Ansvar

Det er anleggseiernes ansvar å sørge for at deres innretning ikke er smittefarlig. Virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs, reguleres av Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a.

Tilsyn

Miljørettet helsevern er tilsynsmyndighet og fører tilsyn med kjøletårn og luftskrubbere. Kommunenes tilsynsplikt innebærer blant annet at kommunen skal ha oversikt over aktuelle virksomheter, påse at virksomhetene er orientert om hvilke krav som er rettet mot dem, gjennomføre tilsyn etter fastsatt plan og påse at eventuelle avvik blir fulgt opp.

Ved tilfeller av legionellasmitte, samarbeider Miljørettet helsevern med Kommuneoverlegen for å drive smitteoppsporing. Derfor må alle virksomheter som har kjøletårn eller luftskrubber melde fra til kommunen via det elektroniske skjemaet: Meldeskjema - kjøletårn og luftskrubbere ved oppstart og ved vesentlige endringer.

Lovverk og veileder

Forskrift om miljørettet helsevern, kap. 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol.

FHI har en veileder for forebygging av legionellasmitte som er skrevet for bl.a. eiere og driftsansvarlige for innretninger som kan spre legionellasmitte.

Virksomhetens plikter

Virksomhetsansvarlig for innretningen har ansvar for å gjøre seg kjent med lovverket, at dette etterleves, og at følgende utføres:

  1. Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer i driften. Virksomheter skal i forbindelse med meldingen legge frem for kommunen en vurdering av innretningen utført av et akkreditert inspeksjonsorgan. En slik vurdering skal gjøres hvert femte år.
  2. Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot legionella.
  3. For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av legionella ikke vil kunne forekomme.
  4. Ved mistanke om forekomst av legionellose skal det tas mikrobiologiske prøver av alle innretninger som direkte eller indirekte kan ha forårsaket smitten. Slike prøver skal tas forut for rengjøring og desinfeksjon.
  5. Det skal utføres internkontroll og etableres internkontrollsystem for å påse at lovverket etterleves.