Bærum kommune Eiendom Bygg og prosjekt skal bygge en ny 3-parallell barneskole med flerbrukshall og en ny barnehage på Ballerud.

Hvorfor skal Bærum kommune bygge ny skole, flerbrukshall og barnehage?

Kapasiteten ved flere av barneskolene og barnehagene i den sør-østre delen av Bærum begynner å bli presset, og en ny skole på Ballerud vil avlaste disse. Det vil på sikt bli behov for en 4-parallell skole, så i reguleringsarbeidet planlegges det for dette. Ved å bygge en ny flerbrukshall sammen med barneskolen, kan både skolens behov for gymsal og idrettens behov for lokaler dekkes.

Fra skolen står ferdig i 2028 vil elevtallet øke gradvis opp til ca. 588 elever. Behovet for barnehageplasser vil bli dekket midlertidig i skolens lokaler frem til ny barnehage står klar 5-6 år etter skolen.

Hvor skal skolen og barnehagen ligge?

Den nye barneskolen og barnehagen skal ligge på Ballerud mellom Bekkestua og Høvik. Den foreslåtte tomten ligger der det i dag er adkomst og parkering for golfbanen. Tomten tar også med seg deler av arealet til det gamle hagesenteret og en del av golfbanen ved høydedraget «Faalekollen».

Utsettelse av Ballerud barneskole

I november 2023 orienterte kommunedirektøren politikerne om at Ballerud barneskole planlegges med ferdigstillelse til skolestart i 2028 i stedet for 2027.

Les mer om utsettelsen her.

Formannskapet 31. august 2022 valgte å legge forslaget fra DRMA/White arkitekter til grunn for videre arbeid med og sluttføring av planleggingsfasen.

Se forslaget fra DRMA/White arkitekter her (pdf)

Tentativ fremdriftsplan

  1. 3. kvartal 2025-2. kvartal 2026 Prosjektering og byggetillatelse
  2. 2. kvartal 2026-2. kvartal 2028 Byggefase
  3. 3. kvartal 2028 Innflytting skole
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Områderegulering

Det pågår et arbeid med områderegulering for Ballerud – Johs Faales vei 80 – 100 – Kleivveien 22 som strekker seg fra Kleven gård i nord via tidligere Ballerud hagesenter og ned til Ballerud golfbane. Her skal ny skole, flerbrukshall og barnehage reguleres sammen med boliger, grønnstruktur, turveier, gang- og sykkelveier med mer. Reguleringsplanen ble vedtatt 30. mars 2022.  

Les mer om Ballerud og områderegulering Ballerud - Johs Faales vei 80 – 100 – Kleivveien 22