Her finner du oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg. Dvs. hjemmetjenester (hjemmehjelp), bo- og behandlingssenter(sykehjem), GPS, dagaktivitetssenter, trygghetsalarm, trygghetspakken m.m.

 

Ettermiddagstilbud fra skole- og arbeidstidsslutt og til kl. 16.30. Tilbud for utviklingshemmede som går på videregående skole / eventuelt arbeider, bor hjemme hos yrkesaktive foreldre, og derfor har behov for tilbud til foreldrene kommer fra jobb.

EGENANDEL ANTALL DAGER PR UKE PRIS
5 dager pr. uke  947,-
4 dager pr. uke  762,-
3 dager pr. uke  569,-
2 dager pr. uke  383,-
1 dag pr. uke  203,-
Egenandel ekstra dager i skolens ferie (etter søknad)   52,-

 

Opphold ved dagaktivitetssenter koster kr. 90,- per dag

GPS koster 240 per måned

Innføring av egenandel for kommunal fysioterapi

Fra 1. januar 2020 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i Bærum kommune.
Kommunen har fått reduserte overføringer fra staten siden 1.1.2017 da det er forventet innkreving av egenandeler fra pasienter. Grunnet tekniske forhold er dette ikke igangsatt tidligere.

Hvem skal betale egenandel?

  • Pasienter over 16 år som får fysioterapioppfølging.

Hvem skal ikke betale egenandel?

  • Pasienter som bor i kommunal institusjon som det allerede betales egenandel for, eksempelvis korttidsopphold og langtidsbeboer i sykehjem.
  • Pasienter med godkjent yrkesskade.
  • Når fysioterapi er en del av tverrfaglig oppfølging i team, eksempelvis hverdagsrehabilitering og rehabiliteringsteam.
  • Når man har oppnådd frikort for egenandelstak 2. P.t. kr 2085,-

Hva skal du betale?

  • Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. For året 2019 er egenandelene slik:

 

TYPE BEHANDLING EGENANDEL
Undersøkelse første gang 173,-
Behandling 20 minutter 160,- 
Behandling utover 20 minutter per påbegynte 10 minutter 76,-

Hvordan skal egenandelen betales?

  • Du vil få tilsendt faktura fra kommunen i etterkant av behandlingen.
  • Kommunen sender informasjon om egenandelen til HELFO slik at dette registreres i frikortet. Når du har oppnådd egenandelstak 2 for frikort, kr 2085,-, skal du ikke betale egenandeler.

For mer informasjon om fysioterapi og egenandeler se:
HelseNorge.no og kommunens internettsider

Korttidsopphold koster kr 170,- per døgn

Betaling for langtidsplass på sykehjem beregnes individuelt ut fra hver enkelt beboer sin økonomi. Ved tildeling av langtidsplass etterspør kommunen opplysninger om økonomi ved hjelp av et økonomiskjema som sendes samtidig med tilbud om plass.

Hovedregelen er at kommunen kan kreve inn 75 % av netto inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp (pr. mai 2019 er G = 99 858 kr) etter at det er trukket fra et fribeløp på 8700 kr (pr. 2020). For inntekt utover folketrygdlovens grunnbeløp kan kommunen kreve inn 85 %.

Beboer skal sitte igjen med minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp pluss fordelen av fribeløpet.

Som inntekt regnes offentlig og privat pensjon, andre trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter av formue og aksjeutbytte etc.

Som fradrag regnes blant annet skatt og gjeldsrenter.

Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle gjøres det en beregning for å vurdere eventuelt fradrag for hjemmeboende ektefelle.

Betalingen starter en måned etter innflytting. Dersom beboer har hatt korttidsopphold i mer enn 60 dager i inneværende kalenderår, skal det betales fra første dag.

Vedtaket om betaling av egenandel er et foreløpig vedtak, og det foretas et etteroppgjør hvert år basert på skatteoppgjøret.

Omsorgsbolig (tidligere Bolig med service) tildeles til eldre som er i behov av personale i nærheten hele døgnet. Som beboer i omsorgsbolig har man status som hjemmeboende og skal få all den hjelp man trenger etter enkeltvedtak på tjenester.

Her er en oversikt over kommunens omsorgsboliger, deres fasiliteter og husleiepriser (pdf)

Her finner du hjemmesiden til hver enkelt omsorgsbolig

Tildelingskontoret avgjør hva slags hjelp og hvor mye hjelp som skal tildeles. Bruker får skriftlig vedtak om dette sammen med informasjon om betaling.

Det betales for tjenester som rengjøring (gulvvask, støvsuging og vindusvask), klesvask og stell av tøy, innkjøp, ærender og annet i forbindelse med husholdningen.

Det betales ikke egenandel for hjelp i hjemmet i form av personlig stell.

Egenbetalingen kan ikke overstige hva det koster for kommunen å utføre tjenesten.

antall g Betaling
per time
Maksimum antall timer som det skal betales for Maksimum betaling
per måned
Inntil 2,5 G 0 0 0
2,5-3 G kr. 463 1 timer kr. 463
3-4 G kr. 463 2,5 timer kr. 1 157
4-5 G kr. 463 4 timer kr. 1 852
5-6 G kr. 463 6 timer kr. 2 778
6G og over kr. 463 8 timer kr. 3 704
inntil 2,5 G Inntil kr. 249 645
Mellom  2,5-3G kr. 249 645 - 299 574
Mellom 3-4 G kr. 299 574 - 399 432
Mellom 4-5 G kr. 399 432 - 499 290
Mellom 5-6 G kr. 499 290 - 599 148
Over 6 G Over 599 148

Satsene for betaling gjelder fra 1. mai 2019

Rådmannen har fått myndighet til etter særskilt vurdering å redusere egenbetalingen i enkeltsaker der det er nødvendig for å oppnå et rimelig resultat.

Opphold i Trygghetsavdelingen Henie Onstad koster 198,- per døgn fra 01.01.2020

Trygghetspakken koster 417,- pr måned og inkluderer trygghetsalarm, brann-/røykvarsler, elektronisk lås og trygghetsskapende bevegelsessensor.

Gjelder egenandel for transport til aktivitets-/arbeidssenter og andre ikke lovpålagte tilbud. Alle brukere av kommunens ikke lovpålagte tjenestetilbud skal likebehandles med hensyn til betaling for transport til ikke lovpålagte tilbud.

  Egenandel pr måned:
Transport – en dag i uka kr. 0
Transport – inntil 3 dager i uka kr. 332
Transport – over 3 dager i uka kr. 654