Jf. folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern har miljørettet helsevern generelt ansvar for å vurdere støy som potensielt kan være helseskadelig.

Miljørettet helsevern i Bærum kommune utfører ikke støymålinger. Dersom du ønsker å få målt eller kartlagt støy, må et firma med kompetanse innen dette kontaktes.

Støyvarsler

Her tilgjengeliggjøres støyende bygg- og anleggsarbeider

24.04.2024

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Kristian Kølles vei 5

24.04.2024

Folkehelsekontoret sin vurdering - melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Kirkedalsveien

22.04.2024

Melding om støyende arbeider - Jongsåsveien 7 i Sandvika til Tanum tunnelen på Asker-banen

12.04.2024

Tilbakemelding på melding om forlenget periode med støyende bygg- og anleggsarbeider- Bjørnekollen 5.pdf

01.03.2024

Melding om overskridelse av støygrenser, ved bygg- og anleggsvirksomhet - Bjerkelundsveien 37

07.03.2024

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Snarøyveien 71

24.03.2023

Folkehelsekontoret sin vurdering - Vollsveien 9-11 - Vollsveien 9-11 - melding om støyende bygg- og anleggsarbeider

26.01.23

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Caroline Øverlands vei 47.pdf

10.01.23

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Bærumsveien 229-235

28.07.2022

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Elveveien 65 (01.08.22 - 01.01.25)

 

17.06.21

Overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - E108 Forberedende arbeider - mangelfulle avbøtende tiltak

Du kan finne informasjon om støysoner i vår kartløsning Bærumskart. Velg karttype forurensning og kryss av for ulike støysoner.

Ønsker du å lese regler for støy – se veiviser til nasjonale regler hos Miljødirektoratet.

Støykilder og kontakt

Støy i anleggsperioden må påregnes i en viss utstrekning. Retningslinjer for hvilke støygrenser som skal gjelde fremkommer av Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) - med tilhørende veileder om behandling av støy i arealplanlegging, kapittel 6 handler om retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.

Retningslinjen legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av byggesaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier for støynivå utendørs, på fasade og på utearealer for støyfølsom bebyggelse. Retningslinjen gir også kvalitetskriterier for planlegging av ny støyfølsom bebyggelse og planlegging av støyende anlegg og virksomhet.

Hvor kan du henvende deg?

Er du nabo og ønsker å klage på støyende byggevirksomhet, må du i første omgang ta kontakt med de som støyer. Det vil si de som er ansvarlig for byggeprosjektet (byggherre/entreprenør). Dersom denne klagen ikke fører frem, kan du kontakte Folkehelsekontoret i Bærum kommune, se info “Klage på støy” nederst på siden.

Er du byggherre/entreprenør, send melding til kommunen via skjemaet Melding om overskridelse av støygrense. Anleggsaktivitet som åpenbart vil ha negativ innvirkning på helsen til berørte naboer, skal meldes til kommunen.

Veitrafikk

Trafikk kan oppleves som støyende, og mange boliger ligger slik at de berøres av trafikkstøy. Hvilken myndighet du som nabo skal kontakte avhenger av hva slags vei det er snakk om. Det er den ansvarlige myndighet som vurderer behovet for støyskjerming eller andre tiltak på bakgrunn av støyberegninger og støysonekart. Støyforhold er et viktig ledd i planlegging av nye vegprosjekter. Støyvurderingene håndteres etter retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021).

Hvor kan du henvende deg?

Se i kart hvem som har ansvar for de ulike veiene.

Asfalteringsarbeid

Reasfaltering av veinettet er nødvendige vedlikeholdsarbeider. Dersom arbeidet er av samfunnsnyttig karakter, er bevegelig og berører beboere i inntil to netter, og ikke lar seg gjennomføre på dagtid, er det tillatt å gjennomføre dette om natten. Man behøver ikke å søke om dette. Vedtaket er gjort i samarbeid med Bærum og Oslo kommune, slik at aktørene i slike tilfeller behandles likt.

Dersom arbeidet berører de samme naboene i mer enn to netter, eller andre vilkår beskrevet ovenfor ikke oppfylles, må det meldes til kommunen via skjemaet: Melding om overskridelse av støygrense.

Forskrift om miljørettet helsevern stiller krav til at virksomheter og eiendommer må sørge for lavest mulig støynivå og mest mulig skånsom gjennomføring for omgivelsene. Dette innebærer å benytte de mest støysvake maskiner de har mulighet til å benytte, minimere sjenanse for naboene, samt at naboer skal varsles skriftlig der det er mulig.

Støy fra jernbane vurderes etter retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 og forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy.

Hvor kan du henvende deg?

Du kan kontakte Bane NOR eller Statens jernbanetilsyn

Det kan oppstå støy som oppleves forstyrrende fra aktiviteter hos naboen. De fleste slike situasjoner er privatrettslige og kan håndteres etter bestemmelsene i naboloven.

Konfliktrådet kan bistå med mekling i nabokonflikter der dette er nødvendig. Tvister avgjøres av Forliksrådet.

Hvor kan du henvende deg?

Mange konflikter kan unngås ved å snakke med naboen og vise hensyn til hverandre. Du bør først kontakte den som er skaper støy.

Dersom du bor i borettslag/sameie bør du også kontakte styret. Om støyen er ulovlig avhenger av om den overstiger grensen for hva som må anses som urimelig eller unødvendig, eller om grensene i vedtektene eller ordensreglene for borettslaget/sameiet er oversteget, dersom disse stiller strengere krav.

Helsedirektoratet har laget en veileder om støy fra nærmiljøanlegg. I hovedsak er det ingen regler for støy fra barns lek, men det finnes retningslinjer for anbefalt avstand mellom slike anlegg og nærmeste bolig. I veilederen er det beskrevet anbefalte støygrenser og mulige bygningsmessige tiltak for å redusere støy fra konstruksjoner.

Slik klager du:

  1. Ta først kontakt med de som bråker.
    Dette kan være både de som utfører arbeidet eller de som eier eiendommen.
  2. Finn ut av om borettslaget eller sameiet kan løse problemet.
    Hvis flere beboere er berørt, bør klagen sendes av borettslaget, sameiet eller utleier.
  3. Dersom klager/henvendelser ikke fører frem, send skriftlig klage til oss via følgende skjemaet: Klage på støy

Når vi mottar klagen, vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde. Vi mottar mange klager, og sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad. Det er ikke alltid vi kan ta saken.