Eksponering for radon kan gi lungekreft over tid

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen. Gassen er helsefarlig dersom den siver inn i boliger og bygg - da kan den forårsake lungekreft over tid. Kreftrisikoen øker med radonkonsentrasjonen og med tiden man oppholder seg i en radonutsatt bygning. Røyking er den desidert viktigste årsaken til lungekreft. Radon er særlig farlig i kombinasjon med røyking.

Les mer om radon på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Radonanbefaling/radonmåling

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier. For skoler, barnehager og utleieboliger er grenseverdiene forskriftsfestet i Strålevernforskriften. 

Alle skoler og barnehager i Bærum skal ha målt radon og gjennomført tiltak ved behov. Ta kontakt med rektor eller styrer for å få vite status.

Folkehelsekontoret har gjennomgått nærmere 10.000 radonmålinger fordelt på nær 3 700 unike adresser i Bærum.

Vi fant at:

  • 3 av 10 målinger ligger over anbefalt tiltaksgrensen på 100 Bq/m3
  • 1 av 10 målinger ligger over maksgrensen for skoler, barnehager og utleieenheter på 200 Bq/m3

Radonkart/nasjonalt aktsomhetskart for radon

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har utviklet et nasjonalt aktsomhetskart for radon. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold.  Dataene kan blant annet gi den enkelte kommune grunnlag for en førstevurdering av radonfare ved arealplanlegging og miljørettet helsevern.

Privatpersoner kan også bruke kartene til å danne seg et bilde av hvordan radonnivået er i området der de bor. Men for å få sikker kunnskap om radonnivået i huset sitt, må de måle selv.

Til nasjonalt aktsomhetskart for radon (2015)