Her finner du oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg. Dvs. hjemmetjenester (hjemmehjelp), bo- og behandlingssenter(sykehjem), GPS, dagaktivitetssenter, trygghetsalarm, trygghetspakken m.m.

 

Ettermiddagstilbud fra skole- og arbeidstidsslutt og til kl. 16.30. Tilbud for utviklingshemmede som går på videregående skole/eventuelt arbeider, bor hjemme hos yrkesaktive foreldre, og derfor har behov for tilbud til foreldrene kommer fra jobb.

 

EGENANDEL ANTALL DAGER PR UKE PRIS
5 dager pr. uke  1030,-
4 dager pr. uke  829,-
3 dager pr. uke  620,-
2 dager pr. uke  416,-
1 dag pr. uke  221,-
Egenandel ekstra dager i skolens ferie (etter søknad)   56,-

 

Fritidstilbud for funksjonhemmede PRIS
Mandagsklubben, semesteravgift  620,-

Opphold ved dagaktivitetssenter koster kr. 105,- per dag

Priser Pris ink. mva.
Egenandel pr hjelpemiddel 140 kr
Transport 270 kr
Sprutskjerm til toalettforhøyer   Fra 176 kr
Bøtte til toalettstol Fra 338 kr

*Prisene avhenger av hva slags hjelpemiddel som lånes ut.

GPS koster 256,- per måned

Innføring av egenandel for kommunal fysioterapi

Fra 1. januar 2020 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i Bærum kommune. Kommunen har fått reduserte overføringer fra staten siden 1.1.2017 da det er forventet innkreving av egenandeler fra pasienter. Grunnet tekniske forhold er dette ikke igangsatt tidligere.

Hvem skal betale egenandel?

 • Pasienter over 16 år som får fysioterapioppfølging.

Hvem skal ikke betale egenandel?

 • Pasienter som bor i kommunal institusjon som det allerede betales egenandel for, eksempelvis korttidsopphold og langtidsbeboer i sykehjem.
 • Pasienter med godkjent yrkesskade.
 • Når fysioterapi er en del av tverrfaglig oppfølging i team, eksempelvis innsatsteam og rehabiliteringsteam.
 • Når man har oppnådd frikort for egenandelstak P.t. kr 3 040,-

Hva skal du betale?

 • Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. Takster for fysioterapi fra 01. juli 2023 er egenandelene slik:

Se prisene her (pdf)

Hvordan skal egenandelen betales?

 • Du vil få tilsendt faktura fra kommunen i etterkant av behandlingen.
 • Kommunen sender informasjon om egenandelen til HELFO slik at dette registreres i frikortet. Når du har oppnådd egenandelstak for frikort, kr 3 040,-, skal du ikke betale egenandeler.

For mer informasjon om fysioterapi og egenandeler se:
HelseNorge.no og kommunens internettsider

Korttidsopphold koster kr 185,- per døgn

 • Beregnes etter «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester».
 • Første måned er gratis om man ikke har hatt korttidsopphold i minst 60 døgn inneværende kalenderår.

Egenandel beregnes av:

 • Netto inntekt
 • Det er inntektsopplysninger fra siste likning, Nav pensjon og økonomiskjema fra beboer som er grunnlaget for beregning av egenandel.
 • Som inntekt regnes pensjon, andre løpende trygdeytelser, livsforsikringer, arbeidsinntekt, næringsinntekt, kapitalinntekter, leieinntekter m.m.

Fradrag før beregning:

 • Skatt og gjeldsrenter (hvis ektefelle, deles gjeldsrenter på to)
 • For hjemmeboende ektefelle:
 • Hjemmeboende får en økonomi tilsvarende det å være enke/enkemann. Nav Pensjon omregner begge ektefellers pensjon til to enslige pensjonister.
 • § Såkalt «tenkt etterlattepensjon» som beregnes ut fra begge ektefellers Nav pensjon
 • § 50% av brutto private og offentlige pensjoner tilgodesees hjemmeboende ektefelle og trekkes fra i beregningsgrunnlaget.
 • § 50% av ektefellers felles inntekter. Dette gjelder også gjeldsrenter
 • Boutgifter: Det kan søkes om fradrag til boutgifter for inntil 3 måneder dersom beboer har mindre enn 2G i likvide midler og boligen er ubebodd. (Pr. 01.05.2023 er 1 G 118 620, - (2,5 G = 296 550, -).

Beregning av egenandel:

 • Alle inntekter summeres
 • Skatten trekkes i fra
 • Aktuelle fradrag trekkes i fra
 • = Netto inntekt
 • Av netto inntekt beregnes egenandelen:
 • 75% av inntekt inntil 1G (Pr. 01.05.2023 er 1 G 118620,- (2,5 G = 296 550,-) fratrukket et fribeløp på kr 8400,-
 • 85% av inntekt ut over 1G.
 • I 2019 er maksimalpris for langtidsopphold i Bærum kommune kr 751 713,- (kr 62 642,- pr måned).

Til egen disposisjon:

 • Beboer skal sitte igjen med minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til 75% av fribeløpet og 15% av inntekter over 1G.

Betalingen:

 • Egenandel av Nav pensjoner trekkes automatisk gjennom Nav Pensjon.
 • For egenandel beregnet av andre inntekter og pensjoner sendes det faktura fra kommunen hver måned.

Etteroppgjør:

 • Beregningen av egenandel er foreløpig.
 • Når skatteoppgjøret for foregående år foreligger, vil det bli foretatt et etteroppgjør.
 • I etteroppgjøret beregnes den korrekte egenandelen ut fra faktiske inntekter og beregnet skatt.

På bakgrunn av omregnet egenandel vil kommunen enten utbetale eller sende faktura

Sluttoppgjør:

 • Kan først beregnes når skatteoppgjøret for utflyttingsåret/dødsåret foreligger. Ved død må skifteattest vedlegges.
 • Eventuelt tidligere dersom arvingene/bobestyrer ber Skatteetaten om forhåndsligning.

Klage:

Vedtak om egenandel og vedtak om etter- og sluttoppgjør kan påklages til Fylkesmannen

Langtidsopphold på sykehjem er et tilbud til deg som av helsemessige årsaker ikke kan bo i egen bolig. Betaling for langtidsopphold (egenandel) beregnes etter Forskrift om egenandel for kommunale Helse- og omsorgstjenester (for 2011-12-16 NR 1349)

Beregning egenandel

Hva regnes som inntekt

Din nettoinntekt danner grunnlaget for beregning av egenandelen. Som inntekt regnes blant annet pensjon fra inn- og utland, renteinntekter, aksjeutbytte og leie- og næringsinntekter.

Dette får du fradrag for:

 • skatt
 • gjeldsrenter (må dokumenteres)
 • 50 % av formuesinntekter for enke/enkemann i uskiftet bo (må dokumenteres)

Har du ektefelle som bor hjemme får du fradrag for:

 • 50 % av dine brutto private og offentlige pensjoner (andre enn folketrygdens pensjon)
 • såkalt «tenkt etterlattepensjon» som beregnes ut fra pensjonen til begge ektefeller
 • 50 % av felles gjeldsrenter

Forsørgerforpliktelse for barn inntil 20 år

Har du hjemmeboende mindreårige barn eller forsørger du barn over 18 år kan du få fradrag for dette.

Fradrag for boutgifter

I en overgangsperiode på inntil tre måneder kan du få fradrag for faste boutgifter som husleie, strøm, kommunale avgifter og bolig-/innboforsikring i hus eller leilighet som står ubebodd dersom du har likvide midler under 2G (grunnbeløp).

Dokumentasjon på disse utgiftene må sendes sammen med økonomiskjema så snart som mulig, og senest innen tre måneder etter innflytting.

Beregningsgrunnlag og utregning av egenandel

Inntektene dine fratrukket fradrag kalles for beregningsgrunnlaget. Av beregningsgrunnlaget kan kommunen kreve inntil 75 % av folketrygdens grunnbeløp etter at fribeløpet er trukket fra. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp kreves inntil 85 %.

Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget forbruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp, i tillegg til fordelen av fribeløpet. Privat forbruk som f.eks. klær, frisør, reiser, gaver og lignende må du betale selv.

Betaling for institusjonsoppholdet skal ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene.

Etteroppgjør og sluttoppgjør

Hvert år foretar vi et etteroppgjør når skatteoppgjøret for foregående år er klart. Viser etteroppgjøret at det er betalt for lite sender kommunen en tilleggsregning, har du betalt for mye vil kommunen utbetale beløpet.

Når langtidsoppholdet opphører, vil det bli foretatt et sluttoppgjør.

Opplysninger om din økonomi

Økonomi- og fullmaktsskjema

Kommunen benytter opplysninger fra NAV og fra siste ligning for å beregne egenandelen.

I tillegg ber vi om at du fyller ut vedlagte økonomi- og fullmaktsskjema og returnerer dette til kommunen. Dette skjemaet inneholder opplysninger som er nødvendige for å beregne egenandelen du skal betale. Det er viktig at du informerer kommunen dersom det skjer endringer i din økonomi i løpet av året.

Betaling

Slik betaler du

Innbetalingen til kommunen er todelt:

 • Gjennom automatisk trekk i utbetalingen fra NAV
 •  Tilsendt månedlig faktura fra kommunen dersom du har annen inntekt, som privat pensjon, leieinntekter, renteinntekter, aksjeutbytte eller lignende

Betalingen for langtidsopphold starter fra en måned etter at du har flyttet inn på institusjon. Har du vært på korttidsopphold i over 60 døgn inneværende kalenderår, betaler du imidlertid fra første dag av langtidsoppholdet.

Omsorgsbolig (tidligere Bolig med service) tildeles til eldre som er i behov av personale i nærheten hele døgnet. Som beboer i omsorgsbolig har man status som hjemmeboende og skal få all den hjelp man trenger etter enkeltvedtak på tjenester.

Her finner du hjemmesiden til hver enkelt omsorgsbolig

Matabonnement i Omsorgsboliger:

 Pris pr middagsporsjon 71,-

Tildelingskontoret avgjør hva slags hjelp og hvor mye hjelp som skal tildeles. Bruker får skriftlig vedtak om dette sammen med informasjon om betaling.

Det betales for tjenester som rengjøring (gulvvask, støvsuging og vindusvask), klesvask og stell av tøy, innkjøp, ærender og annet i forbindelse med husholdningen.

Det betales ikke egenandel for hjelp i hjemmet i form av personlig stell.

Egenbetalingen kan ikke overstige hva det koster for kommunen å utføre tjenesten.

antall g Betaling time Maksimum antall timer som det skal betales for
Inntil 2,5 G 0 0
2,5-3 G kr. 484 1 timer
3-4 G kr. 484 2,5 timer
4-5 G kr. 484 4 timer
5-6 G kr. 484 6 timer
6G og over kr. 484 8 timer

Det som skal betales per måned er: antall timer tjeneste per måned x timepris inntil maksimalt antall timer per måned. Utregnet G-beløp tilsvarer husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag (Pr. 01.05.2023 er 1 G 11 8620, - (2,5 G = 296 550, -)

Rådmannen har fått myndighet til etter særskilt vurdering å redusere egenbetalingen i enkeltsaker der det er nødvendig for å oppnå et rimelig resultat.

Trygghetsalarm 490,- pr stk. 

Trygghetspakken koster 490,- pr måned og inkluderer trygghetsalarm, brann-/røykvarsler, elektronisk lås og trygghetsskapende bevegelsessensor.

Dersom husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2,5 G er prisen kr 0,-.

*Utregnet G beløp tilsvarer husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag (Pr. 01.05.2023 er 1 G 118620,- (2,5 G = 296 550,-).

Gjelder egenandel for transport til aktivitets-/arbeidssenter og andre ikke lovpålagte tilbud. Alle brukere av kommunens ikke lovpålagte tjenestetilbud skal likebehandles med hensyn til betaling for transport til ikke lovpålagte tilbud.

  Egenandel pr måned:
Transport – en dag i uka kr. 0
Transport – inntil 3 dager i uka kr. 361
Transport – over 3 dager i uka kr. 711

 

Konsultasjoner Pris
Reisekonsultasjon 310
§4 konsultasjon 0,-
Revaksinering/påfyll 210,-
Konsultasjon kveld kl. 16:00 – 19:00 410,-
Vaksinekampanjer/annonsert drop-in 120,-
Konsultasjon barn under 16 år dag/kveld 155
Gruppekonsultasjon (4-6 personer) 850,-
Gruppekonsultasjon kveld (4-6 personer) 1 000,-
Gruppekonsultasjon (4-6personer) Revaksinering/påfyll 650,-
Studenter og barn under 20 år 160,-
Ubenyttet time avtale 310,-
Vaksinesertifikat (gulfeber) 150,-
Konsultasjon uten oppmøte:
- Resept på malariamedisin
- Salg av Vivotif og Dukoral
Gis kun til kunder som nylig har vært til konsultasjon
150,-
VAKSINE PRIS PER DOSE
Polio, difteri, stivkrampe, kikhoste - påfyll 380,-
Polio, difteri, stivkrampe, kikhoste – grunnvaksinasjon 390,-
Stivkrampe 180,-
Polio 270,-
Stivkrampe 180,-
Hepatitt A - voksen 400,-
Hepatitt A barn 370,-
Hepatitt B, voksen 360,-
Hepatitt B, barn 320,-
Hepatitt A+B, voksen 650,-
Hepatitt A+B, barn 520,-
Tyfoid Salmonellabakterier 330,-
Vivotif kapsler – salmonellabakterier (levende svekke virus) 360,-
Gul feber (levende svekke virus) 500,-
Japansk encefalitt 1020,-
Dengue 1100,-
Dukoral/Kolera (drikkevaksine) 2 doser 1000,-
Meningokokk ACWY – smittsom hjernehinnebetennelse 510,-
Meningokokk B (smittsom hjernehinnebetennelse) 1120,-
Rabies (hundegalskap) 920,-
TBE – skogflåttencefalitt - voksen 490,-
TBE – skogflåttencefalitt - barn 470,-
Varicella – vannkoppevirus (levende svekket vaksine) Fra
9 måneder
580,-
Helvetesild/Herpes Zoster - (levende svekket vaksine) 1550,-
Helvetesild/Herpes Zoster – (2 doser) 2050,-/dose
Influensa 250,-
Pneumokokk (lungebetennelsevaksine) (mot 23 typer virus) anbefalt for personer over 65 år 470,-
Pneumokokk (lungebetennelsevaksine)
(mot 20 typer virus)
1120,-
HPV-vaksine (mot 2 typer virus) 1 020,-
HPV-vaksine (mot 9 typer virus) 1 740,-
RS-virus 2 470,-