Hva er langtidsplass? 

Langtidsplass er et helse- og omsorgstilbud til deg som har varig helsesvikt og omfattende behov for sykepleie og medisinsk behandling som ikke kan ivaretas i hjemmet.

Tjenesten innvilges personer som har et varig og omfattende hjelpebehov og hvor sykehjem er det eneste tilbud som kan sikre forsvarlige tjenester. Langtidsopphold innvilges først når alle andre hjelpetiltak, herunder velferdsteknologi, er utprøvd og funnet ikke tilstrekkelig.

Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandard for sykehjemmene i Bærum beskriver hva du kan forvente, og hvordan det jobbes for å sikre tjenester av god kvalitet

Våre tre pilarer for kvalitet er

Livskvalitet og fellesskap;

Beboerne på våre sykehjem skal oppleve trygghet og verdighet. Og så langt som mulig leve et meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov.

Behandling, omsorg og en verdig livsavslutning;

Beboerne skal oppleve omsorgsfull pleie og profesjonell medisinsk og sykepleiefaglig behandling. Alle skal føle seg hørt og ivaretatt.

Kvalitet og kompetanse;

Våre sykehjem skal levere tjenester som er virkningsfulle, trygge og sikre. Alle skal ha tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset den enkelte.

Les mer om kvalitetsstandarden her

Mat på institusjon

Kjøkkentjenesten produserer og leverer middag og lunsj til alle (Institusjoner) sykehjem i Bærum kommune. Maten er smakfull og næringsrik, og laget etter tradisjonelle oppskrifter. Menyene følger Helsedirektoratets anbefalinger for eldre og ivaretar energi- og næringstett kost. I tillegg til standardmeny tilbys flere alternative koster (alternativer eller menyer) som sikrer at den enkeltes behov bli ivaretatt.

Les mer om kjøkkentjenesten her

Velvære

De fleste sykehjem har tilbud om frisør og fotpleiebehandling som kan benyttes mot egen betaling. Personalet er behjelpelig til med å bestille time.

Privat tøy

Privat tøy, Vi tilbyr vask av private tøy som tåler minimum 40 grader i industrivaskemaskin. Ditt er ditt eller dine pårørendes ansvar å merke ditt private tøy. Våre sykehjem kan ikke ta ansvar for bortkommet tøy eller tøy som ikke tåler maskinvask.

Møblering

Seng, nattbord og garderobeskap er standardutstyr på rommene. I tillegg kan noen rom ha et lite bord og en tilhørende hvilestol. Noen sykehjem har også skjerm som fungerer som TV montert på veggen.  Du er velkommen til å ha med noen egne møbler og gjerne bilder som kan henges på angitte plasser på veggen. Plass,- og hygienehensyn begrenser hvor mye man kan ha inne på rommet og møblering bør derfor skje i samarbeid med avdelingen. Etter avsluttet opphold er det pårørende som har ansvaret for å tømme rommet for personlige eiendeler innen 48 timer

Private eiendeler og verdigjenstander

Sykehjemmene tar ikke ansvar for dine personlige eiendeler eller erstatter dem. Vi anbefaler at du har egen forsikring på verdigjenstander og private eiendeler som briller, tannprotese og høreapparat. 

Velferdsteknologi

Frihets-og velferdsteknologi: Våre sykehjem har flere velferdsteknologiske løsninger som bidrar til økt trygghet, aktivitet og mestring. Individuelt tilpasset velferdsteknologi styrker evnen til å klare seg selv, og gir samtidig trygghet om at det gis nødvendig helsehjelp uten å forstyrre unødig.

Frihets- og velferdsteknologi

Hva dekker egenbetaling i sykehjem?

 • Måltider
 • Medisiner
 • Medisinsk forbruksmateriell
 • Hjelpemidler (gjelder ikke syn- og hørselshjelpemiddel).
 • Tilsyn og behandling gitt av sykehjemslege / legevaktslege samt sykepleierfaglig oppfølging
 • Transport til og fra undersøkelser og behandling rekvirert av sykehjemslege
 • Nødvendig tannbehandling hos den offentlig tannhelsetjeneste
 • Hygieneartikler innenfor sykehjemmets sortiment

Pårørende og vårt samarbeid

Vi ønsker alle pårørende og besøkende velkommen når det passer. Selv om våre sykehjem ikke har faste besøkstider er det fint om det tas hensyn til døgnrytme, måltider og andre beboeraktiviteter. Du og dine pårørende er velkommen til å benytte fellesarealer og uteområder sammen.

Du velger selv hvem som skal være din nærmeste pårørende. Det er denne sykehjemmet kontakter for å formidle informasjon eller dersom noe skulle oppstå.

Det oppnevnes en primærkontakt for deg som koordinerer og sørger for at dine behov blir ivaretatt, og som har ansvar for kontinuiteten i samarbeidet med deg og din pårørende.

Tilbakemelding på opplevd kvalitet

Vi ønsker dine tilbakemeldinger ris og ros for å videreutvikle våre tjenester og for å opprettholde god praksis. Klage på tjenesteutførelse rettes til ditt tjenestested. Benytt gjerne skjema «tilbakemelding om opplevd kvalitet», eller ta kontakt med din avdelingsleder eller tjenesteleder. 

Tilbakemelding på opplevd kvalitet

Hvordan kan jeg klage

Du har rett til å klage på vedtaket fra oss. Informasjon om dette finner du i svaret du får fra Tildelingskontoret.

Fører ikke klagen fram, kan du klage til Statsforvalter i Oslo og Viken og få saken din behandlet der. Se lenke nedenfor

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester - se Statsforvalter i Oslo og Viken

Relevant lovverk

 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Helsepersonelloven
 • Forskrift om egenandel

Hva kan langtidsplass i sykehjem bidra med?

 • Trygghet og verdighet og så langt som mulig leve et meningsfullt liv i samsvar med individuelle behov
 • Omsorgsfull og profesjonell medisinsk -og sykepleiefaglig oppfølging i samråd med deg og dine pårørende.
 • Trygge og sikre tjenester som involverer deg og dine pårørende.

Les mer om vår kvalitetsstandard her

Hvem kan søke om langtidsplass i sykehjem?

Langtidsplass på sykehjem kan være aktuelt for deg som har komplekse helseutfordringer, og der tilrettelegging av tjenester i ditt eget hjem ikke dekker behovet for heldøgns omsorg, sykepleie og medisinsk oppfølging

Hvordan søke langtidsopphold?

 • Fyll ut egensøknad – link – der du beskriver dine hjelpebehov
 • Søknad sendes pr post – adresse se skjema nedenfor
 • Det må foreligge oppdaterte medisinske opplysninger fra fastlege

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Hva skjer videre?

Tildelingskontoret behandler søknaden og fatter vedtak om helse – og omsorgstjenester.

Saksbehandler tar kontakt med søker for avtale omvurderingsmøte for å kartlegge din nåværende helsetilstand og funksjonsevne. 

Søknader behandles fortløpende etter forvaltningsloven § 4 a, og du får svar innen fire uker. Dersom behandlingstiden blir lengre enn fire uker, vil du få skriftlig melding om dette.

Tildeling av langtidsopphold:

Ved innvilget søknad blir det vurdert om du får plass på venteliste eller om ditt vedtak må effektueres umiddelbart. Kommunen har ansvar for å yte forsvarlige tjenester i ventetiden.

For hjemmeboende har kommunen tre måneders garanti for tildeling, regnet fra vedtaksdato.

For personer som har opphold i korttidsavdeling i påvente av tildeling av fast sykehjemsplass, må det påregnes ventetid.

Tildeling av plass skjer etter faglig vurdering. Det er ikke anledning til å avslå tilbudt plass.

Flytting mellom sykehjem og avdeling kan forekomme etter faglig vurdering

Ektefelle og samboers ønske om plass ved samme sykehjem, eller på sykehjem nær ektefelle/samboers bolig, blir prioritert.

Hvordan kan jeg klage

Du har rett til å klage på vedtaket fra oss. Informasjon om dette finner du i svaret du får fra Tildelingskontoret.

Hva koster det?

Betaling for langtidsopphold (egenandel) beregnes etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Se priser for helse og omsorgstjenester her

Link til forskrift

Sykehjemmene har også ulike aktivitetstilbud som du kan benytte deg kostnadsfritt av.

Betaling

Informasjon om betalingen får du i eget vedtak.

Betalingen for institusjonsoppholdet fastsettes ut fra din inntekt, etter gjeldende forskrift:

Langtidsopphold tilbys ved: