Omsorgsbolig er kommunens nest høyeste omsorgsnivå. Tjenesten er et tilbud til personer som trenger omfattende helse- og omsorgstjenester grunnet redusert helsetilstand og funksjonssvikt.

Boligen er fysisk tilrettelagt, slik at beboer får økt mulighet for å styrke sin funksjon og mestring, med sikte på økt selvhjulpenhet i det daglige.

Omsorgsboligene er døgnbemannet, slik at beboer skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Tjenesten kan bidra til å hindre, utsette eller erstatte innleggelse i sykehjem og skal i størst mulig grad være en bolig livet ut.

Omsorgsbolig er beboers eget hjem. Beboer betaler husleie til kommunen og mottar hjemmetjenester fra personalet som er tilknyttet boligen.

Hva kan omsorgsboligen bidra med?

  • Mestring av daglige gjøremål ut i fra den enkeltes forutsetninger
  • Helse- og omsorgstjenester etter vedtak fra Tildelingskontoret
  • Helsehjelp etter tilkalling ved behov
  • Felles måltider med andre beboere
  • Aktiviteter, kulturtilbud og sosialt fellesskap

Kriterier for innvilgelse av omsorgsbolig:

  • Bærum kommune praktiserer boplikt de siste 5 årene forut for søknaden
  • Søker har behov for helse- og omsorgstjenester av et visst omfang og gjennom hele døgnet.
  • Kommunale tjenester i hjemmet, hjelpemidler og velferdsteknologi skal være utprøvd og ikke funnet tilstrekkelig for å ivareta søkers behov i ordinær bolig*.

*Med ordinær bolig menes den bolig man selv velger å bo i. Det er et privat anliggende å sørge for et egnet sted å bo, til tross for alder, sykdom og endring av funksjoner.

 Hvordan søke omsorgsbolig?

  • Fyll ut egensøknad  der du beskriver dine hjelpebehov.
  • Søknad sendes pr post – adresse se skjema

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Hva skjer videre?

Tildelingskontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester.

Saksbehandler tar kontakt med søker for avtale om vurderingsmøte, for å kartlegge din nåværende helsetilstand og funksjonsevne.

Søknaden behandles i vedtaksmøte på Tildelingskontoret og du får tilsendt vedtaksbrev.

Tildeling av omsorgsbolig:

Dersom din søknad innvilges, blir du satt på venteliste. Du må påregne ventetid. Tildeling av bolig skjer etter faglig vurdering og du kan ikke selv velge boliganlegg. Oversikt over tjenestestedene : link.

Hva koster det?

Du får informasjon om husleie når bolig er tildelt.

Boligbistand i Bærum kommune kontakter deg for avtale om å signere leiekontrakt.

Tilbakemelding på kvalitet.

 Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet.

Skjema - Tilbakemelding på kvalitet