Gebyrregulativ år 2018 for byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester og seksjoneringssaker.

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Minstegebyret angis i dette reglement ved bokstaven M.

1 M = 2 900 kroner

§ 1. Gebyrsatser

 1. Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Minstegebyret angis i dette reglement ved bokstaven M. For behandling av søknader og saksforhold som ikke er spesielt nevnt i dette reglement betales M. Gebyret skal ikke settes lavere enn M.

  a) Normal sats er kr. 2 900 og gjelder for plansaker og søknadssaker med mindre det er fastsatt en lavere sats etter bokstav b).

  b) Lav sats er kr 2 500 og gjelder for førstegangsvedtak av søknader som sendes inn gjennom Byggsøk og som ellers er feilfrie. Og førstegangsvedtak av søknader som kan behandles i ett-trinn, omfatter ett tiltak og er feilfrie.

  Ved oppdelt søknad må den aktuelle delsøknad være feilfri.

  c) For seksjoneringssaker er gebyret knyttet til grunnbeløpet i folketrygden og er lovfestet.
 2. Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som for eksempel tinglysningsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativ, skjer utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer samlet.
 3. Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- eller kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. Norsk Heiskontroll krever egne gebyrer.
 4. Gebyr etter medgått tid er kr 1400 pr. time. Det skal føres timeregnskap. Dersom slikt gebyr skal benyttes må det:
  - for plansaker være inngått avtale om dette i oppstartmøte
  - for enkeltsøknader bestemmes skriftlig av kommunen når søknaden mottas .
 5. Tilsynsvirksomheten finansieres av byggesaksgebyret. Av de samlede inntektene fra byggesaker brukes 10 % til tilsynsvirksomhet.

§ 2. Beregningstidspunkt, betalingsplikt

Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger. Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.  

§ 3. Betalingstidspunkt

 1. Gebyret faktureres når vedtak fattes eller tjenesten er levert og forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Gebyret kan likevel deles opp slik at en del faktureres når søknaden registreres. For saker som behandles i to eller flere trinn skal gebyret være betalt før det gis igangsettingstillatelse eller det treffes nye vedtak i saken, herunder brukstillatelse, ferdigattest eller driftstillatelse. Nye søknader for samme eiendom behandles ikke dersom gebyr i tidligere sak ikke er betalt.
 2. For øvrig gjelder følgende særregler:

  a) Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven. 
  Gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven skal være betalt før oppmålingsarbeidet igangsettes. Gebyr for oppmålingsarbeidet skal normalt være betalt før oppmålingen gjennomføres.

  b) Planforslag. 
  Gebyret faktureres etter oppstartsmøte og etter vedtak om planprogram og for planens behandling når kommunen finner at det tilsendte materialet er komplett slik at fristen for å behandle planforslaget begynner å løpe.

  c) Felles plansak og byggesak.
  50% av byggesaksgebyret faktureres samtidig med plangebyret og resten ved rammetillatelsen.

  d) Seksjoneringssaker.
  Gebyret skal være betalt før saksbehandlingen igangsettes.

§ 4. Beregning av tiltakets størrelse

Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse skal det benyttes bruksareal for bygningen(e). Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal beregnes gebyret etter flateinnholdet.

§ 5. Avbrutt arbeid, trukket sak

Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid med bygge-, dele-, plan- eller oppmålingssak blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side, eller ved å trekke saken, skal det betales 50 % av normalt gebyr. For plansak som er ferdig forberedt for politisk behandling beregnes likevel fullt gebyr. For bygge-, dele- og oppmålingssaker er slikt gebyr begrenset oppad til 5M. For en serie på flere like byggesaker er øvre grense summen av M pr. hus.

§ 6. Urimelig gebyr - Fritak for gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan det av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker.

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke nedsettes.

Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak. Gebyr kan ettergis i henhold til reglene i innfordringsreglementet.

Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister nedsettes (eventuelt tilbakebetales) gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven og i matrikkelloven.

§ 7. Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av regulativet. Når det etter avtale fastsettes gebyr etter medgått tid, kan gebyret ikke påklages.

Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist. Anmodning om nedsettelse av gebyr etter § 6 må fremsettes innen klagefristen dersom klagemuligheten skal kunne benyttes. Forvaltningslovens regler om fristberegning og oppreisning gjelder i slike tilfeller.

§ 8. Beregning av gebyr

 1. Den forberedende behandling.
  Gebyr for oppstartmøte etter plan- og bygningslovens § 12-8: 5M
  Gebyr for fastsettelse av planprogram etter plan- og bygningslovens § 12-9: 10M
  Sak for politisk utvalg om å gi råd i en reguleringssak etter § 12-8: 15M
 2. Behandlingsgebyr
  For detaljreguleringsplan beregnes gebyr etter planområdets grunnareal og ny og eldre bebyggelses bruksareal etter tabellene i § 9 a og b.

  Som grunnareal medregnes byggeområder, land og sjøområder hvor det skal gjennomføres andre byggetiltak, tilhørende fellesarealer og interne veier. Arealer som tas med for helhetens skyld medregnes ikke.

  I bruksarealet regnes ikke med eksisterende bebyggelse i sone med særlig hensyn til kulturmiljø og heller ikke bruksareal for utendørs parkering. Underjordisk bruksareal beregnes for seg etter 50% av satsene i § 9 b uansett om høyeste sats er nådd for bruksarealet over bakken. Der det reguleres eget formål for konstruksjoner og anlegg som ikke har bruksareal, er gebyret 15M i tillegg til gebyr for eventuell bebyggelses bruksareal

  Det er arealstørrelsene når planforslaget fremmes til politisk behandling som er grunnlaget for beregningen. Endringer i arealstørrelsene som gjøres ved den politiske behandlingen endrer ikke beregningsgrunnlaget. Et planforslag regnes som fremmet når det er satt på sakskartet til planutvalget og innstillingen er avgitt.

 § 9. Gebyrsatser for planer

 

a) Gebyrsatsene for grunnareal er;

 

gRUNNAREALGEBYR
til og med 1 999 m² 20 M
2 000 m²- 4 999 m² 45 M
5 000 m² - 9 999 m² 60 M
10 000 m² - 19 999 m² 75 M
20 000 m² - 29 999 m²  90 M
30 000 m² - 49 999 m² 100 M
50 000 m² - 69 999 m² 110 M
fra og med 70 000 m² 120 M

b) Gebyrsatser for tillatt bruksareal er:

tillatt bruksarealgebyr
til og med 999 m² 15 M
1 000 m²- 2 999 m² 25 M
3 000 m² - 4 999 m²  40 M
5 000 m² - 9 999 m² 50 M
10 000 m² - 19 999 m² 60 M
20 000 m² - 29 999 m²  70 M
30 000 m² - 39 999 m² 75 M
40 000 m² - 49 999 m² 80 M
50 000 m² - 69 999 m² 85 M
fra og med 70 000 m² 90 M

c) Tilleggsgebyr

Detaljregulering som ikke samsvarer med arealbruken fastsatt i overordnet plan gis et tillegg på 10 M.

§ 10. Gebyr for fornyet behandling av planforslag

a) Endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling eventuelt med ny begrenset høring og ny fremleggelse for planutvalget: Tilleggsgebyr utgjør 15 % av opprinnelig gebyr.

b) Omfattende endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling med ny varsling og høring og fremleggelse i planutvalget: Tilleggsgebyr på 50 % av opprinnelig gebyr.

§ 11. Mindre reguleringsendring

For private forslag til mindre endring av reguleringsplan eller av bebyggelsesplan etter tidligere lov, betales gebyr etter følgende satser:

Gebyr for mindre reguleringsendringer:

ENDRINGSTYPEGEBYR
For hver endring som godkjennes administrativt forutsatt at sektormyndighet ikke berøres 3M
Endringer som godkjennes ved politisk behandling og/eller der sektormyndighet berøres 10M

§ 12. 

Paragrafen er utgått.

§ 13 Tiltak som kan utføres uten krav om ansvarlig foretak

Gebyr etter tabellen her gjelder både nybygg, tilbygg, terrasser og endringsarbeider og midlertidige og flyttbare bygg, konstruksjoner, kiosker, brakker, telt og lignende. For midlertidige konstruksjoner og bygninger som skal stå i lengre tid enn 2 år beregnes gebyret som for permanente tiltak.

Gebyr tiltak uten krav om ansvarlig foretak

TILTAK GEBYR
Midlertidige konstruksjoner, telt o.l. M
Bygningsmessig tiltak uten bruksareal M
Bygningsmessige tiltak på inntil 30 m² 2 M
Bygningsmessige tiltak på inntil 70 m² 3 M
Bygningsmessige tiltak, unntatt åpen terrasse, på over 70 m² 6 M

§ 14 Boligbygg, garasjer

Denne bestemmelsen gjelder boliger og garasjer for bolig hvor det er krav om ansvarsrett for tiltaket og derfor ikke faktureres etter § 13. Boligbygg for felles boformer, institusjoner, kollektiver, hybelbygg m.v. beregnes etter § 15.

 Gebyr boligbygg og garasjer

TYPE SØKNAD gebyr
Enebolig/fritidsbolig bruksareal under 200m² 12 M
Enebolig/fritidsbolig bruksareal over 200m² 15 M
Tomannsbolig 20 M
Rekkehus inntil 4 boenheter 25 M
Rekkehus over 4 boenheter 30 M
Boligblokk inntil 15 leiligheter 40 M
Boligblokk over 15 leiligheter 50 M
Boligblokk 30 leiligheter, tillegg 1M pr. leilighet over 30 60 M
Frittliggende garasje/uthus 4 M
Felles garasjeanlegg knyttet til blokk eller andre boligbygg. Satsen gjelder pr. blokk eller boligbygg som anlegget skal betjene. 3 M
Tillegg for sekundærleilighet (hybelleilighet) 2 M

§ 15 Næringsbygg, institusjonsbygg, publikumsbygg og andre lignende bygg

Denne bestemmelsen gjelder nybygg, tilbygg, påbygg eller underbygg som ikke faktureres etter §13 eller §14. For bygg med flere bruksformål beregnes boligdelen etter §14. Gebyret beregnes etter bruksarealet i henhold til denne tabell:
Gebyr næringsbygg, institusjonsbygg, publikumsbygg og andre lignende bygg.

AREALINTERVALLER GEBYR
For de første 200 m² 12 M
Areal mellom 201-2 000 m² 7 M pr. påbegynt 200 m2

Areal mellom 2 000 m² og 10 000m²

3 M pr. påbegynt 200 m2
Areal mellom 10 000m² og 50 000m² M pr. påbegynt 200 m2
Innendørs parkeringsareal og på tak (beregnes for seg) 3 M pr. påbegynt 200 m2

§ 16 Spesielle bygg og skilt

Gebyr spesielle bygg og skilt

TYPE TILTAK GEBYR
Bensinstasjon 15 M
Stadionanlegg, (eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, jfr. § 15) 30 M
Skilt og reklame som er søknadspliktig. Flere skilt som dekker et veggareal på inntil 35 m² regnes som ett skilt. 2 M

§ 17. Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer

Gebyr tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer

type tiltak gebyr TILLEGG/MERKNAD
Bruksendring av bolig/leilighet til annet formål 6 M Pr. leilighet
Bruksendring av del av bolig/leilighet 2 M  
Oppdeling av bolig/leilighet 2 M Pr. ny leilighet
Sammenslåing av leiligheter M  
Ominnredning / ny planløsning M Pr. etasje
Arbeider med våtrom og pipe M  
Bruksendring av tiltak etter § 15 som medfører søknadspliktige ombyggingsarbeider 50% av satsene etter §15  
Bruksendring av tiltak etter § 15 til boligformål, ombygging til leiligheter 50% av satsene etter §14  
Bruksendring av tiltak etter § 15 uten søknadspliktige ombyggingsarbeider 30% av satsene etter §15  
Bygningsmessige arbeider når bruksendringsspørsmålet er avgjort som egen sak 30% av satsene I tillegg til gebyret for bruksendringen
Bruksendring av kort varighet (inntil 6 mnd). M  
Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel M  
Endring i bærende konstruksjon eller brannskille i bolig M  
Endring i bærende konstruksjon eller brannskille i næringsbygg 2M Tillegg M pr. etasje
Fasadeendring for bygning inntil 2 etasjer M Pr. fasade, maks 3 M
Fasadeendring for bygning på 3 etasjer eller mer 2 M Pr. fasade, maks 6 M
Ark, parapet, takoppløft 2 M Pr. takflate
Underbygging, utgraving 2 M  
Ny etasjeplan i bygning 50% av satsene etter §15  
Vesentlig endring og vesentlig reparasjon av tiltak etter §§ 14, 15, 16 og 18 50% av satsene  
Tilbygg/påbygg til bolig med ny boenhet 8 M  
Tilbygg/påbygg til bolig uten ny boenhet 6 M  
Bruksendring til familiebarnehage 4 M  

§ 18 Større konstruksjoner og anlegg

1. Det betales 6 M for følgende tiltak

 • Masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid som berører fra 2 til 10 daa areal og med en økning på 1M for hvert 10daa som berøres.
 • Tribuner og idrettsbaner/anlegg som ikke går inn under § 16. Dersom tribuneanlegget har rom for næringsvirksomhet betales gebyr etter § 15i tillegg.
 • Tunneler og underjordiske haller
 • Lokk- og konstruksjoner over/under vei, vann eller bane
 • Midlertidige bygninger/brakkerigger som skal stå lenger enn 2 år.
 • Plattform for bane

§ 19 Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse

2. Det betales 3 M for nyoppføring og nyanlegg eller utskifting og fornyelse av følgende konstruksjoner og anlegg:

 • utendørs svømmebasseng
 • lagertanker
 • broer
 • offentlig veianlegg pr. påbegynt 250m lengde
 • offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann, og rørledning for avfall og fjernvarme pr. påbegynt 250 m lengde
 • permanent kai, molo, brygge og flytebrygger over 10 m lengde
 • støttemur eventuelt med tilhørende mindre terrengendring og støyskjerm over 10 m lengde
 • utendørs opplag, lager, produksjonsvirksomhet
 • åpne anlegg for idrett og lek
 • privat ledningsanlegg uansett lengde
 • andre konstruksjoner på næringseiendom som ikke kan betegnes som bygning
 • anlegg for energiforsyning, pipe, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heis, rulletrapp og rullebånd, herunder de bygningsmessige endringer som er en direkte følge av installasjonen
 • midlertidig deponering av masse
 • master
 • parkeringsplass pr påbegynt 200m²

 § 20. Mindre konstruksjoner og anlegg

Det betales gebyr på 2 M for

 • utendørsplan og/eller revisjon av samme
 • anlegg, flytting, utvidelse av privat vei eller parkeringsplass
 • endring av terreng som ikke går inn under § 18
 • innhegning av mur, betong eller støyskjerm under 10 m lengde
 • støttemur eventuelt med tilhørende mindre terrengendring under 10 m lengde
 • skateramper og lekeinnretninger
 • flytebrygger under 10m lengde
 • midlertidig brakke og lignende

Det betales gebyr på 1M for

 • trappeheis, stolheis eller tilsvarende løfteinnretning

§ 21. Riving. Pålegg om retting/riving

Gebyr riving og pålegg om retting / riving

type tiltak gebyr
Riving av tiltak som ved oppføring går under reglementets §§13, 19 og 20 Ikke gebyr
Pålegg om riving/fjerning/retting av ulovlige forhold Ikke gebyr
Pålegg om riving eller istandsetting av lovlig tiltak 2 M
Pålegg etter plan- og bygningslovens kapittel 28, § 29-6 og §29-9 og pålegg om opphør av midlertidige tillatelser M
Riving av bygning under 200 m² bruksareal M
Riving av bygning over 200 m² bruksareal 2 M
Riving/fjerning av tiltak nevnt i § 18 M
Gi dispensasjon ved rivesøknader (kommer i tillegg til rivingsgebyret) 2 M
Avslag på dispensasjon ved rivesøknader M 

§ 22. Revidert søknad og tegninger, foreldet godkjennelse

Med revidert søknad menes endringer det søkes om etter at rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse er gitt, men før bygget eller tiltaket er tatt i bruk. Slikt gebyr beregnes likevel ikke dersom endringen er fremmet for å imøtekomme naboprotest eller naboklage. Etter at tiltaket er tatt i bruk betales fullt gebyr for søknad om endring.

Medfører endringen at bruksareal øker, beregnes gebyr etter § 13eventuelt som tillegg til gebyr for andre endringer.

Gebyr for endring av søknader

TYPE TILTAKGEBYR
Endring av tiltak etter § 13 i reglementet M
Endring av tiltak etter §§ 14 og 15 Gebyr etter §17
Endring av tiltak etter §§ 14 og 15 som ikke omfattes av § 17 2 M
Endring av tiltak etter §§ 18, 19 og 20 M
Endring av vedtak og vilkår, opphevelse av vilkår utenom klagesak M

Er tillatelsen foreldet beregnes 50% gebyr for ny behandling forutsatt at de ytre rammene er identiske med det opprinnelige prosjekt og søknaden fremsettes av samme tiltakshaver innen ett år etter tillatelsens bortfall. Det samme gjelder når et godkjent tiltak overtas av ny tiltakshaver med nye ansvarsretter.

§ 23. Avslag og avvisning

Dersom en søknad avslås eller avvises betales fullt gebyr iberegnet tilleggsgebyr og dispensasjonsgebyr dog ikke over 8 M. Ved avvisning innregnes ikke tilleggsgebyr og dispensasjonsgebyr. Dersom en søknad utløser midlertidig bygge- og deleforbud betales gebyr som ved avvisning og ved den endelige behandlingen av slike søknader betales ikke gebyr.

Dersom samme tiltakshaver innen 1 år etter at avslaget eller avvisningen er meddelt, reviderer sitt tiltak og får dette godkjent, betales 50% av fullt gebyr. Dersom også den reviderte søknaden avslås betales 2 M og dette gebyret kan ikke trekkes fra i senere godkjennelse.

§ 24. Tilleggsgebyr - flere tillatelser

a) Igangsetting uten tillatelse.

Dersom et arbeid påbegynnes eller utføres uten kommunens tillatelse eller før kommunens frist til å behandle søknaden er gått ut, ilegges følgende tilleggsgebyr til det ordinære gebyr:

 • 50% tillegg regnet av det samlede gebyr dersom tiltaket blir godkjent.
 • gebyr etter § 23 med tillegg av 50% dersom tiltaket blir avslått.

b) Flere igangsettingstillatelser.

Ved oppdelt igangsettingssøknad betales tilleggsgebyr på 2M for den andre igangsettingstillatelsen og for hver igangsettingstillatelse etter denne.

c) Ferdigattest/Brukstillatelse for tiltak som er tatt i bruk.
Dersom et tiltak er tatt i bruk uten at det er søkt om brukstillatelse betales 2M for etterskuddsvis behandling av slik søknad. Det samme gjelder behandling av ferdigattest når det har gått 5 år eller mer fra tiltaket ble tatt i bruk.

§ 25. Dispensasjoner fra arealplan og plan- og bygningslovgivningen

Gebyr dispensasjonsforhold

DISPENSASJONSFORHOLDGEBYR
For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser med mindre annet er fastsatt i denne tabellen. 3 M
Dispensasjon knyttet til mindre tiltak etter §§ 19 og 20 og andre mindre tiltak som ellers er fritatt for saksbehandling forutsatt at sektormyndighet ikke berøres. M
Dispensasjon fra plankrav(bebyggelsesplan) fastsatt i arealplan ved nyoppføring av bygning 10 M

Dersom det ved kombinerte søknader etter § 28 oppstår de samme dispensasjonsforhold for alle tiltak som det søkes om samtidig, skal dispensasjonsgebyret beregnes som om det var én søknad.

§ 26. Refusjonssaker

For refusjonssaker betales 2% av godkjent kostnadsoverslag. Minstegebyret er 15 M for ett anlegg (vei eller ledninger) og 25 M for to anlegg (vei og ledninger). Minstegebyret betales når tilsendt dokumentasjon aksepteres som fyllestgjørende for å starte anlegget.

Dersom refusjonsenheten deles påvirker ikke dette minstegebyret.

Endelig gebyr skal ikke overstige 80 M og betales når endelig vedtak fattes. Tidligere betalt gebyr kommer til fradrag i endelig gebyr.

§ 27. Ansvarsrett

Gebyr for lokal godkjenning / ansvarsrett

TYPEGEBYR
Selvbygget etter byggesaksforskriftens § 6-8 2 M
Lokal godkjenning når foretaket mangler formell kompetanse (ttkl1) 2 M
Lokal godkjenning for arbeider etter §§ 18, 19 og 20 M

§ 28. Kombinerte søknader, seriesaker og felles behandling

 1. Som seriesak regnes flere søknader om samme type tiltak eller oppføring av samme art bebyggelse når søknadene fremmes under ett av samme tiltakshaver og ansvarlig søker. Som tiltakshaver kan også regnes borettslag, sameier og huseierforeninger.
 2. Ved søknader nevnt under nr. 1 skal gebyret for hver likeartet bygning eller tiltak legges sammen. Det må være minst 5 hus for å få rabatt. Rabatten er 2% per hus. (Eksempel: 5 hus = 5 x 2% =10% rabatt av totalgebyret for de 5 husene). Største oppnåelige fradrag er 40% (for 20 hus eller flere).
 3. Ved søknad om flere utendørstiltak etter §§ 18 og 19 skal gebyrene legges sammen, men summen skal ikke overstige 12 M.
 4. Ved reparasjon av tekniske installasjoner i flere leiligheter eller bruksenheter i samme bygning beregnes gebyr som for ett slikt tiltak med tillegg av 2 M.
 5. Ved søknader som omhandler påbygg og/eller tilbygg til småhusbebyggelse, samt evt. fasadeendring og planendring på eks. bolig, skal gebyret rimelighetsvurderes i forhold til gebyr for ny bolig, jf. § 14.

§ 29. Opprettelse av ny eiendom (delesak) og arealoverføring etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 20-1 m)

Gebyr delesaker etter plan- og bygningsloven

TYPE DELINGGEBYRMERKNAD/TILLEGG
Deling av eiendom i 2 tomter, bebygde eller ubebygde 7 M  
Tillegg for flere tomter 3 M Pr. tomt - ikke ut over 30 M
Arealoverføring mellom eiendommer under 200m² 3 M  
Arealoverføring mellom eiendommer over 200m² 6 M  

Det beregnes 50% av gebyr etter tabellen over i følgende tilfeller:

 • deling eller arealoverføring er i samsvar med grenser eller tomteinndelingen fastsatt i godkjent plan.
 • deling av eksisterende tomannsboligtomt eller rekkehustomt eller annen sammenhengende bebyggelse når delelinjen legges mellom boenhetene.

Ved avslag på søknad om deling betales gebyr etter § 23. Det betales ikke gebyr for utskilling av felles arealer for overføring av areal fra private til det offentlige. Gebyr for oppmåling og delingsforretning kommer i tillegg, jfr. kap. VI.

§ 30. Seksjonering

For behandling av begjæring om seksjonering der det ikke foretas befaring betales 3 ganger rettsgebyret. Der det foretas befaring betales 5 ganger rettsgebyret. I de tilfeller det må utarbeides målebrevskart betales gebyr for dette etter reglene i kapittel VI.

§ 31. Oppretting av matrikkelenhet

1)

Oppretting av grunneiendomGEBYR
Areal fra 0 - 2000 m² 8 M
Areal over 2001 m² Økning på M pr. påbegynt dekar

2)

Oppretting av uteareal på eierseksjon. 
Beregnes per enkeltareal med 4M per enhet for tillegg til bolig.
Ved oppmåling av utearealer til flermannsboliger ved større feltutbygginger, beregnes gebyret til 2 M pr. uteareal. Det forutsettes at utbygger leverer riktig koordinatgrunnlag for nye grenser og at saken kan gjennomføres som kontorforretning.

3)

Oppretting av anleggseiendomGEBYR
Areal fra 0 - 2000 m² 8 M
Areal fra 2001 m² Økes med 2 M pr. påbegynt 1000 m²
   

4)

Oppretting av grunneiendom til adkomstvei/fellesarealGEBYR
Areal fra 0 - 500m² 3 M
Areal fra 501 - 2000m² 5 M
Areal over 2001m² Økning på M pr. påbegynt dekar

Fradeles det flere tilgrensende tomter samtidig, gis rabatt pr. tomt som bestemt i § 28 nr. 2

§ 32. Grensejustering

3M uavhengig av arealets eller volumets størrelse.

§ 33. Arealoverføring

4M fra 0 til 500 m2/m3. Deretter økning med 1M per påbegynt 500 m2/m3.

§ 34. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter betales kr. 3 500. Deretter betales et tillegg på kr. 900 pr. punkt. For ekstra peler på rett linje betales kr. 250 pr. pel.

§ 35. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter betales 3 M. Deretter betales et tillegg på M pr. punkt. For ekstra peler på rett linje betales kr. 200 pr. pel.

§ 36. Bestemmelse om vintertid

I henhold til matrikkellovens forskrift § 18 gjelder bestemmelse om vintertid fra 1. desember til 1. mars. Saksbehandlingstiden for oppmålingssaker løper ikke i denne perioden.

§ 37 Utskrift av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175
Matrikkelbrev over 10 sider kr. 350

§ 38 Salg av eiendomsdata, kartdata, situasjonskart

Tjenester nevnt nedenfor regnes som salg.

For analoge situasjonskart (pdf-dokument) betales kr. 1000
Eventuelle digitale tilleggsdata betales i forhold til priskalkulator i kommunens nedlastningsløsning.

For digitale data levert gjennom selvbetjent bestillingstjeneste på internett benyttes egen priskalkulator.

For bearbeidede eiendomsopplysninger i forbindelse med eiendomsomsetning (meglerpakke) betales kr 1 500, eksklusiv mva, pluss påslag fra formidlingsforetak.

For utskrift av hele gebyrregulativet