Ballerud stedsutvikling

Ballerud er et område som ligger mellom Bekkestua og Høvik, ved Ballerud golfbane. Dette planområdet er på omlag 142 000 m2. Her skal det realiseres en barneskole med flerbrukshall, en barnehage og boliger.

Opptak av høringsmøte om Ballerud - Johs Faales vei 80-100-Kleivveien 22

Det er en ny 1. gangbehandling av områdereguleringen. 18. november ble det avholdt et høringsmøte.

Se opptak her

Hvor ligger Ballerud?

Ballerud omfatter hovedsakelig området Kleven gård i nord, tidligere Ballerud hagesenter og delvis Ballerud golfbane. I sør grenser det mot Ballerud gård. Johs Faales vei 80-100 og Kleivveien 22 er en del av området.

Utbyggingsarealene i området vil utvikles til boliger, en barnehage og en 4-parallell barneskole med flerbrukshall. I tillegg skal det settes av arealer til grønnstruktur og landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF).  

Politisk behandling

Prosjektet er blitt bearbeidet etter vedtaket i planutvalget 17.06.21 og høringen. Saken skal nå opp til ny 1.gangsbehandling i planutvalg. Saken vil behandles over to møter og realitetsbehandles i planutvalgets møte 9. desember 2021.

Her finner du saksdokumentene.

På planutvalgsmøtet 4. november presenterte administrasjonen det nye boligalternativet og forslag til golf.

Her kan du se presentasjonen som ble vist i møtet.

Opptaket kan du se her:https://baerum.kommunetv.no/archive/354

Gå inn på «Orienteringer del 2» på høyre side. Presentasjonen om Ballerud starter etter ca. 25 min.

Tidligere politiske behandlinger

Planprogram, 17. januar 2017

Det er blitt vedtatt noen overordnede rammer før det kunne settes i gang med utarbeidelse av reguleringsplanen. Det kalles et planprogram.

Her kan du lese planprogrammet for reguleringen av området som ble vedtatt 17. januar 2017.

I planprogrammet er det vedtatt at reguleringsplanen blant annet skal sikre:

 • tilrettelegging for boligbebyggelse med varierte boligtyper og god bokvalitet inne og ute
 • gode muligheter for hverdagsrekreasjon for barn, unge og voksne
 • nødvendige arealer til offentlig tjenesteyting som barneskole, barnehage og tilrettelagte boliger
 • etablering av gode, direkte gang-/sykkelforbindelser til stasjonene og sentrumsområdet på Bekkestua, skoler og barnehager og andre møtepunkter
 • gode interne forbindelseslinjer for gang- og sykkeltrafikk
 • ivaretakelse og styrking av viktig lokal blågrønnstruktur
 • utvikling av deler av en allment tilgjengelig, sammenhengende grønnstruktur mellom marka og fjorden

Prinsippavklaring 27. mai 2021

I mai 2020 ble det fremmet en prinsippavklaring som ramme for utarbeidelsen av reguleringsplanen.

Det er flere temaer som ble vedtatt i prinsippavklaringen, men noen av de viktigste temaene er:

 • antall kvm. per elev og per barnehagebarn som skal settes av til utelek
 • Ballerud barnehage, skole med flerbrukshall og boligområde skal være et pilot- og foregangsprosjekt innen grønn mobilitet. Målet er en svært høy andel gående og syklende.
 • prinsipiell plassering av de enkelte formålene: skole, grønnstruktur, bolig, barnehage m.m.
 • Det ble vedtatt å sende deler av forslag til reguleringsplan på høring: det gjelder delene som omfatter barnehage, skole m/flerbrukshall, grøntstruktur og trafikk-/adkomstløsninger. Høringsperioden er fra 1.7.21 til 12.9.21.

Her finner du vedtak og saksdokumenter til prinsippavklaringen som ble behandlet 27.05.20

Ønsker du å se opptaket av formannskapets behandling av prinsippavklaringen? Det ligger her

1. gangsbehandling 17. juni 2021

Ballerud områderegulering ble behandlet i Planutvalget 17. juni 2021, såkalt 1.gangsbehandling.

Det ble vedtatt å sende deler av forslag til reguleringsplan på høring: det gjelder delene som omfatter barnehage, skole m/flerbrukshall, grøntstruktur og trafikk-/adkomstløsninger.

Det som omfatter boligene skulle omarbeides før det skulle på høring.

Ballerud illustrasjon 02. juli 2021
Plankartet viser følgende: grønt: grønnstruktur og uteoppholdsareal, rødt: skole og barnehage, gult: boliger, grått: veg, rosa: torg og gang/sykkelvei

Les saksfremlegget med tilhørende dokumenter her.

Vedtaket vil kunne leses i hoveddokumentet.

Du kan se behandlingen av saken i planutvalget som opptak.

Lenke til Planutvalg 17. juni 2021

Velg sak 133/21 Ballerud – Johs Faales vei 80-100 – Kleivveien 22 – områderegulering – 1.gangsbehandling som kommer opp på høyre side under «Bokmerker»

I forbindelse med høringen  ble det avholdt et åpent digitalt informasjonsmøte 2. september klokken 18.00.

I møtet ble det informert om planprosessen (vedtak, medvirkning og veien videre), plangrepet, trafikk- og mobilitetskonsept (overordnet og for skole, flerbrukshall og barnehage), og rammer for skole, flerbrukshall og barnehage (utforming, hovedgrep og fremdrift).

Presentasjonen fra møtet finner du her

 

Fremdrift

 1. 17.01.17 Planprogram - vedtak formannskapet
 2. 27.05.20 Prinsippavklaring - vedtak formannskapet
 3. 3. kvartal 2020 – 1./2. kvartal 2021 Utarbeidelse planforslag, 2 alternativer
 4. 17. juni 2021 1. gangsbehandling planforslag
 5. 12. september 2021 Høring/offentlig ettersyn (barnehage, skole m/flerbrukshall, grøntstruktur og trafikk-/adkomstløsninger) [boligområdene skal omarbeides før de skal på høring]
 6. 9. desember 2021 Ny 1.gangsbehandling planforslag
 7. 4. kvartal 2021/1. kvartal 2022 Høring/offentlig ettersyn
 8. 1. kvartal 2022 2. gangsbehandling planforslag og kunngjøring vedtak
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kontaktperson