Tårnkvartalet omfatter en ungdomsskole for over 900 elever, en stor flerbrukshall, samt publikumsfunksjoner som kultursal, black box, bibliotek, helsestasjon og kafé.

 Prosjektets navn viser til stedets unike kulturarv bestående av den historiske flyplasstomten og de gjenværende originale flyplasstrukturene, inkludert det tidligere flytårnet.

Tårnkvartalet bygger mye av sin identitet på samspillet mellom den historiske nabobebyggelsen med flyhangarer fra 1940- og 1960-tallet, og verksteder som i dag huser blant annet kunstfagskole, gallerier, atelierer og lokaler for TV-produksjon. Kunstprosjektene inkluderes så tidlig som mulig i byggeprosjektet og skal markere Tårnkvartalet som en kunstdestinasjon.

Tårnkvartalet - bildeskisse

Kunstnerisk kvalitet er hovedkriteriet for valg av kunstprosjekt til Tårnkvartalet.

Mer informasjon om prosjektet finner du her:

Det er avsatt midler til stedspesifikke verk både i uterommet og inne. Plassering av disse er ikke endelig avklart og utvalget er åpne for innspill. Et ønske har vært å gjøre 5 etasje av bygget til et lerret for kunst, men det er flere ulike mulige plasseringer både inne og ute. Bærum kommune er opptatt av bærekraft. I kunstprosjektene ønsker vi at kunstnerne tar i bruk ulike bærekraftige metoder i produksjonen av kunst.

Dette er den foreløpige finansieringen av kunstprosjektene. Det er satt av:

 • 3 millioner til flere stedspesifikke verk og innkjøp til biblioteket
 • 3 millioner til uteromsprosjekter
 • 3 millioner til skole, flerbrukshall og helsestasjon
 • 3 millioner til kunstprosjekter integrert i bygget

Beløpene er ikke fastlåst og kan slås sammen eller fordeles annerledes. Midlene inkluderer alle kostnadene i forbindelse med anskaffelsen. Det er også satt av 1,7 millioner til midlertidige kunstprosjekter over tre år. 

I konkurransens åpne prekvalifisering med søknadsfrist kl.23.59 fredag 5. april 2024, kan alle søke. Det skal ikke leveres noe skissemateriale eller forslag til utforming i prekvalifiseringen. Bærum kommune ønsker et kort motivasjonsbrev, CV og referanseprosjekter samlet som pdf til kunstsamlingen@baerum.kommune.no

Kunstprosjektet skal være til berikelse for alle, både brukere av bibliotek, skole, helsestasjon, besøkende, turgåere og innbyggere uavhengig av alder og bakgrunn.

Spørsmål kan rettes til ellen.fodstad@baerum.kommune.no

Inntil 5 deltagere i prekvalifiseringen går videre til den lukkede konkurransen. Dette blir offentliggjort sommer 2024, deltagerne kan være enkeltpersoner eller grupper.

Taarnkvartalet kunst

Juryen består av:

 • Ketil Nergaard (kunstner, 1 stemme)
 • Trine Overskott Schøning (bibliotekssjef, 1 stemme)
 • Elin Bashevkin (interiørarkitekt)
 • Scott Doig (arkitekt), Christine Gjermo (landskapsarkitekt (arkitektene har til sammen 1 stemme)
 • Bjarne Amdahl (rektor, 1 stemme)
 • Tom Krogsrud (prosjektleder 1, stemme)
 • Ellen Marie Fodstad (leder av kunstutvalget og kunstrådgiver, 1 stemme).

Artists are invited to open prequalification for Tårnkvartalet at Fornebu

Tårnkvartalet consists of a secondary school for over 900 pupils, a cultural hall, black box, library, health center and cafe. The project's name refers to the site's unique cultural heritage consisting of the historic airport site and the remaining original airport structures, including the former flight tower.

Tårnkvartalet builds much of its identity on the interaction between the historic neighboring buildings with aircraft hangars from the 1940s and 1960s. The area includes art school, galleries, studios and premises for TV production. Artistic quality is the main criterion for selecting an art project for Tårnkvartalet.

Funds have been set aside for site-specific works both outdoors and indoors. The location of these has not been finally clarified and the committee is open for input. One idea has been been to turn the 5th floor of the building into a canvas for art, but there are several different possible locations both inside and outside.
Bærum municipality is concerned with sustainability. In the art projects, we want the artists to use various sustainable methods in the production of art.

In the competition's open prequalification with an application deadline of 11.59pm on Friday 5 April 2024, anyone can apply. No sketch material or design proposals must be submitted in the pre-qualification. Bærum municipality wants a short letter of motivation, CV and reference projects collected as a pdf to kunstsamlingen@baerum.kommune.no

The art project should be for the enrichment of everyone, users of the library, school, health centre, visitors, walkers and residents, regardless of age and background.

Questions can be directed to ellen.fodstad@baerum.kommune.no