Flytårnet Kart over Fornebu Flytårnet område Kunstgaten Fornebu Mot Nansenparken Nansenparken med Flytårnet

Det skal utarbeides en områderegulering for området Flytårnet, et utviklingsområde omkring den gamle Flytårnbebyggelsen. Formålet er å tilrettelegge for et levende, variert, grønt og klimaklokt byområde med liv mellom husene. Det skal lokaliseres en ungdomsskole innenfor området.

Første fase er å tegne et byplangrep. Med byplangrep  mener vi blant annet å tegne opp hvor gatene, parkene og byrommene skal være og plassere viktige funksjoner som ungdomsskole og eventuelt en videregående skole.

Vi har laget en kort spørreundersøkelse for å få innspill fra dere før vi begynner å tegne.

Vi har også utarbeidet en stedsanalyse.

Anbefalingskart gater og offentligrom
Utsnitt fra stedsanalysen – anbefalingskart for gater og offentlige rom

Stedsanalysen sendes direkte ut til Fornebulandet vel, Fornebupiloten, grunneiere og Gamle Fornebu Kultursenter for innspill. Har du lyst til å gi innspill på denne, så ligger den på innsyn, j.post  20/130265. Innspill kan sendes på mail til prosjektleder.

Se lengre ned for mer informasjon om planprosessen og videre plan for medvirkning.

Planprosess

Planprosess Flytårnet

Vi er i fase 1 under planprogrammet. 

Det skal først utarbeides et planprogram med byplangrep. Med byplangrep mener vi blant annet å tegne opp hvor gatene, parkene og byrommene skal være og plassere viktige funksjoner som ungdomsskole og eventuelt en videregående skole.

Til Kommunedelplan 3 (KDP3) ble det utarbeidet en overordnet prinsipplan for dette, denne skal nå detaljeres.

Overordnet prinsipplan Fornebuporten

Medvirkning

Det legges opp til medvirkning i ulike faser, og med ulike metoder. Avhengig av hvor vi er i planprosessen, ønsker vi innspill, dialog og/eller reaksjon på ulike forhold. Under følger informasjon om 3 muligheter for medvirkning som alle gjennomføres før planprogram med byplangrep legges frem til 1.gangs behandling/ før høringsperioden.

5 ord om ditt forhold til Flytårnområdet

Vi ønsker innspill fra dere tidlig i prosessen før vi skisser på byplangrepet. Derfor ber vi dere gi oss deres egne 5 ord om dette konkrete området. Dette gjør vi via en enkel undersøkelse, se øverst på siden.

Vi spør etter innspill som passer med nivået vi er på i planlegging av Flytårnområdet.

Vi har laget en kort spørreundersøkelse for å få innspill fra dere før vi begynner å tegne.

I høst vil vi gi dere og oss inspirasjon i forkant av mer dialog og konkrete innspill på utkast til byplangrep. 

Stedsanalyse

Vi har utarbeidet en stedsanalyse som vil være med på å danne grunnlaget for byplangrepet og videre planlegging av området. Stedsanalysen sendes direkte ut til Fornebulandet vel, Fornebupiloten, grunneiere og Gamle Fornebu Kultursenter for innspill. Har du lyst til å gi innspill på denne, så ligger den på innsyn, j.post  20/130265. Innspill kan sendes på mail til prosjektleder.

Inspirasjonsverksted

Vi ønsker å gjennomføre et inspirasjonsverksted i høst. Dette vil kunne bestå av inspirasjon i form av foredrag/webinar, og en påfølgende åpen kontordag/et verksted. Vi vil informere i god tid om dato og tidspunkt for arrangementet på kommunens nett- og facebookside. 

Foredrag/webinar vil knyttes til de pågående planprosessene for Flytårnområdet, Fornebuporten og Fornebu sør. Der blir alle som er interessert invitert til å melde seg på. 

Nedenfor ser du noen av temaene vi vurderer at innlederne på webinaret kan ha. 

  • Bruk av historiske bygninger i ny bystruktur 
  • Stedsidentitet  
  • Byutforming på gåendes premisser 
  • Bynatur  
  • Næringsliv og byliv 

Som oppfølging av foredrag/webinar vil vi gjennomføre åpen kontordag eller et verksted. Der vil vi presenterer skisser og planer som viser hvor langt vi er kommet med Flytårnområdet, og be dere gi oss innspill på konkrete tema som det er rom for å endre i denne fasen. 

Formen på arrangementet må vi definere når vi vet mer om koronasituasjonen.

Føringer for planområdet

Planavgrensning Flytårnet

Flytårnområdet skal utvikles til et lokalsentrum. Flytårnet skal ivaretas som landemerke og målpunkt. Planen skal avklare håndtering av eksisterende bebyggelse. Fremtidig bebyggelse skal sammen med eksisterende bebyggelse berike og forsterke kulturmiljøet på en god måte som ivaretar og styrker stedsidentiteten.

Føringer fra KDP3 ligger til grunn

  • Flytårnet, kulturgaten og hangaren skal i hovedsak fylles med kulturformål
  • Flytårnområdet skal utvikles som et nullutslippsområde, og er et pilotområde for Zero Emission Neighbourhoods (ZEN)
  • Det skal lokaliseres en ungdomsskole (10-parallell) med tilhørende uteområder og idrettsanlegg
  • Det skal muligens lokaliseres en videregående skole med tilhørende uteområder og idrettsanlegg
  • Det skal tilrettelegges for funksjoner som helsestasjon, ungdomsklubb, bibliotek, kulturscene og nærmiljøkontor.

Feltene heter B8.1, O8.2, S8.3 og S8.4 i kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3).

Mer informasjon om saken: 

Her finner du alle arkiverte dokumenter, de ligger på innsyn 

Har du innspill til planen?

Har du innspill til planen, kan du sende de til:
Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika eller post@baerum.kommune.no
Merk e-posten/brevet med sak 19/6890.

Relevante prosjekter Fornebu

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner