Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Priser på pleie og omsorgstjenester 2021 

Beregning av egenandel ved langtidsopphold i sykehjem 2021

Trygghetstjenester - søknad (pdf)

Skjema - Tilbakemelding på kvalitet

 

Tjenesten består av ulike tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne, primært utviklingshemmede, som må ha et tilrettelagt tilbud for å få dekket behovet for aktivitet etter avsluttet videregående skole.

Søknadsfrist

Hele året, men for å rekke hovedsøknadsbehandling på våren, for oppstart etter sommerferien - er fristen 1. februar. 
Det må søkes skriftlig på tjenestene og søknaden skal underskrives av søkeren selv eller hjelpeverge.

Aldersgrense: 60 år.

Tilrettelagte aktiviteter:

 • Søkerne skal ha fullført videregående opplæring, og mulighet for tilrettelagt arbeid i regi av arbeidsmarkedsetaten/kommunen skal ha blitt vurdert. 
 • Søker bør ha et ønske om og utbytte av å delta i aktiviteter i små eller store grupper og bør ikke ha utfordrende atferd som kan bli en belastning for resten av miljøet.  

Søk om tilrettelagte aktiviteter her

Kommunalt varig tilrettelagt arbeid:

 • Søker må være i arbeidsrelevant alder, bosatt i Bærum kommune og ha uføretrygd.
 • Søker må være motivert for arbeid, ønske å delta i arbeidsplassens produksjon og ha en viss forståelse for hva arbeid innebærer.
 • Tildeles ved Bærum arbeidssenter og Aurora Verksted BA hvor Bærum kommune kjøper arbeidsplasser

Ved søknad om tilrettelagt arbeid skal arbeidsevnevurdering fra NAV foreligge og søkerens behov være avklart i forhold til arbeidsmarkedsetaten/ NAVs ansvar før det søkes om tjenesten.

Seniortilbud:

Seniortilbudet er på Emma Hjorth som en avdeling under Emma dagaktivitetstilbud. Brev med informasjon om seniortilbud sendes ut til alle brukere av de kommunale arbeids og aktivitetssentrene det år de fyller 60 år.

Seniortilbudet blir gitt som et gruppetilbud mellom klokken 9.00/10.00 og klokken 15.00. Omfang for den enkelte bestemmes etter avtale, og sees i sammenheng med den totale gruppens behov for organisering og tilrettelegging.

Vedtak om Seniortilbud gis for ett år av gangen.

Søk om seniortilbud her

Hospitering:

Dersom det er ledig kapasitet ved de ulike arbeidsstedene gis det tilbud om hospitering/arbeidstrening for skoleelever i videregående skole. Dersom skolene ønsker hospitering må de ta kontakt med Bærum arbeidssenter

Arbeid og aktivitetskjøring:

Tjenesten Arbeid- og aktivitetskjøring er spesialtransport av personer som av ulike grunner ikke kan benytte ordinære kollektive transportmidler. Les retningslinjene her.

Henvendelser angående koordinering av arbeidskjøring rettes til PLKF ved Margrethe Løvlid, tlf. 906 38 816.

Etter Skole- og Arbeidstid (ESA):

ESA er et kommunalt tilbud til hjemmeboende funksjonshemmede, som har et behov for tilsyn/aktivitet etter skole- og arbeidstid og frem til foresatte kommer hjem fra jobb.

ESA skal være et fristed for brukerne hvor det legges vekt på aktiviteter som tar utgangspunkt i den enkeltes interesser og behov.

Søk om tilsyn/aktivitet etter skole- og arbeidstid her

søknadsfrist er 1. februar.

Arbeid og aktivitetstilbud gitt av andre:

 • ARBA(tidligere Løxa utvikling, Di gruppen og Mølla kompetansesenter) gir ulike former for tilrettelagt arbeid. Søk via NAV 
 • På Bjørnegård tilbys forebyggende og rehabiliterende tjenester. Vi tilbyr et bredt aktivitetstilbud, kurs, hjelp og veiledning.
  Les mer om tilbudet fra Bjørnegård Aktivitetshus her
 • FAS - senteret gir varierte aktivitetstilbud for personer med fysisk funksjonshemming eller kroniske lidelser i aldersgruppen 18 – 67 år.  
 • Aktiv på dagtid i Bærum drives av Friskis & Svettis i samarbeid med Akershus idrettskrets og Bærum kommune i tillegg er det flere andre samarbeidspartnere, både offentlige og frivillige organisasjoner. Ta kontakt med Friskis&Svettis på telefon 67 80 76 00 eller på e-post askerbarum@friskissvettis.no.

 

Avlastning kan gis både i og utenfor hjemmet. Det kan for eksempel gis hjemmehjelp for å avlaste den som ellers har "særlig tyngende omsorgsoppgaver" i hjemmet, eller det kan gis avlastning utenfor hjemmet.

 Avlastningstjeneste/Barneboligene

Tilbud om døgnavlastning til familier i Bærum med hjemmeboende barn og unge med ulike funksjonshemminger. 

Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens

Pårørende til personer med demens som bor hjemme, kan få avlastning. Avlaster kommer hjem til personen med demens og er stedfortreder for pårørende. Timene med avlastning er ment som en støtte og hjelp til pårørende og planlegges i samarbeid med dem.

Tjenesten er gratis. 

For mer informasjon vedrørende avlastning til hjemmeboende personer med demens

ta kontakt med Liv  Folkestad på telefon 67 50 47 65, mandag til fredag kl. 08:00-15:00

 

Omsorgsbolig og andre tilbud til personer med utviklingshemming.

Tilbud til personer med utviklingshemming er til den som på grunn av funksjonshemming eller sykdom har behov for opplæring og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål.

Ved behov for helsehjelp eller bolig blir dette gitt etter søknad om helsetjenester.

Kommunens omsorgsboliger ligger spredt rundt  i  kommunen og varierer i størrelser og bemanning etter beboernes behov. Alle boliger er døgnbemannet. Du finner en liste over alle boliger med telefonnummer her, under boksen med søknadsskjema.

Mer om boligene og tilbudet finner du her.

 • Tjenesten ytes i brukers hjem og er et alternativ eller supplement til tjenester til hjemmeboende.

 

Les mer om BPA her

Å søke tjenesten - hva skriver man?

 • Søknaden skal inneholde årsaken til at du ønsker BPA i ditt hjem.
 • Fortell om deg selv. Hvor lenge har du vært funksjonshemmet?
  Er funksjonshemmingen medfødt, eller har den kommet ved en senere sykdom eller skade. Er din sykdom progredierende slik at behovet for hjelp endrer seg? Hvilken utdanning har du? Har du arbeid nå? Er du gift? Har du barn? Bor du alene?
 • Dersom det har betydning for ditt behov for assistanse, bør du ta med endringer i din families situasjon eller ditt sosial nettverk.
 • Skrive hvilke oppgaver du greier uten hjelp og hvilke du trenger hjelp til.
  Du bør også skrive litt om hvilke hensyn du må ta for å kunne holde deg så frisk som mulig.
 • Beskriv hva du trenger assistanse til i løpet av et døgn. Hva får du ikke utført fordi du har for lite hjelp. Kanskje er den hjelpen du får ikke fleksibel nok? Hvilke kommunale tjenester vil du si i fra deg dersom du innvilges BPA?

Husk legeerklæring som vedlegg til søknaden!

 • Her er noen eksempler på viktige punkter i legeerklæringen
 1. Funksjonshemming/funksjonsnivå
 2. Spesielle behov for forebyggende hjelp, for eksempel stell av huden  eller ekstra tilsyn under sykdom
 3. Slitasje og eventuelle senskader
 4. Nye helseplager som har kommet de siste årene.
 5. Endring i familiesituasjonen, som familieforøkning, skilsmisse, ektefelle eller foreldres bortgang)
 6. Aldring og slitasje hos pårørende
 7. Behov for sosial aktivitet og kontakt utenfor hjemmet

Når Tildelingskontoret har mottatt søknaden, vil alltid en fagkonsulent fra kommunen komme hjem til deg og sammen med deg vil konsulenten vurdere behovet for BPA.

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Har pårørende behov for avlastning?

Et dagtilbud på et av kommunens Dagaktivitetssentra gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Her er en liste over alle kommunens dagaktivitetssentra

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk bistand til rengjøring, handling eller personlig stell.

Det er kommunen ved saksbehandler på Tildelingskontoret som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

 

Ambulerende tjenester / Hjemmesykepleie gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem.

Tjenesten kan omfatte sårbehandling, personlig stell, medikamenthåndtering, oppfølging av sykdom som f.eks. kreft.

Se oversikt over kommunens hjemmesykepleiedistrikt og  kreftsykepleiere.

Informasjon om koordinator og individuell plan

Mottar du to eller flere helse og omsorgstjenester fra Bærum kommune? Har du helsetjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen? Er det behov for å se disse i sammenheng? Da kan du ha rett til å få oppnevnt en koordinator og utarbeidet en individuell plan (IP).   

En koordinator skal: 

 • ha oversikt over de tjenestene som bistår deg, og sørge for samtykke til at tjenestene rundt deg kan samarbeide 
 • være kontaktperson for deg og de tjenestene som bistår deg 
 • bistå deg med planleggingen og gjennomføringen av eventuelle møter mellom tjenestene og sørge for dokumentasjon
 • skape fremdrift dersom du ønsker en individuell plan 

Koordinator er en rolle som tildeles en av de som allerede yter helse og omsorgstjenester til deg.  

En individuell plan er et verktøy som kan: 

 • kartlegge din livssituasjon og hjelpe deg med å sette mål for endringer du ønsker i livet ditt 
 • gi en oversikt over de tjenestene som bistår deg
 • bidra til bedre samarbeid mellom deg og de tjenestene som bistår deg 

Planen i seg selv utløser ikke rett til tjenester. Verktøyet er gratis.  

Koordinerende enhet 

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. 

Enheten skal: 

 • ha et overordnet ansvar for koordinator og individuell plan (IP)
 • gi råd og veiledning om velferdstjenester 
 • bidra i kommunens utviklingsarbeid 

Skjema for: 

Henvendelse om koordinator og individuell plan

Relevante linker:

Omsorgsbolig (tidligere Bolig med service) tildeles til eldre som er i behov av personale i nærheten hele døgnet. Som beboer i omsorgsbolig har man status som hjemmeboende og skal få all den hjelp man trenger etter enkeltvedtak på tjenester.

Her finner du hjemmesiden til hver enkelt omsorgsbolig

Omsorgsbolig Psykisk helseer ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid. Boligene er plassert geografisk spredt rundt i kommunen og bemanningsgraden er varierende. I boligene mottar man tjenester basert på individuelle vedtak etter søknad. Det kan være for eksempel medisinsk tilsyn, bistand til praktiske gjøremål, hjelp til sosialisering og aktivisering.

Psykisk helse gir hovedsakelig tjenester til hjemmeboende personer med psykiske lidelser. 

Psykisk helse skal legge bedre til rette for individuell tilpassing av tjenester og mulighet til å bo i eget hjem livet ut.

Tildelingskontoret saksbehandler søknader om psykisk helseoppfølging. Hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden, kan du kontakte Tildelingskontorets saksbehandlere for informasjon, råd og veiledning. Vi bistår gjerne med å hjelpe deg å fylle ut søknad. Nødvendig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Du kan benytte deg av en ledsager / medhjelper til å representere deg ved søknad og lignende. Du må da ha med skriftlig fullmakt.

Trenger du mer informasjon, råd og veiledning - ta kontakt med Tildelingskontorets saksbehandlere.

Legeerklæring ved søknad om rehabiliteringsopphold i Altea, Spania (pdf)

 

Rehabiliteringsopphold er et korttidsopphold som er målrettet og tidsavgrenset og skjer på et av kommunens sykehjem.

Støttekontaktens oppgave vil være å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. En støttekontakt skal også jobbe for å bygge nettverk og skal kunne gi råd og veiledning i  ulike sosiale sammenhenger. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Søknadsskjema - hvis du vil bli støttekontakt (pdf)

Til oversikt over kommunens sykehjem, bo og behandlingssentre

Trygghetsavdelingen:  telefon 67 50 82 20 

Trygghetsavdelingen er et omsorgstilbud til eldre som bor hjemme og som uventet kommer i en vanskelig situasjon og ikke mestrer sin hverdag. 

Du ringer selv Trygghetsavdelingen for å legge deg inn. Telefonen er betjent hele døgnet.

Avdelingen har inntil 12 trygghetsplasser. Oppholdet for trygghetsplassene kan vare i inntil 14 dager.