Tiltak

Informasjonsside om akutte helsetjenester

Lenke

Akutt helsehjelp

 

 

 

Barnevernet

Tiltak:

Barnevernsvakten

Målgruppe

 • Alle som er bekymret for et barn eller ungdom
 • Barn eller ungdom som ikke har det bra hjemme

Kort beskrivelse:

Barnevernvakten er en døgnåpen kontakttelefon og fungerer som interkommunal barnevernvakt for Asker og Bærum.

Barnevernvaktens ansvar er å gi barnevernfaglig bistand til barn og deres familier ved akutte kriser. Barnevernvakten svarer også på nasjonal alarmtelefon 116 111, og bistår utover akutte kriser med råd og veiledning, kontrollbesøk og oppfølging av barnevernssaker utenom barneverntjenestens åpningstider.

Lenke: 

For mer informasjon om Barnevernsvakten les her

Tiltak: 

Hjelpetiltak etter Barnevernsloven

Målgruppe: 

Barn, unge og deres familier

Kort beskrivelse: 

Barneverntjenesten skal etter gjennomført undersøkelse, hvis barnet/ungdommen på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien etter barnevernloven

Lenke:

Se nærmere informasjon om ulike hjelpetiltak

 

Tiltak:

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge 116 111

Målgruppe:

 • Barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ringe

Beskrivelse: 

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er gratis og døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms.

Lenke: 

For mer informasjon om Nasjonal alarmtelefon for barn og unge se her

Tiltak: 

Plassering utenfor hjemmet 

Målgruppe:

Barn og unge som er i behov av å bo et annet sted enn sammen med foreldrene sine i en kortere eller lengre periode.

Kort beskrivelse:

Barneverntjenesten kan plassere barn akutt dersom barnet vil bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet.

Barneverntjenesten kan plassere ungdom akutt dersom atferden til barnet setter barnets liv og helse i fare

Lenke: 

For mer informasjon om fosterhjem og barnevernsinstitusjoner se her

 

Psykisk helse for familier

Tiltak

Akutthjelp til barnefamilier

Målgruppe

Målgruppen er familier med barn 0-12 år hvor mor/far er syke eller har et annet akutt hjelpebehov

Kort beskrivelse

Akutthjelpen kan bistå deg og din familie i en utfordrende periode. Målgruppen vår er familier med barn 0-12 år hvor mor/far er syke eller har et annet akutt hjelpebehov. Vi gir avlastning med barn mellom 08.00 og 15.30 på hverdager. Familiene får hjelp 2-3 halve dager i uken, eller mer hvis vi har kapasitet. Hjelpen gis en periode på 2-4 uker

Lenke

Akutthjelp til barnefamilier

Målgruppe

Kvinner og menn som er utsatt for vold i nære relasjoner

Kort beskrivelse

På Asker og Bærum krisesenter får du hjelp dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er også åpent for innbyggere fra Asker, Bærum og Lier kommune. Vi er her for alle mennesker

Lenke

Asker og Bærum krisesenter

 

Tiltak

Individuelle samtaler og familiesamtaler

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

Tiltak

Foreldreveiledning

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

Tiltak

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

 

Tiltak

Temakvelder og undervisning til brukere og samarbeidspartnere

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

 

Avlastning

Tiltak

Stanga avlastningssenter

Målgruppe

Foreldre som har barn/ungdom med psykiske helseutfordringer/utfordrende atferd med behov for avlastning. (Alder 8-18 år).

Kort beskrivelse

Stanga avlastningssenter tilbyr hjelp og avlastning til familier med barn og ungdom i alderen 8-18 år som strever med utfordringer som angst, ADHD, autisme, depresjon eller annet. Oppfølgingen tilpasses etter barnets og familiens behov

Lenke

Stanga avlastningssenter

Økonomi og bolig

Tiltak

Kommunal bostøtte

Målgruppe

Leietaker i kommunal bolig, som har lav inntekt og får økt husleie

Kort beskrivelse

Formålet med kommunal bostøtte er å gi økonomisk støtte til deg som bor i kommunal bolig, har lav inntekt og får økt husleie

Lenke

Kommunal bostøtte

Tiltak

Statlig bostøtte

Målgruppe

Personer over 18 år med høye boutgifter og lav inntekt

Kort beskrivelse

Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter

Lenke

Statlig bostøtte

Husbanken

 

Tiltak

Startlån og tilskudd

Målgruppe

Vanskeligstilte som er langvarig ute av stand til å etablere seg på boligmarkedet ved hjelp av vanlig bankfinansiering

Kort beskrivelse

Startlån og tilskudd skal bidra til å skaffe og sikre boliger til vanskeligstilte som er langvarig ute av stand til å etablere seg på boligmarkedet ved hjelp av vanlig bankfinansiering

Lenke

Lån og tilskudd

Husbanken