Det skal utarbeides en felles plan for området Flytårnområdet, et utviklingsområde omkring den gamle Flytårnbebyggelsen. Formålet er å tilrettelegge for et levende, variert, grønt og klimaklokt byområde med liv mellom husene. Det skal lokaliseres en ungdomsskole innenfor området.

Behandling av planforslaget

Planforslaget ble 1. gangsbehandlet 16. juni i planutvalget. Høringsfristen var 31. oktober 2022. Her kan du lese planen og alle dokumentene til saken.

Planen skal sikre en helhetlig gate-, park- og byromsstruktur i området og lokalisere viktige funksjoner som bibliotek og skole.  

Hvilke føringer er lagt for planområdet i Kommunedelplan 3?

Planprogram med byplangrep

Planen er et «planprogram med byplangrep». I byplangrep ligger at vi har tegnet opp hvor gatene, parkene og byrommene skal være og plassert viktige funksjoner som ungdomsskole, bibliotek og eventuelt en videregående skole. 

Byplangrepet definerer en kvartalsstruktur, som gir tydelige overganger mellom privat uteareal og offentlig uteareal. Dette legger grunnlag for god bo- og bykvalitet.

Planen stiller tydelige kvalitetskrav til kantsonen, overgangen mellom bebyggelse og gate/park/byrom, som er den delen av byen som oppleves i øyehøyde.

Det vil komme flere detaljerte planer. Disse kaller vi detaljreguleringer. Planprogrammet sier hva som skal undersøkes.  

Tårnkvartalet: Bibliotek og skole 

Det skal etableres et bibliotek og skole innenfor området. Biblioteket skal bli Bærums sjette folkebibliotek og ligge sentralt på torget ved det gamle Flytårnet. Skolen skal være integrert i området på en god og inviterende måte, og fungere som en mangfoldig møteplass for befolkningen utenom skolens ordinære åpningstid.

Her finner du lenke til "Tårnkvartalet".

Medvirkning

Medvirkning og dialog er viktig i planarbeid. Tildlig i prosessarbeidet legges de store rammene for det videre arbeidet. En stor utfordring for innbyggere, organisajoner, næringsliv og andre interesserte er at arbeidet i de tidlige fasen blir på en overordnet nivå. I tillegg er tidshorisonten langt frem i tid. Her vil mange, av helt forståelig grunner, synes det er komplisert følge arbeidet med planen (-e). For å delta, blir det viktig at alle er godt informert. 

Kommunen ønsker medvirkning gjennom hele planprosessen. Vi ønsker å sikre at alle som ønsker det får anledning til å påvirke,  gi kommentarer og/eller  fremme forslag, for å bedre kvaliteten av det videre arbeidet med planene. 

Det vil si at mye av medvirkningen blir gjennomført før saken blir behandlet politisk (før 1.gangsbehandling/ høring). Under følger en oversikt over medvirkning som er gjennomført til nå i planprosessen, med lenker til oppsummeringer og rapporter.

Rapport etter dybdeintervjuer

Rapport etter dybdeintervjuer med beboere og verksted med ungdom. Medvirkningen ble utført av Byantropologene.

Rapport etter dybdeintervjuer 

Hva synes du steder og gater skal hete?

I mai ba vi om innspill på stedsnavn på fremtidige gater, torg og plasser. Det er bestemt at stedsnavn skal være relatert til flyplasshistorien. Oversikt over navneforslag på steder, gater og torg som ble foreslått kommer her. Forslagene vil bli gjennomgått av Kulturvern i samarbeid med By- og områdeutvikling.

Spørreundersøkelse

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse for å få innspill før vi begynte å tegne på byplangrepet. Rapport fra undersøkelsen finner du her.

Rapport fra undersøkelsen finner du her.

Stedsanalyse for området

Vi har utarbeidet stedsanalyse for planområdet.

Stedsanalysen finner du her 

Informasjonsmøte

Her finner du presentasjonen som ble vist under informasjonsmøtet 17. desember 2020.

 Presentasjonen fra møtet

Åpen kontordag

 12.oktober var det åpen dag og informasjonsmøte på Fornebupiloten.  

Planavgrensning Flytårnet

Flytårnområdet skal utvikles til et lokalsentrum. Flytårnet skal ivaretas som landemerke og målpunkt. Planen skal avklare håndtering av eksisterende bebyggelse. Fremtidig bebyggelse skal sammen med eksisterende bebyggelse berike og forsterke kulturmiljøet på en god måte som ivaretar og styrker stedsidentiteten.

Til Kommunedelplan 3 (KDP3) ble det utarbeidet en overordnet prinsipplan for dette, denne skal nå detaljeres.

Omriss av området Flytårnet på Fornebulandet

Føringer fra KDP3 ligger til grunn for utviklingen av området:

  • Flytårnet, kulturgaten og hangaren skal i hovedsak fylles med kulturformål
  • Flytårnområdet skal utvikles som et nullutslippsområde, og er et pilotområde for Zero Emission Neighbourhoods (ZEN)
  • Det skal lokaliseres en ungdomsskole (10-parallell) med tilhørende uteområder og idrettsanlegg
  • Det skal muligens lokaliseres en videregående skole med tilhørende uteområder og idrettsanlegg
  • Det skal tilrettelegges for funksjoner som helsestasjon, ungdomsklubb, bibliotek, kulturscene og nærmiljøkontor.

Feltene heter B8.1, O8.2, S8.3 og S8.4 i Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3).

Her vil det komme en illustrasjon.

Her finner du mer informasjon om saken: 

Her finner du alle arkiverte dokumenter, de ligger på innsyn 

Har du innspill til planen, kan du sende de til:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika eller post@baerum.kommune.no
Merk e-posten/brevet med sak 19/6890.

Kontaktpersoner