Frisklivssenteret i Bærum er Bærum kommunes frisklivssentral. Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssenteret hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta. Frisklivstilbudet varer i tre måneder og du kan bli henvist av fastlegen eller annet helsepersonell gjennom en frisklivsresept.

Du er også velkommen til å ta direkte kontakt med oss. 

Ønsker du å endre levevaner?

Regelmessig fysisk aktivitet, et sunt kosthold og et tobakksfritt liv er viktig for god helse og trivsel. Det kan beskytte deg mot en rekke livsstilssykdommer og gi deg overskudd, redusere stress og fremme sosialt samvær.

Vil du være med?

Henvisning til Frisklivssenteret skjer gjennom frisklivsresepten. Resepten skrives ut av fastleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktor, spesialisthelsetjenesten samt NAV, eller du kan ta direkte kontakt med oss selv.

Våre tilbud

Ved oppstart utarbeider vi i fellesskap en plan for frisklivsperioden. Etter 12 uker oppsummerer vi dine erfaringer og ser på veien videre.

Deltakelse i frisklivsperiode gjennom frisklivsresepten gir tilgang til minimum to treninger i uken. Hos oss trener personer med ulike utfordringer og ulike diagnoser sammen. Treningene passer alle nivåer, uavhengig av fysisk form. Treningene har innslag av kondisjon og styrke, gjennom lekbaserte aktiviteter og gruppetrening både ute og inne.

Frisklivssenteret har fokus på å senke terskelen for komme i gang med fysisk aktivitet. Høsten 2018 vil vi endre litt på organiseringen av treningene våre, og vi legger til rette for at treningen holdes rett etter temaundervisning på Frisklivskurset en dag i uken.

Vi samarbeider med treningssenteret Actic som ligger vegg i vegg i våre lokaler i Løkketangen 10 B. Der vil vi holde noen timer i uken kun for deltakere i frisklivsperiode. Dette er en unik mulighet for å bli trygg og introdusert for et treningssenter, som det er mulig å trene videre på i etterkant av frisklivsperiode. Actic har medlemskap til gode priser.

Vi fortsetter samarbeidet med Aktiv på dagtid og Friskis&Svettis på Avløs, og noen av Frisklivssenteret sine utetreninger vil fortsatt stå på timeplanen til Aktiv på dagtid. Men frisklivsdeltakerne må ikke melde seg inn i Aktiv på dagtid for å trene med Frisklivssenteret lengre. De som er sykemeldt eller mottar stønad fra NAV kan melde seg inn i Aktiv på dagtid på vanlig måte uavhengig av Frisklivssenteret.

Kurset gir inspirasjon og motivasjon til å endre vaner innen kosthold og fysisk aktivitet. Kurskonseptet vektlegger kostholdsendring over tid under mottoet «små skritt, store forbedringer».

Kurset passer for deg som ønsker å forbedre helsen, redusere vekt, forebygge livsstilssykdommer og få mer overskudd i hverdagen.

Kurset går over totalt fem økter à to timer. Pris: 450 kr.

Kurset legger opp til å forberede seg til å slutte med tobakk, og lære seg strategier som hjelper i slutteprosessen. Underveis i kurset får du støtte, motivasjon og oppfølging fra kursleder og andre kursdeltakere som er i samme situasjon. Med en kombinasjon av strukturert veiledning og medikamentell støtte kan opptil 40 prosent lykkes med å slutte å røyke eller snuse på ett forsøk.

Kurset går over 6 kursøkter à 2 timer. Pris: 450 kr.

Vi starter et forebyggende livsstilsendringskurs som går over 12 uker, som vi ønsker at alle deltakere i frisklivsresepten skal delta på. Deltakerne får individuell helsesamtale før og etter kursstart.

Kurset baserer seg på endring av helseatferd, levevaner og motivasjon. Kurset har som mål om å øke kunnskap om levevaner og øke bevisstheten hos frisklivsdeltakere omkring hva som er barrierer for endring, samt hvor skoen trykker mest i forhold til egen situasjon. Samtidig er fokuset på hvordan de kan jobbe med sin egen endringsprosess for å skape de livsstilsendringene de ønsker.

Kurset inneholder ukentlige temaundervisninger med temaer som endring av levevaner, risikofaktorer og helsegevinst, motivasjon og målsetting, kosthold, mat og følelser, fysisk aktivitet, søvn, stressmestring, sammenhengen mellom tanker, følelser og handling, mestring, oppmerksomt nærvær, lokale aktiviteter/muligheter i nærområdet og veien videre.

Kurset innbefatter også fysisk aktivitet to ganger i uken, den ene dagen er treningen rett etter temaundervisning og den andre dagen er det kun trening. Detaljert timeplan og informasjon om kurs og fysisk aktivitet får deltakere på helsesamtalen.

Frisklivssenteret har et eget 12 ukers kurs for fremmedspråklige som er tilrettelagt med tolk.

Tilbudet er for personer som har økt risiko for livsstilssykdom og helseutfordringer, og som ønsker støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Motivasjon for egeninnsats bør være tilstede.

Det legges opp til to individuelle helsesamtaler med telefontolk, en samtale ved oppstart og en ved avslutning av kurset. Kurset inneholder to samlinger i uken, en med fysisk aktivitet, og en med temaundervisning og fysisk aktivitet. Temaundervisningene har ulike temaer som endring av levevaner, motivasjon og målsetting, riktigkosthold, fysisk aktivitet og helse, søvn, stress, sammenheng mellom tanker, følelser og handling. Ved temaundervisningen benyttes tilstedeværende tolk.

Helsepersonell eller den som ønsker å delta, kan kontakte Frisklivssenteret på telefon eller e-post for påmelding.

Frisklivssenteret tilbyr kurs for familier som ønsker inspirasjon og støtte til å endre vaner innen kosthold og fysisk aktivitet. Kurset er tilpasset barn i alderen 6- 10 år som står i fare for eller som allerede har utviklet overvekt og deres familie. 

«Friskliv barn og familie» inneholder sammensatte livsstilstiltak med fokus på kostholdsendring, økt fysisk aktivitet, atferdsendring og grensesetting. Vi involverer hele familien og jobber med konkrete mål for endring. Vi formidler effektive kostholdstiltak som er kunnskapsbasert og har praktisk tilnærming slik at det blir enklere å gjennomføre endringene i familiens hverdag.

Familieintervensjon er en trygg og effektiv måte å redusere overvekt hos barn og unge. Gjennom deltakelse på kurset får foreldrene kunnskap og motivasjon til en sunn livsstil som fremmer vekst og læring for barna.

Litt om innholdet:

 • 12 ukers gruppetilbud for barn i alderen 6 til 10 år. En foresatt må også delta. 
 • Individuell helsesamtale ved oppstart og avslutning av perioden
 • Fysisk aktivitet 1 gang i uken
 • Foreldre deltar på aktivitet sammen med barna annenhver uke og deltar på  temaundervisning sammen med andre foreldre påfølgende uke
 • Noen temaer er foreldre og barn sammen, med praktisk matlaging, leker og oppgaver
 • Aktuelle temaer vi veileder i er kosthold, fysisk aktivitet, endring av vaner og adferd, grensesetting, praktisk matlaging m.m.
 • Samarbeid med skolehelsetjenesten og helsesøster (og fastlege) om oppfølging av barnet og familien underveis og i etterkant av frisklivskurset.

Henvisning skjer fortrinnsvis gjennom helsesøster eller fastlege, men foreldre kan også kontakte oss direkte. Kontakt Frisklivssenteret for spørsmål eller påmelding!
Kontaktperson: Julie Solum Nymoen, tlf: 48 18 88 05

Ved langvarige søvnproblemer anbefales ikke-medikamentell søvnbehandling. Forskning viser at behandling uten medikamenter gir bedre effekt både på kort og lang sikt. Mange vil ha varig nytte av opplæring i gode søvnvaner og av teknikker som benyttes innenfor kognitiv atferdsterapi.

Søvnkurset baserer seg på kunnskap fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno), Folkehelseinsitituttet (FHI) og Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Kurset går over 6 ganger á 2 timer.

Ønsker du å delta i en selvhjelpsgruppe? En selvhjelpsgruppe er for alle som har et livsproblem de ønsker å gjøre noe med. Vi er igangsettere for å starte opp selvhjelpsgrupper, deretter er gruppen selvdrevet. Lokalene våre kan benyttes på kveldstid.

 Les mer om selvhjelpsgrupper på www.selvhjelp.no.

Mestringstreff er et diagnoseuavhengig mestringskurs som er for personer over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger. Pårørende kan også delta. Mestringstreff er utviklet av både helsepersonell og personer som selv lever med helseutfordringer.

Kurset ledes av personell fra Bærum helse og friskliv, samt bidrag fra brukerrepresentanter som stiller med sin brukerhistorie og formidler egen kunnskap, erfaring og mestring av sykdom.

Mestringstreff kan bidra til at personer som lever med helseutfordringer får styrket tro på egen mestring og tro på egne ressurser for å håndtere livssituasjonen. Målet er bedre livskvalitet og en bedre hverdag.

Kurset går ukentlig over 6 ganger á 2,5-3 timer. Kurset er gratis.

Brosjyre for Mestringstreff (pdf)

Kurs i Livsstyrketrening er et kurs som kan være nyttig for alle, men retter seg særlig mot mennesker som opplever langvarige helseutfordringer, som for eksempel smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av økt sårbarhet. Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske. Hvordan jeg lever mitt liv i møte med hverdagens utfordringer og valg, bærer jeg med meg; livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i livet mitt, og kanskje har ubalansen vart over tid. Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til det å lytte til kroppen, fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler.

I kurset gis du mulighet til å øke bevisstheten på dine vaner og mønstre i hverdagen. Gjennom bl.a trening i oppmerksomhet nærvær (mindfulness) vil du kunne oppdage sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker livssituasjonen. Det hjelper deg til å møte ulike utfordringer med økt motstandskraft og styrke, og til å ha tillit til dine egne ressurser. Det er også et mål at du blir mer bevisst på din egen livssituasjon, hva som er viktig for deg, og hvilke ressurser, muligheter og valg du har.

På kurset jobber deltakerne sammen i en gruppe. Det å dele tanker og erfaringer med andre mennesker som lytter uten å komme med råd, oppleves for mange som verdifullt.

Kurset går over 10 tirsdager og strekker seg over ca. 3 mnd. Hver kursøkt varer i 4,5 timer.

 

Temaene for samlingene er:

 1. Hvis kroppen kunne snakke,
 2. Hvem er jeg? – med fokus på ressurser og muligheter
 3. Verdier – hva er viktig for med?
 4. Hva trenger jeg? – om å sette egne grenser
 5. Sterke og svake sider
 6. Glede
 7. Dårlig samvittighet
 8. Sinne
 9. Ressurser, muligheter og valg
 10. Avslutning og veien videre

Kursavgift er 1700,- kroner.

Vil du vite mer om kurset før du melder deg på? Vi holder et informasjonsmøte for påmeldte deltakere og for de som lurer på om kurset kan være noe for dem. Alle interesserte er velkomne! Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe eller ønsker informasjon om dato for oppstart av neste kurs og for informasjonsmøtet.

 

 

Bærum Helse og Friskliv holder mestringskurs for pårørende til personer med langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelser, uavhengig av diagnose. Kurset er utviklet i samarbeid mellom Frisklivssenteret og Rask psykisk helsehjelp, og ledes av personell fra begge enhetene.

Temaer som tas opp er:

 • Den viktige og vanskelige pårørenderollen.
 • Hvordan ta vare på seg selv som pårørende?
 • Følelser, stress og belastninger knyttet til pårørenderollen.
 • Grensesetting.
 • Egenomsorg.
 • Konkrete verktøy for håndtering av grubling, stress og bekymring.

Kurset går over 2 kursøkter og er gratis.

Påmelding kan gjøres på telefon til Frisklivssenteret: 974 02 798 eller til Rask psykisk helsehjelp: 675 04 179.

Lenker

Frisklivssenteret

Frisklivssenteret hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Åpningstider

Mandag-fredag: 8.30- 15

Kontakt oss

Bærum helse og friskliv
Frisklivssenteret
Løkketangen 10 B, 1337 Sandvika

frisklivssenteret@baerum.kommune.no

Mob: 974 02 798

Besøk oss

Frisklivssenteret
Løkketangen 10 B, 1337 Sandvika
Vis kart