Her finner du oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg. Dvs. hjemmetjenester (hjemmehjelp), bo- og behandlingssenter(sykehjem), GPS, dagaktivitetssenter, trygghetsalarm, trygghetspakken m.m.

 

Ettermiddagstilbud fra skole- og arbeidstidsslutt og til kl. 16.30. Tilbud for utviklingshemmede som går på videregående skole/eventuelt arbeider, bor hjemme hos yrkesaktive foreldre, og derfor har behov for tilbud til foreldrene kommer fra jobb.

 

EGENANDEL ANTALL DAGER PR UKE PRIS
5 dager pr. uke  1087,-
4 dager pr. uke  875,-
3 dager pr. uke  654,-
2 dager pr. uke  439,-
1 dag pr. uke  233-
Egenandel ekstra dager i skolens ferie (etter søknad)   59,-

 

Fritidstilbud for funksjonhemmede PRIS
Mandagsklubben, semesteravgift  665,-

Opphold ved dagaktivitetssenter koster kr. 105,- per dag

Priser Pris ink. mva.
Egenandel pr hjelpemiddel 140 kr
Transport 270 kr
Sprutskjerm til toalettforhøyer   Fra 176 kr
Bøtte til toalettstol Fra 338 kr

*Prisene avhenger av hva slags hjelpemiddel som lånes ut.

GPS koster 270,- per måned

Innføring av egenandel for kommunal fysioterapi

Fra 1. januar 2020 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i Bærum kommune. Kommunen har fått reduserte overføringer fra staten siden 1.1.2017 da det er forventet innkreving av egenandeler fra pasienter. Grunnet tekniske forhold er dette ikke igangsatt tidligere.

Hvem skal betale egenandel?

 • Pasienter over 16 år som får fysioterapioppfølging.

Hvem skal ikke betale egenandel?

 • Pasienter som bor i kommunal institusjon som det allerede betales egenandel for, eksempelvis korttidsopphold og langtidsbeboer i sykehjem.
 • Pasienter med godkjent yrkesskade.
 • Når fysioterapi er en del av tverrfaglig oppfølging i team, eksempelvis innsatsteam og rehabiliteringsteam.
 • Når man har oppnådd frikort for egenandelstak P.t. kr 3 040,-

Hva skal du betale?

 • Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. Takster for fysioterapi fra 01. juli 2023 er egenandelene slik:

Se prisene her (pdf)

Hvordan skal egenandelen betales?

 • Du vil få tilsendt faktura fra kommunen i etterkant av behandlingen.
 • Kommunen sender informasjon om egenandelen til HELFO slik at dette registreres i frikortet. Når du har oppnådd egenandelstak for frikort, kr 3 040,-, skal du ikke betale egenandeler.

For mer informasjon om fysioterapi og egenandeler se:
HelseNorge.no og kommunens internettsider

Korttidsopphold koster kr 193,- per døgn

Langtidsopphold på sykehjem er et tilbud til deg som av helsemessige årsaker ikke kan bo i egen bolig. Betaling for langtidsopphold (egenandel) beregnes etter Forskrift om egenandel for kommunale Helse- og omsorgstjenester (for 2011-12-16 NR 1349)

Beregning egenandel

Hva regnes som inntekt

Din nettoinntekt danner grunnlaget for beregning av egenandelen. Som inntekt regnes blant annet pensjon fra inn- og utland, renteinntekter, aksjeutbytte og leie- og næringsinntekter.

Dette får du fradrag for:

 • skatt
 • gjeldsrenter (må dokumenteres)
 • 50 % av formuesinntekter for enke/enkemann i uskiftet bo (må dokumenteres)

Har du ektefelle som bor hjemme får du fradrag for:

 • 50 % av dine brutto private og offentlige pensjoner (andre enn folketrygdens pensjon)
 • såkalt «tenkt etterlatteytelser» som beregnes ut fra pensjonen til begge ektefeller
 • 50 % av felles gjeldsrenter

Forsørgerforpliktelse for barn inntil 20 år

Har du hjemmeboende mindreårige barn eller forsørger du barn over 18 år kan du få fradrag for dette.

Fradrag for boutgifter

I en overgangsperiode på inntil tre måneder kan du få fradrag for faste boutgifter som husleie, strøm, kommunale avgifter og bolig-/innboforsikring i hus eller leilighet som står ubebodd dersom du har likvide midler under 2G (grunnbeløp).

Dokumentasjon på disse utgiftene må sendes sammen med økonomiskjema så snart som mulig, og senest innen tre måneder etter innflytting.

Beregningsgrunnlag og utregning av egenandel

Inntektene dine fratrukket fradrag kalles for beregningsgrunnlaget. Av beregningsgrunnlaget kan kommunen kreve inntil 75 % av folketrygdens grunnbeløp etter at fribeløpet er trukket fra. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp kreves inntil 85 %.

Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget forbruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp, i tillegg til fordelen av fribeløpet. Privat forbruk som f.eks. klær, frisør, reiser, gaver og lignende må du betale selv.

Betaling for institusjonsoppholdet skal ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene.

Etteroppgjør og sluttoppgjør

Hvert år foretar vi et etteroppgjør når skatteoppgjøret for foregående år er klart. Viser etteroppgjøret at det er betalt for lite sender kommunen en tilleggsregning, har du betalt for mye vil kommunen utbetale beløpet.

Når langtidsoppholdet opphører, vil det bli foretatt et sluttoppgjør.

Opplysninger om din økonomi

Økonomi- og fullmaktsskjema

Kommunen benytter opplysninger fra NAV og fra siste skatteoppgjør for å beregne egenandelen.

I tillegg ber vi om at du fyller ut vedlagte økonomi- og fullmaktsskjema og returnerer dette til kommunen. Dette skjemaet inneholder opplysninger som er nødvendige for å beregne egenandelen du skal betale. Det er viktig at du informerer kommunen dersom det skjer endringer i din økonomi i løpet av året.

Betaling

Slik betaler du

Innbetalingen til kommunen er todelt:

 • Gjennom automatisk trekk i utbetalingen fra NAV
 •  Tilsendt månedlig faktura fra kommunen dersom du har annen inntekt, som privat pensjon, leieinntekter, renteinntekter, aksjeutbytte eller lignende

Betalingen for langtidsopphold starter fra en måned etter at du har flyttet inn på institusjon. Har du vært på korttidsopphold i over 60 døgn inneværende kalenderår, betaler du imidlertid fra første dag av langtidsoppholdet.

Omsorgsbolig (tidligere Bolig med service) tildeles til eldre som er i behov av personale i nærheten hele døgnet. Som beboer i omsorgsbolig har man status som hjemmeboende og skal få all den hjelp man trenger etter enkeltvedtak på tjenester.

Her finner du hjemmesiden til hver enkelt omsorgsbolig

Matabonnement i Omsorgsboliger:

 Pris pr middagsporsjon 75,-

Tildelingskontoret avgjør hva slags hjelp og hvor mye hjelp som skal tildeles. Bruker får skriftlig vedtak om dette sammen med informasjon om betaling.

Det betales for tjenester som rengjøring (gulvvask, støvsuging og vindusvask), klesvask og stell av tøy, innkjøp, ærender og annet i forbindelse med husholdningen.

Det betales ikke egenandel for hjelp i hjemmet i form av personlig stell.

Egenbetalingen kan ikke overstige hva det koster for kommunen å utføre tjenesten.

antall g Betaling time Maksimum antall timer som det skal betales for
Inntil 2,5 G 0 0
2,5-3 G kr. 484 1 timer
3-4 G kr. 484 2,5 timer
4-5 G kr. 484 4 timer
5-6 G kr. 484 6 timer
6G og over kr. 484 8 timer

Det som skal betales per måned er: antall timer tjeneste per måned x timepris inntil maksimalt antall timer per måned. Utregnet G-beløp tilsvarer husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag (Pr. 01.05.2023 er 1 G 11 8620, - (2,5 G = 296 550, -)

Rådmannen har fått myndighet til etter særskilt vurdering å redusere egenbetalingen i enkeltsaker der det er nødvendig for å oppnå et rimelig resultat.

Trygghetspakken koster 490,- pr måned og inkluderer trygghetsalarm, brann-/røykvarsler, elektronisk lås og trygghetsskapende bevegelsessensor.

Dersom husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2,5 G er prisen kr 0,-.

*Utregnet G beløp tilsvarer husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag (pr. 01.05.2024 er 124 028. (2,5 G = 296 550,-).

Gjelder egenandel for transport til aktivitets-/arbeidssenter og andre ikke lovpålagte tilbud. Alle brukere av kommunens ikke lovpålagte tjenestetilbud skal likebehandles med hensyn til betaling for transport til ikke lovpålagte tilbud.

  Egenandel pr måned:
Transport – en dag i uka kr. 0
Transport – inntil 3 dager i uka kr. 381,-
Transport – over 3 dager i uka kr. 750,-

 

Konsultasjoner Pris
Reisekonsultasjon 310
§4 konsultasjon 0,-
Revaksinering/påfyll 210,-
Vaksinekampanjer/annonsert drop-in 120,-
Gruppekonsultasjon (4-6 personer) 850,-
Gruppekonsultasjon (4-6personer) Revaksinering/påfyll 650,-
Studenter og barn under 20 år 160,-
Ubenyttet time avtale 310,-
Vaksinesertifikat (gulfeber) 150,-
Konsultasjon uten oppmøte:
- Resept på malariamedisin
- Salg av Vivotif og Dukoral
Gis kun til kunder som nylig har vært til konsultasjon
150,-
VAKSINE PRIS PER DOSE
Polio, difteri, stivkrampe, kikhoste - påfyll. Polio, difteri, stivkrampe, kikhoste – grunnvaksinasjon 380,-
Polio 270,-
Stivkrampe 180,-
Hepatitt A - voksen 400,-
Hepatitt A barn 370,-
Hepatitt B, voksen 360,-
Hepatitt B, barn 320,-
Hepatitt A+B, voksen 650,-
Hepatitt A+B, barn 520,-
Tyfoid Salmonellabakterier 330,-
Vivotif kapsler – salmonellabakterier (levende svekke virus) 360,-
Gul feber (levende svekke virus) 500,-
Japansk encefalitt 1020,-
Dengue 1100,-
Dukoral/Kolera (drikkevaksine) 2 doser 950,-
Meningokokk ACWY – smittsom hjernehinnebetennelse 510,-
Meningokokk B (smittsom hjernehinnebetennelse) 1120,-
Rabies (hundegalskap) 920,-
TBE – skogflåttencefalitt - voksen 490,-
TBE – skogflåttencefalitt - barn 470,-
Varicella – vannkoppevirus (levende svekket vaksine) Fra
9 måneder
580,-
Helvetesild/Herpes Zoster - (levende svekket vaksine) 1550,-
Helvetesild/Herpes Zoster – (2 doser) 2050,-/dose
Influensa 250,-
Pneumokokk (lungebetennelsevaksine) (mot 23 typer virus) anbefalt for personer over 65 år 470,-
Pneumokokk (lungebetennelsevaksine)
(mot 20 typer virus)
1120,-
HPV-vaksine (mot 2 typer virus) 1 020,-
HPV-vaksine (mot 9 typer virus) 1 740,-
RS-virus 2 470,-