Det er nå tilleggshøring av forslag til reguleringsplan for Forneburingen – vestre del.

Hvorfor legger vi til rette for buss i Forneburingen – vestre del?

Bussen i Forneburingen er viktig for å øke kollektivtilbudet for de som bor langs vestre del av Forneburingen. I dette området er det lengre avstand til blant annet Fornebubanen. Det kan føre til at flere bruker bil for å nå frem til skole, barnehage, handel, jobb og andre aktiviteter.

Forneburingen - vestre del - ble i Kommunedelplan 3 Fornebu (KDP 3 Fornebu) omdefinert fra lokalvei med adkomst til boligområder til hovedgate med prioritering for buss, gående og syklende.

Tilleggshøring 

Høringen gjelder delområde Åsa Gruda Skards vei/Eva Nansens vei og Dagny Bergers vei.

Reguleringsplan for Forneburingen ble 1.gangsbehandlet av Planutvalget 13.10.22 og lå ute på høring fra 7. februar til 27. mars 2023.

På bakgrunn av merknader til planforslaget har kommunen gjort endringer i deler av planen. Endringsforslagene legges ut på tilleggshøring i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  Planen legges ut i to alternativer:

  • Alternativ 1 - busstrase i Åsa Gruda Skards vei/Eva Nansens vei
  • Alternativ 2 - busstrase i Dagny Bergers vei

Frist for innspill

Frist for innspill til tilleggshøringen er 26. februar 2024.

Informasjonsmøte og åpen kontordag

23. januar var det åpen kontordag og informasjonsmøte på Fornebupiloten om tilleggshøringen

Det vil også bli holdt særmøter med ulike grupper som del av tilleggshøringen.

Her finner du presentasjonen som ble vist i møtet.

Har du innspill til planarbeidet?

Merknader til planarbeidet sendes innen fristen til:

E-post: post@baerum.kommune.no eller Bærum kommune, By- og områdeutvikling, Postboks 700, 1304 Sandvika.

Merk henvendelsen med arkivsakID 20/17385 og planID 2020014.

Dokumenter

Kontaktpersoner