Barnehagetilbud i Bærum kommune

Tiltak: 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Målgruppe:

Lavinntektsfamilier  

Kort beskrivelse: 

Ordningene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Reglene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på grunn av lav inntekt, gjelder både kommunale og private barnehager Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Tiltak:

Tilrettelegging barn med nedsatt funksjonsevne § 19 g

Kort beskrivelse:

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud

Lenke: 

Barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne

Målgruppe

0-6 år

Lenke

Oversikt over alle barnehager 

Informasjonsside om Barnehage

Barnevernet

Tiltak:

Barnevernsvakten

Målgruppe

  • Alle som er bekymret for et barn eller ungdom
  • Barn eller ungdom som ikke har det bra hjemme

Kort beskrivelse:

Barnevernvakten er en døgnåpen kontakttelefon og fungerer som interkommunal barnevernvakt for Asker og Bærum.

Barnevernvaktens ansvar er å gi barnevernfaglig bistand til barn og deres familier ved akutte kriser. Barnevernvakten svarer også på nasjonal alarmtelefon 116 111, og bistår utover akutte kriser med råd og veiledning, kontrollbesøk og oppfølging av barnevernssaker utenom barneverntjenestens åpningstider.

Lenke: 

For mer informasjon om Barnevernsvakten les her

Tiltak: 

Hjelpetiltak etter Barnevernsloven

Målgruppe: 

Barn, unge og deres familier

Kort beskrivelse: 

Barneverntjenesten skal etter gjennomført undersøkelse, hvis barnet/ungdommen på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien etter barnevernloven

Lenke:

Se nærmere informasjon om ulike hjelpetiltak

 

Tiltak:

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge 116 111

Målgruppe:

  • Barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt
  • Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ringe

Beskrivelse: 

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er gratis og døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms.

Lenke: 

For mer informasjon om Nasjonal alarmtelefon for barn og unge se her

Tiltak: 

Plassering utenfor hjemmet 

Målgruppe:

Barn og unge som er i behov av å bo et annet sted enn sammen med foreldrene sine i en kortere eller lengre periode.

Kort beskrivelse:

Barneverntjenesten kan plassere barn akutt dersom barnet vil bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet.

Barneverntjenesten kan plassere ungdom akutt dersom atferden til barnet setter barnets liv og helse i fare

Lenke: 

For mer informasjon om fosterhjem og barnevernsinstitusjoner se her

 

Helsestasjoner og tilbud

Målgruppe

Helsestasjonene i Bærum kommune er et gratis tilbud for gravide, barn 0-5 år og deres familier

Kort beskrivelse

På helsestasjonen får du veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

 

Tiltak

Fødselsforberedende kurs og barselkurs for gravide og foreldre med innvandrerbakgrunn/utenom vestlige

Målgruppe

Gravide og foreldre med innvandrerbakgrunn/utenom vestlige

Kort beskrivelse

Fødselsforberedende kurs og barselkurs for gravide og foreldre med innvandrerbakgrunn/utenom vestlige

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

Fødsel-, amme- og foreldre forberedende grupper

Målgruppe

Gruppene er et tilbud til gravide med partner som følges av jordmor på helsestasjonen

Kort beskrivelse

Jordmor forbereder til fødsel. Målet er å gi økt kunnskap og trygghet i forhold til fødselen. Jordmor forbereder til amme-/barselperioden. Gjennom økt kunnskap blir du tryggere og bedre rustet til denne perioden

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

Svangerskapsomsorg

Målgruppe

Gravide

Kort beskrivelse

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at du får råd og veiledning slik at du og barnet har det best mulig

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

Hjemmebesøk av jordmor

Målgruppe

Foreldre med nyfødt barn

Kort beskrivelse

Hjemmebesøk av jordmor etter hjemkomst fra sykehuset

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

Etterkontroll hos jordmor

Målgruppe

Foreldre med nyfødt barn

Kort beskrivelse

I denne konsultasjonen er hensikten å undersøke om mor har det bra både fysisk og psykisk. Dette er starten på livet etter fødselen. Vi anbefaler denne konsultasjonen ca 8-12 uker etter fødselen

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

Helsestasjon for barn fra 0-5

Målgruppe

Barn fra 0-5 og deres foreldre

Kort beskrivelse

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk, oppfølging av sped- og småbarn etter et fastsatt nasjonalt program. Konsultasjonene inneholder helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning og vaksinasjon.

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

Foreldreveiledningsprogrammet Trygghetssirkelen (COS P kurs)

Målgruppe

Foreldre til barn fra 0-12 år

Kortbeskrivelse

Trygghetssirkelen er en modell som hjelper deg å se og forstå barnets behov og signaler, og bli tryggere på hvordan du kan møte barnet ditt i hele spekteret av følelser og behov

Lenke

Tygghetssirkelen foreldrekurs

Tiltak

ICDP foreldreveiledningskurs kurs

Målgruppe

Kurset er for foreldre med innvandrer bakgrunn

Kort beskrivelse

Foreldreveiledningskurs som tar opp gleder, sorger og utfordringer ved det å være foreldre i dag. Hvordan kulturer og tradisjoner påvirker oss i barneoppdragelsen. Hvordan legge til rette for at barna får en best mulig utvikling og fremtid i Norge

Lenke

ICDP foreldreveiledningskurs kurs - Til foreldre (pdf)

Tiltak

Familievernet på helsestasjonen

Målgruppe

Tilbud til par, familier eller enkeltpersoner

Kort beskrivelse

Familievernet tilbyr samtaler om: parforholdet foreldresamarbeid når en pluss en blir tre barn i to hjem

Lenke

Familievernet på helsestasjonen - tilbud til par, familier og enkeltpersoner

Family counselling at health clinics - an offer to couples, families and individuals

Tiltak

Fødsel-, amme- og foreldre forberedende grupper

Målgruppe

Gruppene er et tilbud til gravide med partner som følges av jordmor på helsestasjonen

Kort beskrivelse

På helsestasjonen får du veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

COS-gruppe 0-5

Målgruppe

Foreldre til barn fra 0-5 år

Kort beskrivelse

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre

Tiltak

ICDP- foreldreveiledning for minoritetsspråklige

Målgruppe

Flerkulturelle familier med barn i alderen 0-18 år

Nyankomne flykninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet med barn i alder 0-18 år

Kort beskrivelse

Foreldrekurs hvor du kan snakke med andre foreldre om vanlige utfordringer med barn og unge. På kurset legger vi vekt på å snakke om forskjellige kulturer og tradisjoner og hvordan dette påvirker oss. ICDP kurset (International Child Development Program) er et foreldreveiledningskurs som holdes i over 30 land og er anbefalt av Unicef og WHO

Lenke

ICDP kurs til foreldre med barn i alder 0-18 år

Spesialpedagogisk tjeneste i barnehagen

Tiltak: 

Spesialpedagogikk Barnehage

Målgruppe:

Barn fra 0-6 år med rett på spesialpedagogisk hjelp

Kort beskrivelse:

Spesialpedagogisk tjeneste barnehage utfører spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 35 på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.

Lenke:

Spesialpedagogisk tjeneste barnehage

Tiltak

PP-tjenesten

Målgruppe

PP-tjenesten jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet

Kort beskrivelse

Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

 

Tiltak

Anonym drøfting

Målgruppe

Foreldre

Kort beskrivelse

Hvis det er bekymringer rundt et barns eller elevs utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av en henvisning

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Tiltak

Konsultasjonstelefon

Målgruppe

Foreldre/barnehage til barn i førskolealder

Kort beskrivelse

Rådgivningstelefon åpen tirsdag fra 12-15

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Tiltak

Sakkyndig vurdering

Målgruppe

Sakkyndig vurdering

Kort beskrivelse

PPT skal etter henvendelse utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

 

Tiltak

Fraværsoppfølging

Målgruppe

Elever i alderen 6-16 år, med bekymringsfullt fravær

Kort beskrivelse

Fraværsoppfølging av elever fra 6-16 år med bekymringsfullt fravær. 

 

Tiltak

Ressursteam

Målgruppe

Elever i grunnskolen

Kort beskrivelse

Tverrfaglig team ved alle grunnskoler. Her skal skole, PP-tjenesten, skolehelsetjenesten og eventuelt andre samarbeidende tjenester sammen bidra til at det tilrettelegges for en god skolesituasjon for alle elever, samtidig som at bistanden rundt eleven koordineres og evalueres

Lenke

Ressursteam – skole