Flytårnet Flytårnet område Kunstgaten Fornebu Mot Nansenparken Nansenparken med Flytårnet   Flytårnet omriss på kart i grått

Det er utarbeidet et forslag til felles plan for flytårnområdet, et fremtidig sentrumsområde omkring den gamle Flytårnbebyggelsen. Formålet er å tilrettelegge for et levende, variert, grønt og klimaklokt byområde med liv mellom husene. Det skal lokaliseres en ungdomsskole innenfor området.

Behandling av planforslaget  

Planforslaget ble 1. gangs behandlet 16. juni 2022 i planutvalget. Planen er bearbeidet etter høring og fremmes nå til politisk sluttbehandling. Planen skal opp til planutvalget 14. mars 2024 og videre til Formannskapet og Kommunestyret. Her kan du lese planen og alle dokumentene til saken. 
Planen skal sikre en helhetlig gate-, park- og byromsstruktur i området og lokalisere viktige funksjoner som bibliotek og skole, og legge føringer for kommende detaljreguleringer innenfor området.

Kommunedelplan 3 (KDP3) for Fornebu har juridisk bindende føringer for planområdet.

Byplangrep flytårnområdet
Byplangrep flytårnområdet

Planprogram med byplangrep

Planen er et «planprogram med byplangrep». I byplangrep ligger det at vi har tegnet opp hvor gatene, parkene og byrommene skal være og plassert viktige funksjoner som ungdomsskole, bibliotek og eventuelt en videregående skole. 

Byplangrepet definerer en kvartalsstruktur, som gir tydelige overganger mellom privat uteareal og offentlig uteareal for de fremtidige 1400 boligene innenfor området. Kvartalsstruktur legger grunnlag for god bo- og bykvalitet.

Planen stiller tydelige kvalitetskrav til kantsonen, overgangen mellom bebyggelse og gate/byrom, som er den delen av byen som oppleves i øyehøyde.

Kantsone
Kantsone

Kommende detaljreguleringer

Planprogram med byplangrep skal følges opp av detaljreguleringer. Alle delområder innenfor området skal gjennom detaljregulering med egne medvirkningsprosesser og politiske behandlinger.  

Det vil komme flere detaljerte planer. Disse kaller vi detaljreguleringer. Planprogrammet sier hva som skal undersøkes.  

Kommende detaljreguleringer flytårnområdet
Kommende detaljreguleringer flytårnområdet

"Tårnkvartalet": Bibliotek og skole 

Detaljregulering for skole, bibliotek mv. er første plan ut innenfor flytårnområde. Hensikten med planen er å tilrettelegge for en ungdomsskole, et folkebibliotek, kulturfunksjoner mv.

Biblioteket skal bli Bærums sjette folkebibliotek og ligge sentralt på torget ved det gamle Flytårnet.

Skolen skal være integrert i området på en god og inviterende måte, og fungere som en mangfoldig møteplass for befolkningen utenom skolens ordinære åpningstid.

Planforslaget skal 1.gangs behandles av Planutvalget 14.mars 2024.

Her finner du lenke til "Tårnkvartalet".

Medvirkning

Medvirkning og dialog er viktig i planarbeid. Tidlig i prosessarbeidet legges de store rammene for det videre arbeidet. En stor utfordring for innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre interesserte er at arbeidet i de tidlige fasene blir på et overordnet nivå. I tillegg er tidshorisonten langt frem i tid. Her vil mange, av helt forståelig grunner, synes det er komplisert følge arbeidet med planen (-e). For å delta, blir det viktig at alle er godt informert. 

Nedenfor er det en oversikt over medvirkning som er gjennomført i planprosessen, med lenker til oppsummeringer og rapporter.

Medvirkningsplan

Presentasjon for Planutvalget 28. februar 2024

Her finner du presentasjonen som ble vist under Planutvalgets møte 28. februar 2024

 Presentasjonen fra 28. februar 2024

Føringer fra KDP3 ligger til grunn for utviklingen av området:

  • Flytårnet, kulturgaten og hangaren skal i hovedsak fylles med kulturformål
  • Flytårnområdet skal utvikles som et nullutslippsområde, og er et pilotområde for Zero Emission Neighbourhoods (ZEN)
  • Det skal lokaliseres en ungdomsskole (10-parallell) med tilhørende uteområder og idrettsanlegg
  • Det skal muligens lokaliseres en videregående skole med tilhørende uteområder og idrettsanlegg
  • Det skal tilrettelegges for funksjoner som helsestasjon, ungdomsklubb, bibliotek, kulturscene og nærmiljøkontor.

Feltene heter B8.1, O8.2, S8.3 og S8.4 i Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3).

Her finner du mer informasjon om saken:

Her finner du alle arkiverte dokumenter, de ligger på innsyn

Har du spørsmål til planen, kan du sende de til:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika eller post@baerum.kommune.no
Merk e-posten/brevet med sak 19/6890.

Relaterte prosjekter

Relaterte prosjekter

Kontaktpersoner