Formål:

Idrettslagene skal stimuleres til å drive allsidige ferdighetsopplæring til barn, gjennom hele året. Hensikten er å få flere barn og unge til å ta del i allsidig helse- og trivselsfremmende idrettsaktiviteter. Idrettstilbudet til barn i Bærum skal følge Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.

Beløpet avsatt til idrettsskoler fordeles pr utøver, som i henhold til disse retningslinjene er berettiget tilskudd, og variasjon i aktivitetene som tilbys.

Søknad

  • Idrettslag som er berettiget til å søke skal være registrert som medlem av Norges Idrettsforbund og BIR.
  • BIR informerer idrettslagene, er mottaker og saksbehandler alle søknadene.
  • BIR oversender Natur og idrett resultatet.
  • Søknadene må inneholde informasjon om det som følger av bestemmelsene. Se under.

Søknad om tilskudd idrettsskole 

Innhold:

Idrettsskolene skal tilrettelegges som allsidig idrettsopplæring, hvor det tas sikte på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling, og gi opplæring og innføring i flere idretter. Aktivitetene skal bygge på barnas forutsetninger, ønsker og behov. Det gis ikke tilskudd til særidretters ordinære aktivitetstilbud, selv om den kan anses som allsidig.

Idrettsopplæringen for barn skal følge følgende utviklingsplan:

  • 5-7 år: Lek og allsidig aktivitet for å stimulere utvikling og de aldersbestemte trenbare egenskaper.
  • 8-9 år: Allsidig aktivitet med sikte på opplæring og innføring i flere ulike idretter.
  • 10-12 år: Allsidig aktivitet, opplæring og begynnende spesialisering i enkelte idretter.

Deltagelse:

Idrettsskolene skal være åpne tilbud for alle i aktuell alder (alder regnes pr. 31.12.). Tilskudd tildeles for idrettsskoler arrangert 2. halvår året før og 1. halvår i tildelingsåret.

Organisering:

Idrettslagene står som arrangør. Undervisningen skal følge oppsatt program og ledes av godt kvalifiserte trenere. Idrettsskolene skal ha en aktivitetsplan for hele året (med unntak av naturlige ferier) med krav om deltagelse minimum 1 gang i uka.

Rapport:

Idrettslag som gjennomfører idrettsskoler etter de nevnte retningslinjer vil ved innsending av rapportskjema være tilskuddsberettiget.

 

Idrett

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Søknad om prosjektmidler til ungdomsaktiviteter 15.01
Idrettsstipend 15.01
Tilskudd til snøproduksjon 15.01
Tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring 01.03
Tilskudd til idrettsskole 15.04
Tilskudd til klubbhus 15.04
Tilskudd - aktivitet 15.04
Tilskudd - leie 15.04
Tilskudd - anlegg 15.04
Grunntilskudd for utøvere med nedsatt funksjonsevne 15.04

Idrettslag - tilskudd til kunstgress