Tårnkvartalet skisse fra oven Tårnkvartalet utsikt til skole Tårnkvartalet innside Tårnkvartalet skole i mørke Tårnkvartalet sydvegg Tårnkvartalet vestside Tårnkvartalet gymsal Tårnkvartalet -tak Tårnkvartalet -tak

Fornebu er i stor utvikling og innbyggertallet skal vokse til hele 25 000 innbyggere. Tårnkvartalet skal med sitt nye folkebibliotek og ungdomstilbud utvikles til en samlende og inspirerende møteplass for hele Fornebus befolkning. Bærekraft og nullutslippssamfunnet er viktige bærebjelker i et spennende og ambisiøst prosjekt vi jobber for skal skape stor verdi i Fornebusamfunnet.

Hvilke tjenester og funksjoner vil du finne i Tårnkvartalet?

Her vil du finne et splitter nytt folkebibliotek med tilgang på mange nye, spennende rom som skaperverksted, musikk og dans, sal og scene, vitensenter, ungdomsklubb og en hyggelig kafé. Rommene skal sambrukes med vår nye store ungdomsskole som skal inn. I tillegg vil du finne helsestasjon for både barn og ungdom og en flerbrukshall her.

Foreløpig illustrasjon C.F. Møller Arkitekter – konsept under utvikling Foreløpig illustrasjon C.F. Møller Arkitekter – konsept under utvikling Parallelloppdrag 2016 Asplan Viak Parallelloppdrag 2016 Asplan Viak

Hvorfor gjør vi dette?

På Fornebu skal tre bysentrumsområder realiseres - Flytårnområdet, Fornebu sør og Fornebuporten.

Tårnkvartalet skal være startskuddet for sentrumsutviklingen på Flytårnområdet. Tårnkvartalet som skal gi et helhetlig tilbud til elever, medarbeidere, besøkende og beboere på Fornebu. Gjennom samlokalisering av flere tjenester er målet å skape et felles senter av offentlige tjenester og sosiale møteplasser som er lett tilgjengelige for allmennheten. 

Tårnkvartalet er et av kommunens pilotprosjekter i arbeidet med å etablere et nullutslippsområde på Fornebu. Prosjektet skal bidra til at innbyggere på Fornebu kan redusere sine utslipp og leve mest mulig klimaklokt ved å legge til rette for 5-minutters byen og grønne transportalternativer. Prosjektet har ambisjoner om å bli tatt opp som forbildeprosjekt i FutureBuilt og være en læringsarena for nullutslippsmålsetningen for utviklere og brukere av bygget. 

Flytårnområdet er markert med et gult omriss i figuren under. Plasseringen til Tårnkvartalet er vist med en rød sirkel.

Flytårnet omriss plassering

Plan- og designkonkurranse

Høsten 2022 ble det avholdt en Plan- og designkonkurranse for prosjektet. Det ble levert fem forslag. En enkel oversikt over alle forslag ligger her.

Her kan du se vinnerforslaget «Tårnkvartalet». Prosjektet ble i 2024 tildelt den internasjonale arkitekturprisen AR Future Projects Awards. Prisen hedrer gode ubygde og ufullstendige prosjekter, og viser potensialet for positive bidrag til lokalsamfunn, nabolag og bymiljøer over hele verden. Les mer på nettsiden til prisen.

Hvor langt har prosjektet kommet?

Prosjektet har anskaffet en totalentreprenør som videreutvikler vinnerprosjektet fra arkitektkonkurransen i samarbeid med Bærum kommune. Forprosjektet ferdigstilles høsten 2024.

Reguleringsarbeid

Bærum kommune gjennomfører nå reguleringsarbeid for Tårnkvartalet. Reguleringsforslaget ble 1. gangsbehandlet i Planutvalget 14. mars 2024.  Det ble vedtatt å legge planen ut på høring i perioden 19. mars til 3. mai.

Plannavnet er: Skole, bibliotek mv, del av felt O8.2, Fornebu, PlanID 2022010. Her er lenke til siden for detaljreguleringen: Detaljregulering for Tårnkvartalet. Du finner den også på nettsiden Planarbeid og kunngjøringer.

Hva er rammene for prosjektet?

Det er satt høye ambisjoner og mål for Fornebu og flytårnområdet. Disse er nedfelt i blant annet Kommunedelplan 3, Klimastrategi 2030 og Fornebu 2035. Det overordnede målet er å legge til rette for en god miks av offentlige og private funksjoner. Funksjonene skal stimulere til aktivitet og et levende lokalsentrum, i et grønt og klimaklokt byområde.

Hvilke hensyn er det viktig å ivareta?

Kommunen ønsker å legge til rette for bygg og utearealer som:

  • er tilgjengelige og inkluderende, og skaper et fellesskap for lokalmiljøet
  • bidrar til å skape et trygt nærmiljø og godt nabolag
  • skaper et klimaklokt og grønt område med et mangfoldig aktivitetstilbud i nærområdet til innbyggerne
  • gir et aktivt og urbant lokalsentrum bestående av lavterskeltilbud, møteplasser og opplevelser gjennom hele døgnet og året
  • reflekterer flytårnområdets historie og bygger opp under det etablerte kulturmiljøet

Medvirkning og samskaping

Prosjektet jobber kontinuerlig sammen med de tjenester som skal inn i bygget for å optimalisere arealene etter tjenestenes behov.

Reguleringsplanen lå ute til høring i perioden 19. mars til 3. mai 2024.

Bærum kommune har gjennomført en medvirkningsprosess for hele Flytårnområdet:

Rapport etter dybdeintervjuer med beboere og verksted med ungdom finner du her

Medvirkning - rapport fra gjennomført spørreundersøkelse

Innovasjonscamp – Ungt Entreprenørskap

I mars 2021 gjennomførte Bærum kommune en Innovasjonscamp på ungdomstrinnet med Ungt Entreprenørskap, hvor alle 8. klassinger i kommunen deltok. Oppgaven var «Fremtidens skole – en møteplass for alle» hvor elevenes forslag til løsning skulle presenteres som en film på ca. 2 minutter. Vinnerforslagene viste spennende forslag til løsninger. Noen av forslagene var blant annet gjenbruk av ressurser, dyrking av økologisk mat på tak, solceller og rensesystem for vann. Forslagene tar vi med videre til inspirasjon i prosjektet. Her er noen bilder av bidragene fra ungdommene:

Ungt entreprenørskap

Relaterte prosjekter og saker

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner