Folkehelse skjer overalt i kommune: I alle samfunnsområdet, fysiske som psykiske.

Innbyggernes helse og livskvalitet påvirkes av mange forhold, som for eksempel nærmiljø, oppvekst- og skoleforhold og tilgang på arbeid og sunne arbeidsforhold, i tillegg til kosthold, fysisk aktivitet og tobakk.

Arbeidet med folkehelse berører derfor stort sett alle samfunnsområder, og derfor er dialog og samarbeid er helt nødvendig.

Hva er det arbeidet med folkehelse skal? 

Noen av de sentrale oppgaver i arbeidet med folkehelse er: 

  • ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen ha oversikt over de faktorer som har betydning for helsetilstanden i befolkningen
  • bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse gjennom å sørge for at folkehelseinnsatsen når de med høyest risiko
  • sikre at alle sektorer i kommunen har fokus på folkehelse.

Hvem har ansvar for din og min helse?

Hver og en av oss har ansvar for vår egen helse. Kommunen oppgave er å legge til rette for det blir lettere å ta de gode valgene.

Derfor blir motivasjonen underveis til at de tas veldig viktig.

God helse er med på å jevne ut forskjellene vi ser innen den sosiale helse. For å lykkes trenger vi oversikt over både helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Vi må også følge utviklingen av disse elementene.

Kvinne på toppen av et fjell