Illustrasjon av gate Bekkestua øst

Bekkestua sentrum skal utvides og tilby et attraktivt bymiljø der myke trafikanter blir prioritert. I anleggsperioden vil det bli ulemper og omkjøringer.

Prosjektet skal etablere nye, bredere fortau langs fasadene på begge sider av Gamle Ringeriksvei og reetablere dagens gate med nytt gatevarmeanlegg. Gaten utformes som en sykkelprioritert gate, der bilene kjører på syklistenes premisser. I Bekkestuveien skal det bygges fortau langs de nye boligblokkene i Bekkestua Have. Prosjektet omfatter Gamle Ringeriksvei på strekningen mellom rundkjøringen i Jens Rings vei og krysset med Bekkestuveien, samt Bekkestuveien opp til starten av Kleivveien.

Skaaret Landskap AS er entreprenør for anleggsarbeidene. Vi begynte å grave i september 2023 (fase 1). Gravearbeidene for totalt fem faser er planlagt å pågå fram til jul 2024. Deretter vil ferdigstillelsesarbeider pågå frem til juni 2025.

Arbeidene er delt inn i fem faser

Arbeidene er delt inn i geografisk avgrensede faser for å ivareta fremkommelighet for biltrafikk i anleggsperioden. Sikkerheten til gående og syklende er viktig. Midlertidig gang- og sykkeltrasé vil bli skiltet.

Fase 3

Fase 3 består i hovedsak av følgende område i Gamle Ringeriksvei:

KArt som viser fase 3 i Bekkestua øst-prosjektet

Anleggsperioden i denne fasen er planlagt fra mai til oktober 2024. Funn av høyspent og lavspentkabler, samt tele og fiberkabler på et annet sted enn forutsatt, gjør at anleggsperioden vil bli lenger enn først planlagt. Arbeid i krysset Gamle Ringeriksvei og Frøytunveien er planlagt ferdig i august 2024, mens arbeidene i Gamle Ringeriksvei på strekningen mellom Kleivvein og Frøytunveien vil pågå frem til oktober 2024.

Anleggsarbeidene innebærer at Gamle Ringeriksvei stenges for gjennomkjøring. Musikantbroen er åpen for trafikk.

Alle parkeringshus er åpne.

Midlertidig gang- og sykkeltrasé vil bli skiltet.

Fase 2

Fase 2 består i hovedsak av følgende område av Bekkestuveien og Gamle Ringeriksvei:

Kart som viser fase 2 av prosjektet Bekkestua øst

Anleggsperioden i denne fasen er planlagt til desember 2023-mai 2024.

Bekkestuveien og Gamle Ringeriksvei er stengt for gjennomkjøring i anleggsperioden. Beboere og kunder som benytter parkeringshuset under Bekkestuveien 31-33 / Vinmonopolet, og øvrige beboere i Bekkestuveien må kjøre nordover på Bekkestuveien til Egne Hjems vei.

Musikantbroen er stengt for biltrafikk.

Bekkestuveien og Gamle Ringeriksvei vil være åpen for gående og syklende i hele anleggsperioden.

Fase 1

Fase 1 består i hovedsak av følgende område i Bekkestuveien:

Kart som viser fase 1 av prosjektet

Anleggsperioden i denne fasen er planlagt til 18. september-november 2023.

Bekkestuveien vil være stengt for gjennomkjøring i anleggsperioden. Beboere i Bekkestuveien med avkjørsel til anleggsområdet vil bli ivaretatt og ha løpende dialog med entreprenør. Beboere og kunder som benytter parkeringshuset under Bekkestuveien 31-33 / Vinmonopolet må kjøre via Gamle Ringeriksvei og Jens Rings vei. Øvrige beboere i Bekkestuveien bes kjøre nordover på Bekkestuveien, til Egnehjems vei.

Bekkestuveien vil være åpen for gående og syklende i hele anleggsperioden.

Mer informasjon om de kommende fasene kommer nærmere anleggsstart av den enkelte fase.

Meld deg på kommunens nyhetsbrev for å få informasjon om hva som skjer på Bekkestua.

KArt som viser alle fem fasene i prosjektet

Hva skal vi gjøre?

Som en fortsettelse av premissene som ble lagt i reguleringsplanen som ble vedtatt i 2021, skal prosjektet videreføres med målsetning om å oppnå tre hovedmål:

  1. Skape et attraktivt bymiljø med prioritering av myke trafikanter
  2. Sikre areal til blågrønn struktur (overvannshåndtering som ressurs i byrom)
  3. Etablere et sammenhengende sentrum på Bekkestua med helhetlig og bevisst materialbruk (videføring og forsterking av eksisterende sentrumsområde)

Etter hvert som Bekkestua Have ferdigstiller sine fasader på enkeltbygg, skal Bærum kommune følge på og utføre anleggsarbeidene med å etablere nye, bredere fortau langs fasadene på begge sider og reetablere dagens gate med nytt gatevarmeanlegg. Gaten utformes som en sykkelprioritert gate, der bilene kjører på syklistenes premisser.

Fortauene skal få høyverdige granittbelegg, gatevarme og regnbed med gatetrær. Samtidig skal utbyggeren av Bekkestua Have bygge tre torg som knyttes sømløst til fortauet langs boligprosjektet. Den tekniske infrastrukturen i bakken reetableres i kanaler og trekkerør for å begrense behov for oppgraving på et senere tidspunkt.

Informasjonsmøte

Bærum kommune og Skaaret Landskap AS inviterte til åpent informasjonsmøte om anleggsarbeidene, 24. august 2023.

Presentasjon fra informasjonsmøte 24. august 2023 (pdf)

Referat fra informasjonsmøte 24. august 2023 (pdf)

Prosjektet har etablert faste møteserier med henholdsvis vellene og næringsdrivende/handelsstanden på Bekkestua.

Politisk behandling

Sak for Bekkestua sentrum øst med beslutning om gjennomføring og fastsetting av kostnadsramme BP3 ble behandlet i formannskapet 16. november 2022.

Les den politiske saken her.

Tidligere informasjonsmøte

Presentasjon fra informasjonsmøte 25. august 2022 (pdf)

Referat fra informasjonsmøte 25. august 2022 (pdf)

Relaterte prosjekter Bekkestua

Kontaktpersoner