Gebyrregulativ år 2020 for byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester og seksjoneringssaker.

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Minstegebyret angis i dette reglement ved bokstaven M.

1 M = 3 150 kroner

§ 1. Gebyrsatser

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Minstegebyret angis i dette reglement ved bokstaven M. For behandling av søknader og saksforhold som ikke er spesielt
nevnt i dette reglement betales M. Gebyret skal ikke settes lavere enn M.

a.

Normal sats er 3 150 kroner og gjelder for plansaker og søknadssaker med mindre det er fastsatt en lavere sats etter bokstav

b.

Lav sats er 2 750 kroner og gjelder for:

 • førstegangsvedtak av søknader som sendes inn gjennom Byggsøk og som ellers er feilfrie
 • førstegangsvedtak av søknader som kan behandles i ett-trinn, omfatter ett tiltak og er feilfrie

2.

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater, som for eksempel tinglysningsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativ, skjer utskriving og innkreving av statlige og
kommunale gebyrer samlet.

3.

Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- eller kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. Norsk Heiskontroll krever egne gebyrer.

§ 2. Beregningstidspunkt, betalingsplikt

Gebyr etter medgått tid er 1 400 kroner per time. Det skal føres timeregnskap. Dersom slikt gebyr skal benyttes må det:

a.

for plansaker være inngått avtale om dette i oppstartmøte

b.

for enkeltsøknader bestemmes skriftlig av kommunen når søknaden mottas

5.

Tilsynsvirksomheten finansieres av byggesaksgebyret. Av de samlede inntektene fra byggesaker brukes 10 prosent til tilsynsvirksomhet.

Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggseller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger. Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller

§ 3. Betalingstidspunkt

1.

Gebyret faktureres når vedtak fattes eller tjenesten er levert og forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Gebyret kan likevel deles opp slik at en del faktureres når søknaden registreres. For saker som behandles i to eller flere trinn skal gebyret være betalt før det gis
igangsettingstillatelse eller det treffes nye vedtak i saken, herunder brukstillatelse, ferdigattest eller driftstillatelse. Nye søknader for samme eiendom behandles ikke dersom gebyr i tidligere
sak ikke er betalt.

2.

For øvrig gjelder følgende særregler:

a) Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven

Gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven skal være betalt før oppmålingsarbeidet igangsettes. Gebyr for oppmålingssaken blir fakturert etter at saken er gjennomført.

b) Planforslag.

Gebyret faktureres etter oppstartmøte og etter vedtak om planprogram og for planens behandling når kommunen finner at det tilsendte materialet er komplett slik at fristen for å behandle planforslaget begynner å løpe.

c) Felles plansak og byggesak.

50 prosent av byggesaksgebyret faktureres samtidig med plangebyret og resten ved rammetillatelsen.

d) Seksjoneringssaker.

Gebyr for seksjoneringssaken blir fakturert etter at saken er gjennomført

§ 4 Beregning av tiltakets størrelse

Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse skal det benyttes bruksareal for bygningen(e). Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal beregnes gebyret etter flateinnholdet.

§ 5. Avbrutt arbeid, trukket sak

Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid med bygge-, dele-, planeller oppmålingssak blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side, eller ved å
trekke saken, skal det betales 50 prosent av normalt gebyr. For plansak som er ferdig forberedt for politisk behandling beregnes likevel fullt gebyr. For bygge-, dele-og oppmålingssaker er slikt gebyr
begrenset oppad til 5M. For en serie på flere like byggesaker er øvre grense summen av M pr. hus. For saker etter eierseksjonsloven en betales det for medgått timer.

§ 6. Urimelig gebyr – Fritak for gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan det av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak. Gebyr kan ettergis i henhold til reglene i innfordringsreglementet. Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister nedsettes (eventuelt tilbakebetales) gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven.

§ 7. Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av regulativet. Når det etter avtale fastsettes gebyr etter medgått tid, kan gebyret ikke påklages. Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist. Anmodning om nedsettelse av gebyr etter § 6 må fremsettes innen klagefristen dersom klagemuligheten skal kunne benyttes. Forvaltningslovens regler om fristberegning og oppreisning gjelder i slike tilfeller.

§ 8. Beregning av gebyr

 1. Den forberedende behandling.
  Gebyr for oppstartmøte etter plan- og bygningslovens § 12-8: 5M

  Gebyr for detaljregulering og endring av reguleringsplan etter ordinær prosess, etter §12-14: 5M

  Gebyr for detaljregulering og endring av reguleringsplan etter forenklet prosess, etter §12-14: 2M

  Gebyr for underveismøter ved detaljregulering og endring av reguleringsplan etter ordinær prosess:

  3M Gebyr for fastsettelse av planprogram etter plan- og bygningslovens § 12-9: 10M

  Sak for politisk utvalg om å gi råd i en reguleringssak etter § 12-8 og §12-14: 15 M.
 2. Behandlingsgebyr
  For detaljreguleringsplan beregnes gebyr etter planområdets grunnareal og ny og eldre bebyggelses bruksareal etter tabellene i § 9 a og b.

  Som grunnareal medregnes byggeområder, land og sjøområder hvor det skal gjennomføres andre byggetiltak, tilhørende fellesarealer og interne veier. Arealer som tas med for helhetens skyld medregnes ikke.

  I bruksarealet regnes ikke med eksisterende bebyggelse i sone med særlig hensyn til kulturmiljø og heller ikke bruksareal for utendørs parkering. Underjordisk bruksareal beregnes for seg etter 50 prosent av satsene i § 9 b uansett om høyeste sats er nådd for bruksarealet over bakken. Der det
  reguleres eget formål for konstruksjoner og anlegg som ikke har bruksareal, er gebyret 15M i tillegg til gebyr for eventuell bebyggelses bruksareal.

  Det er arealstørrelsene når planforslaget fremmes til politisk behandling som er grunnlaget for beregningen. Endringer i arealstørrelsene som gjøres ved den politiske behandlingen endrer ikke beregningsgrunnlaget. Et planforslag regnes som fremmet når det er satt på sakskartet til planutvalget
  og innstillingen er avgitt.

 § 9. Gebyrsatser for planer

a) Gebyrsatsene for grunnareal er:
gRUNNAREAL GEBYR
Til og med 1 999 m² 20 M
2 000 m²- 4 999 m² 45 M
5 000 m² - 9 999 m² 60 M
10 000 m² - 19 999 m² 75 M
20 000 m² - 29 999 m²  90 M
30 000 m² - 49 999 m² 100 M
50 000 m² - 69 999 m² 110 M
fra og med 70 000 m² 120 M
b) Gebyrsatser for tillatt bruksareal er:
tillatt bruksareal gebyr
Til og med 999 m² 15 M
1 000 m²- 2 999 m² 25 M
3 000 m² - 4 999 m²  40 M
5 000 m² - 9 999 m² 50 M
10 000 m² - 19 999 m² 60 M
20 000 m² - 29 999 m²  70 M
30 000 m² - 39 999 m² 75 M
40 000 m² - 49 999 m² 80 M
50 000 m² - 69 999 m² 85 M
fra og med 70 000 m² 90 M

c) Tilleggsgebyr

Detaljregulering som ikke samsvarer med arealbruk fastsatt i overordnet plan gis et tillegg på 10M.

§ 10. Gebyr for fornyet behandling av planforslag

 1. Endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling eventuelt med ny begrenset høring og ny fremleggelse for planutvalget: Tilleggsgebyr utgjør 15 prosent av opprinnelig gebyr.
 2. Omfattende endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling med ny varsling og høring og fremleggelse i planutvalget: Tilleggsgebyr på 50 prosent av opprinnelig gebyr.

§ 11. Endring av reguleringsplan.

Ved forslag til endring av reguleringsplan eller av bebyggelsesplan etter tidligere lov betales gebyr etter følgende satser:

 

Gebyr for reguleringsendringer:
ENDRINGSTYPE GEBYR
For hver endring som godkjennes administrativt forutsatt at sektormyndighet ikke berøres 6M
Endringer som godkjennes ved politisk behandling og/eller der sektormyndighet berøres 20M
For endring av eiendomsgrenser som medfører opprettelse av ny eiendom som godkjennes administrativt forutsatt at sektormyndighet ikke berøres 6M per ny eiendom
For endring av eiendomsgrenser som medfører opprettelse av ny eiendom som godkjennes ved politisk behandling og/eller der sektormyndighet berøres 20M per ny eiendom
Hver endring av eiendomsgrenser som godkjennes administrativ forutsatt at sektormyndighet ikke berøres 3M
Hver endring av eiendomsgrenser som godkjennes ved politisk behandling og/eller der sektormyndighet berøres 6M

For endringsforslag som ikke fremmes, betales 50 prosent av ovennevnte satser.

§ 12 Forhåndskonferanse byggesak

Gebyr etter tabellen her gjelder alle forhåndskonferanser i forbindelse med byggesak

FORHÅNDSKONFERANSE GEBYR
Forhåndskonferanse besvart skriftlig Ikke gebyr
Forhåndskonferanse med møte 2M

§ 13 Tiltak som kan utføres uten krav om ansvarlig foretak

Gebyr etter tabellen her gjelder både nybygg, tilbygg, terrasser og endringsarbeider og midlertidige og flyttbare bygg, konstruksjoner, kiosker, brakker, telt og lignende. For midlertidige konstruksjoner og bygninger som skal stå i lengre tid enn to år, beregnes gebyret som for permanente tiltak

TILTAK GEBYR
Midlertidige konstruksjoner, telt og lignende M
Bygningsmessig tiltak uten bruksareal M
Bygningsmessige tiltak på inntil 30 m2 2M
Bygningsmessige tiltak på inntil 70 m2 3M
Bygningsmessige tiltak, unntatt åpen terrasse, på over 70 m2 6M
Avkjøringstillatelse 3M

§ 14 Boligbygg, garasjer

Denne bestemmelsen gjelder boliger og garasjer for bolig hvor det er krav om ansvarsrett for tiltaket og derfor ikke faktureres etter § 13. Boligbygg for felles boformer, institusjoner, kollektiver, hybelbygg med videre beregnes etter § 15

 

TYPE SØKNAD gebyr
Enebolig/fritidsbolig bruksareal under 200 m2 13M
Enebolig/fritidsbolig bruksareal over 200 m2 16M
Tomannsbolig 26M
   
Boligblokk/rekkehus  
   
De fem første boenheter, pr. enhet,  
70 m2 eller mindre 7M
over 702 9M
   
De neste 6–10 boenheter, pr. enhet,  
70 m2 eller mindre 6M
over 70 m2 8M
   
Fra og med 11 boenheter, pr enhet,  
70 m2eller mindre 5M
over 70m2 7M
   
Frittliggende garasje/uthus 4M
Felles garasjeanlegg knyttet til blokk eller andre boligbygg. Satsen gjelder pr. blokk eller boligbygg som anlegget skal betjene. 3M
Tillegg for sekundærleilighet (hybelleilighet) 2M

§ 15 Næringsbygg, institusjonsbygg, publikumsbygg og andre lignende bygg

Denne bestemmelsen gjelder nybygg, tilbygg, påbygg eller underbygg som ikke faktureres etter § 13 eller § 14. For bygg med flere bruksformål beregnes boligdelen etter § 14. Gebyret beregnes etter bruksarealet i henhold til denne tabell.

AREALINTERVALLER GEBYR
For de første 200m2 12M
Areal mellom 201- 2 000 m2 7M pr. påbegynt 200 m2

Areal mellom 2 000m2 og 10 000m2

3M pr. påbegynt 200 m2
Areal mellom 10 000m2 og 50 000m2 M pr. påbegynt 200m2
Innendørs parkeringsareal og på tak (beregnes for seg) 3M pr. påbegynt 200m2

§ 16 Spesielle bygg og skilt

Gebyr spesielle bygg og skilt

TYPE TILTAK GEBYR
Bensinstasjon 15M
Utendørs idrettsanlegg/stadionanlegg, (eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, jfr. § 15). 30M
Skilt og reklame som er søknadspliktig. Flere skilt som dekker et vegareal på inntil 35 m2 regnes som ett skilt. 2M

§ 17. Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer

Gebyr tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer

type tiltak gebyr TILLEGG/MERKNAD
Bruksendring av bolig/leilighet til annet formål 6M Pr. leilighet
Bruksendring av del av bolig/leilighet 2M  
Oppdeling av bolig/leilighet 2M Pr. ny leilighet
Sammenslåing av leiligheter M  
Ominnredning /ny planløsning M Pr. etasje
Arbeider med våtrom og pipe M  
Bruksendring av tiltak etter § 15 som medfører søknadspliktige ombyggingsarbeider 50% av satsene etter §15  
Bruksendring av tiltak etter § 15 til boligformål, ombygging til leiligheter 50% av satsene etter §14  
Bruksendring av tiltak etter § 15 uten søknadspliktige ombyggingsarbeider 30% av satsene etter §15  
Bygningsmessige arbeider når bruksendrings-spørsmålet er avgjort som egen sak 30% av satsene I tillegg til gebyret for bruksendringen
Bruksendring av kort varighet (inntil 6 mnd). M  
Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel M  
Endring i bærende konstruksjon eller brannskille i bolig M  
Endring i bærende konstruksjon eller brannskille i næringsbygg 2M Tillegg M pr. etasje
Fasadeendring for bygning inntil 2 etasjer M Pr. fasade, maks 3M
Fasadeendring for bygning på 3 etasjer eller mer 2M Pr. fasade, maks 6M
Ark, parapet, takoppløft 2M Pr. takflate
Underbygging, utgraving 2M  
Ny etasjeplan i bygning 50% av satsene etter §15  
Vesentlig endring og vesentlig reparasjon av tiltak etter §§ 14, 15, 16 og 18 50% av satsene  
Tilbygg/påbygg til bolig med ny boenhet 8M  
Tilbygg/påbygg til bolig uten ny boenhet 6M  
Bruksendring til familiebarnehage 4M  

§ 18 Større konstruksjoner og anlegg

Det betales gebyr på 6M for følgende tiltak:

 • masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid som berører fra 2 til 10 daa areal
  og med en økning på 1M for hvert 10 daa som berøres.
 • tribuner og idrettsbaner/anlegg som ikke går inn under § 16. Dersom tribuneanlegget har rom for næringsvirksomhet, betales gebyr etter § 15 i tillegg.
 • tunneler og underjordiske haller
 • lokk- og konstruksjoner over/under vei, vann eller bane
 • midlertidige bygninger/brakkerigger som skal stå lenger enn to år
 • plattform for bane

§ 19 Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse

Det betales gebyr på 3M for nyoppføring og nyanlegg eller utskifting og fornyelse av følgende konstruksjoner og anlegg:

 •  utendørs svømmebasseng
 • lagertanker
 • broer
 • offentlig veianlegg per påbegynt 250 meter lengde
 • offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann, og rørledning for avfall og fjernvarme pr. påbegynt 250 meter lengde
 • permanent kai, molo, brygge og flytebrygger over 10 meter lengde
 • støttemur eventuelt med tilhørende mindre terrengendring og støyskjerm over 10 meter lengde
 • utendørs opplag, lager, produksjonsvirksomhet
 • åpne anlegg for idrett og lek
 • privat ledningsanlegg uansett lengde
 • andre konstruksjoner på næringseiendom som ikke kan betegnes som bygning
 • anlegg for energiforsyning, pipe, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heis, rulletrapp og rullebånd, herunder de bygningsmessige endringer som er en direkte følge av installasjonen
 • midlertidig deponering av masse
 • master
 • parkeringsplass per påbegynt 200 m2 (dog ikke over 12M)

 § 20. Mindre konstruksjoner og anlegg

Det betales gebyr på 2M for

 • utendørsplan og/eller revisjon av samme
 • anlegg, flytting, utvidelse av privat vei eller parkeringsplass
 • endring av terreng som ikke går inn under § 18
 • innhegning av mur, betong eller støyskjerm under 10 meter lengde
 • støttemur eventuelt med tilhørende mindre terrengendring under 10 meter lengde
 • skateramper og lekeinnretninger
 • flytebrygger under 10 meter lengde
 • midlertidig brakke og lignende

Det betales gebyr på 1M for

 • trappeheis, stolheis eller tilsvarende løfteinnretning

§ 21. Riving. Pålegg om retting/riving

Gebyr riving og pålegg om retting / riving

type tiltak gebyr
Riving av tiltak som ved oppføring går under reglementets §§13, 19 og 20 Ikke gebyr
Pålegg om riving/fjerning/retting av ulovlige forhold Ikke gebyr
Pålegg om riving eller istandsetting av lovlig tiltak 2M
Pålegg etter plan- og bygningslovens kapittel 28, § 29-6 og §29-9 og pålegg om opphør av midlertidige tillatelser M
Riving av bygning under 200 m² bruksareal M
Riving av bygning over 200 m² bruksareal 2M
Riving/fjerning av tiltak nevnt i § 18 M
Gi dispensasjon ved rivesøknader (kommer i tillegg til rivingsgebyret) 2M
Avslag på dispensasjon ved rivesøknader M 

§ 22. Revidert søknad og tegninger, foreldet godkjennelse

Med revidert søknad menes endringer det søkes om etter at rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse er gitt, men før bygget eller tiltaket er tatt i bruk. Slikt gebyr beregnes likevel ikke dersom endringen er fremmet for å imøtekomme naboprotest eller naboklage. Etter at tiltaket er tatt i bruk betales fullt
gebyr for søknad om endring.

Medfører endringen at bruksareal øker, beregnes gebyr etter § 13, eventuelt som tillegg til gebyr for andre endringer.

 

Gebyr for endring av søknader
TYPE TILTAK GEBYR
Endring av tiltak etter § 13 i reglementet M
Endring av tiltak etter §§ 14 og 15 Gebyr etter §17
Endring av tiltak etter §§ 14 og 15 som ikke omfattes av § 17 2M
Endring av tiltak etter §§ 18, 19 og 20 M
Endring av vedtak og vilkår, opphevelse av vilkår utenom klagesak M

Er tillatelsen foreldet beregnes 50 prosent gebyr for ny behandling forutsatt at de ytre rammene er identiske med det opprinnelige prosjekt og søknaden fremsettes av samme tiltakshaver innen ett år
etter tillatelsens bortfall. Det samme gjelder når et godkjent tiltak overtas av ny tiltakshaver med nye ansvarsretter.

§ 23. Avslag og avvisning

Dersom en søknad avslås eller avvises, betales fullt gebyr iberegnet tilleggsgebyr og dispensasjonsgebyr. Ved avvisning innregnes ikke tilleggsgebyr og dispensasjonsgebyr. Dersom en søknad utløser midlertidig bygge- og deleforbud betales gebyr som ved avvisning og ved den endelige behandlingen av slike søknader betales ikke gebyr.
Dersom samme tiltakshaver innen ett år etter at avslaget eller avvisningen er meddelt, reviderer sitt tiltak og får dette godkjent, betales 50 prosent av fullt gebyr. Dersom også den reviderte søknaden avslås betales 2M.

§ 24. Tilleggsgebyr - flere tillatelser

 • Igangsetting uten tillatelse.

Dersom et arbeid påbegynnes eller utføres uten kommunens tillatelse eller før kommunens frist til å behandle søknaden er gått ut, ilegges følgende tilleggsgebyr til det ordinære gebyr:

 • 50 prosent tillegg regnet av det samlede gebyr dersom tiltaket blir godkjent.
 • gebyr etter § 23 med tillegg av 50 prosent dersom tiltaket blir avslått

a) Flere igangsettingstillatelser.
Ved oppdelt igangsettingssøknad betales tilleggsgebyr på 2M for den andre igangsettings-tillatelsen og for hver igangsettingstillatelse etter denne.

b) Ferdigattest/brukstillatelse for tiltak som er tatt i bruk.
Dersom et tiltak er tatt i bruk uten at det er søkt om brukstillatelse betales 2M for etterskuddsvis behandling av slik søknad. Det samme gjelder behandling av ferdigattest når det har gått fem år eller mer fra tiltaket ble tatt i bruk.

§ 25. Dispensasjoner fra arealplan og plan- og bygningslovgivningen

Gebyr dispensasjonsforhold
DISPENSASJONSFORHOLD GEBYR
For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra
planbestemmelser med mindre annet er fastsatt i denne tabellen
3M
Dispensasjon knyttet til mindre tiltak etter §§ 19 og 20 og andre mindre tiltak som ellers er fritatt for saksbehandling forutsatt at sektormyndighet ikke berøres M
Dispensasjon fra plankrav (bebyggelsesplan og detaljregulering) fastsatt i arealplan 10M
Søknad om fravik fra tekniske krav i medhold av pbl § 31-2  2M

Dersom det ved kombinerte søknader etter § 28 oppstår de samme dispensasjonsforhold for alle tiltak som det søkes om samtidig, skal dispensasjonsgebyret beregnes som om det var én søknad.

§ 27. Ansvarsrett

 

Gebyr ved ansvarsrett
TYPE GEBYR
Selvbygget etter byggesaksforskriftens § 6-8 2M
Lokal godkjenning når foretaket mangler formell kompetanse (ttkl1) 2M
Lokal godkjenning for arbeider etter §§ 18, 19 og 20 M

§ 28. Kombinerte søknader, seriesaker og felles behandling

 1.  Som seriesak regnes flere søknader om samme type tiltak eller oppføring av samme art bebyggelse når søknadene fremmes under ett av samme tiltakshaver og ansvarlig søker. Som tiltakshaver, kan også regnes borettslag, sameier og huseierforeninger.
 2. Ved søknader nevnt under nr. 1 skal gebyret for hver likeartet bygning eller tiltak legges sammen. Det må være minst fem hus for å få rabatt. Rabatten er to prosent per hus. (Eksempel: fem hus = 5 x 2 % =10 % rabatt av totalgebyret for de fem husene). Største oppnåelige fradrag er 40 prosent (for 20 hus eller flere)
 3.  Ved søknad om flere utendørstiltak etter §§ 18 og 19 skal gebyrene legges sammen, men summen skal ikke overstige 12M
 4.  Ved reparasjon av tekniske installasjoner i flere leiligheter eller bruksenheter i samme bygning beregnes gebyr som for ett slikt tiltak med tillegg av 2M.
 5. Ved søknader som omhandler påbygg og/eller tilbygg til småhusbebyggelse, samt evt. fasadeendring og planendring på eks. bolig, skal gebyret rimelighetsvurderes i forhold til gebyr for ny bolig, jf. § 14.

§ 29. Opprettelse av ny eiendom (delesak) og arealoverføring etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 20-1 m)

 

TYPE DELING GEBYR MERKNAD/TILLEGG
Forhåndskonferanse deling eller arealoverføring 2M  
Deling av eiendom i to tomter, bebygde eller ubebygde 7M  
Tillegg for flere tomter 3M Pr. tomt - ikke ut over 30 M
Arealoverføring mellom eiendommer under 200 m² 3M  
Arealoverføring mellom eiendommer over 200 m2 6M  

Det beregnes 50 prosent av gebyr etter tabellen over i følgende tilfeller:

 • Ved deling eller arealoverføring som er i samsvar med grenser eller tomteinndelingen fastsatt i vedtatt plan.
 • Ved deling av eksisterende tomannsboligtomt eller rekkehustomt eller annen sammenhengende bebyggelse når delelinjen legges mellom boenhetene.

Ved avslag på søknad om deling betales gebyr etter § 23. Det betales ikke gebyr for utskilling av felles arealer for overføring av areal fra private til det offentlige. Gebyr for oppmåling og delingsforretning kommer i tillegg, jamfør kapitel VI. 

§ 31. Oppretting av matrikkelenhet

1)
Oppretting av grunneiendom GEBYR
Areal fra 0 - 2000 m² 8 M
For større arealer gjøres det en vurdering i hver sak med hensyn til medgått tid.  

2) Oppretting av uteareal på eierseksjon. 

5M per tilleggsareal grunn til bolig. Ved registrering av tilleggsareal grunn til flermannsboliger ved større feltutbygginger, beregnes
gebyret etter medgått tid. Forutsettes at rekvirent leverer riktig koordinatgrunnlag i henhold til kravspesifikasjon for nye grenser, og at saken kan gjennomføres som kontorforretning.

3)
Oppretting av anleggseiendom GEBYR
Areal fra 0 - 2000 m² 8M
For større arealer og volum gjøres det en vurdering i hver sak med hensyn til medgått tid.  
4)
Oppretting av grunneiendom til adkomstvei/fellesareal GEBYR
Areal fra 0 - 500m² 3M
Areal fra 501 - 2000m² 5M
For større arealer gjøres det en vurdering i hver sak med hensyn til medgått tid.  

 

Følgende rabattordning gjelder ved oppretting av nye matrikkelenheter fra èn hovedeiendom etter §31 punkt 1:
Antall enheter rabatt %
1 0
2 35
3-4 50
5-10 60

Fra enhet nr. 11 og oppover beregnes det i tillegg 6 000kroner per enhet.

 

Følgende rabattordning gjelder ved oppretting av uteareal på eierseksjon:
Tilleggsareal grunn Rabatt % per uteareal
1.og 2. uteareal 0
3.og 4. uteareal 35
5. til 10. uteareal 50

Fra enhet nr. 11 og oppover beregnes det i tillegg 6 000 kroner per enhet.

§ 32. Grensejustering

3M uavhengig av arealets eller volumets størrelse.

§ 33. Arealoverføring

5M fra 0 til 2000 m². For større arealer gjøres det en vurdering i hver sak med hensyn til medgått tid.

§ 34. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter betales 3 800 kroner. Deretter betales et tillegg på 800 kroner per punkt. For ekstra peler på rett linje betales 250 kroner per pel.

§ 35. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter betales 3M. Deretter betales et tillegg på M per punkt. For ekstra peler på rett linje betales 250 kroner per pel.

§ 36. Bestemmelse om vintertid

I henhold til matrikkellovens forskrift § 18 gjelder bestemmelse om vintertid fra 1.desember til 1.mars. Saksbehandlingstiden for oppmålingssaker løper ikke i denne perioden.

§ 37 Utskrift av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175
Matrikkelbrev over 10 sider kr. 350

§ 38 Gebyr for saksbehandling etter eierseksjonsloven

 1.  Gebyr for søknad om seksjonering av ny bebyggelse:
  1. 1 – 10 seksjoner 10 000 kroner
  2. 11 – 40 seksjoner 14 000 kroner
  3. Over 40 seksjoner 27 000 kroner
 2. Gebyr for søknad om seksjonering av eksisterende bebyggelse:
  1. 1 – 10 seksjoner 10 000 kroner
  2. 11 – 40 seksjoner 14 000 kroner
  3. Over 40 seksjoner 27 000 kroner
 3. Gebyr for reseksjonering:
  1. 1 – 10 seksjoner 10 000 kroner
  2. 11 – 40 seksjoner 14 000 kroner
  3. Over 40 seksjoner 27 000 kroner
 4. Befaring
  Hvis innsendt dokumentasjon ikke er tydelig nok, kan kommunen foreta befaring for å avklare at re-/seksjoneringen er i samsvar med eierseksjonsloven og plan- og bygningslover Befaring: 1 400 kroner per påbegynt time
 5. Sletting av seksjoner
  Der hele sameiet skal opphøre gjøres dette ved at samtlige seksjoner slettes:
  Sletting av seksjoner 3 500 kroner
  I tillegg til punkt 1–5, kommer tinglysingsgebyr på 525 kroner (per 2018)
  Hvis seksjonering eller reseksjonering omfatter fordeling av uteareal (eksklusiv bruksrett) kommer i tillegg gebyr for dette. Se gebyrregulativets kapittel VI pkt. 2)

§ 39 Salg av eiendomsdata, kartdata, situasjonskart med naboliste

 1. For analoge situasjonskart med naboliste er gebyret 1 450 kroner med følgende PDF-dokumenter:  
  • Situasjonskart
  • naboliste
  • kommuneplankart
  • reguleringsplankart
  • temakart som viser eventuelle kulturminner og kulturmiljøer
  • et kart som viser vann- og avløpsinformasjon,
  • et dokument for bestemmelsene til kommuneplanen
  • et dokument med bestemmelser til reguleringsplan (dersom eiendommen ligger innenfor regulert område)
  • en planrapport (plananalyse som viser snitt mellom eiendom og plan)
 2. For digitale kartdata FKB, eiendomsinformasjon, plan, laserdata og ortofoto betales i henhold til priskalkulatoren i kommunens nedlastningsløsning. Priskalkulatoren skal i enhver tid være den samme prisberegningsmetoden i henhold til bestemmelse i Geovekst
 3. For bearbeidede eiendomsopplysninger i forbindelse med eiendomsomsetning (meglerpakke) betales 1 730 kroner, eksklusiv MVA, pluss påslag fra formidlingsforetak. Med følgende PDF-dokumenter:
    • utfylt mal ang. ferdigattest/midl.brukstillatelse, ev. vedlegg til mal
    • plankart og bestemmelser
    • plananalyse (opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen)
    • kommunale avgifter
    • VA-kart
    • tilknytning til offentlig vann og avløp
    • kulturminnerapport

For utskrift av hele gebyrregulativet

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt og planvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

Saksbehandlerene på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker.