Tårnkvartalet -tak Tårnkvartalet skisse fra oven Tårnkvartalet utsikt til skole Tårnkvartalet innside Tårnkvartalet skole i mørke Tårnkvartalet sydvegg Tårnkvartalet vestside Tårnkvartalet gymsal Tårnkvartalet -tak Tårnkvartalet -tak

Fornebu er i stor utvikling og innbyggertallet skal vokse til hele 25 000 innbyggere. Derfor vil det bli behov for både nye skoler og områder som kan brukes til ulike sosiale og fysiske aktiviteter.

Hva planlegger vi for?

Kommunen planlegger å etablere en 10-parallell ungdomsskole og et folkebibliotek ved Flytårnet. Her skal det også etableres idretts- og kulturfunksjoner, aktivitetstilbud til ungdom, helsestasjon og nærmiljøsenter.

Prosjektet er en naturlig del av kommunens pågående planprosess for «Flytårnområdet» på Fornebu. I denne planen er oppgaven å utvikle en helt ny og urban bydel. Her skal det komme en god miks av boliger, næring, offentlige bygg og byrom.

Plan og designkonkurranse

Høsten 2022 ble det avholdt en Plan og designkonkurranse for prosjektet. Her kan du se vinnerforslaget «Tårnkvartalet». 

Tårnkvartalet ligger mellom Snarøyveien, Widerøeveien og Forneburingen. Området er markert med et gult omriss i figuren under. Plasseringen til prosjektet er vist med en rød sirkel.

Flytårnet omriss plassering

Hvor langt har prosjektet kommet?

Prosjektet har nå kommet til den fasen hvor reguleringsplanen utarbeides, og hvor tegninger for prosjektet skal utvikles. Vi jobber med å anskaffe en totalentreprenør som vil videreutvikle vinnerprosjektet fra arkitektkonkurransen i samarbeid med Bærum kommune.

Det planlegges for at byggestart er høsten 2024 med skolestart høsten 2027.

Reguleringsarbeid

Bærum kommune gjennomfører nå reguleringsarbeid for Tårnkvartalet.

Plannavnet er: Skole, bibliotek mv, del av felt O8.2, Fornebu, PlanID 2022010

Du kan lese med om oppstart av reguleringsarbeidet på denne nettsiden Planarbeid og kunngjøringer | Bærum kommune (baerum.kommune.no).
Planforslaget forventes lagt ut på høring/ til offentlig ettersyn våren 2023.

Hvorfor gjør vi dette?

Fornebu er under utvikling og vokser til å bli en spennende ny bydel i Bærum. For å sikre et godt tilbud til befolkningen på Fornebu i fremtiden jobber kommunen med å planlegge ny skole, folkebibliotek, med mer, på flytårnområdet. Vi vurderer ulike løsninger som fremmer samskaping og sambruk, og bidrar til god byutvikling.

Hva er rammene for prosjektet?

Det er satt høye ambisjoner og mål for Fornebu og flytårnområdet. Disse er nedfelt i blant annet Kommunedelplan 3, Klimastrategi 2030 og Fornebu 2035. Det overordnede målet er å legge til rette for en god miks av offentlige og private funksjoner. Funksjonene skal stimulere til aktivitet og et levende lokalsentrum, i et grønt og klimaklokt byområde.

Hvilke hensyn er det viktig å ivareta?

Kommunen ønsker å legge til rette for bygg og utearealer som:

  • er tilgjengelige og inkluderende, og skaper et fellesskap for lokalmiljøet
  • bidrar til å skape et trygt nærmiljø og godt nabolag
  • skaper et klimaklokt og grønt område med et mangfoldig aktivitetstilbud i nærområdet til innbyggerne
  • gir et aktivt og urbant lokalsentrum bestående av lavterskeltilbud, møteplasser og opplevelser gjennom hele døgnet og året
  • reflekterer flytårnområdets historie og bygger opp under det etablerte kulturmiljøet
Foreløpig illustrasjon C.F. Møller Arkitekter – konsept under utvikling Foreløpig illustrasjon C.F. Møller Arkitekter – konsept under utvikling Parallelloppdrag 2016 Asplan Viak Parallelloppdrag 2016 Asplan Viak

Medvirkning og samskaping

Vi ønsker tidlig å skape arenaer slik at fremtidige brukere, naboer, næringslivet og andre interessenter kan gi innspill og påvirke prosjektet.

Medvirkning og samskaping er et av mange viktige verktøy. Uten en dialog med brukere, kan vi ikke skape oss en optimal forståelse av oppgaven og prosjektet. Gjennom medvirkning ønsker vi også å skape et godt forankret prosjekt. Følg med på denne siden for videre prosess for medvirkning i prosjektet.

Bærum kommune har gjennomført en medvirkningsprosess for hele flytårnområdet.

Rapport etter dybdeintervjuer med beboere og verksted med ungdom finner du her

Medvirkning - rapport fra gjennomført spørreundersøkelse

Innovasjonscamp – Ungt Entreprenørskap

I mars 2021 gjennomførte Bærum kommune en Innovasjonscamp på ungdomstrinnet med Ungt Entreprenørskap, hvor alle 8. klassinger i kommunen deltok. Oppgaven var «Fremtidens skole – en møteplass for alle» hvor elevenes forslag til løsning skulle presenteres som en film på ca. 2 minutter. Vinnerforslagene viste spennende forslag til løsninger. Noen av forslagene var blant annet gjenbruk av ressurser, dyrking av økologisk mat på tak, solceller og rensesystem for vann. Forslagene tar vi med videre til inspirasjon i prosjektet. Her er noen bilder av bidragene fra ungdommene:

Ungt entreprenørskap

Relaterte prosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner