Frisklivssenteret i Bærum er Bærum kommunes frisklivssentral. Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Hva hjelper Frisklivssenteret med? 

Frisklivssenteret hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, samt mestring av helseutfordringer gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud og kurs.

Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta. Du må kunne delta i grupper og treninger uten forflytningshjelpemidler. 

Ønsker du å endre levevaner?

Regelmessig fysisk aktivitet, et sunt kosthold og et tobakksfritt liv er viktig for god helse og trivsel. Det kan beskytte deg mot en rekke livsstilssykdommer og gi deg overskudd, redusere stress og fremme sosialt samvær.

Vil du være med?

Frisklivstilbudet varer i tre måneder, og man kan være med inntil tre perioder ved behov. Du er velkommen til å ta kontakt med oss selv, eller du kan bli henvist av fastlegen eller annet helsepersonell gjennom frisklivsresepten.

Frisklivsresepten kan skrives ut av fastleger, helsepersonell, NAV og andre som møter mennesker innen målgruppen.

Ved oppstart utarbeider vi i fellesskap en plan for frisklivsperioden. Etter 12 uker oppsummerer vi dine erfaringer og ser på veien videre.

Kurset gir inspirasjon og motivasjon til å endre vaner innen kosthold og fysisk aktivitet. Kurskonseptet vektlegger kostholdsendring over tid under mottoet «små skritt, store forbedringer».

Kurset passer for deg som ønsker å forbedre helsen, redusere vekt, forebygge livsstilssykdommer og få mer overskudd i hverdagen.

Kurset går over fire kursøkter à to timer. Pris 300 kr.

Brosjyre Kostholdskurs (pdf)

Påmelding via e-post eller telefon:

Deltakelse i frisklivsperiode gjennom frisklivsresepten gir tilgang til minimum to treninger i uken. Hos oss trener personer med ulike utfordringer og ulike diagnoser sammen. Treningene passer alle nivåer, uavhengig av fysisk form. Treningene har innslag av kondisjon og styrke, gjennom lekbaserte aktiviteter og gruppetrening både ute og inne.

Vi samarbeider med Aktiv på dagtid og Friskis&Svettis har lavterskeltilbud til personer som er sykemeldt eller mottar stønad fra NAV. Personer i frisklivsperiode kan også benytte Aktiv på dagtid. 

Høsten 2020 startet et pilotprosjekt hvor Helsedirektoratet betaler for veiledning og røykesluttlegemidler til personer som røyker daglig.

Frisklivssenteret er med i dette prosjektet og aktuelle kursdeltakere vil få dekket utgifter til legemidler og kurs i inntil 12 uker, gjennom at de forplikter seg til oppfølging ved frisklivssentralen.

Anbefalt metode for å slutte å røyke er å få veiledning i kombinasjon med å bruke legemiddel.

Les mer her: 

Røykesluttkurset legger opp til å forberede seg til å slutte med tobakk, og lære seg strategier som hjelper i slutteprosessen.

Underveis i kurset får du støtte, motivasjon og oppfølging fra kursleder og andre kursdeltakere som er i samme situasjon.

Med en kombinasjon av strukturert veiledning og medikamentell støtte kan opptil 40 prosent lykkes med å slutte å røyke eller snuse på ett forsøk.

Kurset går over 6 kursøkter à 2 timer.

Påmelding via e-post eller telefon: (ikke skriv sensitiv informasjon på mail. Kun navn, telefonnummer og hvilket kurs du ønsker)

Frisklivssenteret vil periodevis arrangere temaundervisninger med temaer innen helse, livsstil og psykisk helse.

Temaer som endring av levevaner, motivasjon og målsetting, kosthold, mat og følelser, fysisk aktivitet, søvn, stressmestring, sammenhengen mellom tanker, følelser og handling, oppmerksomt nærvær, lokale aktiviteter/muligheter for fysisk aktivitet i nærområdet.

Mer informasjon om temasamlinger vil gis på helsesamtaler med deltakere og annonseres på vår facebook side @frisklivssenteret.

Frisklivssenteret har tilrettelagt frisklivstilbud for fremmedspråklige.
Tilbudet varer i tre måneder og er for personer som har økt risiko for livsstilssykdom og helseutfordringer, og som ønsker støtte til å endre levevaner, fysisk aktivitet og mestre helseutfordringer. Motivasjon for egeninnsats bør være tilstede.

Frisklivstilbudet innebærer deltakelse i fysisk aktivitets grupper (ikke fysioterapi behandling eller individuell trening), og vi arrangerer periodevis egne kurs/temasamlinger tilrettelagt med tolk som er basert på de øvrige tilbudene Frisklivssenteret har innen helse og livsstil.

Vi har også to individuelle helsesamtaler med tolk ved start og avslutning av perioden.

Helsepersonell eller den som ønsker å delta, kan kontakte Frisklivssenteret på telefon eller e-post.

For påmelding e-postadresse eller telefon:

frisklivssenteret@baerum.kommune.no  - 974 02 798

Frisklivssenteret tilbyr kurs for familier som ønsker inspirasjon og støtte til å endre vaner innen kosthold og fysisk aktivitet. Kurset er tilpasset foreldre med barn som står i fare for eller som allerede har utviklet overvekt.

«Friskliv familie» er et kurs med fokus på endring av vaner. Vi tar for oss kosthold,  fysisk aktivitet, inaktivitet, skjermtid, atferd og grensesetting.

Vi involverer familien og jobber med konkrete mål for endring.

Vi formidler effektive kostholdstiltak som er kunnskapsbasert og har praktisk tilnærming slik at det blir enklere å gjennomføre endringene i familiens hverdag.

Gjennom deltakelse på kurset får foreldre kunnskap, verktøy og motivasjon til å ta grep for en livsstil som fremmer sunne vaner, vekst og læring for barna.

Tidlig innsats har vist seg å gi best resultater i forebygging og behandling av overvekt.

Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet.

Informasjon om kurset:

Det gjennomføres individuell helsesamtale ved oppstart og avslutning av perioden. Kurset inneholder 6 temaundervisninger for foreldre. Vi har også 3 fellesaktiviteter med foreldre og barn der vi lager mat sammen og går på tur (barn i barneskolealder kan delta på fellesaktivitetene).

Temaoversikt med datoer fås på helsesamtale før kursstart.

Disse temaene går vi gjennom:

 • Overvekt og helserisiko
 • Livsstilsendring og målsetning
 • Kostholdsveiledning
 • Anbefaling for fysisk aktivitet og skjermtid
 • Grensesetting; mat , kropp og følelser

Vi samarbeider med skolehelsetjenesten  (fastlege) om oppfølging av barnet og familien underveis og i etterkant av frisklivskurset.

Kurset er gratis

For påmelding e-postadresse eller telefon:

frisklivssenteret@baerum.kommune.no  - 974 02 798

Kurs i hverdagsglede

Velkommen til inspirasjonskurset: 5 grep for økt Hverdagsglede® 

Hverdagsgledekurset vil gi deg inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet.

Forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. God livskvalitet fører til bedre helse og bedre mestring av livets utfordringer. Kurset er basert på denne forskningen og skal bevisstgjøre og undervise i de fem viktigste grepene enhver kan gjøre for å fremme sin egen helse og livskvalitet.

Kurset er først og fremst beregnet på voksne, som opplever at de trenger et «løft» i hverdagen og tar i bruk noen verktøy som kan bidra til endring og økt livskvalitet. En slik endringsprosess handler ofte om å bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små grep kan føre til store endringer.  

Kurset tar for seg fem viktige grep for økt hverdagsglede:

 • å være oppmerksom
 • å være aktiv
 • forsett å lære
 • å knytte bånd
 • å gi

Sammen skal vi utforske hvordan du kan bruke disse fem grepene for økt hverdagsglede. I løpet av kurset vil du sette av tid til deg selv og til aktiviteter som gir glede. Fordi glede smitter, vil det også kunne bidra til andres glede.

Kursopplegget Kurset går over seks kursdager, og hver økt varer i cirka 2 til 2,5 timer

Kurset er utviklet for Frisklivssentraler og andre instanser i kommunen som driver med helsefremmende arbeid. Det er © Rådet for psykisk helse som har utviklet kurset, med midler fra Stiftelsen Dam. 

Kontakt Frisklivssenteret for påmelding:

E-post: frisklivssenteret@baerum.kommune.no (ikke send sensitiv informasjon: navn, telefonnummer og at du ønsker å delta på kurset er nok)

Telefon: 97 40 27 98

Kurs i Livsstyrketrening er et kurs som kan være nyttig for alle, men retter seg særlig mot mennesker som opplever langvarige helseutfordringer, som for eksempel smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av økt sårbarhet. Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske. Hvordan jeg lever mitt liv i møte med hverdagens utfordringer og valg, bærer jeg med meg; livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i livet mitt, og kanskje har ubalansen vart over tid. Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til det å lytte til kroppen, fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler.

I kurset gis du mulighet til å øke bevisstheten på dine vaner og mønstre i hverdagen. Gjennom bl.a trening i oppmerksomhet nærvær (mindfulness) vil du kunne oppdage sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker livssituasjonen. Det hjelper deg til å møte ulike utfordringer med økt motstandskraft og styrke, og til å ha tillit til dine egne ressurser. Det er også et mål at du blir mer bevisst på din egen livssituasjon, hva som er viktig for deg, og hvilke ressurser, muligheter og valg du har.

På kurset jobber deltakerne sammen i en gruppe. Det å dele tanker og erfaringer med andre mennesker som lytter uten å komme med råd, oppleves for mange som verdifullt.

Temaene for samlingene er:

 1. Hvis kroppen kunne snakke,
 2. Hvem er jeg? – med fokus på ressurser og muligheter
 3. Verdier – hva er viktig for med?
 4. Hva trenger jeg? – om å sette egne grenser
 5. Sterke og svake sider
 6. Glede
 7. Dårlig samvittighet
 8. Sinne
 9. Ressurser, muligheter og valg
 10. Avslutning og veien videre

Vil du vite mer om kurset før du melder deg på? Vi holder et informasjonsmøte for påmeldte deltakere og for de som lurer på om kurset kan være noe for dem. Alle interesserte er velkomne! Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe eller ønsker informasjon om dato for oppstart av neste kurs og for informasjonsmøtet.

Kurset går over 10 tirsdager og strekker seg over ca. 3 mnd. Hver kursøkt varer i 4,5 timer.

Kursavgift er 1700 kroner.

Kontakt: 

Livsstyrketrening@baerum.kommune.no

Bærum Helse og Friskliv holder mestringskurs for pårørende til personer med langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelser, uavhengig av diagnose. Kurset er utviklet i samarbeid mellom Frisklivssenteret og Rask psykisk helsehjelp, og ledes av personell fra begge enhetene.

Temaer som tas opp er:

 • Den viktige og vanskelige pårørenderollen.
 • Hvordan ta vare på seg selv som pårørende?
 • Følelser, stress og belastninger knyttet til pårørenderollen.
 • Grensesetting.
 • Egenomsorg.
 • Konkrete verktøy for håndtering av grubling, stress og bekymring.

Kurset går over 2 kursøkter og er gratis.

For påmelding e-postadresse eller telefon:

frisklivssenteret@baerum.kommune.no  - 974 02 798 eller til Rask psykisk helsehjelp - 675 04 179.

Ønsker du å delta i en selvhjelpsgruppe? En selvhjelpsgruppe er for alle som har et livsproblem de ønsker å gjøre noe med. Vi er igangsettere for å starte opp selvhjelpsgrupper, deretter er gruppen selvdrevet. Lokalene våre kan benyttes på kveldstid.

 Les mer om selvhjelpsgrupper på www.selvhjelp.no.

Asker og Bærum kommune arrangerer i samarbeid med Bærum sykehus, opplæringskurs for personer over 18 år som har fått diagnosen type 2 diabetes og for pårørende.

Når du har fått diagnosen diabetes type 2, så har du krav på opplæring. God opplæring er viktig for å få et best mulig utgangspunkt for å ha et godt liv med diabetes, styrke din evne til mestring og minske faren for komplikasjoner.

I tillegg er det viktig med gode levevaner, behandling og eventuelt medisiner.

Ulike faggrupper underviser på kurset, blant annet lege (endokrinolog), diabetessykepleier, ernæringsrådgiver og fysioterapeut. Diabetesforbundet er også representert med brukerrepresentant.

Følgende temaer belyses:

 • Informasjon om diagnosen og behandling av type 2 diabetes
 • Hvordan forebygge senkomplikasjoner?
 • Å ta vare på føttene
 • Diabetes og fysisk aktivitet
 • Blodsukkermåling – hvordan og hvorfor?
 • Kosthold og ernæring – informasjon om smarte valg
 • Hvordan leve godt med diabetes – brukerperspektivet
 • Informasjon om kommunale frisklivs- og helsetilbud

Når:

Vi arrangerer mellom 2-4 kurs i året. Kurset går over to dager, første kursdag fra kl. 09.00 – 14.30 og andre kursdag fra kl. 09.00 – 14.00.
Kurset arrangeres annen hver gang i Asker og Bærum kommune. Informasjon om sted får du ved påmelding.

Påmelding:

Påmelding skjer skriftlig på mail: (ikke sensitiv informasjon)
Julie Solum Nymoen Julie.solum@baerum.kommune.no

Brosjyre startkurs diabetes type 2

KOLS-kurset i regi av Asker og Bærum kommune er et tilbud til deg som har fått diagnosen KOLS. Vi ønsker å gi deg kunnskap om sykdommen og råd om hvordan du kan leve for å mestre sykdommen i hverdagen. Du får også veiledning om hvordan du kan ivareta din egen helse best mulig etter en KOLS-diagnose.

Kursdager Informasjon om kursdatoer får du ved påmelding.

Det avholdes 2 kurs årlig – begge ganger med to kursdager fra kl. 10.00-15.00.

Sted

Kurset holdes i Asker kommune på våren og i Bærum kommune på høsten. Informasjon om sted får du ved påmelding.

Servering: 

På alle kursdager serveres en enkel lunsj, frukt, kaffe og te.

Pris

Påmelding til kurset er bindene. Selve kurset er kostnadsfritt.
Før kurset starter, bør du ha tatt en pusteprøve (spirometri) hos fastlegen din.

Kursinnhold:

På kurset underviser lege, sykepleier, fysioterapeut, psykolog og ernæringsfysiolog i følgende tema:

 • KOLS: Diagnose og behandling
 • Hvordan forebygge forverring
 • Pusteteknikk
 • Riktig medisinbruk
 • Fysisk aktivitet
 • Hvordan få opp slim
 • Kosthold og ernæring
 • Å leve med kronisk sykdom
 • Informasjon om LHLs tilbud og lokale treningstilbud

Se mer informasjon om kurset her

Påmelding: 

Informasjon

Kosthold, fysisk aktivitet og endring av levevaner

Aktiviteter i Bærum

Slutte å røyke og snuse

Alkoholforebygging 

 

Frisklivssenteret

Frisklivssenteret hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Frisklivssenteret

frisklivssenteret@baerum.kommune.no

Tlf: 974 02 798

Besøksadresse

Bærum helse og friskliv
Frisklivssenteret
Kommunegården i Sandvika, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika

Postadresse

Bærum helse og friskliv
Frisklivsenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Åpningstider: 

 • Mandag - fredag: 8.30-15.30

Telefontider: 

 • Tirsdag kl. 12.00-15.00
 • Torsdag 12.00-15.00