Bærum kommune skal være en aktiv part i samarbeidsprosjekter ved å støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats.

Oversikt over kommunale tilskudd (og tilskuddsordninger som kommunen forvalter) til frivillige organisasjoner, lag og foreninger. 

Oversikt over kommunale tilskudd til frivillighetstiltak

Oversikt over tilskudd
Kommunale Tilskudd  søknadsfrist
Frivillighetsmidler 01.10.23
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - driftsstøtte 01.10.23
Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak 01.10.23
Frivilligsentraler - søknad om tilskudd 01.10.23
Ekstra utlysning av frivillighetsmidler for 2023 01.02.23

 

Helse og sosial

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Helse og velferd 1.10.2023

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 

1. mars 2023

Oversikt over tilskuddsordninger til kulturformål

 

Kommunale tilskudd Kultur søknadsfrist
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende

Tilskudd til arrangement eller prosjekt - fortløpende

Løpende
Tilskudd til arrangement eller prosjekt - årlig 01.10.2023 
Tilskudd til ordinær drift

01.10.2023

Kulturstipend 01.10.2023
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.12.2023

 

Statlig tilskudd søknadsfrist
Tilskuddsordning: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger  
Bufdir - Nasjonal tilskudd til inkludering av barn og unge  

 

Fylkeskommunal tilskuddsordning søknadsfrist
Vikens seksjon Kulturutviklings tilskuddsordninger for 2023.
Søknadsskjema med veiledning vil åpnes i begynnelsen av september, senest 6 uker før søknadsfristen.

Dette gjelder søknad til:
  • Kunst og kulturprosjekter i Viken
  • Tilskudd til festivaler
  • Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer
  • Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Les mer om de ulike ordningene på vår nettside her: Kultur - Viken fylkeskommune
1. november 2022
Ung Kultur – Ny fylkeskommunal tilskuddsordning

Dette er en nyetablert ordning der formålet er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet.

Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden finner du også søknadsskjema:
  1. Tilskudd til ung deltakelse
  2. Tilskudd til ung medvirkning
  3. Tilskudd til aktiviteter initiert og dravet av unge
  4. Tilskudd til pilotprosjekter
Søknadsfristen er løpende

 

Kulturvern

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Museer og frivillige organisasjoner 01.03.2023
Istandsetting av kulturminner  

Friluftsliv

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Friluftsorganisasjoner 15.04.23
Dagsturhytter 15.04.23