Alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, må melde dette inn til Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) og miljørettet helsevern i kommunen.

Meldeplikt og tilsyn

Lokaler som benyttes til solarium omfattes av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Forskriftens formål er å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Lokaler som brukes til solarievirksomhet skal meldes til kommunen før de tas i bruk og ved vesentlige endringer.

Melding til Direktoratet kan ordnes via nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomberedskap, (DSA) Melding av strålekilder - DSA. Virksomhetene plikter å påse at apparater, merking og informasjon til brukerne, fyller kravene gitt i strålevernforskriften. Fra 1. januar 2016 gjelder nye krav om alderskontroll og krav om bestått kunnskapsprøve. Virksomheten må sørge for et tilfredsstillende system for alderskontroll, og ansvarlig for daglig drift samt ansatte med kundekontakt skal ha bestått kunnskapsprøve.

For mer informasjon om krav til solarier se Direktoratets nettsider: Eiere og tilbydere av solarium - DSA

Kommunene er i tillegg delegert myndighet fra DSA til å føre tilsyn med solarier og treffe nødvendige enkeltvedtak i henhold til Forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Bruk dette skjemaet for å melde til miljørettet helsevern.

Lovverk