Barn har rett på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på lik linje med voksne.

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger inneholder krav som skal sikre at virksomhetene fremmer helse og forebygger skade og uheldige hendelser for barn og elever.

Alle virksomheter som omfattes av forskriften må ha godkjenning fra kommunen. Her er veileder til forskriften fra Helsedirektoratet.

Innhold i forskriften

Forskriften setter en rekke krav til forhold og rutiner ved barnehager, skoler og skolefritidsordninger, som skal sikre at virksomheten drives på en helsemessig tilfredsstillende måte. Eksempler på temaer som omfattes av forskriften er: inneklima, lysforhold, støy, sanitære anlegg, internkontroll-rutiner, vedlikehold, måltider, smittevern, beredskap, førstehjelp og sikkerhetsutstyr.

Krav om godkjenning fra kommunen

Forskriftens §15 angir at alle virksomheter som omfattes av forskriften, skal være godkjent av kommunen.

Forskriftens §23 pålegger alle virksomheter som ikke er godkjent etter tidligere forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, å søke kommunen om godkjenning innen 1. januar 2024.

Hvem må søke?

Forskriften gjelder for planlegging, tilrettelegging og drift av:

 • barnehager
 • grunnskoler
 • videregående skoler
 • skolefritidsordninger
 • leksehjelpordninger i tilknytning til skolevirksomhet
 • andre virksomheter, herunder barnepassvirksomheter og barneparker, som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder, når virksomheten er regelmessig og
  og tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer og der tre eller flere barn er til stede samtidig.

Hvordan søke godkjenning

Den som planlegger å etablere ny virksomhet eller å gjennomføre større endring i eksisterende virksomhet (større rehabilitering, utvidelse, store driftsendringer e.l.), må søke godkjenning.
Godkjenningsprosessen har to trinn: Miljørettet helsevern gir planuttalelse før bygging/rehabilitering (samtykke til planer), deretter kommer vi på tilsyn etter at skolen/barnehagen er ferdig før endelig godkjenning kan gis.

Søknad om godkjenning skal fylles ut når:

 • det er avklart hvordan bygg, uteområde og driften skal være i et nytt/rehabilitert bygg. Bygget trenger altså ikke være ferdig bygget, så lenge plantegningene ikke skal endres.
 • det er etablert et internkontrollsystem. Alle internkontrollrutiner trenger ikke være ferdige, men rammeverket og de rutinene som kan være laget før åpning må være på plass.

Barnehagen/skolen vil motta vedtak om godkjenning først etter at vi har hatt ferdigbefaring og tilsyn med internkontrollsystem.

Søknadsskjema trinn 1: Søknadsskjemaer for skoler, barnehager og SFO - TRINN 1

Søknadsskjema trinn 2: Søknadsskjemaer for skoler, barnehager og SFO - TRINN 2

Søknadsskjema for familiebarnehager og dagmamma

Henvendelser om miljøet i skoler, barnehager og SFO

Dersom barn, elever eller foreldre mener at forskriftens krav ikke oppfylles, skal de henvende seg til barnehagen eller skolen. Har ikke barnehagen eller skolen fulgt opp henvendelsen innen rimelig tid, kan eleven eller foreldrene henvende seg til kommunen som tilsynsmyndighet. Kommunen skal vurdere å følge opp forholdet ved tilsyn. Dette kan være forhold som for eksempel sikkerhet, inneklima, smittevern, toalettforhold, måltidsrutiner, renhold, vedlikehold, med mer.

Du kan sende henvendelse via dette skjema.

Befaring/tilsyn

Folkehelsekontoret fører tilsyn i skoler, barnehager og SFO etter forskriften. Dette gjøres etter en fastlagt plan og planen baserer seg på en prioriteringsliste. Tilsyn kan være temabasert, for eksempel med fokus på inneklima, sikkerhet eller smittevern. Dersom det er lenge siden forrige tilsyn, går vi som regel gjennom hele barnehagen som ved et godkjenningstilsyn. Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre skoler og barnehager med høy kvalitet og at de drives etter regelverket.

Tilsyn kan også være basert på klager/henvendelser til miljørettet helsevern. Dersom vi mottar klage fra foresatte, tar vi som hovedregel kontakt med barnehagen så snart som mulig. Noen saker løser seg via telefon eller epost, i andre saker avtaler vi tidspunkt for et tilsyn.

Informasjonsplikt fra skoler, barnehager og SFO til kommunens tilsynsmyndigheter

Leder av virksomheten skal gi tilsynsmyndigheten opplysninger om forhold ved eiendommen eller virksomheten som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Eksempler på typer hendelser/forhold som skal meldes:

 • Vedvarende utfordringer med inneklima (ventilasjonsanlegg og/eller oppvarmingsanlegg som ikke fungerer over tid, mistanke om fuktskader som gir helseplager).
 • Skadedyr og skadedyrbekjempelse hvor det benyttes kjemiske bekjempelsesmidler.
 • Oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige utfordringer.
 • Eksterne forhold som skolen/barnehagen selv ikke er ansvarlig for (eksempelvis anleggsarbeider på nabotomt som forårsaker støy, støv osv.).
 • Omfattende vannlekkasjer.
 • Forhold som kan forårsake smitte blant barn og unge.
 • Alvorlige skader eller hendelser som barn har vært utsatt for.
 • Vedvarende utilfredsstillende renhold.
 • Radonmålinger som viser for høye konsentrasjoner av radon.

Har dere spørsmål eller behov for råd?

Kommunen v/Miljørettet helsevern kan bistå dersom du/dere har behov for råd, tips og veiledning angående forskriften eller arbeidet med helse og miljø i din virksomhet. Vi ønsker også å få beskjed og å ha dialog når det oppstår forhold ved barnehagen/skolen som kan ha negativ innvirkning på barns/elevers helse.

Ta kontakt via dette skjemaet.