Formål

Kompetanseteam barnehage skal bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling i bærumsbarnehagene, slik at alle barn i kommunen møter gode utviklings- og læringsmiljøer og opplever trivsel og inkludering i sine barnehager.

Kompetanseteam barnehage har som mål å styrke den grunnleggende kompetansen som er nærmest barna. Gjennom å bygge et allmennpedagogisk grunnlag av høy kvalitet og i tråd med Rammeplanen, skal de ansatte forebygge og fange opp utviklingsmessige utfordringer og arbeide målbevisst med tidlig innsats.

Virkeområde

Kompetanseteam barnehage skal gi tilbud til både kommunale og private barnehager i Bærum, og bidra i kommunens kompetanseutviklingssatsinger rettet mot denne målgruppen.

Oppgaver

Kompetanseteam barnehage skal ha en aktiv rolle i behovsvurderinger og drøftinger knyttet til overordnede og langsiktige kompetanseutviklingssatsinger i kommunen. Kompetanseteamet skal bidra i utforming og gjennomføring av slike tiltak. God kunnskap om behov og utfordingsbilde i barnehagene skal sikres gjennom tett dialog og tilstedeværelse i barnehagene.

Kompetanseteam barnehage skal kunne gå inn i både langsiktige og mer avgrensede kompetanseutviklingstiltak, tilpasset for enkeltbarnehagen eller som fellessatsinger til større grupper barnehager.

Kompetanseteam barnehage skal kunne benytte et mangfold av virkemidler og tiltak for å styrke kompetanse- og kvalitetsutvikling i barnehagene. Dette kan være nettverk, kurs/fagmøter, ressursteam, utvikling av støttemateriell og annet. Kompetanseteamet skal også tilby direkte veiledning i barnehagene, på forespørsel fra styrer og i tråd med kommunens flytskjema. Systemperspektivet skal vektlegges i alle oppdrag.

Organisering og samarbeid

Ansatte i kompetanseteamet skal samlet inneha bred kunnskap og erfaring knyttet til barnehagefaglig kompetanse- og kvalitetsutvikling, veiledning og formidling.

Kompetanseteam barnehage skal samarbeide med det øvrige støttesystemet rundt barnehagene, for å sikre samordning av tjenester. Gjennom nært samarbeid med aktuelle samarbeidsparter i skolesektor, skal det tas sikte på felles mål og helhetlig forståelse i kompetansesatsingen for kommunens barnehager og skoler.

Relevante dokumenter - Barnehage

Kompetanseteam barnehage