2. Før du søker

Hva gjelder for din eiendom

Det finnes både regulerte områder og uregulerte områder i Bærum. Reguleringsplaner har egne kart over tomter og bebyggelse, i tillegg til skrevne bestemmelser for de ulike delene av planen. I tillegg gjelder Kommuneplanens arealdel for hele kommunen, denne har også et plankart og skrevne bestemmelser. Er du usikker på hva som gjelder så ta kontakt med oss.

Tomtestørrelse, grad av utnyttelse (pdf)

Avstander til nabogrense vei bane sjø og vassdrag (pdf)

Møne-, gesims- og sokkelhøyde (pdf)

Kart

Søke selv eller med hjelp av fagfolk

Det er en del mindre tiltak som du kan søke om selv, uten ansvarlige foretak.

  • Et enkelt tilbygg (ikke påbygg) hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg ha kjeller uten at denne regnes med i BRA. Tilbygget kan ikke inneholde egen boenhet.
  • En enkelt frittliggende bygning (eks. garasje) som ikke skal brukes til beboelse, og hvor BRA eller BYA ikke er over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller uten at denne regnes med i BRA.
  • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, f.eks. fra bod til soverom. 
  • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl §20-1 j) og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

I veiledningene våre kan du lese mer om ulike tiltak, og når du kan søke selv.

For større arbeider må søknaden sendes inn av fagfolk (ansvarlig søker), og arbeidene må prosjekteres og utføres av ansvarlige foretak. I praksis betyr dette at du overlater hele prosessen til de fagfolkene du engasjerer.

Ta kontakt med et foretak som jobber med byggesøknader, som arkitekter, bygningsingeniører, håndverkere og entreprenører. Dette er profesjonelle utøvere som vet hva som er nødvendig for å sende inn en fullstendig søknad til kommunen.

Har du erfaring og kunnskap om bygging, kan du søke om å bli selvbygger på egen bolig eller fritidsbolig istedenfor å søke ved hjelp av fagfolk.

Bestille situasjonskart

Ved søknad om tiltak må du tegne inn det du skal søke om på godkjent situasjonskart, dette kartet bestilles av kommunen og skal ikke være eldre enn 1 år.

Bestill situasjonskart

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er et møte med kommunen for å diskutere rammene for eiendommen i forhold til det du vil søke om. Ved større tiltak eller uklarheter om hva som gjelder for eiendommen kan det være nyttig med en avklaring i form av en forhåndskonferanse. Informasjon om det du ønsker å søke om og skisser/kart bør sendes inn sammen med bestillingen. Du må betale gebyr for forhåndskonferanse når det avholdes møte. Det koster ikke noe når du kun får et skriftlig svar. Se gebyrregulativ kapittel I § 1 og kapittel III § 12.

Bestill forhåndskonferanse

Gebyr

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gebyrregulativ

Plan- og bygningstjenesten

Plan- og bygningstjenestene har ansvaret innenfor planlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, eiendomssaker og planjuridiske problemstillinger. Plan og bygningstjenesten følger opp kommunens ansvar innenfor Plan- og bygningslovens område og har spesialkompetanse innen arealplanlegging, planjuss, arealanalyser, landskaps- og byforming, geodata, naturforvaltning og samferdsel.

Kundesenteret:

Tlf: 67 50 44 63

Faks:  67 50 43 15

Kundesenteret til Plan og bygningstjenesten er stengt for å forhindre spredning av koronaviruset.

Ordinær åpningstid: kl. 8–15.30.

Hele juli fra 08.00-15.00

Kundesenteret holder stengt juleaften og nyttårsaften. I romjulen er Kundesenteret åpent 9–15.

Byggesaksinformasjonen:

Tlf: 67 50 44 63

Åpningstider i sommer (29.06 – tom. 07.08)

Tirsdag 12.00-14.00
Torsdag 12.00 – 14.00

Åpningstider 2020

Mandag 10.00–14.00
Tirsdag 12.00–14.00
Onsdag 10.00–14.00
Torsdag 10.00–14.00
Fredag 10.00–14.00

Postadresse:

Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
post@baerum.kommune.no

Besøksadresse: 

Eyvind Lyches vei 10
SANDVIKA

Forespørsel om byggesak

Har du generelle spørsmål om søknadsplikt m.m. vedrørende et byggetiltak du planlegger, og ønsker skriftlig svar? Da kan du sende en forespørsel til Byggesak her:

Pga. ferieavvikling vil eiendomsforespørsler ikke bli besvart i uke 27-32.  Vi oppfordrer til å vente med å sende inn forespørsler til etter uke 32.

Spørsmål om eiendom eller byggetiltak

Forespørsel om planer /deling

Har du generelle spørsmål om arealplaner og deling av eiendom, og ønsker skriftlig svar? Da kan du sende en forespørsel til Regulering/Områdeutvikling her:

plan@baerum.kommune.no

Post i pågående byggesak

Har du post i pågående byggesak? Da skal du sende det til:

post@baerum.kommune.no