Flytårnet ungdomsskole bibliotek

Fornebu er i stor utvikling og innbyggertallet skal vokse til hele 25 000 innbyggere. Derfor vil det bli behov for både nye skoler og områder som kan brukes til ulike sosiale og fysiske aktiviteter.

Hva planlegger vi for?

Kommunen planlegger å etablere en 10-parallell ungdomsskole og et folkebibliotek ved Flytårnet på Fornebu. Frem til nye Holtekilen barneskole står klar, vil skolen fungere som en kombinert barne- og ungdomsskole. Ved Flytårnet skal det også etableres idretts- og kulturfunksjoner, aktivitetstilbud til ungdom, helsestasjon og nærmiljøsenter.

Prosjektet er en naturlig del av kommunens pågående planprosess for «flytårnområdet» på Fornebu. I denne planen er oppgaven å utvikle en helt ny og urban bydel. Her skal det komme en god miks av boliger, næring, offentlige bygg og byrom.

Flytårnområdet ligger mellom Snarøyveien, Widerøeveien og Forneburingen. Området er markert med et gult omriss i figuren under. Plasseringen til prosjektet er vist med en rød sirkel.

Flytårnet omriss plassering

Hvor langt har prosjektet kommet?


Prosjektet er nå i konseptfase. Dette er en fase der vi blant annet arbeider for å bli kjent med ulike behov. Ut ifra den kjennskapen og kunnskapen vi samler, vil vi etablere både mål og krav for prosjektet.

Det er enda ikke vedtatt når skolen, folkebiblioteket og de andre arealene skal etableres. Det planlegges for at dette står klart omtrent 2027-2028.

Hvorfor gjør vi dette?

Fornebu er under utvikling og vokser til å bli en spennende ny bydel i Bærum. For å sikre et godt tilbud til befolkningen på Fornebu i fremtiden jobber kommunen med å planlegge ny skole, folkebibliotek, med mer, på flytårnområdet. Vi vurderer ulike løsninger som fremmer samskaping og sambruk, og bidrar til god byutvikling.

Hva er rammene for prosjektet?

Det er satt høye ambisjoner og mål for Fornebu og flytårnområdet. Disse er nedfelt i blant annet Kommunedelplan 3, Klimastrategi 2030 og Fornebu 2035. Det overordnede målet er å legge til rette for en god miks av offentlige og private funksjoner. Funksjonene skal stimulere til aktivitet og et levende lokalsentrum, i et grønt og klimaklokt byområde.

Hvilke hensyn er det viktig å ivareta?

Kommunen ønsker å legge til rette for bygg og utearealer som:

  • er tilgjengelige og inkluderende, og skaper et fellesskap for lokalmiljøet
  • bidrar til å skape et trygt nærmiljø og godt nabolag
  • skaper et klimaklokt og grønt område med et mangfoldig aktivitetstilbud i nærområdet til innbyggerne
  • gir et aktivt og urbant lokalsentrum bestående av lavterskeltilbud, møteplasser og opplevelser gjennom hele døgnet og året
  • reflekterer flytårnområdets historie og bygger opp under det etablerte kulturmiljøet

Medvirkning og samskaping

Vi ker å tidlig skape arenaer slik at fremtidige brukere, naboer, næringslivet og andre interessenter kan gi innspill og påvirke prosjektet.

Medvirkning og samskaping er et av mange viktige verktøy. Uten en dialog med brukere, kan vi ikke skape oss en optimal forståelse av oppgaven og prosjektet. Gjennom medvirkning ønsker vi også å skape et godt forankret prosjekt. Følg med på denne siden for videre prosess for medvirkning i prosjektet.

Bærum kommune har gjennomført en medvirkningsprosess for hele flytårnområdet.

Rapport fra innledende spørreundersøkelse finner du her

Rapport etter dybdeintervjuer med beboere og verksted med ungdom finner du her

Rapport etter dybdeintervjuer med beboere og verksted med ungdom finner du her

Innovasjonscamp – Ungt Entreprenørskap

I mars 2021 gjennomførte Bærum kommune en Innovasjonscamp på ungdomstrinnet med Ungt Entreprenørskap, hvor alle 8. klassinger i kommunen deltok. Oppgaven var «Fremtidens skole – en møteplass for alle» hvor elevenes forslag til løsning skulle presenteres som en film på ca. 2 minutter. Vinnerforslagene viste spennende forslag til løsninger. Noen av forslagene var blant annet gjenbruk
av ressurser, dyrking av økologisk mat på tak, solceller og rensesystem for vann. Forslagene tar vi med videre til inspirasjon i prosjektet. Her er noen bilder av bidragene fra ungdommene:

Relaterte prosjekter

Kontaktpersoner