Her finner du oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg. Dvs. hjemmetjenester (hjemmehjelp), bo- og behandlingssenter(sykehjem), GPS, dagaktivitetssenter, trygghetsalarm, trygghetspakken m.m.

 

Ettermiddagstilbud fra skole- og arbeidstidsslutt og til kl. 16.30. Tilbud for utviklingshemmede som går på videregående skole/eventuelt arbeider, bor hjemme hos yrkesaktive foreldre, og derfor har behov for tilbud til foreldrene kommer fra jobb.

 

EGENANDEL ANTALL DAGER PR UKE PRIS
5 dager pr. uke  1030,-
4 dager pr. uke  829,-
3 dager pr. uke  620,-
2 dager pr. uke  416,-
1 dag pr. uke  221,-
Egenandel ekstra dager i skolens ferie (etter søknad)   56,-

 

Fritidstilbud for funksjonhemmede PRIS
Mandagsklubben, semesteravgift  620,-

Opphold ved dagaktivitetssenter koster kr. 105,- per dag

Priser Pris ink. mva.
Egenandel pr hjelpemiddel 133 kr
Transport 248 kr
Sprutskjerm til toalettforhøyer   Fra 176 kr
Bøtte til toalettstol Fra 255 kr

*Prisene avhenger av hva slags hjelpemiddel som lånes ut.

GPS koster 256,- per måned

Innføring av egenandel for kommunal fysioterapi

Fra 1. januar 2020 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i Bærum kommune.
Kommunen har fått reduserte overføringer fra staten siden 1.1.2017 da det er forventet innkreving av egenandeler fra pasienter. Grunnet tekniske forhold er dette ikke igangsatt tidligere.

Hvem skal betale egenandel?

  • Pasienter over 16 år som får fysioterapioppfølging.

Hvem skal ikke betale egenandel?

  • Pasienter som bor i kommunal institusjon som det allerede betales egenandel for, eksempelvis korttidsopphold og langtidsbeboer i sykehjem.
  • Pasienter med godkjent yrkesskade.
  • Når fysioterapi er en del av tverrfaglig oppfølging i team, eksempelvis hverdagsrehabilitering og rehabiliteringsteam.
  • Når man har oppnådd frikort for egenandelstak P.t. kr 3 040,-

Hva skal du betale?

  • Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. Takster for fysioterapi fra 01. juli 2022 er egenandelene slik:

Se prisene her (pdf)

Hvordan skal egenandelen betales?

  • Du vil få tilsendt faktura fra kommunen i etterkant av behandlingen.
  • Kommunen sender informasjon om egenandelen til HELFO slik at dette registreres i frikortet. Når du har oppnådd egenandelstak for frikort, kr 3 040,-, skal du ikke betale egenandeler.

For mer informasjon om fysioterapi og egenandeler se:
HelseNorge.no og kommunens internettsider

Korttidsopphold koster kr 185,- per døgn

Betaling for langtidsplass på sykehjem beregnes individuelt ut fra hver enkelt beboer sin økonomi. Ved tildeling av langtidsplass etterspør kommunen opplysninger om økonomi ved hjelp av et økonomiskjema som sendes samtidig med tilbud om plass.

Hovedregelen er at kommunen kan kreve inn 75 % av netto inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp (G. pr.1 mai 2022 er G: 111 477,- pr år. Et fribeløp kr 9400,- (fra 1 januar 2023). For inntekt utover folketrygdlovens grunnbeløp kan kommunen kreve inn 85 %.

Beboer skal sitte igjen med minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp pluss fordelen av fribeløpet.

Som inntekt regnes offentlig og privat pensjon, andre trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter av formue og aksjeutbytte etc.

Som fradrag regnes blant annet skatt og gjeldsrenter.

Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle gjøres det en beregning for å vurdere eventuelt fradrag for hjemmeboende ektefelle.

Betalingen starter en måned etter innflytting. Dersom beboer har hatt korttidsopphold i mer enn 60 dager i inneværende kalenderår, skal det betales fra første dag.

Vedtaket om betaling av egenandel er et foreløpig vedtak, og det foretas et etteroppgjør hvert år basert på skatteoppgjøret.

Omsorgsbolig (tidligere Bolig med service) tildeles til eldre som er i behov av personale i nærheten hele døgnet. Som beboer i omsorgsbolig har man status som hjemmeboende og skal få all den hjelp man trenger etter enkeltvedtak på tjenester.

Her finner du hjemmesiden til hver enkelt omsorgsbolig

Matabonnement i Omsorgsboliger:

 Pris pr middagsporsjon 71,-

Tildelingskontoret avgjør hva slags hjelp og hvor mye hjelp som skal tildeles. Bruker får skriftlig vedtak om dette sammen med informasjon om betaling.

Det betales for tjenester som rengjøring (gulvvask, støvsuging og vindusvask), klesvask og stell av tøy, innkjøp, ærender og annet i forbindelse med husholdningen.

Det betales ikke egenandel for hjelp i hjemmet i form av personlig stell.

Egenbetalingen kan ikke overstige hva det koster for kommunen å utføre tjenesten.

antall g Betaling time Maksimum antall timer som det skal betales for
Inntil 2,5 G 0 0
2,5-3 G kr. 484 1 timer
3-4 G kr. 484 2,5 timer
4-5 G kr. 484 4 timer
5-6 G kr. 484 6 timer
6G og over kr. 484 8 timer

Det som skal betales per måned er: antall timer tjeneste per måned x timepris inntil maksimalt antall timer per måned. Utregnet G-beløp tilsvarer husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag (G=111 477 kroner per 1. mai 2021. Justeres hvert år 1. mai)

Rådmannen har fått myndighet til etter særskilt vurdering å redusere egenbetalingen i enkeltsaker der det er nødvendig for å oppnå et rimelig resultat.

Trygghetsalarm 464 pr stk. 

Trygghetspakken koster 464,- pr måned og inkluderer trygghetsalarm, brann-/røykvarsler, elektronisk lås og trygghetsskapende bevegelsessensor.

Dersom husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2,5 G er prisen kr 0,-.

*Utregnet G beløp tilsvarer husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag (G=111 477 kroner per 1. mai 2022. Justeres hvert år 1. mai).

Gjelder egenandel for transport til aktivitets-/arbeidssenter og andre ikke lovpålagte tilbud. Alle brukere av kommunens ikke lovpålagte tjenestetilbud skal likebehandles med hensyn til betaling for transport til ikke lovpålagte tilbud.

  Egenandel pr måned:
Transport – en dag i uka kr. 0
Transport – inntil 3 dager i uka kr. 361
Transport – over 3 dager i uka kr. 711

 

Konsultasjoner Pris
Reisekonsultasjon 310
§4 konsultasjon 0,-
Revaksinering/påfyll 210,-
Konsultasjon kveld kl. 16:00 – 19:00 410,-
Drop-in sesongvaksiner 120,-
Konsultasjon barn under 16 år dag/kveld 155
Gruppekonsultasjon (4-6 personer) 850,-
Gruppekonsultasjon kveld (4-6 personer) 1 000,-
Gruppekonsultasjon (4-6personer) Revaksinering/påfyll 650,-
Studenter og barn under 16 år 160,-
Ubenyttet time avtale 310,-
Vaksinesertifikat (gulfeber) 150,-
Administrasjonsgebyr:
- Resept på malariamedisin
- Salg av Vivotif og Dukoral
Gis kun til kunder som nylig har vært til konsultasjon
150,-
VAKSINE PRIS PER DOSE
Polio, difteri, stivkrampe, kikhoste - påfyll 375,-
Polio, difteri, stivkrampe, kikhoste – grunnvaksinasjon 420,-
Stivkrampe 180,-
Polio 270,-
Stivkrampe 180,-
Hepatitt A - voksen 400,-
Hepatitt A barn 370,-
Hepatitt B, voksen 350,-
Hepatitt B, barn 320,-
Hepatitt A+B, voksen 640
Hepatitt A+B, barn 500,-
Tyfoid Salmonellabakterier 320,-
Vivotif kapsler – salmonellabakterier (levende svekke virus) 360,-
Gul feber (levende svekke virus) 500,-
Japansk encefalitt 1000,-
Dukoral/Kolera (drikkevaksine) 2 doser 670,-
Meningokokk ACWY – smittsom hjernehinnebetennelse 510,-
Meningokokk B 1 120,-
Rabies (hundegalskap) 760,-
TBE – skogflåttencefalitt - voksen 480,-
TBE – skogflåttencefalitt - barn 460,-
Varicella – vannkoppevirus (levende svekket vaksine) Fra
9 måneder
600,-
Helvetesild/Herpes Zoster - (levende svekket vaksine) 1540,-
Helvetesild/Herpes Zoster – (2 doser) 2035,-/dose
Influensa 195,-
Pneumokokk (lungebetennelsevaksine) (mot 23 typer virus) anbefalt for personer over 65 år 470,-
HPV-vaksine (mot 2 typer virus) 1 050,-
HPV-vaksine (mot 9 typer virus) 1 700,-