Perspektiver Kleivveien Nord

Planområdet Kleivveien nord legger opp til et bilfritt område med til sammen 215 leiligheter i blokker på 3–5 etasjer.

Kleivveien nord er et byggeområde på til sammen på ca. 17.5 daa. Det grenser mot Gamle Ringeriksvei i sør, Bekkestuveien og eksisterende villabebyggelse mot nord, og gang- og sykkelveien over tunnelåpningen til Jens Ringsvei, retning Stabekk skole og Ringstabekk, mot øst.

Planen for området legger opp til et bilfritt område med til sammen 215 leiligheter i blokker på 3–5 etasjer med en gjennomsnittlig størrelse på ca. 80 kvm, omtrent likt fordelt på 2, 3 og 4 roms (og større) leiligheter.

Planen ble vedtatt i kommunestyret 28. april 2021.

Les den politiske saken her.

Bærum kommune har inngått utbyggingsavtale med Kleivveien Utbygging AS om gjennomføring av reguleringsplan for Kleivveien Nord. Les mer her.

Bakgrunn

Bebyggelsen danner to felles tun, et større og et mindre, på henholdsvis vest- og østsiden av Kleivveien. Tunet på vestsiden av Kleivveien opparbeides som en allment tilgjengelig park med forbindelser til Bekkestua sentrum og T-banestasjon og til de nye torgene/plassrommene langs Gamle Ringeriksvei.

Bebyggelsen i Kleivveien 5 blir liggende i denne parken med funksjon som felleshus for beboerne, alternativt med utadrettede funksjoner for beboere og besøkende. I Gamle Ringeriksvei, vest for Kleivveien, og i den nedre del av Bekkestuveien, kommer det forretninger og annen publikumsrettet virksomhet med inngang til den enkelte virksomhet direkte fra fortauet i første etasje. Forretningsarealet utgjør totalt i overkant av 1 000 m².

Kleivveien perspektiver Kleivveien fasader A og B Kleivveien fasader C og D Kleivveien fasader Kleivveien 5

 

Se øvrige dokumenter for Kleivveien nord

Relevante prosjekter Bekkestua