Arbeidet innen folkehelse skjer overalt i kommune.

Folkehelsearbeidet i Bærum kommune handler om

Arbeidet innen folkehelsen skjer overalt i kommune. Folkehelsearbeidet skal:  

  • Å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen
  • Å ha oversikt over de faktorer som har betydning for helsetilstanden i befolkningen
  • Å bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse gjennom å sørge for at folkehelseinnsatsen når de med høyest risiko
  • Å sikre at alle sektorer i kommunen har fokus på folkehelse.

Hver og en av oss har ansvar for vår egen helse. Kommunen skal legge til rette for det blir lettere å ta de gode valgene. Derfor blir motivasjonen underveis til at de tas veldig viktig. 

God helse er med på å jevne ut forskjellene vi ser innen den sosiale helse. For å lykkes trenger vi oversikt over både helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Vi må også følge utviklingen av disse elementene.  

Folkehelseloven: et helhetlig ansvar

Folkehelsearbeidet i kommunen er forankret i folkehelseloven. Kommunen har et helhetlig ansvar for helsen til innbyggerne. Vi skal tenke «helse i alt vi gjør». For å få til et godt, fungerende og bærekraftig folkehelsearbeid må vi samarbeide på tvers av sektorer og fagområder.

Hvert år utarbeides en oversikt om hvilke arbeid som gjøres innen folkehelse. I tillegg presenteres helsetilstanden og påvirkningsfaktorene.  

Her kan du lese saken med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2019-2020.

Administrasjonen orienterer politikerne om status for folkehelsearbeidet og om helsetilstand og påvirkningsfaktorer en gang i året. Dette skjer i sammenheng med at Folkehelseinstituttet offentliggjør Folkehelseprofiler eller status for alle landets kommuner.

Folkehelsen i Bærum kommune

Folkehelseprofilen for Bærum kommune viser at gjennomsnittsverdiene for Bærum ligger over fylkes- og landsgjennomsnitt på de fleste områder. Kommunen har en befolkning med høy utdannelse, høy sysselsetting og høy inntekt, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Gjennomsnittstallene skjuler imidlertid ulikheter mellom ulike geografiske områder og befolkningsgrupper i befolkningen. Vi vet fra nasjonalt plan at både somatisk og psykisk helse varierer systematisk mellom personer med høy og lav sosioøkonomiske status. Folkehelseprofilen og egen kunnskapsinnhenting bekrefter at det er stor inntektsulikhet i kommunen, stor ulikhet i forventet levealder mellom de med høyest og de med lavest utdanning i kommunen og at noen grupper i befolkningen antagelig har større levekårsutfordringer enn befolkningen generelt.

Selv om Bærum kommune ligger godt an i forhold til fylkes og landsgjennomsnittet er det likevel mange mennesker i kommunen som rammes av de store folkehelsesykdommene. I 2011 fikk omkring 12 000 personer legemidler mot hjerte- og karsykdom i kommunen. Det er også over 12 000 mennesker i kommunen vår som får legemidler mot psykiske lidelser. Selv om befolkningen lever lenger og i større grad overlever folkehelsesykdommene, er det fremdeles rundt 40 mennesker som dør av hjerte- og karsykdom og i underkant av hundre som dør av kreft i kommunen i året.

Satsingsområder framover

  • Et trygt lokalsamfunn for alle – gjennom forebygging av skader og ulykker og fokus på miljøfaktorer som påvirker helsen
  • Frisklivstilbud som bidrar til at befolkningen tar ansvar for egen helse og legger til rette for livsstilsendringer og sunne valg.
  • Mestringstilbud som bidrar til at alle som blir syke kan fortsette å mestre dagliglivets aktiviteter.
  • Fysisk aktivitet – legge til rette for fysisk aktivitet og mindre stillesitting i hele befolkningen.
  • Psykisk helse – gjennom inkludering og deltagelse.

Trygt lokalsamfunn

Skader og ulykker er et område vi i dag har for lite kunnskap om, og der det er et uutnyttet forebyggingspotensial. Kommunen arbeider med å kartlegge tilgjengelig kunnskap om skader og ulykker i kommunen, og vil bruke «Trygge lokalsamfunn»-konseptet for å systematisere det videre arbeidet. Vei og trafikk er et prioritert område, og kommunen arbeider mot å få status som «Trafikksikker kommune».

Kommunen har et kontinuerlig arbeid med å overvåke miljøfaktorer som kan påvirke befolkningens helse. Støy fra trafikk og utbygging er en utfordring for mange, og kommunen har fokus på kortsiktige og langsiktige tiltak for å redusere støybelastningen for befolkningen.

Bærum kommune ser frem til et godt samarbeid med Trygg Trafikk Akershus om sertifisering som Trafikksikker kommune og Skadeforebyggende forum i sertifiseringsarbeidet som Trygt lokalsamfunn.

Friskliv og mestring

Kommunen har i dag et Frisklivssenter med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt, og arbeidet med å få et bedre frisklivstilbud til mennesker som lever med kronisk sykdom og barn og deres familier. Kommunen har imidlertid mange flere «frisklivstilbud» enn frisklivssenteret – det finnes en rekke lavterskeltilbud i kommunens regi som kan hjelpe befolkningen til å endre uheldig helseadferd og bidra til alle som blir syke kan fortsette å mestre dagliglivets aktiviteter og i minst mulig grad opplever funksjonsnedsettelser og følgeskader.

Fysisk aktivitet

Fysisk inaktivitet er en av framtidens store helseutfordringer, både blant yngre og eldre. Regelmessig fysisk aktivitet er bra for helse og trivsel, og kan forebygge mange sykdommer. Fysisk aktivitet omfatter gåing, sykling, dans, hagearbeid, husarbeid, idrett, mosjon, lek, trening, bruk av kroppen i forbindelse med arbeid med mer. Kommunen skal legge til rette for økt fysisk aktivitet og mindre stillesitting i hele befolkningen, særlig blant tenåringer og eldre over 70 år. Handlingsplan for aktivitet, som er en del av Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv har vedtatt en rekke prioriterte tiltak i ulike sektorer i kommunen.

Psykisk helse

Psykiske plager og lidelser er en av de største folkehelseutfordringene vi har i dag. Mellom en tredel og halvparten av befolkningen vil oppleve minst én periode med en diagnostiserbar psykisk lidelse i løpet av livet. Depresjon er den psykiske lidelsen som gir flest tapte leveår. Depresjon gir økt risiko for tidlig død som følge av hjerte- og karsykdom og infeksjonssykdom. Kommunen har vedtatt som strategi for arbeidet at alle sektorer skal styrke arbeidet for å begrense psykiske helseplager gjennom å legge til rette for inkludering og deltagelse.

Folkehelseundersøkelsen 2021

Hvordan har du det og hvordan trives du der du bor?

8. november mottok 25000 innbyggere i Bærum kommune Folkehelseundersøkelsen 2021. Deltagere var over 18 år. Undersøkelsen ble gjennomført av blant annet Viken fylkeskommune i tett samarbeid med kommunene. 250 000 innbyggere i Viken mottok undersøkelsen.
Innbyggerne fortalte Viken og Bærum kommune hvordan de har det.

Tilsammen svarte omlag 12 000 bæringer på undersøkelsen.

Resultatene fra undersøkelsen gir Bærum kommune kunnskap om hvordan folk selv opplever egen helse, trivsel og livskvalitet der de bor. Kunnskapen gir oss mulighet til å bedre lokalsamfunn og nærmiljø.  

Her vil vi legge ut oppsummeringer av undersøkelsen når den ligger klar.

Aktuelt