Fornebu sør fra storsenteret 22. februar 2022 Fornebu sør Timelap 281221 Foto Fornebubanen Fornebu sør - karusell Fornebu s igjen Fornebu sør Fornebu s - 4 Fornebu sør fra fjorden Fornebu sør fra storsenteret- 21. februar 2022

Høring av forslag til planprogram med byplangrep

Planutvalget sendte 27. april 2023 forslag til planprogram med byplangrep Fornebu sør på høring med følgende endringer og tillegg:

  1. Planprogrammet skal beskrive og legge føringer for innovative bokonsepter for eldre, og konsepter som kombinerer ulike aldersgrupper. Bofellesskap med gode fellesarealer og dele løsninger bør være en del av løsningene.
  2. Planprogrammet skal beskrive mulighetene for å legge til rette for ulike konsepter for utleie og lei til eie for førstegangskjøpere. Gjerne i kombinasjon med pkt. 1.
  3. Planprogrammet skal legge til rette for mange og store nok lokaler til foreninger, klubber og andre frivillige aktiviteter for innbyggerne.
  4. Planprogrammet bør beskrive galleri, kino, teater, scener og/eller lignende visningssteder for kultur og formidling.
  5. Vi ber om et notat som viser hvordan Bærum planlegger å bruke mulighetene for kjøp av boliger og etablering av bofellesskap med omsorgsleilighet på Fornebu Sør. Det bør redegjøres for hvordan dette blir ivaretatt i nye utbyggingsavtaler med utbyggerne på Fornebu Sør.

Kommunedirektøren bes vurdere å innlemme felt O1 i reguleringsplan fra 28. mai 2008 med nasjonal arealplanidnr 3024_2002014, i planprogrammet for Fornebu Sør.

Høringsperioden var frem til 23. juni 2023.

Her finner du planforslaget:

Dokument 22/187001 - Fornebu - Fornebu Sør - planprogram med byplangrep- 1. gangs behandling | Bærum kommune (baerum.kommune.no)

Utstilling ved biblioteket på Fornebu S

Det er satt opp en utstilling av planforslaget på Fornebu S, ved biblioteket. Utstillingen er åpen i senterets åpningstider gjennom hele høringsperioden, frem til 23. juni.

22. mai kunne du møte rådgivere fra Bærum kommune og faglige rådgivere på «Åpen kontordag» ved utstilling på Fornebu S.

Informasjonsmøte 1. juni

Det ble avholdt informasjonsmøte 1. juni  kl 18.00 på Oksenøya skole i møtesal Ferdinand.  Presentasjonene fra møte finner dere nedenfor: 

Hvor ligger Fornebu sør?

Området Fornebu sør omfatter:

  • eksisterende kjøpesenteret Fornebu S (med boligbebyggelse),
  • ubebygd felt for offentlig formål som grenser til (felt O8.9A i KDP3)
  • nye utviklingsområder innenfor et stort kvartal mellom Rolfsbuktveien og Snarøyveien.

Hva skal Planprogram med byplangrepet gi av føringer for Fornebu sør?

Planprogram med byplangrep for Fornebu sør handler om å skape en helhetlig bystruktur med gode byrom, kvartaler og fordeling av høyder på området mellom kjøpesenteret Fornebu S, Rolfsbukta og Hundsund. 

Byplangrepet skal, sammen med Kommunedelplanen 3 for Fornebu (KDP3), gi føringer for utviklingen av Fornebu sør. Med Fornebu sør introduseres Byen. Dette er etter inndeling i KDP3: Landet, Parken og Byen. Med den introduseres en ny skala og typologi på Fornebu.

Hva betyr det at Fornebu sør skal utvikles til et bysentrum?

De neste årene skal området Fornebu sør utvikles til et bysentrum ved fjorden og et regionalt knutepunkt. Det skal bli et knutepunkt med T-bane og buss, der fotgjengere og god tilgjengelighet til T-banen prioriteres. Ved Fornebubanens siste stopp blir det nye torg, parker og byrom med kafeer, uteservering, handel, arbeidsplasser og boliger.  

Byplangrepet viser en finmasket byromstruktur med 70.000 kvadratmeter torg, park og byrom. Den viser også plasseringen av mer enn 300.000 kvadratmeter bebyggelse. Fordi Fornebu sør bygges delvis oppå Fornebubanen må bebyggelsens konstruksjoner og laster også være koordinert med banens konstruksjoner under terreng. 

Hvordan er utviklingen av Fornebu sør organisert?

Utviklingen av Fornebu sør er organisert som et offentlig/privat samarbeid mellom Bærum kommune og grunneierne (Selvaag, Obos og KLP) med faglige rådgivere fra Rodeo Arkitekter, Lund Hagem Arkitekter, Rambøll og Atsite. 

Planområde Fornebu sør

Allmeningen og Rolfsbuktveien

Esra Røyse i samarbeid med Rodeo Arkitekter og Lund Hagem Arkitekter
Skissen viser muligheter for hvordan Allmeningen kan bli i framtiden.

Det viktigste byrommet på Fornebu sør er Allmenningen, hvor flere innspill fra tidligere medvirkning er tatt inn i planprogram med byplangrep. Allmenningen går på tvers gjennom hele planområdet, med korte avstander til stasjonsoppgang og bussholdeplass. Allmenningen starter ved Fornebu S og ender ved Rolfsbuktveien, som i dag er en trafikkert vei. Felles plan for byplangrep skisserer ulike løsninger for hva slags funksjon Rolfsbuktveien kan få i fremtiden. 

Den 500 meter lange, bilfrie allmenningen blir et viktig samlingssted på Fornebu. Lengden tilsvarer Karl Johans gate fra Stortinget til Nationaltheatret, og bredden blir 34 meter. Fra allmenningen blir det nedgang til Fornebu T-banestasjon, fremtidig endestasjon på Fornebubanen.

Fornebu sør - illustrasjon kart Rodeo

Hvorfor ønsker kommunen å utarbeide planprogrammet for byplangrep?

Bærum kommune ønsker å sikre en helhetlig utvikling av området.

Fornebu er ett av kommunens prioriterte vekstområder og Fornebu sør er ett av tre fremtidige sentrumsområder på Fornebu. Kommunedelplan 3 for Fornebu stiller krav om felles plan for sentrumsområdene. Byutviklingen skal være i tråd med føringene i KDP3 og Bærum kommunes samfunnsmål.

Nullutslipp på Fornebu

En viktig brikke for å nå kommunens mål om nullutslipp på Fornebu innen 2027 er å bygge sentrumsområder som gir de tilbudene innbyggerne trenger i sin hverdag og redusert transportbehov.

Fornebu sør - en nærhetsby

Fornebu sør skal utvikles til en nærhetsby (ref.«Framtidens byer»,2013). Nærhetsbyen har opplevd nærhet til de viktigste funksjoner i din hverdag. Det er en by som tar utgangspunkt i menneskers hverdagsopplevelser og legger til rette for at det å leve klimavennlig er det enkleste valget 

Planprogram med byplangrep oppfyller krav i §40.1 i KDP3 om felles plan og utdyper KDP3. Planen gir ikke juridisk bindende bestemmelser etter Plan- og bygningsloven, men politisk vedtatte føringer. Sammen med KDP3 gir den styring av helheten og føringer for de kommende detaljreguleringsplanene.

Rammene til planprogrammet er nedfelt i Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3).  Ønsker du å bli bedre kjent med den, kan du lese her.

Byplangrepet skal vise overordnete prinsipper og føringer for byutviklingen. Planprogramdelen skal definere avgrensning av de ulike kommende reguleringsplanene innenfor området, og redegjøre for medvirkning, hovedtemaer, utredningsbehov og viktige problemstillinger og hensyn som skal tas til miljø og samfunn i påfølgende reguleringsplaner 

For noen områder vil planen for Fornebu sør ha et høyere detaljeringsnivå enn det som er vanlig i en overordnet plan som følge av at byutviklingsområdet ligger direkte over Fornebubanens stasjon og driftsbase, og det er et spesielt behov for å sikre koordinering av bebyggelsen og banens konstruksjoner. 

Hva er planprosessen?

Planprogram med byplangrep skal følge vanlige trinn i en planprosess i henhold til Plan- og bygningsloven.

Planprosessens fase planprogram Fornebu sør 2.JPG

Vi er nå i fase 4. 

Hva skjer videre?

Planprogram med byplangrep for Fornebu sør skal etterfølges av detaljreguleringer for delområder. Grunneierne skal fremme egne detaljreguleringer for sine ulike delområder. 

Fornebubanen

I kvartalet mellom Rolfsbuktveien og Snarøyveien skal det etableres en stasjon og en stor driftsbase til Fornebubanen under bakken. Driftsbasen vil omfatter verksted og parkering av vognsett. På toppen av anlegget skal det etableres en bymessig bebyggelse og nye gater, byrom og parker.

Byrom og møteplasser

Fornebu sør skal ha en variasjon av offentlige byrom og møteplasser for å imøtekomme ulike behov og interesser. En tettere by stiller også høyere krav til kvalitet på offentlige rom. Med byrom menes her alle offentlig tilgjengelige byrom som gater, plasser og torg, parker og blågrønne rekreasjonsområder.

I boligområdene inndeles utearealet i felles og privat uteareal og grønne forbindelseslinjer gjennom områdene. Felles utearealer omfatter gårdsrom, felles takterrasser, arealer til lek og møte- og lokalplasser, og dette blir viktige møteplasser i boligområdene. De gunstigste som ligger arealene på bakkeplan mht. solforhold, støy, klima og trafikk, skal settes av til dette.

Til KDP3 ble det utarbeidet en overordnet prinsipplan for dette. Se utsnitt av denne for Fornebu sør nedenfor denne skal nå detaljeres.

Masterplan av området Fornebu sør

Bussterminal og busstrasé

I Fornebu sør skal det også innpasses et reguleringsareal for buss med hvilefunksjoner for sjåførene (toalett og pauserom). Det skal også vurderes om denne funksjonen i stedet kan løses ved Telenor området/nye Flytårnet stasjon iht. politisk vedtak. Reguleringsarealet skal integreres i bystruktur på en bymessig måte.

Busstrasé mellom Forneburingen og Snarøyveien skal avklares. Det skal tilrettelegges for god omstigning mellom t-bane og buss.

Stedsanalyse - en kartlegging

En stedsanalyse danner et kunnskapsgrunnlag for hele planarbeidet. Analysen forteller oss om behov, muligheter, føringer, begrensninger og utfordringer.

Her finner du stedsanalysen. 

Medvirkning

Det legges opp til informasjons- og medvirkningsaktiviteter i alle fasene.

Vi legger ut informasjon på denne siden både om hvordan og når vi planlegger å involvere naboer, innbyggere, interessenter, organisasjoner og næringslivet.

Saken er ute på høring med høringsfrist 23. juni. Vi ønsker at interesserte sender oss sine innspill skriftlig.  

Har du spørsmål til planarbeidet? 

arbeidstittel Arbeidssted Navn E-postadresse 
Tjenesteleder Bærum kommune Områdeutvikling Terje Hansen terje.hansen@baerum.kommune.no
Saksbehandler Bærum kommune Områdeutvikling Nina Koren Viksjø nina.viksjo@baerum.kommune.no
Saksbehandler Bærum kommune Områdeutvikling Håvard Blekastad havard.blekastad@baerum.kommune.no
       

Dokumenter i saken

Her finner du alle arkiverte dokumenter, de ligger på innsyn. 

Relaterte prosjekter

Relaterte prosjekter

Kontaktpersoner