Folkehelsen i Bærum Kommune
Satsingsområder framover
Trygt lokalsamfunn
Friskliv og mestring
Fysisk aktivitet
Psykisk helse

Folkehelsearbeidet i Bærum kommune handler om

  • Å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen
  • Å ha oversikt over de faktorer som har betydning for helsetilstanden i befolkningen
  • Å bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse gjennom å sørge for at folkehelseinnsatsen når de med høyest risiko
  • Å sikre at alle sektorer i kommunen har fokus på folkehelse og hvordan de ulike sektorene kan påvirke folkehelsen ved fremming av sunne levevaner og utvikling av gode sosiale nettverk

Administrasjonen orienterer politikerne om status for folkehelsearbeidet og om helsetilstand og påvirkningsfaktorer en gang i året, i forbindelse med at Folkehelseinstituttet offentliggjør Folkehelseprofiler for alle landets kommuner.

Folkehelsen i Bærum kommune

Folkehelseprofilen for Bærum kommune viser at gjennomsnittsverdiene for Bærum ligger over fylkes- og landsgjennomsnitt på de fleste områder. Kommunen har en befolkning med høy utdannelse, høy sysselsetting og høy inntekt, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Gjennomsnittstallene skjuler imidlertid ulikheter mellom ulike geografiske områder og befolkningsgrupper i befolkningen. Vi vet fra nasjonalt plan at både somatisk og psykisk helse varierer systematisk mellom personer med høy og lav sosioøkonomiske status. Folkehelseprofilen og egen kunnskapsinnhenting bekrefter at det er stor inntektsulikhet i kommunen, stor ulikhet i forventet levealder mellom de med høyest og de med lavest utdanning i kommunen og at noen grupper i befolkningen antagelig har større levekårsutfordringer enn befolkningen generelt.

Selv om Bærum kommune ligger godt an i forhold til fylkes og landsgjennomsnittet er det likevel mange mennesker i kommunen som rammes av de store folkehelsesykdommene. I 2011 fikk omkring 12 000 personer legemidler mot hjerte- og karsykdom i kommunen. Det er også over 12 000 mennesker i kommunen vår som får legemidler mot psykiske lidelser. Selv om befolkningen lever lenger og i større grad overlever folkehelsesykdommene, er det fremdeles rundt 40 mennesker som dør av hjerte- og karsykdom og i underkant av hundre som dør av kreft i kommunen i året.

Satsingsområder framover

  • Et trygt lokalsamfunn for alle – gjennom forebygging av skader og ulykker og fokus på miljøfaktorer som påvirker helsen
  • Frisklivstilbud som bidrar til at befolkningen tar ansvar for egen helse og legger til rette for livsstilsendringer og sunne valg.
  • Mestringstilbud som bidrar til at alle som blir syke kan fortsette å mestre dagliglivets aktiviteter.
  • Fysisk aktivitet – legge til rette for fysisk aktivitet og mindre stillesitting i hele befolkningen.
  • Psykisk helse – gjennom inkludering og deltagelse.

Trygt lokalsamfunn

Skader og ulykker er et område vi i dag har for lite kunnskap om, og der det er et uutnyttet forebyggingspotensial. Kommunen arbeider med å kartlegge tilgjengelig kunnskap om skader og ulykker i kommunen, og vil bruke «Trygge lokalsamfunn»-konseptet for å systematisere det videre arbeidet. Vei og trafikk er et prioritert område, og kommunen arbeider mot å få status som «Trafikksikker kommune».

Kommunen har et kontinuerlig arbeid med å overvåke miljøfaktorer som kan påvirke befolkningens helse. Støy fra trafikk og utbygging er en utfordring for mange, og kommunen har fokus på kortsiktige og langsiktige tiltak for å redusere støybelastningen for befolkningen.

Bærum kommune ser frem til et godt samarbeid med Trygg Trafikk Akershus om sertifisering som Trafikksikker kommune og Skadeforebyggende forum i sertifiseringsarbeidet som Trygt lokalsamfunn.

Friskliv og mestring

Kommunen har i dag et Frisklivssenter med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt, og arbeidet med å få et bedre frisklivstilbud til mennesker som lever med kronisk sykdom og barn og deres familier. Kommunen har imidlertid mange flere «frisklivstilbud» enn frisklivssenteret – det finnes en rekke lavterskeltilbud i kommunens regi som kan hjelpe befolkningen til å endre uheldig helseadferd og bidra til alle som blir syke kan fortsette å mestre dagliglivets aktiviteter og i minst mulig grad opplever funksjonsnedsettelser og følgeskader.

Fysisk aktivitet

Fysisk inaktivitet er en av framtidens store helseutfordringer, både blant yngre og eldre. Regelmessig fysisk aktivitet er bra for helse og trivsel, og kan forebygge mange sykdommer. Fysisk aktivitet omfatter gåing, sykling, dans, hagearbeid, husarbeid, idrett, mosjon, lek, trening, bruk av kroppen i forbindelse med arbeid med mer. Kommunen skal legge til rette for økt fysisk aktivitet og mindre stillesitting i hele befolkningen, særlig blant tenåringer og eldre over 70 år. Handlingsplan for aktivitet, som er en del av Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv har vedtatt en rekke prioriterte tiltak i ulike sektorer i kommunen.

Psykisk helse

Psykiske plager og lidelser er en av de største folkehelseutfordringene vi har i dag. Mellom en tredel og halvparten av befolkningen vil oppleve minst én periode med en diagnostiserbar psykisk lidelse i løpet av livet. Depresjon er den psykiske lidelsen som gir flest tapte leveår. Depresjon gir økt risiko for tidlig død som følge av hjerte- og karsykdom og infeksjonssykdom. Kommunen har vedtatt som strategi for arbeidet at alle sektorer skal styrke arbeidet for å begrense psykiske helseplager gjennom å legge til rette for inkludering og deltagelse.

Folkehelsekontoret

Åpningstider

Folkehelsekontoret er åpent mandag til fredag 08.00-15.30, men vi har kun åpen telefon og betjent resepsjon mandager og tirsdager 08.30-15.00,

Telefonen er også stengt 11.30-12.30 pga lunsjavvikling.

Besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA