Fornebu sør fra storsenteret 22. februar 2022 Fornebu sør Timelap 281221 Foto Fornebubanen Fornebu sør - karusell Fornebu s igjen Fornebu sør Fornebu s - 4 Fornebu sør fra fjorden Fornebu sør fra storsenteret- 21. februar 2022

Hvor ligger Fornebu sør?

Området Fornebu sør omfatter:

 • eksisterende kjøpesenteret Fornebu S (med boligbebyggelse),
 • ubebygd felt for offentlig formål som grenser til (felt O8.9A i KDP3)
 • nye utviklingsområder innenfor et stort kvartal mellom Rolfsbuktveien og Snarøyveien.

Hva skal vi skape i dette området? 

Fornebu sør skal bli et sentrum og knutepunkt for beboere i området, tyngdepunkt for handel på Fornebu og et viktig T-banestoppested for regionale attraksjoner som Storøya, Sjøflyhavna og Fornebu S. Fornebu sør skal romme både boligbebyggelse, funksjonsblandet bebyggelse, ren næringsbebyggelse, barnehager og offentlige formål.

Planområde Fornebu S

Et viktig samlingssted

Den 500 meter lange, bilfrie allmenningen blir et viktig samlingssted på Fornebu. Lengden tilsvarer Karl Johans gate fra Stortinget til Nationaltheatret, og bredden blir 34 meter. Fra allmenningen blir det nedgang til Fornebu T-banestasjon, fremtidig endestasjon på Fornebubanen.

Bærum kommune jobber nå sammen med grunneierne OBOS, Selvaag Bolig og KLP med å planlegge dette viktige byrommet. I denne prosessen inviterte vi alle som ønsket til å bidra.

Her er noen av spørsmålene vi stilte: 

 • Skal det være allmenning med gress og trær?
 • Skal det være skatebordramper? Fontener og skulpturer?
 • Ballplasser og benker?
 • Egen fil for rullatorer eller rulleski?
 • Hva skjer der byen møter sjøen?
 • Hvilke farger, smaker og lukter skal prege allmenningen?
Fornebu sør - illustrasjon kart Rodeo
Velkommen til idemyldring
Velkommen til idemyldring

Plan for å sikre en helhetlig utvikling av området

Innspillene til allmenningen mellom Fornebu sør og Rolfsbukta, er en del av arbeidet med planprogrammet med et overordnet byplangrep for området. Dette skal sikre en helhetlig områdeutvikling, og svare ut kravet om felles planlegging mellom Bærum kommune og grunneierne. Fornebu sør er et stort område der flere grunneiere senere skal lage egne reguleringsplaner for delområder.

 • Planprogrammet redegjør for hovedtemaer, utredningsbehov og viktige problemstillinger og hensyn som skal tas til miljø og samfunn i påfølgende detaljreguleringsplaner.
 • Med byplangrep mener vi blant annet å tegne opp hvor gatene, parkene og byrommene skal være og plassere viktige funksjoner.

Rammene til planprogrammet er nedfelt i Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3).  Ønsker du å bli bedre kjent med den, kan du lese her.

Planprosessen

Planprogram med byplangrep skal følge vanlige trinn i en planprosess i henhold til Plan- og bygningsloven.

Planprosessens fase planprogram Fornebu sør 2.JPG

Vi er nå i fase 2.

Fornebubanen

I kvartalet mellom Rolfsbuktveien og Snarøyveien skal det etableres en stasjon og en stor driftsbase til Fornebubanen under bakken. Driftsbasen vil omfatter verksted og parkering av vognsett. På toppen av anlegget skal det etableres en bymessig bebyggelse og nye gater, byrom og parker.

Byrom og møteplasser

Fornebu sør skal ha en variasjon av offentlige byrom og møteplasser for å imøtekomme ulike behov og interesser. En tettere by stiller også høyere krav til kvalitet på offentlige rom. Med byrom menes her alle offentlig tilgjengelige byrom som gater, plasser og torg, parker og blågrønne rekreasjonsområder.

I boligområdene inndeles utearealet i felles og privat uteareal og grønne forbindelseslinjer gjennom områdene. Felles utearealer omfatter gårdsrom, felles takterrasser, arealer til lek og møte- og lokalplasser, og dette blir viktige møteplasser i boligområdene. De gunstigste beliggende arealene på bakkeplan mht. solforhold, støy, klima og trafikk, skal settes av til dette.

Til KDP3 ble det utarbeidet en overordnet prinsipplan for dette. Se utsnitt av denne for Fornebu sør nedenfor denne skal nå detaljeres.

Masterplan av området Fornebu sør

Bussterminal og busstrasé

I Fornebu sør skal det også innpasses et reguleringsareal for buss med hvilefunksjoner for sjåførene (toalett og pauserom). Det skal også vurderes om denne funksjonen i stedet kan løses ved Telenoromådet/nye Flytårnet stasjon iht. politisk vedtak. Reguleringsarealet skal integreres i bystruktur på en bymessig måte.

Busstrasé mellom Forneburingen og Snarøyveien skal avklares. Det skal tilrettelegges for god omstigning mellom t-bane og buss.

Stedsanalyse - en kartlegging

En stedsanalyse danner et kunnskapsgrunnlag for hele planarbeidet. Analysen forteller oss om behov, muligheter, føringer, begrensninger og utfordringer.

Her finner du stedsanalysen. 

Medvirkning

Det legges opp til informasjons- og medvirkningsaktiviteter i alle fasene. Det kommer i tillegg til den lovpålagte medvirkningen i henhold til Plan- og bygningsloven ved varsel om oppstart og høring/offentlig ettersyn.

Vi legger ut informasjon på denne siden både om hvordan og når vi planlegger å involvere naboer, innbyggere, interessenter, organisasjoner og næringslivet.

Idedugnad: Hvordan kan dette området bli?

Den nye allmenningen, som strekker seg fra kjøpesenteret Fornebu S til Rolfsbukta, skal bli et av de viktigste byrommene på Fornebu.

Brukere av og innbyggere på Fornebu ble invitert til en stor idédugnad. Der stilte vi spørsmålet:

 • Hvordan skal dette spennende byrommet utformes?
 • Hva skal vi bruke dette byrommet til?

Målet har vært å få frem et mangfold av idéer. Det fikk vi! Når oppsummeringen er klar, legger vi den ut på denne siden.

Her finner du informasjonsmateriell som ble brukt omkring idèdugnaden: 

Velkommen til idéverksted - for informasjon og inspirasjon

Har du spørsmål til planarbeidet? 

arbeidstittel Arbeidssted Navn E-postadresse 
Tjenesteleder Bærum kommune Områdeutvikling Terje Hansen terje.hansen@baerum.kommune.no
Saksbehandler Bærum kommune Områdeutvikling Nina Koren Viksjø nina.viksjo@baerum.kommune.no
Saksbehandler Bærum kommune Områdeutvikling Håvard Blekastad havard.blekastad@baerum.kommune.no
Konsulent for Obos, Selvaag og KLP Rodeo Arkitekter Kristine Viste Eriksen ke@rodeo-arkitekter.no

Dokumenter i saken

Her finner du alle arkiverte dokumenter, de ligger på innsyn. 

Relaterte prosjekter

Relaterte prosjekter

Kontaktpersoner