Ballerud stedsutvikling

Ballerud er et område som ligger mellom Bekkestua og Høvik, ved Ballerud golfbane. Dette planområdet er på omlag 142 000 m2. Her skal det realiseres en barneskole med flerbrukshall, en barnehage og boliger.

Hvor ligger Ballerud?

Ballerud omfatter hovedsakelig området Kleven gård i nord, tidligere Ballerud hagesenter og delvis Ballerud golfbane. I sør grenser det mot Ballerud gård. Johs Faales vei 80-100 og Kleivveien 22 er en del av området.

Utbyggingsarealene i området vil utvikles til boliger, en barnehage og en 4-parallell barneskole med flerbrukshall. I tillegg skal det settes av arealer til grønnstruktur og landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF).  

Hvordan er prosessen?

Det er blitt vedtatt noen overordnede rammer før det kunne settes i gang med utarbeidelse av reguleringsplanen. Det kalles et planprogram.  

Her kan du lese planprogrammet for reguleringen av området som ble vedtatt 17. januar 2017.  

I planprogrammet er det vedtatt at reguleringsplanen blant annet skal sikre:

 • tilrettelegging for boligbebyggelse med varierte boligtyper og god bokvalitet inne og ute
 • gode muligheter for hverdagsrekreasjon for barn, unge og voksne
 • nødvendige arealer til offentlig tjenesteyting som barneskole, barnehage og tilrettelagte boliger
 • etablering av gode, direkte gang-/sykkelforbindelser til stasjonene og sentrumsområdet på Bekkestua, skoler og barnehager og andre møtepunkter
 • gode interne forbindelseslinjer for gang- og sykkeltrafikk
 • ivaretakelse og styrking av viktig lokal blågrønnstruktur
 • utvikling av deler av en allment tilgjengelig, sammenhengende grønnstruktur mellom marka og fjorden

Utvikling av alternativer 

I planprogrammet er det også sikret at det skal utarbeides relevante og realistiske alternativer. Tema kan være plassering av de enkelte formålene (skole, grønnstruktur, bolig, barnehage m.m.), bebyggelsestype og -struktur, høyder, mobilitetsstruktur m.m.

Derfor vil det utarbeides følgende alternativer: 

 • et alternativ med høyere utnyttelse basert på Klimaklok arealbruk og der Ballerud-Kleven-området ligger nært kollektivknutepunkt.
 • et alternativ med fortrinnsvis småhus- og rekkehusbebyggelse.

Prinsippavklaring som ramme for utarbeidelsen av reguleringsplanen 

Det er flere temaer som ble vedtatt i prinsippavklaringen, men noen av de viktigste temaene er:

 • antall kvm. per elev og per barnehagebarn som skal settes av til utelek
 • Ballerud barnehage, skole med flerbrukshall og boligområde skal være et pilot- og foregangsprosjekt innen grønn mobilitet. Målet er en svært høy andel gående og syklende.
 • prinsipiell plassering av de enkelte formålene: skole, grønnstruktur, bolig, barnehage m.m.
Ballerud - forslag til arealkonsept

Utbyggingsområder: Arealer satt av til boligutvikling er markert med gult. Skolens og barnehagens areal er markert med rødt. Illustrasjonen viser en prinsipiell fordeling av formål. Nøyaktig plassering vil detaljeres nærmere i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget.

Spørreundersøkelse: Hvordan få flere til å gå og sykle?

Ballerud skal være et pilot- og foregangsprosjekt innen grønn mobilitet: Målet er at flest mulig går eller sykler til og innenfor området. Vi ønsket derfor å få innspill fra flest mulig på hvordan vi kan oppnå dette.

Vi ba personer som bor eller beveger seg i Bekkestua/ Stabekk/ Høvik/ Haslum-området, om å svare på en  spørreundersøkelse. Svarfristen var 25. oktober.

Her kan du lese rapporten fra undersøkelsen.

Her finner du åpne innlegg og gode ideer som kan bidra til mer grønn mobilitet.

Informasjonsmøte 15. oktober

Torsdag 15. oktober ble det avholdt et digitalt informasjonsmøte, der vi fortalte om prosessen.

Det ble ikke gjort opptak under møtet. Presentasjonen som ble vist i møtet ligger her. Vi har også lagt inn svar på ofte stilte spørsmål bakerst i presentasjonen.

 Her kan du lese hele vedtaket

Ønsker du å se alle saksdokumentene til prinsippavklaringen? De finner du her

Ønsker du å se opptaket av formannskapets behandling av prinsippavklaringen? Det ligger her

Mer informasjon om saken

Her finner du alle dokumenter, de ligger i innsyn. 

Fremdrift

 1. 17.01.17 Planprogram - vedtak formannskapet
 2. 27.05.20 Prinsippavklaring - vedtak formannskapet
 3. 3. kvartal 2020 – 1./2. kvartal 2021 Utarbeidelse planforslag, 2 alternativer
 4. 2. kvartal 2021 1. gangsbehandling planforslag
 5. 3. kvartal 2021 Høring/offentlig ettersyn
 6. 3./4. kvartal 2021 2. gangsbehandling planforslag og kunngjøring vedtak
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kontaktperson