Sandvika Tinghuskvartalet

Plan for gater og byrom Sandvika

Sandvika er i storstilt transformasjon. For å sikre gode forbindelser gjennom byen og sikre gode uterom for opphold og arrangementer i Sandvika, arbeider Bærum kommune med en plan for gater og byrom. Planen skal drøfte alternativer for, og definere noen konkrete strategier for hvordan vi skal utvikle gatene og byrommene våre, og ut ifra dette kunne prioritere tiltak.

Bygge videre på Sandvikas gode kvaliteter

Det er investert mye og vil fortsatt investeres mye i oppgradering av byrom og gater i Sandvika de kommende årene. Oppgradering av Kadettangen og Elvepromenaden har gitt byen offentlige rom med høy kvalitet. Planen skal bygge videre på dette arbeidet.

Møteplasser i Sandvika

Gjennomgående for innspill fra alle brukere (yngre og eldre) på ByLAB Sandvika (gjennomført høsten 2019) var savn av gode møteplasser i Sandvika. Planen vil se på mulighetene for å utvikle flere møteplasser i tråd med innbyggernes ønsker.

Styrke forbindelser

Planen vil se på både kortsiktige og langsiktig tiltak som vil kunne forbedre eksisterende forbindelser og skape nye.

Lokal handel/næringsliv/kultur

Handel- og næringsliv bidrar til å skape en levende by. Sandvika har en lang tradisjon som kulturby med kulturinstitusjoner og arrangementer. Planen vil undersøke mulighetene for hvordan bruk av byens gater kan bidra til å styrke den lokale handelen, lokalt næringsliv og kulturlivet.

Mobilitet

Som en del av kunnskapsgrunnlag/analysefasen er det utarbeidet en rapport som beskriver dagens og fremtidig mobilitet i Sandvika med planlagt byutvikling. I rapporten trekkes ut funn, potensial og hovedutfordringer om dagens og fremtidig mobilitet i Sandvika. Blant annet beskrives hva målet om 20 prosent sykkelandel i bymessige områder i Bærum innebærer. Funnene og innspill fra medvirkning har gitt et grunnlag for utviklingen av gate-og byromsplanen.

Du kan lese rapporten her (pdf).

Faser og medvirkning

  1. Fase Faglig kunnskapsgrunnlag sommer-høst 2020
  2. Fase Mål høst 2020
  3. Fase Alternativer vinter-vår 2021
  4. Fase Rapport vinter-vår 2022
  5. Fase Politisk behandling sommer-høst 2022
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Arbeidet er inndelt i 4 hovedfaser og avsluttes med politisk behandling.

Meld din interesse, si din mening

Det har vært en viktig del av planen å innhente lokal kunnskap fra både innbyggere og ulike aktører i Sandvika. Det har vært avholdt både et digitalt verksted og digitalt innspillskart der det har vært innhentet innspill som er tatt med i kunnskapsgrunnlaget og videre til utvikling av prinsipper i plan. Dersom det er ønske om mer informasjon eller å melde din interesse for deltakelse så kan det tas kontakt med prosjektleder, se kontaktinformasjon nederst på siden.

Verksted

Det ble avholdt et digitalt verksted høsten 2020.

Innspillene fra verkstedet er oppsummert her.

Digital kart

Kommunen har mottatt 179 innspill om Sandvikas gater og byrom gjennom det digitale innspillskartet.

Innspillene fra verkstedet er oppsummert her (pdf).

Gå til det digitale kartet for å se innspillene

 

Politisk orienteringssak 11.06.20

Kontaktpersoner