Frisklivssenteret i Bærum er Bærum kommunes frisklivssentral. Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssenteret er svært glade for å meddele at våre ansatte er tilbake i august etter en tid med omdisponering til koronarelaterte oppgaver.

Vi starter opp frisklivstilbud i august og tar inn nye deltakere i frisklivsresepten. Vi har foreløpig planlagt kostholdholdskurs, snus- og røykesluttkurs og treningsgrupper.

Vi må selvfølgelig ta hensyn til gjeldende smitteverntiltak og retningslinjer, og planlegger derfor noe mindre grupper og ivaretakelse av 1- meters avstand. Dette medfører at det kan bli færre kurs, og vi må prioritere kurs etter behov. Det vil settes opp flere kurs utover høsten, og datoer landes når vi har oversikt over tilgjengelige kurslokaler, ressurser og hvordan smittesituasjonen blir etter sommeren.

Frisklivssenteret hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta. Frisklivstilbudet varer i tre måneder og du kan bli henvist av fastlegen eller annet helsepersonell gjennom en frisklivsresept.

Du er også velkommen til å ta direkte kontakt med oss. 

Ønsker du å endre levevaner?

Regelmessig fysisk aktivitet, et sunt kosthold og et tobakksfritt liv er viktig for god helse og trivsel. Det kan beskytte deg mot en rekke livsstilssykdommer og gi deg overskudd, redusere stress og fremme sosialt samvær.

Vil du være med?

Henvisning til Frisklivssenteret skjer gjennom frisklivsresepten. Resepten skrives ut av fastleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktor, spesialisthelsetjenesten samt NAV, eller du kan ta direkte kontakt med oss selv.

Våre tilbud

Se kursoversikt for vår 2020 her

Ved oppstart utarbeider vi i fellesskap en plan for frisklivsperioden. Etter 12 uker oppsummerer vi dine erfaringer og ser på veien videre.

Deltakelse i frisklivsperiode gjennom frisklivsresepten gir tilgang til minimum to treninger i uken. Hos oss trener personer med ulike utfordringer og ulike diagnoser sammen. Treningene passer alle nivåer, uavhengig av fysisk form. Treningene har innslag av kondisjon og styrke, gjennom lekbaserte aktiviteter og gruppetrening både ute og inne.

Vi samarbeider med treningssenteret Actic som ligger vegg i vegg i våre lokaler i Løkketangen 10 B. Vi holder treninger på Actic noen timer i uken kun for deltakere i frisklivsperiode. Dette er en unik mulighet for å bli trygg og introdusert for et treningssenter, som det er mulig å trene videre på i etterkant av frisklivsperiode. Actic har medlemskap til gode priser.

Vi samarbeider med Aktiv på dagtid og Friskis&Svettis har lavterskeltilbud til personer som er sykemeldt eller mottar stønad fra NAV. Personer i frisklivsperiode kan også benytte Aktiv på dagtid. 

Kurset gir inspirasjon og motivasjon til å endre vaner innen kosthold og fysisk aktivitet. Kurskonseptet vektlegger kostholdsendring over tid under mottoet «små skritt, store forbedringer».

Kurset passer for deg som ønsker å forbedre helsen, redusere vekt, forebygge livsstilssykdommer og få mer overskudd i hverdagen.

Kurset går over totalt fem økter à to timer. Pris: 450 kr.

Påmelding via e-post eller telefon:

 

Kurset legger opp til å forberede seg til å slutte med tobakk, og lære seg strategier som hjelper i slutteprosessen. Underveis i kurset får du støtte, motivasjon og oppfølging fra kursleder og andre kursdeltakere som er i samme situasjon. Med en kombinasjon av strukturert veiledning og medikamentell støtte kan opptil 40 prosent lykkes med å slutte å røyke eller snuse på ett forsøk.

Kurset går over 6 kursøkter à 2 timer. Pris: 450 kr.

Påmelding via e-post eller telefon:

Frisklivskurs er et forebyggende livsstilsendringskurs som går over 12 uker, som vi ønsker at alle deltakere i frisklivsresepten skal delta på. Deltakerne får individuell helsesamtale før og etter kursstart.

Kurset baserer seg på endring av helseatferd, levevaner og motivasjon. Kurset har som mål om å øke kunnskap om levevaner og øke bevisstheten hos frisklivsdeltakere omkring hva som er barrierer for endring, samt hvor skoen trykker mest i forhold til egen situasjon. Samtidig er fokuset på hvordan de kan jobbe med sin egen endringsprosess for å skape de livsstilsendringene de ønsker.

Kurset inneholder ukentlige temaundervisninger med temaer som endring av levevaner, risikofaktorer og helsegevinst, motivasjon og målsetting, kosthold, mat og følelser, fysisk aktivitet, søvn, stressmestring, sammenhengen mellom tanker, følelser og handling, mestring, oppmerksomt nærvær, lokale aktiviteter/muligheter i nærområdet og veien videre.

Kurset innbefatter også fysisk aktivitet to ganger i uken, den ene dagen er treningen rett etter temaundervisning og den andre dagen er det kun trening. Detaljert timeplan og informasjon om kurs og fysisk aktivitet får deltakere på helsesamtalen.

Kurset går over totalt 12 uker med en time temaundervisning og 2 timer trening i uken. Pris: 300 kr.

Påmelding via e-post eller telefon:

Frisklivssenteret har et eget 12 ukers kurs for fremmedspråklige som er tilrettelagt med tolk.

Tilbudet er for personer som har økt risiko for livsstilssykdom og helseutfordringer, og som ønsker støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Motivasjon for egeninnsats bør være tilstede.

Det legges opp til to individuelle helsesamtaler med telefontolk, en samtale ved oppstart og en ved avslutning av kurset. Kurset inneholder to samlinger i uken, en med fysisk aktivitet, og en med temaundervisning og fysisk aktivitet. Temaundervisningene har ulike temaer som endring av levevaner, motivasjon og målsetting, riktigkosthold, fysisk aktivitet og helse, søvn, stress, sammenheng mellom tanker, følelser og handling. Ved temaundervisningen benyttes tilstedeværende tolk.

Helsepersonell eller den som ønsker å delta, kan kontakte Frisklivssenteret på telefon eller e-post.

For påmelding e-postadresse eller telefon:

frisklivssenteret@baerum.kommune.no  - 974 02 798

Frisklivssenteret tilbyr kurs for familier som ønsker inspirasjon og støtte til å endre vaner innen kosthold og fysisk aktivitet. Kurset er tilpasset foreldre med barn som står i fare for eller som allerede har utviklet overvekt.

«Friskliv familie» er et kurs med fokus på endring av vaner. Vi tar for oss kosthold,  fysisk aktivitet, inaktivitet, skjermtid, atferd og grensesetting.

Vi involverer familien og jobber med konkrete mål for endring.

Vi formidler effektive kostholdstiltak som er kunnskapsbasert og har praktisk tilnærming slik at det blir enklere å gjennomføre endringene i familiens hverdag.

Gjennom deltakelse på kurset får foreldre kunnskap, verktøy og motivasjon til å ta grep for en livsstil som fremmer sunne vaner, vekst og læring for barna.

Tidlig innsats har vist seg å gi best resultater i forebygging og behandling av overvekt.

Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet.

Informasjon om kurset:

Det gjennomføres individuell helsesamtale ved oppstart og avslutning av perioden. Kurset inneholder 6 temaundervisninger for foreldre. Vi har også 3 fellesaktiviteter med foreldre og barn der vi lager mat sammen og går på tur (barn i barneskolealder kan delta på fellesaktivitetene).

Temaoversikt med datoer fås på helsesamtale før kursstart.

Disse temaene går vi gjennom:

 • Overvekt og helserisiko
 • Livsstilsendring og målsetning
 • Kostholdsveiledning
 • Anbefaling for fysisk aktivitet og skjermtid
 • Grensesetting; mat , kropp og følelser

Vi samarbeider med skolehelsetjenesten  (fastlege) om oppfølging av barnet og familien underveis og i etterkant av frisklivskurset.

Kurset er gratis

For påmelding e-postadresse eller telefon:

frisklivssenteret@baerum.kommune.no  - 974 02 798

Ved langvarige søvnproblemer anbefales ikke-medikamentell søvnbehandling. Forskning viser at behandling uten medikamenter gir bedre effekt både på kort og lang sikt. Mange vil ha varig nytte av opplæring i gode søvnvaner og av teknikker som benyttes innenfor kognitiv atferdsterapi.

Søvnkurset baserer seg på kunnskap fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno), Folkehelseinsitituttet (FHI) og Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Kurset går over totalt 6 ganger á 2 timer Pris: 450 kr. 

For påmelding e-postadresse eller telefon:

frisklivssenteret@baerum.kommune.no  - 974 02 798

Kurs i hverdagsglede

Velkommen til inspirasjonskurset: 5 grep for økt Hverdagsglede® 

Hverdagsgledekurset vil gi deg inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet.

Forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. God livskvalitet fører til bedre helse og bedre mestring av livets utfordringer. Kurset er basert på denne forskningen og skal bevisstgjøre og undervise i de fem viktigste grepene enhver kan gjøre for å fremme sin egen helse og livskvalitet.

Kurset er først og fremst beregnet på voksne, som opplever at de trenger et «løft» i hverdagen og tar i bruk noen verktøy som kan bidra til endring og økt livskvalitet. En slik endringsprosess handler ofte om å bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små grep kan føre til store endringer.  

Kurset tar for seg fem viktige grep for økt hverdagsglede:

 • å være oppmerksom
 • å være aktiv
 • forsett å lære
 • å knytte bånd
 • å gi

Sammen skal vi utforske hvordan du kan bruke disse fem grepene for økt hverdagsglede. I løpet av kurset vil du sette av tid til deg selv og til aktiviteter som gir glede. Fordi glede smitter, vil det også kunne bidra til andres glede.

Kursopplegget Kurset går over seks kursdager, og hver økt varer i cirka 2 til 2,5 timer

Kurset er utviklet for Frisklivssentraler og andre instanser i kommunen som driver med helsefremmende arbeid. Det er © Rådet for psykisk helse som har utviklet kurset, med midler fra Stiftelsen Dam. 

Kontakt Frisklivssenteret for påmelding:

E-post: frisklivssenteret@baerum.kommune.no (ikke send sensitiv informasjon: navn, telefonnummer og at du ønsker å delta på kurset er nok)

Telefon: 97 40 27 98

Mestringstreff er et diagnoseuavhengig mestringskurs som er for personer over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger. Pårørende kan også delta. Mestringstreff er utviklet av både helsepersonell og personer som selv lever med helseutfordringer.

Kurset ledes av personell fra Bærum helse og friskliv, samt bidrag fra brukerrepresentanter som stiller med sin brukerhistorie og formidler egen kunnskap, erfaring og mestring av sykdom.

Mestringstreff kan bidra til at personer som lever med helseutfordringer får styrket tro på egen mestring og tro på egne ressurser for å håndtere livssituasjonen. Målet er bedre livskvalitet og en bedre hverdag.

Kurset går ukentlig over 6 ganger á 2,5-3 timer.

Kurset er gratis.

For påmelding e-postadresse eller telefon:

frisklivssenteret@baerum.kommune.no  - 974 02 798

Kurs i Livsstyrketrening er et kurs som kan være nyttig for alle, men retter seg særlig mot mennesker som opplever langvarige helseutfordringer, som for eksempel smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av økt sårbarhet. Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske. Hvordan jeg lever mitt liv i møte med hverdagens utfordringer og valg, bærer jeg med meg; livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i livet mitt, og kanskje har ubalansen vart over tid. Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til det å lytte til kroppen, fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler.

I kurset gis du mulighet til å øke bevisstheten på dine vaner og mønstre i hverdagen. Gjennom bl.a trening i oppmerksomhet nærvær (mindfulness) vil du kunne oppdage sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker livssituasjonen. Det hjelper deg til å møte ulike utfordringer med økt motstandskraft og styrke, og til å ha tillit til dine egne ressurser. Det er også et mål at du blir mer bevisst på din egen livssituasjon, hva som er viktig for deg, og hvilke ressurser, muligheter og valg du har.

På kurset jobber deltakerne sammen i en gruppe. Det å dele tanker og erfaringer med andre mennesker som lytter uten å komme med råd, oppleves for mange som verdifullt.

Temaene for samlingene er:

 1. Hvis kroppen kunne snakke,
 2. Hvem er jeg? – med fokus på ressurser og muligheter
 3. Verdier – hva er viktig for med?
 4. Hva trenger jeg? – om å sette egne grenser
 5. Sterke og svake sider
 6. Glede
 7. Dårlig samvittighet
 8. Sinne
 9. Ressurser, muligheter og valg
 10. Avslutning og veien videre

Vil du vite mer om kurset før du melder deg på? Vi holder et informasjonsmøte for påmeldte deltakere og for de som lurer på om kurset kan være noe for dem. Alle interesserte er velkomne! Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe eller ønsker informasjon om dato for oppstart av neste kurs og for informasjonsmøtet.

Kurset går over 10 tirsdager og strekker seg over ca. 3 mnd. Hver kursøkt varer i 4,5 timer.

Kursavgift er 1700,- kroner.

Camilla Finckenhagen
camilla.finckenhagen@baerum.kommune.no
Telefon: 90834708 

Bærum Helse og Friskliv holder mestringskurs for pårørende til personer med langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelser, uavhengig av diagnose. Kurset er utviklet i samarbeid mellom Frisklivssenteret og Rask psykisk helsehjelp, og ledes av personell fra begge enhetene.

Temaer som tas opp er:

 • Den viktige og vanskelige pårørenderollen.
 • Hvordan ta vare på seg selv som pårørende?
 • Følelser, stress og belastninger knyttet til pårørenderollen.
 • Grensesetting.
 • Egenomsorg.
 • Konkrete verktøy for håndtering av grubling, stress og bekymring.

Kurset går over 2 kursøkter og er gratis.

For påmelding e-postadresse eller telefon:

frisklivssenteret@baerum.kommune.no  - 974 02 798 eller til Rask psykisk helsehjelp - 675 04 179.

Ønsker du å delta i en selvhjelpsgruppe? En selvhjelpsgruppe er for alle som har et livsproblem de ønsker å gjøre noe med. Vi er igangsettere for å starte opp selvhjelpsgrupper, deretter er gruppen selvdrevet. Lokalene våre kan benyttes på kveldstid.

 Les mer om selvhjelpsgrupper på www.selvhjelp.no.

Startkurs for deg med Diabetes type 2 (Overskrift fane)
Når du har fått diagnosen diabetes type 2, så har du krav på opplæring. God opplæring er viktig for å få et best mulig utgangspunkt for å ha et godt liv med diabetes, styrke din evne til mestring og minske faren for komplikasjoner. I tillegg er det viktig med gode levevaner, behandling og eventuelt medisiner.

Målsetting for kurset:

 • Lære mer om diagnosen og behandling av type 2 diabetes
 • Å gi best mulig grunnlag for egne beslutninger rundt mat og kosthold
 • Lære av andres erfaring - erfaringsutveksling
 • Å forstå sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og blodsukkerkontroll
 • Få innsikt i hvordan forebygge senkomplikasjoner
 • Styrke mestring

Kursinnhold:

Ulike faggrupper underviser på kurset, blant annet lege (endokrinolog), sykepleier, ernæringsrådgiver og fysioterapeut.

Følgende temaer vil bli belyst:

 • Informasjon om diagnosen og behandling av type 2 diabetes
 • Kosthold og ernæring – informasjon om smarte valg
 • Blodsukkermåling – hvordan og hvorfor?
 • Diabetes og fysisk aktivitet – teori
 • Diabetes og fysisk aktivitet – praksis (gå tur)
 • Å ta vare på føttene
 • Hvordan forebygge senkomplikasjoner?
 • Hvordan leve godt med diabetes – brukerperspektivet
 • Informasjon om kommunale frisklivs- og helsetilbud

Når:

Kurset går over to dager, første kursdag fra kl. 09.00 – 15.00 og andre kursdag fra kl. 08.30 – 15.00.

Sted:

Kurset arrangeres annen hver gang i Asker og Bærum kommune. Informasjon om sted får du ved påmelding.

Kostnader:

Påmelding til kurset er bindende. Kurset er kostnadsfritt.
Det er ikke krav om henvisning.

Pårørende:

Det er mulig for pårørende å delta hvis det er ledig plass på kurset.

Arrangør:

Asker og Bærum kommune, i samarbeid med Bærum sykehus og Diabetesforbundet i Asker og Bærum.

Påmelding:

Påmelding skjer skriftlig eller pr telefon til følgende:

Informasjon

Kosthold, fysisk aktivitet og endring av levevaner

Aktiviteter i Bærum

Slutte å røyke og snuse

Alkoholforebygging 

Åpningstider og kontakt

Mandag-fredag: 8.30 - 15.30

E-postadresse

frisklivssenteret@baerum.kommune.no

Telefon

974 02 798

Besøksadresse

Bærum helse og friskliv
Frisklivssenteret
Løkketangen 10 B, 1337 Sandvika
Vis kart

Postadresse

Bærum Helse og Friskliv
Frisklivsenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Frisklivssenteret

Frisklivssenteret hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.