I Bærum kommune har vi ikke et eget lovverk som regulerer dyrehold i tettbygde strøk spesielt, men følgende lover og forskrifter vil kunne være aktuelle i saker som dreier seg om dyrehold:

Generelle råd ved dyrehold

 • Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller avfall for omgivelsene.
 • Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand og lignende må håndteres slik at hygieniske ulemper ikke oppstår.
 • Det er viktig at antall dyr ikke overstiger det som er forsvarlig og det som eier kan mestre på en rimelig måte.
 • Eier må sørge for at dyreholdet ikke fører til økt aktivitet av skadedyr som rotter og mus.

Fjærkrehold

Disse forholdsreglene må følges når man holder høner i et boligområde:

 • Hønsehuset skal være lydisolert.
 • All ventilasjon bør utformes med lydfeller. Dette vil eliminere utidig hanegal.
 • Vinduene i hønsehuset må ikke slippe inn lys om natten.
 • Det må ikke være mer enn en hane pr. hønseflokk.
 • Hønene må være inne mellom klokken 22 og 07 (09).
 • Mat/fòr må oppbevares forsvarlig for at skadedyr ikke skal få tilgang. Foring må skje i hønsehuset og rester fra hønsegården må fjernes.
 • Hønseekskrementene må behandles på en hygienisk måte for å unngå lukt og tiltrekking av skadedyr.

For oppdrett i stor skala, er det regler fra landbruksdepartementet - Forskrift om hold av høns og kalkuner som gjelder.

Konflikter

Kommunen v/Miljørettet helsevern kan vurdere å involvere seg som helsemyndighet når innbyggere utsettes for helseskadelige miljøforhold fra eiendommer eller virksomheter. Kommunen må først ta stilling til om saken dreier seg om forhold som er helseskadelig eller ikke. Dernest må vi ta stilling til om dette er et forhold som angår offentligheten eller om det er et rent privatrettslig forhold. Slike saker er ofte et anliggende mellom naboer og fremstår derfor som et privatrettslig forhold. Dersom saken gjelder rent privatrettslig forhold, er det naboloven § 2 (som håndheves av politiet) som gjelder. I slike sivile konflikter, kan konfliktrådet være til hjelp gjennom tilrettelegging av dialog og møter for å finne fram til gode løsninger. Konfliktrådet er en gratis statlig tjeneste.

Mattilsynet

Dersom du har behov for mer informasjon om kjæledyr (f.eks. hest, minigris, kanin) og produksjonsdyr (f.eks. fjørfe, svin, sau, geit og ku), ta kontakt med mattilsynet Mattilsynet - dyr og dyrehold.