Her finner du oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg. Dvs. hjemmetjenester (hjemmehjelp), bo- og behandlingssenter(sykehjem), GPS, dagaktivitetssenter, trygghetsalarm, trygghetspakken m.m.

 

Ettermiddagstilbud fra skole- og arbeidstidsslutt og til kl. 16.30. Tilbud for utviklingshemmede som går på videregående skole/eventuelt arbeider, bor hjemme hos yrkesaktive foreldre, og derfor har behov for tilbud til foreldrene kommer fra jobb.

 

EGENANDEL ANTALL DAGER PR UKE PRIS
5 dager pr. uke  995,-
4 dager pr. uke  801,-
3 dager pr. uke  599,-
2 dager pr. uke  402,-
1 dag pr. uke  214,-
Egenandel ekstra dager i skolens ferie (etter søknad)   54,-

 

Fritidstilbud for funksjonhemmede PRIS
Mandagsklubben, semesteravgift  620,-

Opphold ved dagaktivitetssenter koster kr. 100,- per dag

Priser Pris ink. mva.
Egenandel pr hjelpemiddel 129 kr
Transport 248 kr
Sprutskjerm til toalettforhøyer   Fra 176 kr
Bøtte til toalettstol Fra 255 kr

*Prisene avhenger av hva slags hjelpemiddel som lånes ut.

GPS koster 251 per måned

Innføring av egenandel for kommunal fysioterapi

Fra 1. januar 2020 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i Bærum kommune.
Kommunen har fått reduserte overføringer fra staten siden 1.1.2017 da det er forventet innkreving av egenandeler fra pasienter. Grunnet tekniske forhold er dette ikke igangsatt tidligere.

Hvem skal betale egenandel?

  • Pasienter over 16 år som får fysioterapioppfølging.

Hvem skal ikke betale egenandel?

  • Pasienter som bor i kommunal institusjon som det allerede betales egenandel for, eksempelvis korttidsopphold og langtidsbeboer i sykehjem.
  • Pasienter med godkjent yrkesskade.
  • Når fysioterapi er en del av tverrfaglig oppfølging i team, eksempelvis hverdagsrehabilitering og rehabiliteringsteam.
  • Når man har oppnådd frikort for egenandelstak 2. P.t. kr 2085,-

Hva skal du betale?

  • Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. For året 2021 er egenandelene slik:

 

TYPE BEHANDLING EGENANDEL
Undersøkelse inntil 30 minutter 185,-
Tillegg for diagnostisk ultralyd ved muskel- og skjelettplager 100,-
Behandling hos fysioterapeut 131,-
Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter (kan repeteres 6 ganger) 40,-
Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk trenings- eller slyngeterapi 13,-
Behandling hos manuellterapeut  174,-
Behandling hos manuellterapeut ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter (kan repeteres 6 ganger)  63,-
Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk trenings- eller slyngeterapi 13,-
Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi 131,-
Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter
(kan repeteres 6 ganger)
42,-
Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk trenings- eller slyngeterapi 13,-
Behandling i grupper:  
30 minutter 59,-
60 minutter 102,-
90 minutter 147,-
Tillegg for behandling i basseng per pasient 24,-
Veiledet trening, minst 30 minutter 27,-
Annet som ikke inngår i egenandelstak 2  
Ekspedisjonsgebyr 59,-
Andre tilleggstjenester kan forekomme iht. eget oppslag  

Hvordan skal egenandelen betales?

  • Du vil få tilsendt faktura fra kommunen i etterkant av behandlingen.
  • Kommunen sender informasjon om egenandelen til HELFO slik at dette registreres i frikortet. Når du har oppnådd egenandelstak 2 for frikort, kr 2085,-, skal du ikke betale egenandeler.

For mer informasjon om fysioterapi og egenandeler se:
HelseNorge.no og kommunens internettsider

Korttidsopphold koster kr 180,- per døgn

Betaling for langtidsplass på sykehjem beregnes individuelt ut fra hver enkelt beboer sin økonomi. Ved tildeling av langtidsplass etterspør kommunen opplysninger om økonomi ved hjelp av et økonomiskjema som sendes samtidig med tilbud om plass.

Hovedregelen er at kommunen kan kreve inn 75 % av netto inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp (pr. 1. mai 2021 er G = 106 399 kr) etter at det er trukket fra et fribeløp på 9 100  kr (pr. 2022). For inntekt utover folketrygdlovens grunnbeløp kan kommunen kreve inn 85 %.

Beboer skal sitte igjen med minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp pluss fordelen av fribeløpet.

Som inntekt regnes offentlig og privat pensjon, andre trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter av formue og aksjeutbytte etc.

Som fradrag regnes blant annet skatt og gjeldsrenter.

Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle gjøres det en beregning for å vurdere eventuelt fradrag for hjemmeboende ektefelle.

Betalingen starter en måned etter innflytting. Dersom beboer har hatt korttidsopphold i mer enn 60 dager i inneværende kalenderår, skal det betales fra første dag.

Vedtaket om betaling av egenandel er et foreløpig vedtak, og det foretas et etteroppgjør hvert år basert på skatteoppgjøret.

Omsorgsbolig (tidligere Bolig med service) tildeles til eldre som er i behov av personale i nærheten hele døgnet. Som beboer i omsorgsbolig har man status som hjemmeboende og skal få all den hjelp man trenger etter enkeltvedtak på tjenester.

Her finner du hjemmesiden til hver enkelt omsorgsbolig

Matabonnement i Omsorgsboliger:

 Pris pr middagsporsjon  70,-

Tildelingskontoret avgjør hva slags hjelp og hvor mye hjelp som skal tildeles. Bruker får skriftlig vedtak om dette sammen med informasjon om betaling.

Det betales for tjenester som rengjøring (gulvvask, støvsuging og vindusvask), klesvask og stell av tøy, innkjøp, ærender og annet i forbindelse med husholdningen.

Det betales ikke egenandel for hjelp i hjemmet i form av personlig stell.

Egenbetalingen kan ikke overstige hva det koster for kommunen å utføre tjenesten.

antall g Betaling time Maksimum antall timer som det skal betales for
Inntil 2,5 G 0 0
2,5-3 G kr. 484 1 timer
3-4 G kr. 484 2,5 timer
4-5 G kr. 484 4 timer
5-6 G kr. 484 6 timer
6G og over kr. 484 8 timer

Det som skal betales per måned er: antall timer tjeneste per måned x timepris inntil maksimalt antall timer per måned. Utregnet G-beløp tilsvarer husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag (G=106 399 kroner per 1. mai 2021. Justeres hvert år 1. mai)

Rådmannen har fått myndighet til etter særskilt vurdering å redusere egenbetalingen i enkeltsaker der det er nødvendig for å oppnå et rimelig resultat.

Trygghetsalarm 456 pr stk. 

Trygghetspakken koster 456,- pr måned og inkluderer trygghetsalarm, brann-/røykvarsler, elektronisk lås og trygghetsskapende bevegelsessensor.

Dersom husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2,5 G er prisen kr 0,-.

*Utregnet G beløp tilsvarer husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag (G=106 399 kroner per 1. mai 2021. Justeres hvert år 1. mai).

Gjelder egenandel for transport til aktivitets-/arbeidssenter og andre ikke lovpålagte tilbud. Alle brukere av kommunens ikke lovpålagte tjenestetilbud skal likebehandles med hensyn til betaling for transport til ikke lovpålagte tilbud.

  Egenandel pr måned:
Transport – en dag i uka kr. 0
Transport – inntil 3 dager i uka kr. 349
Transport – over 3 dager i uka kr. 687

 

anbefalte reisevaksiner Pris
Reisekonsultasjon 305
Kort konsultasjon/revaksinering 210
Drop-in annonsert 120
Konsultasjon barn under 16 år dag/kveld 155
   
Ubenyttet time avtale 305
Nytt gulfeber sertifikat/gulfeberfritak 150
Resept uten konsultasjon pr. person 150
VAKSINE PRIS PER DOSE
Boostrix- Polio (difteri,kikhoste, stivkrampe) 350
Boostrix (difteri, kikhoste, stivkrampe) 310
Tetravac (grunnvaksinasjon) 360
Stivkrampe 180
Polio 230
Hepatitt A voksen 420
Hepatitt A barn 370
Hepatitt B, voksen 340
Hepatitt B, barn 290
Hepatitt A+B, voksen 600
Hepatitt A+B, barn 480
Tyfoid (salmonella typi bakterier) 330
Vivotif kapsler 360
Gul feber (levende svekke virus) 500
Japansk encefalitt 930
Dukoral/Kolera (drikkevaksine) 2 doser 520
Meningokokk A+C+W135+Y (hjernehinnebetennelse) 510
Meningokokk B 1 120
Meningokokk C 420
Rabies (hundegalskap) 660
TBE (flått) voksen 450
TBE (flått) barn 440
Varicella (vannkoppevirus) 600
Helvetesild 1540
Influensa Gratis
Pneumokokk (lungebetennelsevaksine) 470
Mot HPV Cervarix1 1 050
Mot HPV Gardasil 9 1 500