Langtidsopphold i sykehjem er institusjonsopphold med ubegrenset varighet og er kommunens høyeste omsorgsnivå.

Tjenesten innvilges personer som har et varig og omfattende hjelpebehov og hvor sykehjem er det eneste tilbud som kan sikre forsvarlige tjenester. Langtidsopphold innvilges først når alle andre hjelpetiltak, herunder velferdsteknologi, er utprøvd og funnet ikke tilstrekkelig.

Hva kan langtidsopphold i sykehjem bidra med:

 • Helsehjelp gjennom hele døgnet
 • Opplevelse av trygghet og verdighet
 • Tilsynslege
 • Fellesskap og aktiviteter

Kriterier for innvilgelse av langtidsopphold i sykehjem.

Ved vurdering av personens behov skal det legges vekt på:

 • Manglende evne til å ivareta vesentlige sider av egenomsorg
 • Betydelig funksjonssvikt, fysisk og / eller psykisk, som krever rask tilgjengelighet av sykepleie- eller legetjenester
 • Alvorlig grad av demens
 • Angst og forvirring i en grad som virker invalidiserende
 • Behov for medisinsk utstyr som krever tilstedeværelse av helsepersonell
 • Omfanget av pårørendes omsorgsoppgaver.

Hvordan søke langtidsopphold?

 • Fyll ut egensøknad – link – der du beskriver dine hjelpebehov
 • Søknad sendes pr post – adresse se skjema nedenfor
 • Det må foreligge oppdaterte medisinske opplysninger fra fastlege

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Hva skjer videre?

Tildelingskontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester.

Saksbehandler tar kontakt med søker for avtale om vurderingsmøte, for å kartlegge din nåværende helsetilstand og funksjonsevne.

Søknaden behandles i vedtaksmøte på Tildelingskontoret og du får tilsendt vedtaksbrev.

Tildeling av langtidsopphold:

Ved innvilget søknad blir det vurdert om du får plass på venteliste eller om ditt vedtak må effektueres umiddelbart. Kommunen har ansvar for å yte forsvarlige tjenester i ventetiden.

For hjemmeboende har kommunen tre måneders garanti for tildeling, regnet fra vedtaksdato.

For personer som har opphold i korttidsavdeling i påvente av tildeling av fast sykehjemsplass, må det påregnes ventetid.

Tildeling av plass skjer etter faglig vurdering. Det er ikke anledning til å avslå tilbudt plass.

Ektefelle og samboers ønske om plass ved samme sykehjem, eller på sykehjem nær ektefelle/samboers bolig, blir prioritert.

Tilbakemelding på kvalitet.

 Bærum kommune jobber systematisk med kvalitet på kommunens sykehjem

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet.

Skjema - Tilbakemelding på kvalitet

Hva koster det?

Betaling for langtidsopphold (egenandel) beregnes etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Se priser for helse og omsorgstjenester her

Link til forskrift