Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Bærum akkurat nå

Generelt er luftkvaliteten i Bærum god, men områder langs de mest trafikkerte veiene kan det forekomme luftforurensning med potensielt negative helseeffekter.

Veitrafikken er hovedkilden til luftforurensning i Bærum, men vedfyring bidrar også. Det er svevestøv i to størrelser, PM10 og PM2,5 og nitrogendioksid NO2, som er de viktigste komponentene når det gjelder luftforurensning og helseeffekter. Høy luftforurensning kan forekomme langs de trafikktunge veiene, og da spesielt om vinteren

Du kan følge med på luftkvaliteten i Bærum ved å gå inn på www.luftkvalitet.info.  Målerverdiene oppdateres hver time.

Vi gir deg daglig varsel over luftkvaliteten.  I varselet gir vi deg helseråd knyttet til forurensningsverdiene.

Ønsker du å vite mer om helseeffekter knyttet til luftkvalitet så finner du det på her.

Vi er lokal forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens Kap.7 Lokal luftkvalitet.  Forskriften legger ansvar for måling, tiltak og overholdelse av grenseverdiene på kommunene.

Bærum har vedtatt en Handlingplan for bedre luftkvalitet i Bærum(pdf)

Her finner du finner månedsrapporter, årsrapporter og tiltaksutredninger.

Sjekk luftkvaliteten ved E18 på Strand og på Bekkestua på www.luftkvalitet.info. Her overvåkes luftkvaliteten kontinuerlig. Det blir målt svevestøv i to størrelser (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksider (NO,  NO2 og NOx). 

Statens vegvesen drifter målestasjonen ved E18, mens kommunen drifter målestasjonen på Bekkestua. Målestasjonen på Bekkestua ble startet opp sommeren 2016,var tidligere plassert ved E16.

Tjenesten «Luftkvalitet i Norge» varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg.

Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.

På kalde dager kan høye konsentrasjoner av partikler fra vedfyring gi helseplager for personer med hjerte- og lungelidelser. Det er viktig å fyre riktig for bl.a. å redusere ulemper med røyk. Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutslippene og bidrar dermed til mindre lokal luftforurensning. 

For å forhindre sykdomsforverring for personer med lungelidelser kan du ikke brenne åpent eller brenne avfall i småovner. Det er vedtatt en kommunal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 

Forurensningsforskriftens legger et ansvar på kommunen som forurensningsmyndighet innen lokal luftkvalitet. Oppgavene innen lokal luftkvalitet er plassert hos Folkehelsekontoret ved Miljørettet helsevern.

Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Helsevirkninger oppstår både ved kortvarig høye konsentrasjonsnivåer og ved langvarig eksponering for moderate og lave konsentrasjonsnivåer. Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning.

Generelt er luftkvaliteten i Bærum god, men områder langs de mest trafikkerte veiene kan det forekomme luftforurensning med potensielt negative helseeffekter.

Veitrafikken er hovedkilden til luftforurensning i Bærum, men vedfyring bidrar også. Det er svevestøv og nitrogendioksid som er de viktigste komponentene når det gjelder luftforurensning og helseeffekter. Høy luftforurensning kan forekomme langs de trafikktunge veiene, og da spesielt om vinteren

Lær mer om luftforurensning, regelverk, helse og utsatte grupper på www.luftkvalitet.info og i Folkehelseinstituttets faktaark

Bærum kommune har i samarbeid med Oslo kommune og Statens vegvesen utarbeidet tiltaksutredning for bedre luftkvalitet. Tiltaksutredningen danner grunnlaget for forslag til handlingspakker for Oslo og Bærum som sier noe om hvilke tiltak som kan gjennomføres. I Bærum vil forslag til handlingsplan fremlegges politisk i 2016/2017.

Folkehelsekontoret

Tlf: 67 50 32 00
E-post: post@baerum.kommune.no

Åpningstider:
Mandag, onsdag–fredag kl. 8-15.30.
Tirsdag kl. 8–19.

Telefonen er stengt mandag–torsdag kl. 11.45–12.30 og fredag kl. 11.30–12.30 på grunn av lunsjavvikling.

Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA