4. Behandling av søknaden

Kommunen godkjenner ansvarlig søker og øvrige ansvarlige foretak ved søknader som er underlagt ansvar og kontroll. Vi vurderer også tiltakets estetiske utforming i forhold til loven og kommunens estetiske retningslinjer.

Søknaden oversendes berørte fagmyndigheter og andre kommunale instanser (dersom søker selv ikke har gjort dette i forkant), og vi vurderer innholdet av uttalelser og tilbakemeldinger med eller uten samtykke, anbefalinger, vilkår etc.

Dispensasjonssøknader, uttalelser fra andre myndigheter, samt naboprotester og søkers kommentarer til disse behandles og tas stilling til som del av vedtaket.  

Innsyn

Alle søknader og videre behandling er tilgjengelig gjennom innsynsløsningen på internett, her kan du søke opp eiendom eller arkivsak og lese dokumentene i saken.

Innsyn i plan- og byggesaker

Behandlingsfrister

De fleste søknader har en behandlingsfrist på 12 uker. Dette gjelder rammesøknader, ett-trinnssøknader og endringssøknader.

Noen søknader kvalifiserer til 3 ukers saksbehandling, dette gjelder ett-trinnssøknader som er i henhold til planer og lov, og hvor det ikke er kommet inn nabomerknader, og ett-trinnssøknader etter § 20-4.

Igangsettingssøknad, søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest har 3 ukers behandlingsfrist.

Gebyr

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gebyrregulativ

Team

Søknaden blir behandlet av ett av våre byggesaksteam, med følgende saksfordeling:

  • Team 1: Søknader med 3 ukers behandlingsfrist
  • Team 2: Søknader med 12 ukers behandlingsfrist
  • Team 3: Søknader med dispensasjon fra plan
  • Team 4: Spesielle saker, feltutbygginger, tiltak i LNF og marka
  • Team 5: Søknader om endring av ansvarsforhold, igangsetting, brukstillatelse, ferdigattest
  • Team 6: Ulovlighetsoppfølging og tilsyn

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.