Sandvika er og skal utvikles som byen i Bærum, - som regionsenter, kommunesenter og lokalsenter.

I arealstrategien fra 2014 og i både gjeldende og foreslåtte arealdel av kommuneplanen forutsettes det stor nærings- og befolkningsvekst i Sandvika. Dette skaper store muligheter. I Sandvika pågår det en rekke omfattende utviklingsprosjekter og det er viktig at disse ses i sammenheng:

  • Områderegulering for Sandvika sentrum øst - status
  • Hamang-/Industriveien – områdereguleringsarbeid pågår
  • Skoletomt /sosial infrastruktur – mulighetsstudier og forhandlinger
  • Elvepromenaden/-bredden- fra planskisser til gjennomføring
  • Sandvika stasjon – oppgradering og utvidelse mot Otto Sverdrups plass
  • Kadettangen- massemottak og planer for bygging av framtidig park

Sandvika Sentrum Øst

Satsingen på Sandvika bygger videre på kommunedelplan for Sandvika som ble vedtatt i 2010. For Sandvika Øst er kommunedelplan fulgt opp av en egen områderegulering. Denne har vært på høring våren 2014. Under høringen kom det en del innsigelser knyttet til kulturvern, parkeringsnorm og hensyn til flom. Det har tatt tid å finne løsning på disse innsigelsene. I samarbeid med grunneierne har også rådmannen gjennomført et arbeid med veiledende prinsipplan for offentlig rom- VPOR. Denne danner grunnlag for ambisjonsnivå og kostnadsbilde for utforming av offentlige gater og torg i Sandvika. VPOR gir grunnlag for utbyggingsavtaler som avklarer kostnadsdeling mellom offentlige og private om opparbeidelse av nødvendig teknisk infrastruktur. Med VPOR på plass og håp om løsning på innsigelser særlig knyttet til Malmskriverkvartalet, kan områdereguleringen fremmes for 2.gangs behandling høsten 2015.

Hamang/ Industriveien

Når ny E16 åpner i 2019/2020 er blitt lagt i tunell fra Kjørbo til Vøyen, kan Hamang/ Industrivei-området åpnes for byutvikling. Kommunedelplanen for Sandvika ga grove rammer for videre byutvikling. Denne følges nå opp av to koordinerte områdeplanprosesser for henholdsvis Hamang og Industriveien. Områderegulering for Hamang er kommet lengst og søkes fremlagt for 1.gangsbehandling rundt årsskiftet 2015/16. For Industriveien er det i samarbeid med grunneierne igangsatt tre mulighetsstudier som grunnlag for videre planarbeid.

Elvebredden

Rådmannen arbeider videre med oppgraderingen av Elvebredden mellom Rigmorbrygga og Løkkehaven. Det foreligger nå skisseutkast til å videreføre elvepromenaden fra Rigmorbrygga og til og med arealene foran Brambanigården. Gjennomføring er grovt estimert til 40-50 mill. kroner. Rådmannen ber om samtykke til å gå videre med disse planene for å få på plass et mer presist anbudsgrunnlag med sikte på anleggsstart i 2016. Når det foreligger vil rådmannen fremme en egen sak om gjennomføring. Kostnadene dekkes av rammebevilgningen til by og stedsutvikling.

Sandvika stasjon

Tilgjengelighet og publikumsfasiliteter på Sandvika stasjon har lenge vært kritikkverdige. Det er derfor gledelig at ROM og Jernbaneverket nå har konkrete planer for en oppgradering og delvis ombygging av stasjonens førsteetasje. Planene omfatter tydeligere inngangspartier, lysere stasjonshall, heiser til plattformene, ny kafe/ restaurant mot og delvis på Otto Sverdrups plass.

Sandvika i bilder