Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Bærum akkurat nå

Overvåking

Sjekk luftkvaliteten ved E18 på Strand og på Bekkestua på www.luftkvalitet.info. Her overvåkes luftkvaliteten kontinuerlig. Det blir målt svevestøv i to størrelser (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksider (NO,  NO2 og NOx). 

Statens vegvesen drifter målestasjonen ved E18, mens kommunen drifter målestasjonen på Bekkestua. Målestasjonen på Bekkestua ble startet opp sommeren 2016,var tidligere plassert ved E16.

Varsel om luftforurensning i Bærum

Varslingstjenesten via nettsiden luftkvalitet.info som ga varsler til 13 norske byer og tettsteder opphørte 1. juni 2018. I løpet av vintersesongen 2018/2019 vil en første versjon av en ny nasjonal varslingstjeneste for lokal luftkvalitet bli åpent tilgjengelig for alle. Tjenesten vil inneholde luftkvalitetsvarsler for hele landet, og skal kunne leses på smarttelefon, nettbrett og PC/Mac. Det vil dessverre ikke bli mulig å abonnere på tjenesten ved sms og epost i den første beta-versjonen. Målt luftkvalitet ved målestasjonene i Bærum finnes fortsatt på www.luftkvalitet.info.

Vedfyring

På kalde dager kan høye konsentrasjoner av partikler fra vedfyring gi helseplager for personer med hjerte- og lungelidelser. Det er viktig å fyre riktig for bl.a. å redusere ulemper med røyk. Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutslippene og bidrar dermed til mindre lokal luftforurensning. 

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

For å forhindre sykdomsforverring for personer med lungelidelser kan du ikke brenne åpent eller brenne avfall i småovner. Det er vedtatt en kommunal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 

Lokal luftkvalitet

Forurensningsforskriftens legger et ansvar på kommunen som forurensningsmyndighet innen lokal luftkvalitet. Oppgavene innen lokal luftkvalitet er plassert hos Folkehelsekontoret ved Miljørettet helsevern.

Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Helsevirkninger oppstår både ved kortvarig høye konsentrasjonsnivåer og ved langvarig eksponering for moderate og lave konsentrasjonsnivåer. Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning.

Generelt er luftkvaliteten i Bærum god, men områder langs de mest trafikkerte veiene kan det forekomme luftforurensning med potensielt negative helseeffekter.

Veitrafikken er hovedkilden til luftforurensning i Bærum, men vedfyring bidrar også. Det er svevestøv og nitrogendioksid som er de viktigste komponentene når det gjelder luftforurensning og helseeffekter. Høy luftforurensning kan forekomme langs de trafikktunge veiene, og da spesielt om vinteren

Lær mer om luftforurensning, regelverk, helse og utsatte grupper på www.luftkvalitet.info og i Folkehelseinstituttets faktaark

Tiltaksutredning for luftkvalitet 2015-2020

Bærum kommune har i samarbeid med Oslo kommune og Statens vegvesen utarbeidet tiltaksutredning for bedre luftkvalitet. Tiltaksutredningen danner grunnlaget for forslag til handlingspakker for Oslo og Bærum som sier noe om hvilke tiltak som kan gjennomføres. I Bærum vil forslag til handlingsplan fremlegges politisk i 2016/2017.

Folkehelsekontoret

Tlf: 67 50 32 00
E-post: post@baerum.kommune.no

Åpningstider:
Mandag, onsdag–fredag kl. 8-15.30.
Tirsdag kl. 8–19.

Telefonen er stengt mandag–torsdag kl. 11.45–12.30 og fredag kl. 11.30–12.30 på grunn av lunsjavvikling.

Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA