Flytårnet Kart over Fornebu Flytårnet område Kunstgaten Fornebu Mot Nansenparken Nansenparken med Flytårnet

Det skal utarbeides en felles plan for området Flytårnet, et utviklingsområde omkring den gamle Flytårnbebyggelsen. Formålet er å tilrettelegge for et levende, variert, grønt og klimaklokt byområde med liv mellom husene. Det skal lokaliseres en ungdomsskole innenfor området.

Første fase er å tegne et byplangrep. Med byplangrep  mener vi blant annet å tegne opp hvor gatene, parkene og byrommene skal være og plassere viktige funksjoner som ungdomsskole, bibliotek og eventuelt en videregående skole. 

Medvirkning

For å sikre en reell medvirkning og samskaping, blir en vesentlig del dette lagt til en tidlig fase, planfasen. Det vil si at mye av medvirkningen blir gjennomført før saken blir behandlet politisk (før 1.gangs behandling/ høring). Under følger en oversikt over medvirkning som er gjennomført til nå i planprosessen, med lenker til oppsummeringer og rapporter.

Rapport etter dybdeintervjuer

Rapport etter dybdeintervjuer med beboere og verksted med ungdom. Medvirkningen ble utført av Byantropologene.

Rapport etter dybdeintervjuer 

Hva synes du steder og gater skal hete?

I mai ba vi om innspill på stedsnavn på fremtidige gater, torg og plasser. Det er bestemt at stedsnavn skal være relatert til flyplasshistorien. Oversikt over navneforslag på steder, gater og torg som ble foreslått kommer her. Forslagene vil bli gjennomgått av Kulturvern i samarbeid med By- og områdeutvikling.

Har du kommentarer til byplankonseptet?

Her kan du sende inn dine kommentarer til byplankonseptet for flytårnområdet.

Skjema for kommentarer

Oversikt over andre medvirkningsaktiviteter  

Spørreundersøkelse

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse for å få innspill før vi begynte å tegne på byplangrepet. Rapport fra undersøkelsen finner du her.

Rapport fra undersøkelsen finner du her.

Stedsanalyse for området

Vi har utarbeidet stedsanalyse for planområdet.

Stedsanalysen finner du her 

Informasjonsmøte 

Her finner du en presentasjonen som ble vist under informasjonsmøtet 17. desember 2020.

 Presentasjonen fra møtet. 

Utstilling av skisseforslag

Vi stilte ut plansjer med skisseforslag til byplangrep på Fornebupiloten, i Kulturgaten og på Fornebu S. Vi var tilgjengelige for diskusjon og dialog i store deler av desember.

Her kan du se utstillingsplansjene av byplangrepet.

Her kan du se skisseforslaget.

Planprosess

Det arbeides med et planprogram med byplangrep som skal gi føringer for fremtidige detaljreguleringer.

Planprosess over en linje

Vi er i fase 2 under Planutvikling. 

Til Kommunedelplan 3 (KDP3) ble det utarbeidet en overordnet prinsipplan for dette, denne skal nå detaljeres.

Omriss av området Flytårnet på Fornebulandet

Hvilke føringer er lagt for planområdet?

Planavgrensning Flytårnet

Flytårnområdet skal utvikles til et lokalsentrum. Flytårnet skal ivaretas som landemerke og målpunkt. Planen skal avklare håndtering av eksisterende bebyggelse. Fremtidig bebyggelse skal sammen med eksisterende bebyggelse berike og forsterke kulturmiljøet på en god måte som ivaretar og styrker stedsidentiteten.

Føringer fra KDP3 ligger til grunn:

  • Flytårnet, kulturgaten og hangaren skal i hovedsak fylles med kulturformål
  • Flytårnområdet skal utvikles som et nullutslippsområde, og er et pilotområde for Zero Emission Neighbourhoods (ZEN)
  • Det skal lokaliseres en ungdomsskole (10-parallell) med tilhørende uteområder og idrettsanlegg
  • Det skal muligens lokaliseres en videregående skole med tilhørende uteområder og idrettsanlegg
  • Det skal tilrettelegges for funksjoner som helsestasjon, ungdomsklubb, bibliotek, kulturscene og nærmiljøkontor.

Feltene heter B8.1, O8.2, S8.3 og S8.4 i Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3).

Her finner du mer informasjon om saken: 

Her finner du alle arkiverte dokumenter, de ligger på innsyn 

Har du innspill til planen, kan du sende de til:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika eller post@baerum.kommune.no
Merk e-posten/brevet med sak 19/6890.

Relevante prosjekter Fornebu

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner