I tillegg til ny fotballstadion med plass til 8 000 tilskuere, skal det bygges tennishall, skatepark og et område for uorganisert aktivitet.

Nadderud idrettspark alternativ 2C

Eliteseriespill på Nadderud stadion har i nesten ti år vært spilt på dispensasjon fra Norges Fotballforbund (NFF). Det er derfor behov for å tilfredsstille NFF sine krav med en ny stadion og samtidig opprusting av Nadderud idrettspark.

Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Nadderud idrettspark – ny stadion, plan ID 2018003, har vært på høring og til offentlig ettersyn i to alternativer, jf plan- og bygningsloven § 12-10.

  • Alternativ 2A, med langsiden mot Gamle Ringeriksvei og idrettsrelaterte arealer lagt inn i tribunebyggene, plankart dokument 4947503 og bestemmelser dokument 4949256.
  • Alternativ 2C, med langsiden av stadion mot Gamle Ringeriksvei, men med arealer for næring, forretning og offentlig og privat tjenesteyting innarbeidet i den ene tribunesiden, plankart dokument 4947471 og bestemmelser dokument 4949257.

Høringsperioden var 6. juli–15. september 2020.

Begge forslagene legger opp til etablering av nytt stadion med 8 000 tilskuerplasser, alle under tak, og med tribuner på alle fire sider. Stadion plasseres med langsiden mot Gamle Ringeriksvei. Forslagene inneholder også to kunstgressbaner, tennishall med fire innendørsbaner og en utendørstennisbane, samt ny skate- og aktivitetspark sentralt i idrettsparken.

Dagens kamparena flyttes litt nordover og får kunstgress, slik at banen kan brukes til kamper mens nytt stadion blir bygget. Den såkalte «Tobbebanen» foran Nadderud idrettshall beholdes som i dag.

Bærum kommune har basert på overnevnte vedtak, utredet nytt alternativ for etablering av stadion på eksisterende lokasjon.  Saken behandles endelig av hovedutvalg for miljø, idrett og kultur (MIK) 23. september 2021. Behandling i formannskapet og kommunestyret er planlagt henholdsvis 20. og 27. oktober. Les saksdokumenter her.

Nadderud idrettspark skal ligge her

Sykkel og gange

Det er viktig med enkle og trygge muligheter for sykkel og gange til og gjennom idrettsparken, spesielt for barn og unge. De to alternativene løser dette på litt ulik måte, men begge har en gjennomgående turvei langs nordvestsiden av idrettsparken, som kan brukes uforstyrret også når det pågår kamper eller arrangementer.

I tråd med Bærum kommunes sykkelstrategi planlegges rundt 400 nye sykkelparkeringsplasser. I tillegg skal det etableres opptil 1 600 permanente og midlertidige sykkelparkeringsplasser ved større arrangementer.

Omlegging av overvannsledninger medfører at dagens skatepark foran Bekkestua arena må flyttes til området mellom de to fremtidige treningsbanene. Ny skate- og aktivitetspark vil kunne bli dobbelt så stor som dagens og bli et bedre tilbud til skatere og andre uorganiserte aktiviteter enn dagens anlegg.

Uorganisert aktivitet

Det er viktig at den uorganiserte aktiviteten i grønne omgivelser kan fortsette i idrettsparken. Gressarealer uten annet enn eventuelt små faste innretninger i ytterkant, for eksempel tuftepark, benker og lekeapparater, skal opprettholdes og styrkes.

Det skal lages en næringsanalyse som gir oppdatert vurdering av markedet for næringsarealer i Bærum etter korona-pandemien. Nadderud stadion må tilføre området ny virksomhet og ikke svekke handelen på Bekkestua. Derfor vil det ikke åpnes for detaljhandel på Nadderud.

Til andregangsbehandlingen skal det utarbeides et alternativ som legger til rette for to utendørs tennisbaner, i tillegg til tennishallen med fire baner.

Her kan du lese en presentasjon av planene for Nadderud idrettspark (pdf)

Se høringsdokumentene for Nadderud her 

Meld deg på kommunens nyhetsbrev for å få informasjon om hva som skjer på Bekkestua.

Bekkestua