3. Dette må søknaden inneholde

Søknadstyper

Det kan søkes om byggetiltak på to måter. Med ett-trinnssøknad eller rammesøknad og senere igangsettingstillatelse.

Ved ett-trinnssøknad må ansvarsretter for all prosjektering være på plass før søknaden sendes til kommunen. Denne søknadstypen egner seg best til forutsigbare tiltak som med rimelig sikkerhet vil godkjennes av kommunen.  Tiltak som du kan søke om selv, uten ansvarlige foretak, vil bli behandlet i ett-trinn.

Ved søknadsbehandling i to trinn søkes det først om rammetillatelse, hvor tiltakets ytre rammer fastsettes, og senere om igangsettingstillatelse hvor ansvarsretter for all prosjektering skal være på plass. Kommunen kan kreve at også deler av prosjekteringen (f.eks. arkitekturprosjektering) ansvarsbelegges i rammesøknaden. Rammetillatelsen kan inneholde vilkår som må være oppfylt før det kan gis igangsettingstillatelse.

En ramme-/ett-trinnstillatelse er gyldig i 3 år regnet fra vedtaksdato.

Dokumentasjonskrav ved søknad om tillatelse til tiltak

Dispensasjonssøknad

Hvis det søkes om dispensasjon kan dette skrives som et brev som legges ved byggesøknaden.

Søknad om dispensasjon

Nabovarsling

Alle søknadspliktige tiltak skal varsles til naboer og gjenboere. Naboer kan uttale seg til varselet innen en frist på 2 uker. Hvis det kommer inn merknader skal tiltakshaver eller ansvarlig søker kommentere disse og sende merknadene og egne kommentarer inn sammen med søknaden.

Merknader fra naboer vurderes av kommunen før søknaden avgjøres. Når søknaden gjelder et tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven og gjeldende plan for eiendommen, vil vi sjelden kunne ta hensyn til merknadene.

Eventuelle endringer av forhold i søknaden før vedtak er fattet skal alltid nabovarsles, det samme gjelder for senere søknader om endring etter at tillatelse er gitt.

Nabovarsling via Direktoratet for Byggkvalitet

Når nabo skal bygge

Nabosamtykke

Ved plassering av tiltak nærmere grensen enn det plan- og bygningsloven åpner for kan du be om et aktivt samtykke fra berørt nabo.

Vi har utarbeidet et forslag til skjema: Nabosamtykke (pdf)

Om naboen ikke ønsker å gi samtykke til plasseringen må det søkes om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven. I begge tilfellene skal kommunen vurdere om forholdene ligger til rette for å godkjenne plasseringen.

Situasjonsplan

Tiltaket skal tegnes inn på gyldig situasjonsplan.

Krav til situasjonsplan

Tegninger

Tegninger skal være tydelige og i målestokk. Plan-, fasade- og snitt-tegninger bør være i 1:100 og målsatte. Gjelder tiltaket endring på eksisterende bygg skal både eksisterende tegninger og tegninger med det nye tiltaket sendes inn.

Krav til tegningsmateriale

Redegjørelse

Husk at vi ikke vet hva du søker om, så redegjørelsen bør beskrive tiltaket og den estetiske utformingen.

Ansvarsretter og gjennomføringsplan

For søknader med krav om ansvarlig søker og ansvarlige foretak må erklæring om ansvarsrett sendes inn for hvert foretak. Gjennomføringsplanen påføres de foretakene som har ansvar i tiltaket og dato for samsvarserklæringer.

Uttalelse fra andre myndigheter

Dersom søknaden krever uttalelse fra annen myndighet, skal disse vedlegges søknaden. Foreligger ikke uttalelsen i søknaden innhenter kommunen uttalelse fra de myndigheter vi har samordningsplikt med.

Sjekkliste

Vi har laget sjekklister som du kan gå gjennom for å sjekke om du har den dokumentasjonen som trengs for at vi kan behandle søknaden.

Sjekkliste for søknad om mindre tiltak etter § 20-4. (pdf)

Sjekkliste for søknad om tiltak etter § 20-3. (pdf)

Sende inn byggesøknad til kommunen?

Du kan sende inn søknaden din i en e-post til kommunen her: post@baerum.kommune.no eller digital byggesøknad via DiBk sine sider her 

Det er også mulig å sende inn/levere en papirversjon av søknaden om du ikke ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon. 

Du kan lese mer om innsending av digital post i byggesaker her

Du finner søknadspapirer i lenkene under her:

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.00