Fornebu sør - utsikt fra Fornebu S Fornebu sør - karusell Fornebu s igjen Fornebu sør Fornebu sør

Området Fornebu sør skal utvikles til et bymessig sentrumsområde ved Fornebubanens endestasjon. Utviklingen skal være i tråd med føringene i Kommunedelplan 3 Fornebu (KDP3).

Forslag til stedsanalyse

Det er utarbeidet et utkast til en stedsanalyse. Nå ønsker vi innspill fra innbyggere til denne. I stedsanalysen ønsker vi å kartlegge eksisterende situasjon, avdekke behov, muligheter, føringer, begrensninger og utfordringer for arealutviklingen.

Stedsanalysen vil danne et faglig kunnskapsgrunnlag for det videre planarbeidet. 

Her finner du stedsanalysen. 

Kom innom Fornebupiloten på Fornebu S!

Det er hengt opp informasjonsplansjer og lagt ut materiale i Fornebupilotens lokaler i Fornebu S (ved torget).

Har du spørsmål til stedsanalysen og planarbeidet generelt?​

Ta kontakt direkte med: 

arbeidstittel   Navn E-postadresse 
Tjenesteleder Bærum kommune Områdeutvikling Terje Hansen terje.hansen@baerum.kommune.no
Saksbehandler Bærum kommune Områdeutvikling Nina Koren Viksjø nina.viksjo@baerum.kommune.no
Saksbehandler Bærum kommune Områdeutvikling Håvard Blekastad havard.blekastad@baerum.kommune.no
Fagkonsulent for KLP/Selvaag Rodeo Arkitekter Kristine Viste Eriksen ke@rodeo-arkitekter.no

Vi planlegger også å være tilstede på Fornebupiloten ettermiddagene 19. og 26. oktober kl. 14–18 for spørsmål og innspill. Av hensyn til smittevern gjelder dette:

  • bare inntil 20 personer inne i lokalet samtidig
  • alle besøkende registrerer seg
  • syke bes om å holde seg hjemme
  • 1 meters avstand og håndsprit gjelder 

Det må tas forbehold om endringer som følge av Covid-19.

Ønsker du å gi innspill til stedsanalysen?​

Nedenfor viser vi de ulike stedene du kan gi oss dine innspill og kommentarer på stedsanalysen. 

1. Gi din kommentar her

Her kan du sende inn dine kommentarer til stedsanalysen for Fornebu sør ved å fylle inn skjemaet nedenfor.

Send inn dine kommentarer her

2. Send oss dine kommentarer

Har du innspill til stedsanalysen, send dine kommentarer til Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika eller post@baerum.kommune.no

Vennligst skriv planens navn i tittelen : Fornebu sør – planprogram med byplangrep og arkivsaknr 20/786.

Frist for å komme med innspill er 2. november 2020.

En presentasjon av planprogrammet

Her kan du se en presentasjon av felles planprogram med byplangrep Fornebu sør.

Nedenfor kan du lese mer om planarbeidet i Fornebu sør.

Område Fornebu sør

Området omfatter både det eksisterende kjøpesenteret Fornebu S med boligbebyggelse, tilliggende ubebygd felt for offentlig formål (felt O8.9A i KDP3), og nye utviklingsområder innenfor et stort kvartal mellom Rolfsbuktveien og Snarøyveien.

Planområde Fornebu S

Planprogram med byplangrep

Det skal nå utarbeides et planprogram med et overordnet byplangrep for området. Planprogrammet skal redegjøre for hovedtemaer, utredningsbehov og viktige problemstillinger og hensyn som skal tas i forhold til miljø og samfunn i påfølgende detaljreguleringsplaner. Med byplangrep mener vi blant annet å tegne opp hvor gatene, parkene og byrommene skal være og plassere viktige funksjoner.

Dette skal svare ut kravet om felles planlegging og sikre en helhetlig områdeutvikling. Fornebu sør er et stort område der flere grunneiere senere skal lage egne reguleringsplaner for delområder.

Fornebu sør skal utvikles til et sentrumsområde som vil være et lokalt knutepunkt for beboere i området, tyngdepunkt for handel på Fornebu og et viktig stoppested for regionale attraksjoner som Storøya, Sjøflyhavna og Fornebu S. Fornebu sør skal romme både boligbebyggelse, funksjonsblandet bebyggelse, ren næringsbebyggelse, barnehager og offentlige formål.

I kvartalet mellom Rolfsbuktveien og Snarøyveien skal det etableres en stasjon og en stor driftsbase til Fornebubanen under bakken. Driftsbasen vil omfatter verksted og parkering av vognsett. På toppen av anlegget skal det etableres en bymessig bebyggelse og nye gater, byrom og parker.

Fornebu driftsbase - fra Rodeo

Parkkorridor som sentral akse

T-banestasjonen ligger nær parkkorridoren som binder sammen Nansenparken, kjøpesenteret Fornebu S og Sjøflyhavna/Lysakerfjorden. Parkkorridoren vil være en sentral byromsakse i sentrumsområdet, og er i KDP3 foreslått utviklet som et grønt og urbant byrom.

Handel, servering og andre publikumsrettede funksjoner skal primært konsentreres langs denne aksen og ut mot Snarøyveien. Kjøpesenteret Fornebu S skal ivaretas som tyngdepunkt for handel på Fornebu, men kjøpesenteret skal se på muligheter for å tilrettelegge for mer byliv mot Snarøyveien, torget og omkringliggende gater for å unngå opplevelse av baksider.

Byrom og møteplasser

Torget på sørvest-siden av kjøpesenteret er et av de viktigste lokale byrommene og møteplassene på Fornebu i dag med servering og lekeplass og skal videreføres. Framtidig bebyggelse på felt O8.9_A skal bidra til å styrke torget som møteplass. I tillegg skal de nye byrommene i Fornebu sør være viktige møteplasser. Med byrom menes her alle offentlig tilgjengelige byrom som gater, plasser og torg, parker og blågrønne rekreasjonsområder.

Fornebu sør skal ha en variasjon av offentlige byrom og møteplasser for å imøtekomme ulike behov og interesser. En tettere by stiller også høyere krav til kvalitet på offentlige rom.

Til KDP3 ble det utarbeidet en overordnet prinsipplan for dette. Se utsnitt av denne for Fornebu sør nedenfor denne skal nå detaljeres.

Masterplan av området Fornebu sør

I boligområdene inndeles utearealet i felles og privat uteareal og grønne forbindelseslinjer gjennom områdene. Felles utearealer omfatter gårdsrom, felles takterrasser, arealer til lek og møte- og lokalplasser, og dette blir viktige møteplasser i boligområdene. De gunstigst beliggende arealene på bakkeplan mht. solforhold, støy, klima og trafikk, skal settes av til dette.

Bussterminal og busstrasé

I Fornebu sør skal det også innpasses et reguleringsareal for buss med hvilefunksjoner for sjåførene (toalett og pauserom). Det skal også vurderes om denne funksjonen i stedet kan løses ved Telenoromådet/nye Flytårnet stasjon iht. politisk vedtak. Reguleringsarealet skal integreres i bystruktur på en bymessig måte.

Busstrasé mellom Forneburingen og Snarøyveien skal avklares. Det skal tilrettelegges for god omstigning mellom t-bane og buss.

Planprosessen

Planprogram med byplangrep skal følge vanlige trinn i en planprosess i henhold til Plan- og bygningsloven.

Planprosessens fase planprogram Fornebu sør 2.JPG

Faser i planprosessen

I juni 2020 er vi i fase 1 som er planoppstart. Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse og avholdt et oppstartsmøte der viktige premisser for videre prosess er fastlagt.

Det arbeides nå med en stedsanalyse og det planlegges ulike medvirkningsaktiviteter for å få lokale innspill til planprosesen.

Felles planprogram med byplangrep skal utarbeides i samarbeid mellom Områdeutvikling i Bærum kommune og grunneierne med deres faglige rådgivere.

Utvikle en stedsanalyse

Det skal innledningsvis utarbeides en stedsanalyse. I stedsanalysen ønsker vi å kartlegge eksisterende situasjon, avdekke behov, muligheter, føringer, begrensninger og utfordringer for arealutviklingen. Den skal danne et faglig kunnskapsgrunnlag for det videre planarbeidet. 

Orto Fornebu sør

Her finner du alle arkiverte dokumenter, de ligger på innsyn. 

Medvirkning

Det legges opp til informasjons- og medvirkningsaktiviteter i alle fasene. Det kommer i tillegg til den lovpålagte medvirkningen i henhold til Plan- og bygningsloven ved varsel om oppstart og høring/offentlig ettersyn.

Det arbeides nå med en stedsanalyse og det planlegges ulike medvirkningsaktiviteter for å få lokale innspill til denne.
Det skal deretter utvikles alternative byutviklingskonsepter for området. For å få til en medvirkning er det viktig at vi viser et mulighetsrom som så konkret som mulig vise ulike alternativer. Ut i fra alternativene skal det inviteres til diskusjoner, og materialet som legges ut på høring må vise alternative byplangrep.

Vi legger ut informasjon på denne siden både om hvordan og når vi plalegger å involvere naboer, innbyggere, interessenter, organisasjoner og næringslivet.

Har du innspill til planen?

Har du innspill til planen, kan du sende dine innspill til:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika eller

Du kan også sende en e-post til post@baerum.kommune.no

Vennligst merk brevet eller e-posten med sak 20/786.

Relevante prosjekter Fornebu

Kontaktpersoner