3. Dette må søknaden inneholde

Søknadstyper

Det kan søkes om byggetiltak på to måter. Med ett-trinnssøknad eller rammesøknad og senere igangsettingstillatelse.

Ved ett-trinnssøknad må ansvarsretter for all prosjektering være på plass før søknaden sendes til kommunen. Denne søknadstypen egner seg best til forutsigbare tiltak som med rimelig sikkerhet vil godkjennes av kommunen.  Tiltak som du kan søke om selv, uten ansvarlige foretak, vil bli behandlet i ett-trinn.

Ved søknadsbehandling i to trinn søkes det først om rammetillatelse, hvor tiltakets ytre rammer fastsettes, og senere om igangsettingstillatelse hvor ansvarsretter for all prosjektering skal være på plass. Kommunen kan kreve at også deler av prosjekteringen (f.eks. arkitekturprosjektering) ansvarsbelegges i rammesøknaden. Rammetillatelsen kan inneholde vilkår som må være oppfylt før det kan gis igangsettingstillatelse.

En ramme-/ett-trinnstillatelse er gyldig i 3 år regnet fra vedtaksdato.

Dokumentasjonskrav ved søknad om tillatelse til tiltak

Dispensasjonssøknad

Hvis det søkes om dispensasjon kan dette skrives som et brev som legges ved byggesøknaden.

Søknad om dispensasjon (pdf)

Nabovarsling

Alle søknadspliktige tiltak skal varsles til naboer og gjenboere. Naboer kan uttale seg til varselet innen en frist på 2 uker. Hvis det kommer inn merknader skal tiltakshaver eller ansvarlig søker kommentere disse og sende merknadene og egne kommentarer inn sammen med søknaden.

Merknader fra naboer vurderes av kommunen før søknaden avgjøres. Når søknaden gjelder et tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven og gjeldende plan for eiendommen, vil vi sjelden kunne ta hensyn til merknadene.

Eventuelle endringer av forhold i søknaden før vedtak er fattet skal alltid nabovarsles, det samme gjelder for senere søknader om endring etter at tillatelse er gitt.

Når nabo skal bygge

Nabosamtykke

Ved plassering av tiltak nærmere grensen enn det plan- og bygningsloven åpner for kan du be om et aktivt samtykke fra berørt nabo.

Vi har utarbeidet et forslag til skjema: Nabosamtykke (pdf)

Om naboen ikke ønsker å gi samtykke til plasseringen må det søkes om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven. I begge tilfellene skal kommunen vurdere om forholdene ligger til rette for å godkjenne plasseringen.

Situasjonsplan

Tiltaket skal tegnes inn på gyldig situasjonsplan.

Krav til situasjonsplan (pdf)

Tegninger

Tegninger skal være tydelige og i målestokk. Plan-, fasade- og snitt-tegninger bør være i 1:100 og målsatte. Gjelder tiltaket endring på eksisterende bygg skal både eksisterende tegninger og tegninger med det nye tiltaket sendes inn.

Krav til tegningsmateriale (pdf)

Redegjørelse

Husk at vi ikke vet hva du søker om, så redegjørelsen bør beskrive tiltaket og den estetiske utformingen.

Ansvarsretter og gjennomføringsplan

For søknader med krav om ansvarlig søker og ansvarlige foretak må erklæring om ansvarsrett sendes inn for hvert foretak. Gjennomføringsplanen påføres de foretakene som har ansvar i tiltaket og dato for samsvarserklæringer.

Uttalelse fra andre myndigheter

Dersom søknaden krever uttalelse fra annen myndighet, skal disse vedlegges søknaden. Foreligger ikke uttalelsen i søknaden innhenter kommunen uttalelse fra de myndigheter vi har samordningsplikt med.

Sjekkliste

Vi har laget sjekklister som du kan gå gjennom for å sjekke om du har den dokumentasjonen som trengs for at vi kan behandle søknaden.

Sjekkliste for søknad om mindre tiltak etter § 20-4. (pdf)

Sjekkliste for søknad om tiltak etter § 20-3. (pdf)

Innsending av søknad

Søknaden kan sendes til kommunen på ulike måter:

Elektronisk søknad kan sendes inn via direktoratet for byggkvalitet sine nettsider; dibk.no/tjenestene. Byggsøk stenger fra 1 oktober.

Link til byggsøk

Søknadsdokumentasjonen kan skannes og sendes på e-post til post@baerum.kommune.no

Innsending av digital post i byggesaker (pdf)

Link til søknadskjemaer for nedlasting (papirutgaver)

Link til elektronisk søknadskjema

Det er også mulig å sende inn/levere en papirversjon av søknaden om du ikke ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon. 

Gebyr

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gebyrregulativ

Plan- og bygningstjenesten

Plan- og bygningstjenestene har ansvaret innenfor planlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, eiendomssaker og planjuridiske problemstillinger. Plan og bygningstjenesten følger opp kommunens ansvar innenfor Plan- og bygningslovens område og har spesialkompetanse innen arealplanlegging, planjuss, arealanalyser, landskaps- og byforming, geodata, naturforvaltning og samferdsel.

Kundesenteret:

Tlf: 67 50 44 63

Faks:  67 50 43 15

Kundesenteret til Plan og bygningstjenesten er stengt for å forhindre spredning av koronaviruset.

Ordinær åpningstid: kl. 8–15.30.

Kundesenteret holder stengt juleaften og nyttårsaften. I romjulen er Kundesenteret åpent 9–15.

Tlf: 67 50 44 63

Åpningstider 2020

Mandag 10.00–14.00
Tirsdag 12.00–14.00
Onsdag 10.00–14.00
Torsdag 10.00–14.00
Fredag 10.00–14.00

 

Saksbehandlere på Byggesak har telefontid tirsdager og torsdager kl. 12.00–14.00.

Postadresse:

Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
post@baerum.kommune.no

Besøksadresse: 

Eyvind Lyches vei 10
SANDVIKA

Forespørsel om byggesak

Har du generelle spørsmål om søknadsplikt m.m. vedrørende et byggetiltak du planlegger, og ønsker skriftlig svar? Da kan du sende en forespørsel til Byggesak her:

Spørsmål om eiendom eller byggetiltak

Forespørsel om planer /deling

Har du generelle spørsmål om arealplaner og deling av eiendom, og ønsker skriftlig svar? Da kan du sende en forespørsel til Regulering/Områdeutvikling her:

plan@baerum.kommune.no

Post i pågående sak

Har du post i pågående byggesak, plansak eller delesak? Da skal du sende det til:

post@baerum.kommune.no