Bærum kommune skal forlenge Bekkestua sentrum og skape et attraktivt bymiljø med prioritering av myke trafikanter.

Prosjektet skal legge til rette for bymessig utvikling av Bekkestua sentrum øst, med fokus på høy estetisk kvalitet, lang holdbarhet og driftssikre løsninger. Prosjektet skal også ha fokus på grensesnittet mot tilgrensende prosjekter, spesielt mot utbygger av Bekkestua Have, et prosjekt som pågår parallelt.

Hva skal vi gjøre?

Som en fortsettelse av premissene som ble lagt reguleringsplanen som ble vedtatt i 2021, skal prosjektet videreføres med målsetning om å oppnå tre hovedmål:

  1. Skape et attraktivt bymiljø med prioritering av myke trafikanter
  2. Sikre areal til blågrønn struktur (overvannshåndtering som ressurs i byrom)
  3. Etablere et sammenhengende sentrum på Bekkestua med helhetlig og bevisst materialbruk (videføring og forsterking av eksisterende sentrumsområde)

Etterhvert som Bekkestua Have ferdigstiller sine fasader, skal Bærum kommune starte anleggsarbeidene med å etablere nye, bredere fortau langs fasadene på begge sider og reetablere dagens gate med nytt gatevarmeanlegg. Gaten utformes som en sykkelprioritert gate, der bilene kjører på syklistenes premisser.

Fortauene skal få høyverdige granittbelegg, gatevarme og regnbed med gatetrær. Samtidig skal utbyggeren av Bekkestua Have bygge tre torg som knyttes sømløst til fortauet langs boligprosjektet. Den tekniske infrastrukturen i bakken reetableres i kanaler og trekkerør for å begrense behov for oppgraving på et senere tidspunkt.

Illustrasjon av gate Bekkestua øst

Hvor gjør vi det?

Prosjektet omfatter Gamle Ringeriksvei på strekningen mellom rundkjøringen i Jens Rings vei og krysset med Bekkestuveien, samt Bekkestuveien opp til starten av Kleivveien.

Bekkestua sentrum øst kart

Når starter arbeidene?

Prosjektet starter på utarbeidelse av byggetegninger sommeren 2022. Det legges opp til byggestart sommer/høst 2023.

Åpent informasjonsmøte 25. august 2022

Velkommen til informasjonsmøte om planene for Bekkestua sentrum øst, 25. august kl. 19 på Bekkestua bibliotek.

Kontaktpersoner