Sandvika er og skal utvikles som byen i Bærum - som regionsenter, kommunesenter og lokalsenter.

Formannskapet inviterer til høringsmøte om Sandvikaplanene 18. april 2017 kl. 17.00 i Rådhuset. 

Organisasjoner og privatpersoner som ønsker å komme med innspill til planene kan melde seg til lisa.bang@baerum.kommune.no, og vil få tildelt taletid. Frist mandag 17. april kl. 12.00.

Fremtidens Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord. Dette sammen med Lakseberget og Kadettangen i øst og sør vil bli nye byområder som omkranser den gamle bykjernen. I tillegg står den gamle bykjernen i Sandvika øst foran en betydelig forvandling.

De omfattende plan- og utviklingsprosjektene i Sandvika må ses i sammenheng. Samlet gjør disse planene og prosjektene at byen på mange måter er i «støpeskjeen». Derfor ønsker rådmannen å tegne bildet av bredden i Sandvikas utvikling. Samlet utgjør prosjektene en helhetlig sammenkobling av byområder med bygninger, veier og grønnstruktur, som vi kaller byromsnettverk.

Sakene som er til politisk behandling:

Tre presentasjoner av planene:

De store utviklingsprosjektene i Sandvika 

  1. Områderegulering for Sandvika sentrum øst
  2. Hamang-/Industriveien – områdereguleringsarbeid pågår
  3. Franzefoss - planprogram til behandling
  4. Elvepromenaden/-bredden- fra planskisser til gjennomføring
  5. Sandvika stasjon – oppgradering og utvidelse mot Otto Sverdrups plass
  6. Kadettangen- massemottak og planer for bygging av framtidig park

Utviklingsprosjektene i korte trekk

Sandvika Sentrum Øst

Satsingen på Sandvika bygger videre på kommunedelplan for Sandvika som ble vedtatt i 2010. For Sandvika Øst er kommunedelplan fulgt opp av områdereguleringen. Denne behandles for andre gang våren 2017. Sandvika områderegulering - 2. gangs behandling

 I samarbeid med grunneierne har også rådmannen gjennomført et arbeid med veiledende prinsipplan for offentlig rom- VPOR. Denne danner grunnlag for ambisjonsnivå og kostnadsbilde for utforming av offentlige gater og torg i Sandvika. VPOR gir grunnlag for utbyggingsavtaler som avklarer kostnadsdeling mellom offentlige og private om opparbeidelse av nødvendig teknisk infrastruktur. 

Hamang/ Industriveien

Når ny E16 åpner i 2019/2020 er blitt lagt i tunell fra Kjørbo til Vøyen, kan Hamang/ Industrivei-området åpnes for byutvikling. Kommunedelplanen for Sandvika ga grove rammer for videre byutvikling. Denne følges nå opp av to koordinerte områdeplanprosesser for henholdsvis Hamang og Industriveien. 

Prinsipplan for offentlige rom (VPOR) som gjelder for alle allmenn tilgjengelige uterom som torg, gatetun, parker, elvebredden, gang og sykkelveier og turveier. VPOR vil avklare utforming av arealer 14 for fotgjengere/syklister,/bil, vegetasjon, møblering, overvannshåndtering, samt gi et kostnadsoverslag som grunnlag for eventuelle utbyggingsavtaler mellom Bærum kommune og private utbyggere. Begge planene forberedes for å kunne bli lagt til 1 gangs behandling før sommeren 2017.

Franzefoss

Planprogram for områdereguleringen er utformet og  til behanding.  Planen skal blant annet sikre:  

  • Et godt boligområde med tydelig stedsidentitet, med mulighet for andre formål som naturlig kan innpasses i et boligområde. Varierte boligtyper og - størrelser, god arkitektur og gode uteområder.
  • En utvikling med høy utnyttelse, som bygger opp under Sandvika som byutviklingsområde og regionalt knutepunkt.
  • Gjennomgående blågrønne strukturer, der elva er hovedstruktur og med tverrgående strukturer på tvers av dalføret. Sandvikselva som en viktig fiskeelv. Kulturmiljø og kulturminner knyttet til elva og industrihistorien. 
  • Gode gang- og sykkelforbindelser som binder nærområdene til elverommet og til Sandvika. 

Elvepromenaden (elvebredden)

Rådmannen arbeider videre med oppgraderingen av Elvepromenaden mellom Rigmorbrygga og Løkkehaven. Det foreligger nå skisseutkast til å videreføre elvepromenaden fra Rigmorbrygga og til og med arealene foran Brambanigården. Planlagt anleggsstart er 2018. 

Skissebilde fra prosjektet Sandvikas elvepromenade
Skissebilde fra prosjektet Sandvikas elvepromenade

Sandvika stasjon

Tilgjengelighet og publikumsfasiliteter på Sandvika stasjon har lenge vært kritikkverdige. Det er derfor gledelig at ROM og Jernbaneverket nå har konkrete planer for en oppgradering og delvis ombygging av stasjonens førsteetasje. Planene omfatter tydeligere inngangspartier, lysere stasjonshall, heiser til plattformene, ny kafe/ restaurant mot og delvis på Otto Sverdrups plass.

Sandvika i bilder