Fornebu

Fantastiske Fornebu skal være grønt, mangfoldig og urbant.

Nøkkelinformasjon - Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3)

 • Planramme på 11 000 boliger.
 • Tilrettelegges for fremtidsrettet trafikk og mobilitet for å nå kommunens klimamål.
 • Eksisterende parker og områder for rekreasjon ligger fast.
 • 5,6 milliarder i sosial infrastruktur; skoler, barnehager og omsorgsinstitusjoner, de neste 20 årene

Kommunestyret i Bærum vedtok Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) 27. mars 2019. Oppdaterte plandokumenter etter vedtak er nå tilgjengelig i Bærumskart.

Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) med inndelingen i «Byen», «Parken» og «Landet», handler om å kombinere fremtidsrettet klimaklok tankegang med tilrettelegging for innbyggere i forskjellige livsfaser, med ulike livsstiler og preferanser. Samtidig gjør planen det mulig å etablere et bærekraftig handels- og servicetilbud i bymiljøene ved T-banestasjonene.

"Byen, Parken og Landet"

Viktige dokumenter i saken

Kart-byen-parken-landet
Referansebildene under illustrerer hvilken karakter de ulike områdene kan få i fremtiden.

Strategi for utvikling av fornebusamfunnet

Område A «Byen»

 • Består av områdene langs hovedgatesystemet og t-banen hvor det planlegges for høyest tetthet og størst grad av urbanitet.
 • Ligger innenfor 5 minutters gangavstand fra t-banen.
 • Blanding av funksjoner som bolig, næring, service, handel, kultur, undervisning og tjenesteyting.
 • Snarøyveien skal ha en viktig funksjon som et sammenbindende element i bystrukturen og en hovedåre for alle trafikantgrupper.
 • Mulighet til å skape urbane kvaliteter som komplimenterer områdets grønne profil, større grad av funksjonsblanding, aktive fasader, gater, byrom og kvartalsstruktur.
 • Sikre gode boforhold, gjennom fokus på offentlige rom og blanding av funksjoner og aktiviteter.

Område B «Parken»

 • Byggeområdene som ligger mellom Nansenparken og Forneburingen og som er bundet sammen av parkkorridorene som leder ut til fjorden på alle sider.
 • Betydelige grønne kvaliteter som må forsterkes og ledes inn i kvartalene.
 • Gradvis stigning av etasjer og utnyttelse mot område A «Byen».
 • Byggeområdene danner veggene i Nansenparken, og bebyggelsen vil være en del av opplevelsen av parken. Bør utformes slik at parken fortsatt oppleves åpen, vennlig og trygg å ferdes i. Byggeområdene bør ikke vende «baksiden» mot parken.
 • Alle byggeområdene har tre sider mot park og en side mot gate.

Område C «Landet»

 • Blir rene boligområder med grønne bokvaliteter som oppleves mer landlig og rolig.
 • Beliggenhet mot sjø og naturområder.
 • Har lavere utnytting som åpner for småhus, rekkehus og lavblokker som kan gi bidrag til større variasjon i boligtilbud.
 • Omfatter i tillegg Sjøflyhavna-området som skal utvikles til en sjøfront med urban karakter i småskala med bevertning, kultur-opplevelser, rekreasjon og attraksjoner.

Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid

 

Relatert informasjon

Stedsutvikling