Gebyrregulativ år 2024 for byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester og seksjoneringssaker.

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Minstegebyret angis i dette reglement ved bokstaven M.

1 M = 3 500 kroner

§ 1. Gebyrsatser

 1. Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr, jamfør plan- og bygningslovens § 33-1 matrikkelloven § 32, matrikkelforskriften § 16 og eierseksjonsloven §15. Minstegebyret angis i dette reglement ved bokstaven M. For behandling av søknader og saksforhold som ikke er spesielt nevnt i dette reglement betales M. Gebyret skal ikke settes lavere enn M.a.

  M 3 500 kroner 

 2.  Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater, som for eksempel tinglysningsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativ, skjer utskriving og innkreving av statlige og
  kommunale gebyrer samlet.
 3. Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- eller kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. 
 4. Gebyr etter medgått tid er 1 500 kroner per time. Det skal føres timeregnskap. Dersom slikt gebyr skal benyttes må det:

  a) for plansaker være inngått avtale om dette i oppstartmøte

  b) for enkeltsøknader bestemmes skriftlig av kommunen når søknaden mottas

 5. Tilsynsvirksomheten finansieres av byggesaksgebyret. Av de samlede inntektene fra byggesaker brukes 10 prosent til tilsynsvirksomhet.

  § 2. Beregningstidspunkt, betalingsplikt

  Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger. Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.

   

  § 3. Betalingstidspunkt

  1.  Gebyret faktureres når vedtak fattes eller tjenesten er levert og forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Gebyret kan likevel deles opp slik at en del faktureres når søknaden registreres. 
  2. For øvrig gjelder følgende særregler:

  a) Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven

  Gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven skal være betalt før oppmålingsarbeidet igangsettes. Gebyr for oppmålingssaken blir fakturert etter at saken er gjennomført.

  b) Planforslag.

  Gebyret faktureres etter oppstartmøte og etter vedtak om planprogram og for planens behandling når kommunen finner at det tilsendte materialet er komplett slik at fristen for å behandle planforslaget begynner å løpe.

  c) Felles plansak og byggesak.

  50 prosent av byggesaksgebyret faktureres samtidig med plangebyret og resten ved rammetillatelsen.

  d) Seksjoneringssaker.

  Gebyr for seksjoneringssaken blir fakturert etter at saken er gjennomført

  § 4 Beregning av tiltakets størrelse

  Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse skal det benyttes bruksareal for bygningen(e), jamfør NS 3940. 

  § 5. Avbrutt arbeid, trukket sak

  Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid med bygge-, dele-, plan, seksjonering eller oppmålingssak blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommende side, eller ved å trekke saken, skal det betales 50 prosent av normalt gebyr. For plansak som er ferdig forberedt for politisk behandling beregnes likevel fullt gebyr. For bygge-, seksjonering, dele- og oppmålingssaker er slikt gebyr begrenset oppad til 5M. 

  § 6. Urimelig gebyr – Fritak for gebyr

  Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan det av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak. Gebyr kan ettergis i henhold til reglene i innfordringsreglementet. Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister nedsettes (eventuelt tilbakebetales) gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven.

  § 7. Klageadgang

  Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av regulativet. Når det etter avtale fastsettes gebyr etter medgått tid, kan gebyret ikke påklages. Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig, kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist. Anmodning om nedsettelse av gebyr etter § 6 må fremsettes innen klagefristen dersom klagemuligheten skal kunne benyttes. Forvaltningslovens regler om fristberegning og oppreisning gjelder i slike tilfeller.

§ 8. Beregning av gebyr

 1. Den forberedende behandling.
  Gebyr for oppstartmøte etter plan- og bygningslovens § 12-8: 5M

  Gebyr for detaljregulering og endring av reguleringsplan etter ordinær prosess, etter §12-14: 5M

  Gebyr for detaljregulering og endring av reguleringsplan etter forenklet prosess, etter §12-14: 2M

  Gebyr for underveismøter ved detaljregulering og endring av reguleringsplan etter ordinær prosess: 3M

  Gebyr for fastsettelse av planprogram etter plan- og bygningslovens § 12-9: 10M

  Sak for politisk utvalg om å gi råd i en reguleringssak etter § 12-8 og §12-14: 15 M.
 2. Behandlingsgebyr
  For detaljreguleringsplan beregnes gebyr etter planområdets grunnareal og ny og eldre bebyggelses bruksareal etter tabellene i § 9 a og b.

  Som grunnareal medregnes byggeområder, land og sjøområder hvor det skal gjennomføres andre byggetiltak, tilhørende fellesarealer og interne veier. Arealer som tas med for helhetens skyld medregnes ikke.

  I bruksarealet regnes ikke med eksisterende bebyggelse i sone med særlig hensyn til kulturmiljø og heller ikke bruksareal for utendørs parkering. Underjordisk bruksareal beregnes for seg etter 50 prosent av satsene i § 9 b uansett om høyeste sats er nådd for bruksarealet over bakken. Der det reguleres eget formål for konstruksjoner og anlegg som ikke har bruksareal, er gebyret 15M i tillegg til gebyr for eventuell bebyggelses bruksareal.

  Det er arealstørrelsene når planforslaget fremmes til politisk behandling som er grunnlaget for beregningen. Endringer i arealstørrelsene som gjøres ved den politiske behandlingen endrer ikke beregningsgrunnlaget. Et planforslag regnes som fremmet når det er satt på sakskartet til planutvalget og innstillingen er avgitt.

 § 9. Gebyrsatser for planer

a) Gebyrsatsene for grunnareal er:
gRUNNAREAL GEBYR
Til og med 1 999 m² 25 M
2 000 m²- 4 999 m² 50 M
5 000 m² - 9 999 m² 70 M
10 000 m² - 19 999 m² 85 M
20 000 m² - 29 999 m²  100 M
30 000 m² - 49 999 m² 115 M
50 000 m² - 69 999 m² 130 M
fra og med 70 000 m² 140 M
b) Gebyrsatser for tillatt bruksareal er:
tillatt bruksareal gebyr
Til og med 999 m² 15 M
1 000 m²- 2 999 m² 30 M
3 000 m² - 4 999 m²  45 M
5 000 m² - 9 999 m² 60 M
10 000 m² - 19 999 m² 75 M
20 000 m² - 29 999 m²  90 M
30 000 m² - 39 999 m² 105 M
40 000 m² - 49 999 m² 120 M
50 000 m² - 59 999 m² 135 M
60 000 m² - 69 999 m² 150 M
fra og med 70 000 m² 165 M

c) Tilleggsgebyr

Detaljregulering som ikke samsvarer med arealbruk fastsatt i overordnet plan gis et tillegg på 10M.

§ 10. Gebyr for fornyet behandling av planforslag

 1. Endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling eventuelt med ny begrenset høring og ny fremleggelse for planutvalget. Tilleggsgebyr utgjør 15 prosent av opprinnelig gebyr.
 2. Omfattende endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling med ny varsling og høring og fremleggelse i planutvalget. Tilleggsgebyr på 50 prosent av opprinnelig gebyr.

§ 11. Endring av reguleringsplan.

Ved forslag til endring av reguleringsplan eller av bebyggelsesplan etter tidligere lov betales gebyr etter følgende satser:

 

Gebyr for reguleringsendringer:
ENDRINGSTYPE GEBYR
For hver endring som godkjennes administrativt forutsatt at sektormyndighet ikke berøres 6M
Endringer som godkjennes ved politisk behandling og/eller der sektormyndighet berøres 20M
For endring av eiendomsgrenser som medfører opprettelse av ny eiendom som godkjennes administrativt forutsatt at sektormyndighet ikke berøres 6M per ny eiendom
For endring av eiendomsgrenser som medfører opprettelse av ny eiendom som godkjennes ved politisk behandling og/eller der sektormyndighet berøres 10M per ny eiendom
Hver endring av eiendomsgrenser som godkjennes administrativ forutsatt at sektormyndighet ikke berøres 3M
Hver endring av eiendomsgrenser som godkjennes ved politisk behandling og/eller der sektormyndighet berøres 6M

For endringsforslag som ikke fremmes, betales 50 prosent av ovennevnte satser.

§ 12 Forhåndskonferanse byggesak

Gebyr etter tabellen her gjelder alle forhåndskonferanser i forbindelse med byggesak

FORHÅNDSKONFERANSE GEBYR
Forhåndskonferanse besvart skriftlig Ikke gebyr
Forhåndskonferanse med møte - mindre tiltak 2M
Forhåndskonferanse med møte - store/ kompliserte tiltak 5M
Forhåndskonferanse 2/dialogmøte 5M

§ 13 Tiltak uten krav om ansvarlig foretak

Gebyr etter tabellen her gjelder både nybygg, tilbygg, terrasser og endringsarbeider og midlertidige og flyttbare bygg, konstruksjoner, kiosker, brakker, telt og lignende. For midlertidige konstruksjoner og bygninger som skal stå i lengre tid enn to år, beregnes gebyret som for permanente tiltak og § 16.

TILTAK GEBYR
Midlertidige konstruksjoner, telt og lignende 4M
Bygningsmessig tiltak uten bruksareal 4M
Tilbygg inntil 50 m² 4M
Bygningsmessige tiltak på inntil 50 m2 4M
Bygningsmessige tiltak mellom 50 m2 og 70 m2  4M
Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel i bolig omsøkt før 1.7.2011. 4M
Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel i bolig omsøkt etter 1.7.2011. 4M
Midlertidig bygning under 70 m2 som ikke skal stå lengre enn 2 år 4M
Midlertidig bygning fra og med 70 m2 som ikke skal stå lengre enn 2 år 4M
Driftsbygning i landbruket inntil 1000 m² 4M

§ 14 Boligbygg, garasjer

Denne bestemmelsen gjelder boliger og garasjer for bolig. Boligbygg for felles boformer, institusjoner, kollektiver, hybelbygg beregnes etter § 15. Denne bestemmelsen gjelder nybygg, hovedombygging, endring og vesentlig reparasjon av tiltak

TYPE SØKNAD gebyr
Enebolig/fritidsbolig bruksareal under 200 m2 10M
Enebolig/fritidsbolig bruksareal fra og med 200 m2 16M
Tillegg for sekundærleilighet (hybelleilighet) 4M
Tomannsbolig 26M
   
Boligblokk/rekkehus  
   
De fem første boenheter, pr. enhet,  
70 m2 eller mindre 6M
over 70m2 8M
   
De neste 6–10 boenheter, pr. enhet,  
70 m2 eller mindre 5M
over 70 m2 7M
   
Fra og med 11 boenheter, pr enhet,  
70 m2eller mindre 4M
over 70m2 6M
   
Frittliggende garasje/uthus over 70 m² 4M
Felles garasjeanlegg pr. blokk eller andre boligbygg. Satsen gjelder pr. blokk eller boligbygg som anlegget skal betjene. 3M
Utomhusplan/landskapsplan (flyttet fra § 20) 2M

§ 15 Næringsbygg, idrettsbygg, publikumsbygg, stasjonsbygg og liknende bygg/anlegg, boligbygg for felles boformer, institusjoner, kollektiver og hybelbygg.

Denne bestemmelsen gjelder nybygg, tilbygg, påbygg eller hovedombygging som ikke faktureres etter § 13 eller § 14. For bygg med flere bruksformål beregnes boligdelen etter § 14. Gebyret beregnes etter bruksarealet i henhold til denne tabell.

AREALINTERVALLER GEBYR
For de første 200m2 12M
Areal 201–2 000 m² pr. påbegynt 200 m² 7M

Areal 2 001 m2 - 10 000 m² pr. påbegynt 200 m²

3M
Areal over 10 000 m2, pr. påbegynt 200 m2 1M 
Innendørs parkeringsareal pr. påbegynt 200 m2 3M 
Parkeringsareal på tak pr. påbegynt 200 m² 3M
Utomhusplan/landskapsplan (flyttet fra § 20) 2M

§ 16 Spesielle bygg og skilt

Denne bestemmelsen gjelder nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging, vesentlig endring og vesentlig reparasjon av tiltak

TYPE TILTAK GEBYR
Bensinstasjon ladestasjon (anlegg) o.l. 15M
Utendørs idrettsanlegg/stadionanlegg, (næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, jfr. § 15). 30M
Skiltplan 6M
Skilt og reklame. Flere skilt med areal inntil 35 m² pr. fasade, regnes som ett skilt. 4M
Midlertidig Bolig-/ brakkerigg med varighet over 2 år pr. påbegynt 500 m² 10M
Driftsbygninger i landbruket > 1000 m² 6M

§ 17. Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer

Ved kombinerte søknader se også § 26.

Nr. type tiltak gebyr
1. Bruksendring av bolig/leilighet til annet formål pr. leilighet.  6M
2. Bruksendring til familiebarnehage 4M
3.  Oppdeling av bolig/leilighet pr. ny leilighet 4M
4.  Sammenslåing av leiligheter 4M
5. Ny planløsning pr. etasje ved endringssøknader, jf. § 22 3M
6. Arbeider med våtrom og pipe 2M
7. Trappeheis, stolheis eller tilsvarende løfteinnretning 1M
8. Bruksendring av tiltak etter § 15 som medfører søknadspliktige ombyggingsarbeider  
9. For de første 200 m² 6M
  Areal mellom 201- 2 000 m² pr. påbegynt 200 m² 4M
  Areal mellom 2 001m² og 10 000m² pr. påbegynt 200 m² 2M
  Areal over 10 000m² M pr. påbegynt 200 m² 0,5M
  Innendørs parkeringsareal 1,5M pr. påbegynt 200 m² 0,5M - 2M
10. Bruksendring av tiltak etter §14 som medfører søknadspliktige ombyggingsarbeider  
  Boligblokk/rekkehus fem første boenheter, pr. enhet, 70 m² eller mindre 4M
  Boligblokk/rekkehus fem første boenheter, pr. enhet, over
70 m²
5M
  De neste 6–10 boenheter, pr. enhet, 70 m² eller mindre 3M
  De neste 6–10 boenheter, pr. enhet, over 70 m² 4M
  Fra og med 11 boenheter, pr enhet, 70 m² eller mindre 2M
  Fra og med 11 boenheter, pr enhet, over 70 m² 3M
11. Bruksendring av tiltak etter § 15 uten søknadspliktige ombyggingsarbeider  
  For de første 200m² 4M
  Areal mellom 201- 2 000 m² pr. påbegynt 200 m² 2M
  Areal mellom 2 000m² og 10 000m2 3M pr. påbegynt 200 m² 1M
  Areal over 10 000 m² M pr. påbegynt 200 m² 0.5M
  Innendørs parkeringsareal 1,5M pr. påbegynt 200 m² 1M
12. Bruksendring av kort varighet (inntil 6 mnd.) 1M
13. Endring i bærende konstruksjon eller brannskille i bolig 1M
14. Endring i bærende konstruksjon eller brannskille i næringsbygg 2M+1M pr etasje
15. Fasadeendring for småhusbebyggelse pr. fasade (maks 3M) 4M
16. Fasadeendring for større bygg pr. fasade (maks 6M) 8M
17. Ny etasjeplan i bygning  
  For de første 200 m² 6M
  Areal mellom 201- 2 000 m² pr. påbegynt 200 m² 4M
  Areal mellom 2 000m² og 10 000m² pr. påbegynt 200 m² 2M
  Areal over 10 000m² pr. påbegynt 200 m² 0,5M
  Innendørs parkeringsareal pr. påbegynt 200 m² 2M
18. Bestemmelsen tas inn i første ledd i §§ 14, 15 og 16.
Medfører endring fra 50-100% gebyr for disse tiltakene
 
19. Tilbygg/påbygg/underbygg til bolig med ny boenhet større enn 55 m² 8M
  Tilbygg/påbygg/underbygg til bolig med ny boenhet over 50 m² 10M
20. Tilbygg/påbygg/underbygg til bolig uten ny boenhet større enn 50 m² (§ 13 brukes for tilbygg uten krav om ansvarlig foretak) 10M
21. Ark, parapet, takoppløft, pr.takflate 4M

§ 18 Større konstruksjoner og anlegg

Det betales gebyr på 6M for følgende tiltak:

Det betales gebyr på 6M for følgende tiltak:
Masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid som berører fra 2 til 10 daa areal og med en økning på 1M for hvert 10 daa som berøres
Tribuner og idrettsbaner/anlegg som ikke går inn under § 16. Dersom tribuneanlegget har rom for næringsvirksomhet, betales gebyr etter § 15 i tillegg.
Tunneler per påbegynt 250 meter lengde og underjordiske haller for teknisk anlegg
Lokk- og konstruksjoner over/under vei, vann eller bane
Utendørs anlegg og lager, produksjonsvirksomhet
Broer over 20 meter
Plattform for bane
Støttemur og støyskjerm over 30 meter
Permanent kai, molo, brygge og flytebrygger (flyttet fra §§ 19 og 20)
Vesentlig endring og vesentlig reparasjon av tiltak etter § 18

§ 19 Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse

Det betales gebyr på 3M for følgende tiltak: § 20. Mindre konstruksjoner og anlegg

Det betales gebyr på 4M for følgende tiltak:
Utendørs svømmebasseng
Lagertanker, nedgravde avfallscontainere
Broer under 20 meter
Veianlegg per påbegynt 250 meter lengde
Rørledninger for vann, avløpsvann, overvann, og rørledning for avfall pr. påbegynt 250 meter lengde
Permanent kai, molo, brygge og flytebrygger over 10 meter lengde
Støttemur og støyskjerm over 10 meter lengde med tilhørende terrengendring
Utendørs anlegg og lager, produksjonsvirksomhet
Utendørs anlegg for idrett og lek
Anlegg for energiforsyning, pipe, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heis, rulletrapp og rullebånd, herunder de bygningsmessige endringer som er en direkte følge av installasjonen
Midlertidig deponering av masse inntil 2 daa
Master
Parkeringsplass per påbegynt 200 m² (dog ikke over 12M)
Andre konstruksjoner på næringseiendom som ikke kan betegnes som bygning
Masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid som berører fra 0 - 2 daa areal
Anlegg, flytting, utvidelse av vei eller parkeringsplass

§ 20 Riving. Pålegg om retting/riving

Type tiltak Gebyr
Rivning av bygning under 200 m² bruksareal 1M
Rivning av bygning over 200 m² bruksareal 2M
Rivning/fjerning av tiltak nevnt i § 18, 19 og 20 1M

§ 21. Registreringsgebyr

For tiltak etter pbl skal det betales registreningsgebyr for kostnadene knyttet til arbeidet etter matrikkeloven. For boliger betales pr bruksenhet som må registreres i matrikkel, med en reduksjon på gebyr for de neste. For andre tiltak enn bolig betales gebyr pr søknad. Meldingspliktene tiltak – tiltak uten ansvarsrett skal registres i matrikkel og gebyr betales pr søknad.

Registrering Enhet Enhet
Registreringspliktige tiltak bolig Pr bruksenhet 0,5 M pr første bruksenhet, 0,25 M for de neste
Registreringspliktige tiltak påbygg/tilbygg/ endring Pr bruksenhet 0,5
Registreringspliktige tiltak annet enn bolig Pr søknad 1,5 M
Registreringspliktige tiltak uten ansvarsrett Pr søknad 0,5 M

 

§ 22. Endringssøknad

Med endringssøknad menes endringer det søkes om etter at rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse er gitt, men før bygget eller tiltaket er tatt i bruk. Slikt gebyr beregnes likevel ikke dersom endringen er fremmet for å imøtekomme naboprotest eller naboklage. Etter at tiltaket er tatt i bruk betales fullt gebyr for søknad om endring.

Gebyr for endring av søknader
TYPE TILTAK GEBYR
Endring av tiltak etter § 13 i reglementet M
Endring av tiltak etter §§ 14 og 15 Gebyr etter §17
Endring av tiltak etter §§ 14 og 15 som ikke omfattes av § 17 2M
Endring av tiltak etter §§ 18, 19 og 20 M
Endring av vedtak og vilkår, opphevelse av vilkår utenom klagesak M
Endringer av tiltak etter § 17 2M

§ 23. Avslag og avvisning

Dersom en søknad avslås, betales 75% av fullt gebyr. Ved omgjøring av avslag til tillatelse betales resterende 25% av fullt gebyr.

Ved avvisning betales 75 % av fullt gebyr. Det beregnes ikke dispensasjonsgebyr.

Dersom en søknad utløser midlertidig bygge- og deleforbud betales det ikke gebyr når saken stilles i bero. Dersom søknaden trekkes etter vedtak om midlertidig forbud mot tiltak betales ikke gebyr. Ved den endelige behandlingen av slike søknader betales ikke fullt gebyr. 

§ 24. Tilleggsgebyr - Flere igangsettingstilatelser

Flere igangsettingstilllatelser

Ved oppdelt igangsettingssøknad betales tilleggsgebyr på 2M for den andre igangsettings-tillatelsen og for hver igangsettings-tillatelse etter denne.

§ 25. Dispensasjoner fra arealplan og plan- og bygningslovgivningen og fravik fra tekniske krav

Gebyr dispensasjonsforhold
DISPENSASJONSFORHOLD GEBYR
For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra areaplaner med mindre annet er fastsatt i denne tabellen 4M
Dispensasjon knyttet til §§ 19 og 20 og og andre mindre tiltak som ellers er fritatt for saksbehandling forutsatt at sektormyndighet ikke berøres 2M
Dispensasjon fra plankrav (bebyggelsesplan og detaljregulering) fastsatt i reguleringsplan 10M
Dispensasjon fra plankrav fastsatt i kommuneplan/kommunedelplan 5M
Dispensasjon som behandles politisk (flyttet plassering) 20M
Fra hvert forhold som krever fravik fra tekniske krav i medhold av pbl § 31-4  2M

Dersom det ved kombinerte søknader etter § 28 oppstår de samme dispensasjonsforhold for alle tiltak som det søkes om samtidig, skal dispensasjonsgebyret beregnes som om det var én søknad.

§ 26. Ansvarsrett

Gebyr ved ansvarsrett
TYPE GEBYR
Selvbygger etter byggesaksforskriftens SAK10 § 6-8 1M
Lokal godkjenning når foretaket mangler formell kompetanse (tiltaksklasse 1) SAK10 § 11-4 sjette led  2M

§ 27. Kombinerte søknader, seriesaker og felles behandling

 1.  Som seriesak regnes flere søknader om samme type tiltak eller oppføring av samme art bebyggelse når søknadene fremmes under ett av samme tiltakshaver og ansvarlig søker. 
 2. Ved søknader nevnt under nr. 1 skal gebyret for hver likeartet bygning eller tiltak legges sammen. Det må være minst fem hus for å få rabatt. Rabatten er to prosent per hus. (Eksempel: fem hus = 5 x 2 % =10 % rabatt av totalgebyret for de fem husene). Største oppnåelige fradrag er 40 prosent (for 20 hus eller flere)
 3.  Ved søknad om flere utendørstiltak etter §§ 18 og 19 skal gebyrene legges sammen, men summen skal ikke overstige 12M
 4.  Ved reparasjon av tekniske installasjoner i flere leiligheter eller bruksenheter i samme bygning beregnes gebyr som for ett slikt tiltak med tillegg av 2M.
 5. Ved søknader som omhandler påbygg og/eller tilbygg til småhusbebyggelse, samt evt. fasadeendring og planendring på eks. bolig, skal gebyret rimelighetsvurderes i forhold til gebyr for ny bolig, jf. § 14.

§ 28. Opprettelse av ny eiendom (delesak) og arealoverføring etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 20-1 m)

TYPE DELING GEBYR MERKNAD/TILLEGG
Forhåndskonferanse deling eller arealoverføring 2M  
Deling av eiendom i to tomter, bebygde eller ubebygde 7M  
Tillegg for flere tomter 3M Pr. tomt - ikke ut over 30 M
Arealoverføring mellom eiendommer under 200 m² 3M  
Arealoverføring mellom eiendommer over 200 m2 6M  

Ved avslag på søknad om deling betales gebyr etter § 23. Det betales ikke gebyr for fradeling av arealer som skal overføres vederlagsfritt. Gebyr for oppmåling og delingsforretning kommer i tillegg, jamfør kapitel VI. 

For alle oppmålingsarbeider etter matrikkelloven faktureres gebyr i henhold til gjeldende gebyrregulativ, etter matrikkelloven § 32, matrikkelforskriften § 16. Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker fastsatt i matrikkelforskriften § 18, første avsnitt.

Type saksbehandling GEBYR
For saksbehandling av komplette søknader i §§ 31-36 Angis ved bokstaven M.
Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid, inntil saken er komplett Timepris §1.4
Gebyr for saker etter KAP VI. som beregnes etter medgått tid Timepris §1.4
Gebyr for matrikkelføring, beregnes etter medgått tid Timepris §1.4
Tilleggsgebyr for befaring av eiendom i forbindelse med oppmålingsforretning 2M

I tillegg til gebyr beregnet etter bestemmelsene påløper gebyrer for matrikkelbrev, tinglysingsavgift og eventuelt dokumentavgift for dokumenter som skal tinglyses ved opprettelse av nye matrikkelenheter, grensejustering, arealoverføring. og reseksjonering.

§ 29. Oppretting av matrikkelenhet

1) Oppretting av grunneiendom
Areal GEBYR
0-2 000 m² 11M
Over 2 000 m² Gebyret økes med 2M per påbegynt 100m2 dekar

Ved samtidig oppretting av flere nye matrikkelenheter fra én hovedeiendom, gis følgende i gebyr:

Antall enheter Gebyrreduksjon
per grunneiendom
6-10 15 %
11-25 25 %
26 og flere 40 %

For oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne friluftsformål og lignende, samt ferdig regulerte områder som senere ytterligere skal fradeles, reduseres gebyret med 50 %.

2) Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal per teig. En seksjon kan ha flere teiger.

Areal Gebyr
 0-2 000 m² 7M
Over 2 000 m² Gebyret økes med 2M per påbegynt 1000m2

Ved samtidig oppretting av flere nye uteareal fra samme grunneiendom, gis følgende i  gebyr:

Antall teiger Gebyrreduksjon
pr teig
6-10 35 %
11-25 50 %
26 og flere 60 %

Dersom partene ønsker det kan oppmålingsforretningen gjennomføres uten oppmøte i marka, der uteareal til eierseksjon er entydig fastsatt med koordinater, jfr. Matrikkelforskriften § 40 1. ledd a).

Ved kontorforretning over uteareal forutsettes det at rekvirent har levert koordinatgrunnlag i henhold til kravspesifikasjon for nye grenser og gebyret reduseres med 60 prosent.

3) Oppretting av anleggseiendom
Volum GEBYR
0-2000 m³ 10M
Over 2000 m³ Gebyret økes med 2M per påbegynt 1 000 m³.

4) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF)

Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning er 3M I tillegg kommer gebyr for gjennomføring av oppmålingsforretning, jfr. § 31 pkt. 1 - 3.
Gebyrene innkreves samlet.

§ 30. Grensejustering

Endring av grenselinje mellom to eksisterende grensepunkter. Gebyret er 5M. I tillegg kommer et gebyr på M pr nyetablert grensepunkt.

For grensejustering kan arealet for de involverte eiendommene justere med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

§ 31. Arealoverføring

Ved arealoverføring skal man gjennomføre oppmålingsforretning og tinglysing. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Areal Gebyr
 0-2 000 m² 11M
Over 2 000 m² Gebyret økes med 2M per påbegynt 1000m2

§ 32. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Grensepunkt Gebyr
For inntil 2 punkter 3M
Deretter betales et tillegg per punkt 1/2 M

Tilleggstjeneste for ekstra retningsgivende trepeler på rett linje betales ½ M per trepel.

§ 33. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Grensepunkt Gebyr
For inntil 2 punkter 4M
Deretter betales et tillegg per punkt 1M

Tilleggstjeneste for ekstra retningsgivende trepeler på rett linje betales ½ M per trepel.

§ 34 Retting av matrikkelen

Gebyr i saker om retting i matrikkelen beregnes etter medgått tid for saksbehandling og matrikkelføring.

§ 35 Bestemmelse om vinterforskrift

Hensikten med reglene er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid.

I henhold til matrikkellovens forskrift § 18 gjelder bestemmelse om vinterforskrift fra 1. desember til 1. mars. Saksbehandlingstiden for oppmålingssaker løper ikke i denne perioden.

§ 36 Utstedelse av matrikkelbrev for saksbehandling etter matrikkeloven

Gebyr jfr. matrikkelforskriften § 16, pkt. 4

 • Matrikkelbrev inntil 10 sider: 175 kr
 • Matrikkelbrev over 10 sider: 350 kr

§ 37 Tinglysingsgebyr

Gebyr jfr. tinglysingsloven § 12 b

 • For brev med vedlegg for eksempel seksjonering og arealoverføring: 585 kr
 • For elektronisk tinglysning: 540 kr

Endring av tinglysingsgebyrene reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen (vedtas i statsbudsjettet).

§ 38 Dokumentavgift

Tinglysingsmyndigheten utsteder dokumentavgift ved arealoverføring og grensejustering og reseksjonering etter Dokumentavgiftsloven

Dokumentavgiftsloven § 7 første ledd hjemler at dokumentavgift skal betales av salgsverdien av eiendommen. Gjennom rettspraksis er det fastslått at det er eiendommens markedsverdi på tinglysingstidspunktet som skal legges til grunn, HR-2008-1588-A.

§ 39. Sammenslåing

Tinglyse erklæringer og heftelser sammen med opprettelse av ny matrikkelenhet og arealoverføring. Gebyr ½ M.

Rekvirent ikke møtt til oppmålingsforretning, uten forvarsel, som hindrer gjennomføring av oppmålingsforretningen. Gebyr 1 M.

§ 40 Sammenslåing og sletting av eiendommer

Sammenslåing av matrikkelenheter og sletting av eiendommer er ikke gebyrlagt.

Kommunen kan sende ut gebyr, se tilleggsgebyr, dersom det er nødvendig med klarlegging av heftelser eller heftelsen.
Utferdigelse av matrikkelbrev er gebyrbelagt.

 

For alle saker etter eierseksjoneringsloven faktureres gebyr i henhold til gjeldene gebyrregulativ, etter eierseksjonsloven § 15.

Type saksbehandling Gebyr
For saksbehandling av komplette søknader Angis ved bokstaven M.
Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid, inntil saken er komplett. Timepris §1.4
Gebyr for saker etter KAP VII. som beregnes etter medgått tid. Timepris §1.4
Gebyr for matrikkelføring, beregnes etter medgått tid. Timepris §1.4
For bistand/konsultasjon ut over det som følger av kommunens alminnelige veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven § 11, beregnes etter medgått tid. Timepris §1.4

§ 41 Gebyr for saksbehandling etter eierseksjonsloven

Type tiltak Gebyr
Seksjonering av 2-10 seksjoner, nybygg 3M
Seksjonering av opptil 11-40 seksjoner, nybygg 8M
Seksjonering av flere enn 41 seksjoner, nybygg 18M
Reseksjonering og seksjonering av eksisterende bebyggelse av 1-10 seksjoner 4M
Reseksjonering og seksjonering av eksisterende bebyggelse av opptil 40 seksjoner 20M
Seksjonering/reseksjonering av eksisterende bebyggelse av flere enn 41 seksjoner 20M
Sletting av seksjonering 1M
Tilleggsgebyr for befaring av eiendom 2M
Rettelser ved inkurie 2M

I tillegg til ovennevnte punkter, kommer gebyrer for tinglysing, dokumentavgift m.fl.

Oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev i forbindelse med seksjonering av uteareal som tilleggsdeler, gebyrlegges etter i regulativets kapittel VI, jf. eierseksjonsloven § 15 annet ledd

42 Formidling av kart og eiendomsinformasjon, gjøres via formidlingsavtaler

Oppdatert 01.01.2023 

1) For «Kartpakke til søknad etter plan og bygningsloven», 1330 kroner, eksklusiv mva., pluss påslag fra formidler.

Innhold:

 • Situasjonskart
 • Kommuneplankart
 • Planer under arbeid
 • Eiendomskart
 • Gjeldende arealplan m/bestemmelser
 • Plananalyse
 • Matrikkelrapport
 • Ledningskart
 • Områdeanalyse

2) For «Naboliste», 200 kroner, eksklusiv mva., pluss påslag fra formidler.

3) For «Vektordata arealplaner» beregnes prisen iht. en priskalkulator pr km².

Minimum 1500 kroner, eksklusiv mva., pluss påslag fra formidler.

4) For «Matrikkelutskrift for fast eiendom og kartutsnitt», 442 kroner, eksklusiv mva., pluss påslag fra formidler.

Innholdet er et eiendomskart og rapport med opplysninger om bygninger, boliger, adresse, areal og eiere av eiendommen.

5) For «Vektordata eiendomskart», 450 kroner, eksklusiv mva., pluss påslag fra formidler. Innholdet er eiendomskart med grenser og grensepunkter fra matrikkelen.

6) For «Meglerpakke», 2700 kroner, eksklusiv mva., pluss påslag fra formidler.

Innhold:

 • Vegstatuskart
 • Gjeldende arealplan m/bestemmelser
 • Kommuneplankart
 • Plananalyse
 • Planer under arbeid
 • Kulturminnerapport
 • Matrikkelrapport
 • Eiendomskart
 • Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse
 • Kommunale avgifter og gebyrer
 • Ledningskart
 • Legalpant/ utestående fordringer
 • Opplysninger om Pipe/ildsted
 • Tilknytting til offentlig vann og avløp

For utskrift av hele gebyrregulativet

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.00