Dette er et varsel om oppstart av planarbeid - offentlig områderegulering - Snarøyveien mellom Rolfsbuktveien og Widerøeveien .

Hvor er området?

Det skal utarbeides en plan for Snarøyveien mellom Widerøeveien og Rolfsbuktveien. I første omgang er det strekningen forbi Flytårnet stasjon som skal bygges. Planen tar for seg hele strekningen.

Omriss Snaøyveien w til r

Hva skal vi?

Fornebubanen skal reetablere Snarøyveien. Dette gjøres fordi Fornebubanen har lagt om Snarøyveien forbi fremtidige Flytårnet stasjon for å etablere t-banestasjonen. Dermed blir Snarøyveien liggende noen meter lengre vest enn den lå opprinnelig for å få plass til stasjonsoppgangene.

Det er også et ønske om at den fremtidige løsningen for Fornebubanen reetableres som bygate. Da unngås det ytterligere ombygging på et senere tidspunkt. Dette er i tråd med vedtatte føringer i Kommunedelplan 3 for Fornebu.

Hva er hensikten med planarbeidet?

Hensikten med planarbeidet er å regulere utformingen på strekningen mellom krysset Widerøeveien og Rolfsbuktveien. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Prioritere gående, syklende og kollektivtransport

Endring av Snarøyveien til en mer bymessig gate vil prioritere gående, syklende og kollektivtransport: transporthierarkiet snus. En mer bymessig utvikling og grønn mobilitet er overordnede føringer. Snarøyveien vil fortsatt være hovedgaten på Fornebu og helt sentral i å knytte Snarøya til Fornebu og videre inn mot Sandvika og Lysaker/Oslo.

En mer bymessig gateutforming vil redusere barriereeffekten Snarøyveien skaper i dag. I tillegg til eksisterende overganger vil det kunne gi flere krysningspunkt. Det åpner for muligheter for kortere avstander mellom funksjoner og bedre kobling mellom friområdene langs Lysakerfjorden, næringsbebyggelsen og eksisterende og fremtidig boligbebyggelse ved Nansenparken. Om fremtidig bebyggelse plasseres nærmere gaten med innganger fra gaten, vil det bidrar til attraktivitet og aktivitet langs Snarøyveien.

Hva er rammene? 

Overordnede føringer for arealutviklingen på Fornebu ligger i Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3). I KDP3 tilrettelegges det for at Snarøyveien, Forneburingen vest, Vestre lenke og Widerøeveien skal kobles sammen til et hovedgatesystem. Hovedgatene skal videreutvikles innenfor dagens veiareal med en bymessig utforming som prioriterer gående, syklende og kollektivtransport.

Alle hovedgater skal ha:

  • Trerekker på en, eller begge sider av gaten.
  • Arealeffektivt gateareal.
  • Tosidige fortau med separat sykkelanlegg.
  • Oppstrammet geometri på strekninger og i kryss. Bymessig utforming av belegg, oppmerking, utstyr og gatemøblering.

Bebyggelsen skal plasseres langs gaten med innganger fra gaten. Eksisterende gatetrær skal hensyntas. Det skal etableres et finmasket nettverk av gater og gang- sykkelforbindelser som supplerer hovedgatene. Eksisterende broer over parkkorridorer skal ivaretas, men kobles sammen med gaten på en bymessig måte. Eksisterende broer kan utvides eller suppleres med gang- og sykkelanlegg. KDP3 legger opp til at transformasjonen til bygate skal skje gradvis og over tid, og parallelt med tilstøtende utbyggingsprosjekter.

Midlertidig omlagt vei antydet med grønt:

Utsnitt fra arealplankart for KDP3 - ombygget vei må fortrinnsvis løses innenfor areal avsatt til veiformål. Det er det grå området.

Utsnitt omlagt vei

Her finner du alle dokumentene til saken. 

Hva er prosessen videre?

Fristen til å komme med innspill var 24. februar. Nå samarbeider kommunen med Viken og Fornebubanen med planarbeidet. 

Karen Gunleiksrud