Hvilken retning skal Bærumssamfunnet utvikle seg i, og hvordan skal vi gjøre det? Kommunestyret har vedtatt samfunnsdelen av Bærums nye kommuneplan.

Kommuneplanen forteller og peker ut hvilken retning Bærum skal utvikle seg i. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. 23. juni vedtok Kommunestyret samfunnsdelen. Det er egen prosess og politisk behandling for arealdelen.  

Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for all planlegging i kommunen, og omfatter alle kommunens tjenesteområder. Den angår derfor alle som bor og lever i Bærum. Planen følges opp gjennom kommunens Budsjett- og økonomiplan, samt i underliggende planer.

Fire hovedmål

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder fire hovedmål. Målene angir hvor vi skal ha fokus og hva vi skal prioritere i utviklingen av Bærum frem mot 2040. De fire målene er:

  1. I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
  2. Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende
  3. Bærumsamfunnet er miljø- og klimaklokt
  4. Bærum kommune er handlekraftig og innovativ

Hvert hovedmål har delmål, samt beskrivelser av hvordan vi skal jobbe for å nå målene.

Bærumssamfunnets felles plan  

Kommunen startet arbeidet med å lage ny kommuneplan i 2020. Til grunn for arbeidet ligger FNs bærekraftsmål og de tre dimensjonen for bærekraftig utvikling; sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima- og miljømessig bærekraft. Bærums visjon, Sammen skaper vi fremtiden, er gjennomgående i planen.

Planen er utarbeidet i samarbeid med innbyggere, næringsliv, politikere, organisasjoner og kommunens egne medarbeidere. Høsten og vinteren 2020 gjennomførte kommunen ulike medvirkningsaktiviteter. Blant annet for barn og unge, organisasjoner, velforeninger, næringsliv, folkevalgte og råd. Kommunen hadde også digitale medvirkningsplattformer som var åpne for alle. Våren 2021 var planen på høring. Kommunen fikk inn 41 høringssvar. Flere av innspillene førte til justeringer i planen.

Fire fakta om kommuneplanen:

  • Kommunens overordnede styringsdokument
  • Består av en samfunnsdel og en arealdel
  • Samfunnsdelen beskriver hvilken retning Bærum skal utvikle seg i, hvilke mål vi har for utviklingen og hvordan vi skal gjøre det.
  • Arealdelen beskriver hvilke områder i Bærum som skal brukes til hva.

Her kan du lese mer om saken.