Kompetanseteam barnehage er et lavterskeltilbud til personalet i bærumsbarnehagene.

Hva er kompetanseteam barnehage?

Kompetanseteam barnehage skal bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling i bærumsbarnehagene, slik at alle barn i kommunen møter gode utviklings- og læringsmiljøer og opplever trivsel og inkludering i sine barnehager.

Det er et tilbud til både kommunale og private barnehager i Bærum. Kompetanseteam barnehage er organisert under Barnehagekontoret i Bærum.

Ansatte i kompetanseteamet er rådgivere som samlet innehar bred kunnskap og erfaring knyttet til barnehagefaglig kompetanse- og kvalitetsutvikling, veiledning og formidling. Kompetanseteamet samarbeider med det øvrige støttesystemet rundt barnehagene, for å sikre samordning av tjenester.

Hvem er vi til for?

Kompetanseteam barnehage har som mål å styrke den grunnleggende kompetansen som er nærmest barna. Gjennom å bygge et allmennpedagogisk grunnlag av høy kvalitet og i tråd med Rammeplanen, skal de ansatte forebygge og fange opp utviklingsmessige utfordringer og arbeide målbevisst med tidlig innsats.

Hva tilbyr kompetanseteam barnehagene?

Kompetanseteam barnehage skal kunne benytte et mangfold av virkemidler og tiltak for å styrke kompetanse- og kvalitetsutvikling i barnehagene. Dette kan være nettverk, kurs/fagmøter, ressursteam, utvikling av støttemateriell og annet. Kompetanseteamet skal også tilby direkte veiledning i barnehagene, på forespørsel fra styrer og i tråd med kommunens flytskjema. Systemperspektivet skal vektlegges i alle oppdrag.

Kompetanseteam barnehage skal ha en aktiv rolle i behovsvurderinger og drøftinger knyttet til overordnede og langsiktige kompetanseutviklingssatsinger i kommunen. Kompetanseteamet skal bidra i utforming og gjennomføring av slike tiltak. God kunnskap om behov og utfordringsbildet i barnehagene skal sikres gjennom tett dialog med barnehagene.

Kompetanseteam barnehage skal kunne gå inn i både langsiktige og mer avgrensede kompetanseutviklingstiltak, tilpasset for enkeltbarnehagen eller som fellessatsinger til større grupper barnehager.

Kompetansetilbud til barnehagene: Oversikten ligger på Teamsrommet til barnehagene i Bærum kommune: Åpne filmappen som heter Kompetanseteam barnehage.

Relevante dokumenter - Barnehage

 Hvordan kommer du i kontakt med oss?