Rask psykisk helsehjelp er Bærum kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker. Lettere psykiske vansker rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet.

Lettere psykiske vansker rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg som har lettere psykiske vansker. Vi tilbyr kurs og samtaler ved behov.

Hva er rask psykisk helsehjelp?

Rask psykisk helsehjelp er et gratis helsetilbud for voksne som er bosatt i Bærum kommune. Du kan ta direkte kontakt med oss dersom du opplever milde til moderate symptomer på angst, depresjon, søvnvansker og stress/belastninger.

Vi samarbeider med Frisklivssentralen i Bærum kommune, som kan hjelpe til med livsstilsendring. Lenke kommer.

Rask psykisk helsehjelp tilbyr ikke akutthjelp. Hvis du trenger akutthjelp, må du ta kontakt med fastlegen din eller kontakte legevakt på telefon 116 117. Du kan også ta kontakt med Mestringstelefonen på 90527071.

 Her finner du informasjon om Mestringstelefonen her. Se under «Lavterskeltilbud».

Hva ønsker vi å få til sammen med deg?

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi støtte deg slik at du  bedre kan håndtere dine problemer på en hensiktsmessig måte. Du får kunnskap og mestringsverktøy, som du kan benytte for å håndtere problemene på en hensiktsmessig måte. 

Hva kan være aktuelle problemer?

Aktuelle problemer kan være angst/bekymring, depresjon/nedstemthet, alkoholmisbruk, søvnproblemer, stress og belastninger, samlivsproblemer, utbrenthet og sorg.

Hva tilbyr vi?

Rask psykisk helsehjelp tilbyr  av forskjellige kurs, veiledet selvhjelp og individuelle samtaler. De fleste som henvender seg til oss deltar på et introduksjonskurs. På introduksjonskurset lærer du mer om grunnleggende mestringsverktøy.

Mange starter med introduksjonskurset Mental – Vital – Trening. På kurset lærer du om hvordan du bedre kan forstå og håndtere nedstemthet, angst, bekymringer og stress.

På kursene får du kunnskap og øvelser. Disse kan du  jobbe med mellom kurssamlingene. Det anbefaler vi at du gjør, fordi da kan du raskere finne løsninger på dine problemer.  

Dersom det er behov for oppfølging etter dette, kan vi tilby kortvarig oppfølging med individuelle samtaler.

Her finner du en oversikt over andre kurs vi tilbyr. Aktiv lenke!

Ta kontakt med oss

Du kan ringe oss på telefon  67 50 41 79.  Sammen gjør vi en kort kartlegging finne ut om tilbudet vårt kan være nyttig for deg. Har du behov for annen bistand, ser vi på dette med deg.

Vi forsøker å komme tilbake til deg med et  innen to uker. Er det mange som kontakter oss, kan  det ta noe lengre tid.

Våre tilbud

Med assistert selvhjelp får du hjelp til å mestre depresjon, angst, bekymringer, stress og søvnvansker ved bruk av et nettbasert program. Om du ringer oss i telefontiden og etterspør dette, vil du få en gratis kode av oss slik at du kan logge inn i programmet. Du vil også få tildelt en veileder som vil støtte deg i bruken av programmet.

Les mer om programmet her på assisterthjelp.no 

Alle som henvender seg får tilbud om dette kurset, som tar opp temaer som depressiv tenkning, angst/bekymring og stress. Kurset går over 4 uker, tema nr 4 er pust/mindfulness. Vi vil starte opp nytt kurs hver 14. dag dersom det er nok deltakere. 

Dette kurset vil hjelpe deg til å bli mer klar over følelsene dine, og hvordan de påvirker deg i livet ditt.

I løpet av kurset vil vi utfordre deg til å utforske dine egne følelser, hvordan du uttrykker dem, hvordan du møter følelser i andre, samt hvordan du kan jobbe med å endre følelsene dine.

Hvis du klarer å lytte til følelsene dine og la dem fortelle deg det de vil si, blir du trolig bedre til å ta vare på deg selv og andre.

Kurset bygger på boken «Klok på følelser - det følelsene prøver å fortelle deg» av Jan Reidar Stiegler, Aksel Inge Sinding og Leslie Greenberg, og tar utgangspunkt i evolusjonspsykologi og emosjonsfokusert terapi.

Kurset vil gå ukentlig over 4 ganger, 2 timer hver gang.

Kursstart: Onsdag 11. mars 2020, kl 13–15.

Kurset holdes i RPH’s lokaler og er gratis.

For personer som har behov for hjelp til å mestre belastninger for å forebygge utmattelse, utbrenthet, angst og depresjon. Kurset går mer i dybden enn introkurset, varer over ti uker, 2,5 timer hver uke, og krever noe tid til hjemmearbeid. Pris: 1 250 kroner pluss kurspakke 500 kroner. 

For alle som opplever stress og ønsker nye måter å håndtere dette på. Det gis undervisning blant annet om mindfulness, meditasjon og stress. Kursdeltagerne må være villige til være aktive i egen endringsprosess og trene systematisk på mindfulness og meditasjon som hovedverktøyet for stresshåndtering. Kurset går over 8 uker.
Pris: 1 250 kroner pluss kurspakke 300 kroner.

For personer som strever med søvnvansker og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Søvnkurset går over 7 økter. Kurset holdes av Frisklivssenteret og RPH i Løkketangen 10 B i Sandvika.  Pris: 450 kroner.  

For deg som opplever at dårlig selvfølelse er et vesentlig problem i livet og derfor ønsker å styrke selvfølelsen. Kurset er basert på kognitiv terapi og går over 6 kursøkter. To timer i uken. Egenandel på 450 kr.

Strukturert behandling basert på kognitiv terapi med en ramme på ca. 6 samtaler.

Selvmordsforebyggende team støtter innbyggere som blir innlagt etter selvmordsforsøk og deres pårørende. Teamet består av psykologer og helsesøstre. Støtten gis i tillegg til behandling i psykisk helsevern eller andre tiltak. Oppfølging og faglig hjelp er viktig for å forebygge selvmordsforsøk og støtten har bistått til en sterk reduksjon av selvmordsatferd.

Teamet følger også opp etterlatte ved selvmord. Etterlatte har forhøyet fare for utvikling av blant annet depresjon og posttraumatisk stress-syndrom. Oppfølgingen er gratis, det trengs ikke henvisning, og den vedvarer så lenge etterlatte har behov for det.
Tror du noen vurderer å ta sitt eget liv, ber vi deg ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Kontakt oss på telefon 67 50 41 79.

Mestringstreff er et diagnoseuavhengig mestringskurs som er for personer over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger. Pårørende kan også delta. Mestringstreff er utviklet av både helsepersonell og personer som selv lever med helseutfordringer.

Kurset ledes av personell fra Bærum helse og friskliv, samt bidrag fra brukerrepresentanter som stiller med sin brukerhistorie og formidler egen kunnskap, erfaring og mestring av sykdom.

Mestringstreff kan bidra til at personer som lever med helseutfordringer får styrket tro på egen mestring og tro på egne ressurser for å håndtere livssituasjonen. Målet er bedre livskvalitet og en bedre hverdag.

Kurset går ukentlig over 6 ganger á 2,5-3 timer. Kurset er gratis.

Brosjyre for Mestringstreff (pdf)

Kurs i Livsstyrketrening er et kurs som kan være nyttig for alle, men retter seg særlig mot mennesker som opplever langvarige helseutfordringer, som for eksempel smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av økt sårbarhet. Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske. Hvordan jeg lever mitt liv i møte med hverdagens utfordringer og valg, bærer jeg med meg; livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i livet mitt, og kanskje har ubalansen vart over tid. Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til det å lytte til kroppen, fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler.

I kurset gis du mulighet til å øke bevisstheten på dine vaner og mønstre i hverdagen. Gjennom bl.a trening i oppmerksomhet nærvær (mindfulness) vil du kunne oppdage sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker livssituasjonen. Det hjelper deg til å møte ulike utfordringer med økt motstandskraft og styrke, og til å ha tillit til dine egne ressurser. Det er også et mål at du blir mer bevisst på din egen livssituasjon, hva som er viktig for deg, og hvilke ressurser, muligheter og valg du har.

På kurset jobber deltakerne sammen i en gruppe. Det å dele tanker og erfaringer med andre mennesker som lytter uten å komme med råd, oppleves for mange som verdifullt.

Kurset går over 10 tirsdager og strekker seg over ca. 3 mnd. Hver kursøkt varer i 4,5 timer.

Temaene for samlingene er:

 1. Hvis kroppen kunne snakke,
 2. Hvem er jeg? – med fokus på ressurser og muligheter
 3. Verdier – hva er viktig for med?
 4. Hva trenger jeg? – om å sette egne grenser
 5. Sterke og svake sider
 6. Glede
 7. Dårlig samvittighet
 8. Sinne
 9. Ressurser, muligheter og valg
 10. Avslutning og veien videre

Kursavgift er 1700,- kroner.

Vil du vite mer om kurset før du melder deg på? Vi holder et informasjonsmøte for påmeldte deltakere og for de som lurer på om kurset kan være noe for dem. Alle interesserte er velkomne! Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe eller ønsker informasjon om dato for oppstart av neste kurs og for informasjonsmøtet.

 

Bærum Helse og Friskliv holder mestringskurs for pårørende til personer med langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelser, uavhengig av diagnose. Kurset er utviklet i samarbeid mellom Frisklivssenteret og Rask psykisk helsehjelp, og ledes av personell fra begge enhetene.

Temaer som tas opp er:

 • Den viktige og vanskelige pårørenderollen.
 • Hvordan ta vare på seg selv som pårørende?
 • Følelser, stress og belastninger knyttet til pårørenderollen.
 • Grensesetting.
 • Egenomsorg.
 • Konkrete verktøy for håndtering av grubling, stress og bekymring.

Kurset går over 2 kursøkter og er gratis.

Påmelding kan gjøres på telefon til Frisklivssenteret: 974 02 798 eller til Rask psykisk helsehjelp: 675 04 179.

Rask psykisk helsehjelp-teamet samarbeider tett med Frisklivssenteret som har tilbud om hjelp og støtte til endring av levevaner. 

Selvhjelp

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp inntakstelefon

Tlf: 67 50 41 79

Åpningstider :

 • Mandag 09.00-12.00
 • Tirsdag 12.00-15.00
 • Onsdag 12.00-15.00
 • Torsdag 09.00 12.00