Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Bærum akkurat nå

Generelt er luftkvaliteten i Bærum god, men områder langs de mest trafikkerte veiene kan det forekomme luftforurensning med potensielt negative helseeffekter.

Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Helsevirkninger oppstår både ved kortvarig høye konsentrasjonsnivåer og ved langvarig eksponering for moderate og lave konsentrasjonsnivåer. Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning.

Veitrafikken er hovedkilden til luftforurensning i Bærum, men vedfyring bidrar også. Det er svevestøv i to størrelser, PM10 og PM2,5 og nitrogendioksid NO2, som er de viktigste komponentene når det gjelder luftforurensning og helseeffekter. Høy luftforurensning kan forekomme langs de trafikktunge veiene, og da spesielt om vinteren

Du kan følge med på luftkvaliteten i Bærum ved å gå inn på www.luftkvalitet.info.  Målerverdiene oppdateres hver time.

Vi gir deg daglig varsel over luftkvaliteten.  I varselet gir vi deg helseråd knyttet til forurensningsverdiene.

Ønsker du å vite mer om helseeffekter knyttet til luftkvalitet så finner du det på her.

Vi er lokal forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens Kap.7 Lokal luftkvalitet.  Forskriften legger ansvar for måling, tiltak og overholdelse av grenseverdiene på kommunene.

Luftsonekart, utarbeidet i tråd med Retningslinje for behandling av  luftkvalitet i arealplanlegging  (T-1520), finnes i Bærumskartet.

Sjekk luftkvaliteten ved E18 på Strand og på Bekkestua på www.luftkvalitet.info. Her overvåkes luftkvaliteten kontinuerlig. Det blir målt svevestøv i to størrelser (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksider (NO,  NO2 og NOx). 

Statens vegvesen drifter målestasjonen ved E18, mens kommunen drifter målestasjonen på Bekkestua. Målestasjonen på Bekkestua ble startet opp sommeren 2016,var tidligere plassert ved E16.

Tjenesten «Luftkvalitet i Norge» varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg

Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.

På kalde dager kan høye konsentrasjoner av partikler fra vedfyring gi helseplager for personer med hjerte- og lungelidelser. Det er viktig å fyre riktig for bl.a. å redusere ulemper med røyk. Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutslippene og bidrar dermed til mindre lokal luftforurensning. 

 

For å forhindre sykdomsforverring for personer med lungelidelser kan du ikke brenne åpent eller brenne avfall i småovner. Det er vedtatt en kommunal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 

Bærum kommune har i samarbeid med Oslo kommune og Statens vegvesen utarbeidet tiltaksutredning for bedre luftkvalitet. Tiltaksutredningen danner grunnlaget for Handlingsplan for bedre luftkvalitet i Bærum.

Folkehelsekontoret

Åpningstider

Folkehelsekontoret er åpent mandag til fredag 08.00-15.30, men vi har kun åpen telefon og betjent resepsjon mandager og tirsdager 08.30-15.00,

Telefonen er også stengt 11.30-12.30 pga lunsjavvikling.

Besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA