Reguleringsplan for Fornebubanen ble vedtatt 17. juni 2015. Det fremmes nå en mindre endring av planen for Fornebuporten stasjon. Planforslaget er ute til høring 4. desember 2020 til 5. februar 2021.

Om planforslaget

Fornebubanen er blant Norges største kollektivprosjekter. Den nye T‐banen strekker seg fra Fornebu Sør via Lysaker og Skøyen til Majorstuen, totalt 8 km. Det skal bygges seks nye stasjoner langs traseen, hvorav fire i Bærum. Fornebubanen går i sin helhet i tunnel.

I forbindelse med prosjektering er det framkommet behov for å gjøre noen endringer for å tilfredsstille definerte funksjonskrav og optimalisere løsningene med hensyn til gjennomføring av anleggsfasen. Dette fordrer reguleringsendringer ved alle stasjonsområdene. Endring for delområde Fornebu sør er vedtatt og endring for delområde Flytårnet er klar til sluttbehandling. Endringer for delområde Lysaker kommer tidlig 2021 

Kommunedirektøren legger nå frem et forslag til planendring for Fornebuporten stasjon.

Videopresentasjon av Fornebubanen 

Storymaps/Nettside med informasjon om Fornebubanen

Oslo kommunes informasjonsside - Fornebubanen/Slik bygger vi Oslo

Informasjonsmøte 15. desember

Det ble avholdt et digitalt informasjonsmøte om planene for Fornebubanen og planendring for Fornebuporten stasjon.

Presentasjon om Fornebubanen ved Fornebubaneprosjektet (pdf)

Svar på en kort undersøkelse: Hvordan opplever du digitale møter?

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare på denne korte undersøkelsen. Vi spør om hvordan du opplever digitale og fysiske møter kommunen arrangerer. 

Tiltaket vist over dagens situasjon
Tiltaket vist over dagens situasjon.

Dokumenter i saken

Se plandokumentene her.

Stikkord fra planforslaget

Planendring

Behovet for å endre gjeldende regulering skyldes flere forhold. Fornebubanen må tilpasses traseendring ved Lysaker stasjon og blant annet ta hensyn til konstruksjoner i bakken under bygg i Oksenøyveien 3/Norwegian-bygget.

De nye løsningene

Det er lagt inn ny anleggstunnel/bypass mellom banetunnel og rømnings-/tverrslagstunnelen i Fornebuveien. Denne er ca. 200 meter. Dette for å sikre god anleggsgjennomføring mot Lysaker stasjon ved at man får et ekstra angrepspunkt til tunnelen.

Stasjonshallen ved oppgang B, ved «Trekanttomta», foreslås rotert noe for å unngå konflikt med garasjekjeller i næringsbygg samt nærføring mot boliger på naboeiendommer. Atkomsten er dermed flyttet ca. 3 meter mot vest.

Stasjonsoppgang ved Trekanttomta.
Stasjonsoppgang ved Trekanttomta. Atkomsten er flyttet ca. 3 meter mot vest.

Virkninger av planforslaget

Masser og massetransport

Den nye bypasstunnelen medfører en tunnelutvidelse på ca. 200 m, med uttak av ekstra bergmasser. Dette vil medføre en tilleggsbelastning på nærområdet med hensyn til anleggstrafikk. Det antas at hoveddelen av opplasting og massehåndtering gjøres i tunnel.

Anleggsgjennomføring, omlegging av gang- og sykkelveier

Under gjennomføringen er det behov for å sikre de myke trafikanten. På flere strekninger er det behov for midlertidige omlegginger for å sikre en trygg gang- og sykkelvei. Det arbeides med flere mulige løsninger for gang- og sykkelforbindelser.

Fremdrift

  1. 17. juni 2015 Reguleringsplan for Fornebubanen vedtatt
  2. 11. oktober 2019 Varsel om oppstart reguleringsendring Fornebuporten stasjon
  3. 11. november 2020 1.gangsbehandling av planforslag i Planutvalget
  4. 4. desember 2020 - 5. februar 2021 Høring og offentlig ettersyn
  5. Våren 2021 Sluttbehandling av planforslag og kunngjøring av vedtak
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Si din mening om planforslaget!

Send dine innspill til Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika eller post@baerum.kommune.no
Merk uttalelsen med Delområde Fornebuporten stasjon, endring av metrotrase Fornebu – Lysaker, og planID 20100009.

Frist for å levere merknad er 5. februar 2021.

Kontaktpersoner