Sosial og emosjonell utvikling

Barns sosial og emosjonelle utvikling skjer i ulik takt og tempo. Dette er helt naturlig.

For å kunne være i stand til å sikre god ivaretakelse av utviklingen er det viktig at omsorgspersoner kjenner til de sosial og emosjonelle milepælene. Det viktigste barna lærer i barnehagen, er å være sammen med andre mennesker. De lærer samspill med både barn og voksne. Sosial kompetanse handler om de ferdighetene barn tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse er barns evne til å gjenkjenne og regulere følelser.

Både sosial kompetanse og emosjonell utvikling består av ulike delferdigheter barnet må utvikle for å være kompetente. De voksne i barnehagen må være lydhøre for hvor i utviklingen det enkelte barn er. På denne måten kan de sikre at alle barn blir møtt på sitt utviklingsnivå, og få barnehagehverdagen tilrettelagt for seg på en best mulig måte.

Her kan du lese mer om sosial kompetanse:

her kommer mer informasjon

Barnehagen skal tilrettelegg og tilpasse det allmennpedagogiske arbeidet etter barnas behov. For å ivareta det pedagogiske planarbeidet på best mulig måte er det viktig at barnehagen følger opp det enkelte barns utvikling gjennom ulike observasjoner og kartlegginger. Barnehagen skal tilpasse det allmenn-pedagogiske tilbudet også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder.

Gjennom kartlegging av enkeltbarn kan det være lurt å huske på:

 • Helhetlig kartlegging og tenkning rundt barnet
 • Benytte kartleggingsverktøy som gir den informasjonen du som pedagog er ute etter.
 • Vurdere tiltak og eventuelt behov for videre henvisning (eks PPT)

Samtykke

Observasjoner og kartlegging er grunnlaget for at barnehagen skal kunne gi et godt tilbud til det enkelte barnet, og de er nødvendige for at barnehagen skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat etter barnehageloven §§ 1 og 2. For innhenting og behandling av personopplysninger som barnehagen trenger for å oppfylle rettighetene og pliktene etter barnehageloven, trenger de ikke å innhente samtykke (Språkveilederen, Utdanningsdirektoratet,  2017).                                 

Skal informasjonen barnehagen innhenter gjennom observasjoner og kartlegging deles med andre må det innhentes skriftlig samtykke fra foreldrene til dette.

Trenger du hjelp til å vurdere om det er grunnlag for bekymring, finne tiltak, evt. behov for henvisning til PPT, kan du ringe Barnehagenes veiledningssenter, eller Bærum PPTs konsultasjonstelefon, tlf.: 904 71 368. Konsultasjonstelefonen er åpen hver tirsdag fra kl. 12.00 -14.00

Tips til kartleggingsmateriell om sosial- og emosjonell utvikling:

Alle med

Liv Vedelers leke sirkel

Tras

Kartlegging knyttet til ulike sosial kompetanseprogram

 • Du og jeg og vi to
 • Jo mere vi er samme
 • Steg for steg, Småsteg

Egenledelseshjulet

ICDP – 8 tema for godt samspill

Cos – sirkelen

Portage sjekkliste

Barns lek skal vies stor plass i barnehagen. Den står sentralt som barnets lærings – og erfaringsarena. Den frie leken gir rom for undring, utforskning og sosiale erfaringer. Den vil av mange oppfattes som det viktigste redskapet barnet har for helhetlig utvikling. For at barn skal utvikle god lekekompetanse trenger de lydhøre voksne som tilrettelegger, støtter og utvider deres leke-ferdigheter og repertoar.  Leken kan være fantasifull, spontan og fri.  Den kan inneholde liv og latter, men kan også betraktes som en arena der barn bearbeider sine livserfaringer. Gjennom imitasjon av andre, både barn og voksne, lærer små barn hvordan de kan undersøke og benytte ulike lekesaker for derigjennom skape sine egne lekescenarier. Leken skal være barnets arena for utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling

Ulike former for lek:

 • Funksjonslek
 • Konstruksjonslek
 • Imitasjonslek
 • Regellek
 • Rollelek

Tips til ytterligere lesing: