Byggesak mangler for tiden ressurser og greier ikke å overholde saksbehandlingsfrister. Det er vanskelig å anslå når en sak vil være ferdigbehandlet, men de eldste sakene behandles først og vi jobber hardt for å redusere saksbehandlingstiden. Saksbehandlere vil ikke prioritere å svare på spørsmål om saksbehandlingstid. Vi beklager de ulempene dette medfører.

3. Dette må søknaden inneholde

Dokumentasjonskrav (pdf)

Søknadstyper

Det kan søkes om byggetiltak på to måter. Med ett-trinnssøknad eller rammesøknad og senere igangsettingstillatelse.

Ved ett-trinnssøknad må ansvarsretter for all prosjektering være på plass før søknaden sendes til kommunen. Denne søknadstypen egner seg best til forutsigbare tiltak som med rimelig sikkerhet vil godkjennes av kommunen.  Tiltak som du kan søke om selv, uten ansvarlige foretak, vil bli behandlet i ett-trinn.

Ved søknadsbehandling i to trinn søkes det først om rammetillatelse, hvor tiltakets ytre rammer fastsettes, og senere om igangsettingstillatelse hvor ansvarsretter for all prosjektering skal være på plass. Kommunen kan kreve at også deler av prosjekteringen (f.eks. arkitekturprosjektering) ansvarsbelegges i rammesøknaden. Rammetillatelsen kan inneholde vilkår som må være oppfylt før det kan gis igangsettingstillatelse.

En ramme-/ett-trinnstillatelse er gyldig i 3 år regnet fra vedtaksdato.

Dispensasjonssøknad

Hvis det søkes om dispensasjon kan dette skrives som et brev som legges ved byggesøknaden.

Nabovarsling

Alle søknadspliktige tiltak skal varsles til naboer og gjenboere. Naboer kan uttale seg til varselet innen en frist på 2 uker. Hvis det kommer inn merknader skal tiltakshaver eller ansvarlig søker kommentere disse og sende merknadene og egne kommentarer inn sammen med søknaden.

Merknader fra naboer vurderes av kommunen før søknaden avgjøres. Når søknaden gjelder et tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven og gjeldende plan for eiendommen, vil vi sjelden kunne ta hensyn til merknadene.

Eventuelle endringer av forhold i søknaden før vedtak er fattet skal alltid nabovarsles, det samme gjelder for senere søknader om endring etter at tillatelse er gitt.

Nabosamtykke

Ved plassering av tiltak nærmere grensen enn det plan- og bygningsloven åpner for kan du be om et aktivt samtykke fra berørt nabo.

Om naboen ikke ønsker å gi samtykke til plasseringen må det søkes om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven. I begge tilfellene skal kommunen vurdere om forholdene ligger til rette for å godkjenne plasseringen.

Situasjonsplan

Tiltaket skal tegnes inn på gyldig situasjonsplan.

Tegninger

Tegninger skal være tydelige og i målestokk. Plan-, fasade- og snitt-tegninger bør være i 1:100 og målsatte. Gjelder tiltaket endring på eksisterende bygg skal både eksisterende tegninger og tegninger med det nye tiltaket sendes inn.

Redegjørelse

Husk at vi ikke vet hva du søker om, så redegjørelsen bør beskrive tiltaket og den estetiske utformingen.

Ansvarsretter og gjennomføringsplan

For søknader med krav om ansvarlig søker og ansvarlige foretak må erklæring om ansvarsrett sendes inn for hvert foretak. Gjennomføringsplanen påføres de foretakene som har ansvar i tiltaket og dato for samsvarserklæringer.

Uttalelse fra andre myndigheter

Dersom søknaden krever uttalelse fra annen myndighet, skal disse vedlegges søknaden. Foreligger ikke uttalelsen i søknaden innhenter kommunen uttalelse fra de myndigheter vi har samordningsplikt med.

Sjekkliste

Vi har laget sjekklister som du kan gå gjennom for å sjekke om du har den dokumentasjonen som trengs for at vi kan behandle søknaden.

Innsending av søknad

Søknaden kan sendes til kommunen på ulike måter:

Via byggsøk.no som er en elektronisk løsning hvor skjemaer fylles ut på nett, vedlegg lastes opp og søknaden så sendes kommunen.

Søknadsdokumentasjonen kan skannes og sendes på e-post til post@baerum.kommune.no

Det er også mulig å sende inn/levere en papirversjon av søknaden om du ikke ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon.