Folkehelse handler om hvordan du og vi alle har det; helse, fravær av sykdom, mestring, trivsel og livskvalitet. Det handler om hvordan befolkningens helsetilstand er, og hvordan helsen fordeler seg blant oss.

Innbyggernes helse og livskvalitet påvirkes av mange forhold, som for eksempel nærmiljø, oppvekst- og skoleforhold og tilgang på arbeid og sunne arbeidsforhold, i tillegg til kosthold, fysisk aktivitet og tobakk.

Folkehelse handler om livskvalitet: å leve gode liv med god helse og trivsel. Livskvalitet og helsen er ujevnt fordelt i befolkningen. Folkehelsearbeidet skal bidra til å utjevne forskjeller og legge til rette for at befolkningen tar helsevennlige valg.

Hver og en av oss har ansvar for vår egen helse. Kommunen oppgave er å legge til rette for det blir lettere å ta de gode valgene.

Et godt folkehelsearbeid forutsetter samspill mellom befolkningen, frivillige aktører, privat sektor, statlige myndigheter og kommunen.

Folkehelsearbeidet er et langsiktig arbeid, og er nedfelt i målene i kommuneplanens samfunnsdel.

Folkehelse er et langsiktig arbeid

Folkehelsearbeidet i Bærum bidrar til å redusere de sosiale helseforskjellene. Dette er et et langsiktig mål.  

Forskjellene i helse har økt, særlig de siste ti årene. I St. melding 15 (2022- 2023) Nasjonal strategi for utjamning av sosial helseforskjellar løfter regjeringen frem utjevning av sosiale helseforskjeller som en viktig prioritering. 

Arbeidet med folkehelse berører stort sett alle samfunnsområder, og derfor er dialog og samarbeid er helt nødvendig.

Hva er det arbeidet med folkehelse skal? 

Noen av de sentrale oppgaver i arbeidet med folkehelse er: 

  • ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen ha oversikt over de faktorer som har betydning for helsetilstanden i befolkningen
  • bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse gjennom å sørge for at folkehelseinnsatsen når de med høyest risiko
  • sikre at alle sektorer i kommunen har fokus på folkehelse.
Kvinne på toppen av et fjell