Her finner du oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg. Dvs. hjemmetjenester (hjemmehjelp), bo- og behandlingssenter(sykehjem), GPS, dagaktivitetssenter, trygghetsalarm, trygghetspakken m.m.

 

Ettermiddagstilbud fra skole- og arbeidstidsslutt og til kl. 16.30. Tilbud for utviklingshemmede som går på videregående skole / eventuelt arbeider, bor hjemme hos yrkesaktive foreldre, og derfor har behov for tilbud til foreldrene kommer fra jobb.

   
Egenandel 5 dager pr. uke kr. 921
Egenandel 4 dager pr. uke kr. 741
Egenandel 3 dager pr. uke kr. 553
Egenandel 2 dager pr. uke kr. 372
Egenandel 1 dag pr. uke kr. 198
Egenandel ekstra dager i skolens ferie (etter søknad) kr. 50

 

Opphold ved dagaktivitetssenter koster kr. 85,- per dag

GPS koster 236 per måned

Korttidsopphold koster kr 165,- per døgn

Betaling for langtidsplass på sykehjem beregnes individuelt ut fra hver enkelt beboer sin økonomi. Ved tildeling av langtidsplass etterspør kommunen opplysninger om økonomi ved hjelp av et økonomiskjema som sendes samtidig med tilbud om plass.

Hovedregelen er at kommunen kan kreve inn 75 % av netto inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp (pr. mai 2019 er G = 99 858 kr) etter at det er trukket fra et fribeløp på 8400 kr (pr. 2019). For inntekt utover folketrygdlovens grunnbeløp kan kommunen kreve inn 85 %.

Beboer skal sitte igjen med minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp pluss fordelen av fribeløpet.

Som inntekt regnes offentlig og privat pensjon, andre trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter av formue og aksjeutbytte etc.

Som fradrag regnes blant annet skatt og gjeldsrenter.

Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle gjøres det en beregning for å vurdere eventuelt fradrag for hjemmeboende ektefelle.

Betalingen starter en måned etter innflytting. Dersom beboer har hatt korttidsopphold i mer enn 60 dager i inneværende kalenderår, skal det betales fra første dag.

Vedtaket om betaling av egenandel er et foreløpig vedtak, og det foretas et etteroppgjør hvert år basert på skatteoppgjøret.

Omsorgsbolig (tidligere Bolig med service) tildeles til eldre som er i behov av personale i nærheten hele døgnet. Som beboer i omsorgsbolig har man status som hjemmeboende og skal få all den hjelp man trenger etter enkeltvedtak på tjenester.

Her er en oversikt over kommunens omsorgsboliger, deres fasiliteter og husleiepriser (pdf)

Her finner du hjemmesiden til hver enkelt omsorgsbolig

Tildelingskontoret avgjør hva slags hjelp og hvor mye hjelp som skal tildeles. Bruker får skriftlig vedtak om dette sammen med informasjon om betaling.

Det betales for tjenester som rengjøring (gulvvask, støvsuging og vindusvask), klesvask og stell av tøy, innkjøp, ærender og annet i forbindelse med husholdningen.

Det betales ikke egenandel for hjelp i hjemmet i form av personlig stell.

Egenbetalingen kan ikke overstige hva det koster for kommunen å utføre tjenesten.

antall g Betaling
per time
Maksimum antall timer som det skal betales for Maksimum betaling
per måned
Inntil 2,5 G 0 0 0
2,5-3 G kr. 450 1 timer kr. 450
3-4 G kr. 450 2,5 timer kr. 1125
4-5 G kr. 450 4 timer kr. 1800
5-6 G kr. 450 6 timer kr. 2700
6G og over kr. 450 8 timer kr. 3600
inntil 2,5 G Inntil kr. 249 645
Mellom  2,5-3G kr. 249 645 - 299 574
Mellom 3-4 G kr. 299 574 - 399 432
Mellom 4-5 G kr. 399 432 - 499 290
Mellom 5-6 G kr. 499 290 - 599 148
Over 6 G Over 599 148

Satsene for betaling gjelder fra 1. mai 2019

Rådmannen har fått myndighet til etter særskilt vurdering å redusere egenbetalingen i enkeltsaker der det er nødvendig for å oppnå et rimelig resultat.

Opphold i Trygghetsavdelingen Henie Onstad koster 192,- per døgn fra 01.01.2019

Trygghetspakken koster 410,- pr mnd  og inkluderer trygghetsalarm, brann-/røykvarsler, elektronisk lås og trygghetsskapende bevegelsessensor

Gjelder egenandel for transport til aktivitets-/arbeidssenter og andre ikke lovpålagte tilbud. Alle brukere av kommunens ikke lovpålagte tjenestetilbud skal likebehandles med hensyn til betaling for transport til ikke lovpålagte tilbud.

   
Transport – en dag i uka kr. 0
Transport – inntil 3 dager i uka kr. 323
Transport – over 3 dager i uka kr. 636