommelighet for buss gjennom området. 
 • Ny lokalvei med hovedsykkelvei og løsning for buss gjennom Høvik sentrum skal planlegges i regi av Bærum kommune.

Om du ønsker å finne oppdatert informasjon om prosjektet til Statens vegvesen sitt prosjekt E19 Lysaker-Ramstadsletta finner du det her.

Hvordan skal det utvikles?

Det skal nå utarbeides et planprogram med byplangrep. Dette er en overordnet plan som senere skal etterfølges av detaljreguleringer.

Bærum kommune benytter planprogram med byplangrep som et styringsverktøy til komplekse områder med mange aktører og interesser.

Slike planprogram skal sikre helhetlige områdeutviklinger.
Det gjøres ved at viktige tema, som går på tvers av delområder, får en helhetlig vurdering og at nødvendige avklaringer tas tidlig i byutviklingsprosessen. Planen brukes for å fastsette og enes om hovedgrepene. Konsept for høyder og tetthet, plassering av viktige funksjoner og gater, parker og byrom, er sentralt.

Planprogram med byplangrep skal: 

 • skaper visjon og mål for utvikling
 • vurderer forskjellige tiltak som bidrar til at målene oppnås
 • velger viktige satsningsområder for gjennomføring, noe som vil bidra til forutsigbarhet og realismen i planen
 • viser overordnet disposisjon for byutvikling som omfatter prinsipper for arealbruk, struktur for offentlig rom, overvannshåndtering, by natur, arkitektur, byggehøyder/ volumoppbygning, trafikksystem med mer
 • tar høyde for at stedet kunne fungere godt i midlertidig fase inntil hele området er bygget ut
 • plangrepet bør ha rom for fleksibilitet slik at det kan tilpasses eller justeres etter nye eller endrede behov  

Byplangrepets detaljnivå må tilpasses kompleksiteten i området. Byplangrepet skal sikre helhetlig felles plan og optimale løsninger for forhold som går på tvers av de enkelte delområder for etterfølgende detaljreguleringsplaner.

Hva er utfordringen i dette arbeidet?

Dette er en kompleks plan med flere aktører og interesser. Bærum kommune er ansvarlig for å utarbeide planen og utredninger, men et godt resultat avhenger av dialog og innspill fra lokalbefolkning, utbyggere, grunneiere og andre aktører med interesser i området.
Det legges opp til informasjons- og medvirkningsaktiviteter i alle fasene.

Planen skal også forankres politisk.   

Bærum kommune vil samarbeide med Statens vegvesen for å finne løsninger for lokalvei og hovedsykkelvei. I tillegg vil fremkommelighet for buss og håndtering av avvikssituasjonen ved stenging av fremtidig Høviktunnel være viktige temaer.

Medvirkning

I planen legges det opp for en bred medvirkning. Det skal i prosjektet avsettes tid og ressurser til involvering av de aktuelle aktører slik at de får eierskap til planen.

Medvirkning skal gjennomføres i flere faser.

Fase I - kartlegging:

Hensikt er å få innspill om eksisterende kvaliteter og ønsker om utvikling av Høvik som sted. I fase I har kommunen fått mange innspill til planarbeidet og foreløpig stedsanalysen. Det er stort engasjement i lokal samfunnet og hos utviklere. Alle innspill vurderes i forhold til byplangrepet for Høvik.

Dere kan finne den foreløpige stedsanalysen her.

Her finner dere innspillene vi har mottatt i medvirkningsportalen:

Innspill til valsing av planarbeid - her kan dere finne innspill til varsling av planarbeid samlet. (Innspill samlet - varsling av planprogram med byplangrep.pdf – skal lastes ned fra SharePoint)

Fase II - konseptutviklingsfase.

I denne fase settes det fokus på dialog om utvikling av byplangrepet. Dette gjøres gjennom møter og verksteder med aktørene i området.
Det er gjennomført flere møter med ulike aktører innenfor planområdet hvor det var presentert flere ulike løsninger for nytt samferdselssystem og byplangrep. Disse etter hvert munnet ut i tre hovedkonsepter.

Bærum kommunen inviterte til medvirkningsverksted om byplangrepet 20 mars. Det ble presentert 3 alternativer for samferdselssystem i og bystruktur. Konseptene var diskutert i grupper og oppsummert i felles plenum.

Her finner du presentasjonene fra møtet:

Og her kan dere lese innspillene som ble registrert fra medvirkningsmøtet:

Medvirkningsmøte - Høvik planprogram med byplangrep 20.03.2023 (baerum.kommune.no)

Det ble åpnet også for skriftlige innspill til de tre alternativene.

Dere kan finne dem i arkivsak her

Etter sommer fortsetter arbeid med utvikling av konseptet og i dialog med aktørene i området.

Dere finner den foreløpige stedsanalysen her.

Fremdrift og planprosess

Nedenfor er antatt framdriftsplan. Dette er en kompleks plan og fremdriften kan justeres.

Fremdriftsplan og planprosess

 1. Juni 2022 Varsling av oppstart av planarbeid med byplangrep
 2. Sommer 2022 Medvirkningsperiode fase 1
 3. Høst 2022- vår 2023 Utarbeidelse av plankonsept
 4. Høst 2022-vår 2023 Medvirkningsperiode fase 2
 5. Antatt august 2024 Politisk 1. gangsbehandling av planprogrammet
 6. September-oktober 2024 Høring og offentlig ettersyn
 7. 2025 Starte detaljreguleringer og/ eller områderegulering
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Tidligere planprosess 

Planarbeidet på Høvik har pågått over flere år. Da områdeplan for «E18 - Korridoren Lysaker -Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes-Fornebu” ble vedtatt, ble det lagt føringer om at regulert løsning for lokalvei, busstrasé på rampe og hovedsykkelvei gjennom Høvik skulle gjennom optimalisering for å få bedre stedstilpasning.

Mulighetsstudier

Denne fasen munnet ut i tre mulighetsstudier, disse var utarbeidet henholdsvis i regi av Bærum kommune, Statens vegvesen og som initiativ fra vellene i Høvik:

Høvik mulighetsstudiet

Høsten 2019 ble det utarbeidet en mulighetsstudie i regi av Bærum kommune. Studien var en optimalisering av tidligere mulighetsstudier. 

Her finner du mulighetsstudiet: Høvik, 19.02.20, Bærum kommune/Rodeo arkitekter 

En følge av Stortingsvedtaket (St.prop 38s) er at området får endrede vilkår, men tidligere drøftinger og mulighetsstudier kan brukes som utgangspunkt for videre planarbeid.
Innkomne innspill til rullering av kommuneplanens arealdel kan også være relevante for vurderinger.  

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner