1. Trenger du søke?

Fritatte tiltak

Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen og fortsatt må følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggeteknisk forskrift, kommuneplan, reguleringsplan og kommunale vedtekter. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Sjekk alltid dette:

  • Kommune- eller reguleringsplan kan ha egne bestemmelser for din eiendom som gjør at tiltaket ikke er fritatt fra søknadsplikt. Du finner reguleringsbestemmelsene i vår kartløsning Bærumskart her.
  • Noen tiltak krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, vedtekter, forskrift eller arealplaner. Da må det være søkt om, og gitt dispensasjon før tiltaket kan oppføres.
  • Avstandsregler og byggegrenser gjelder også for fritatte tiltak. Husk også byggeforbudssoner langs sjøen og vassdrag.
  • Det er viktig å holde seg innenfor tomtens tillate grad av utnyttelse. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan du ikke oppføre nye tiltak.
  • Ved tiltak og terrengarbeider må du sjekke om det ligger ledninger i grunnen, overdekningen på disse skal ikke endres uten godkjennelse fra ledningseier. Du kan bestille VA-kart her.

 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.