Takplan av Kleivveien Nord - Skissetegning

Planområdet Kleivveien nord legger opp til et bilfritt område med til sammen 215 leiligheter i blokker på 3–5 etasjer.

Kleivveien nord er et byggeområde på til sammen på ca. 17.5 daa. Det grenser mot Gamle Ringeriksvei i sør, Bekkestuveien og eksisterende villabebyggelse mot nord, og gang- og sykkelveien over tunnelåpningen til Jens Ringsvei, retning Stabekk skole og Ringstabekk, mot øst.

Planen for området legger opp til et bilfritt område med til sammen 215 leiligheter i blokker på 3–5 etasjer med en gjennomsnittlig størrelse på ca. 80 kvm, omtrent likt fordelt på 2, 3 og 4 roms (og større) leiligheter.

Planen ble vedtatt i kommunestyret 28. april 2021.

Les den politiske saken her.

Bakgrunn

Bebyggelsen danner to felles tun, et større og et mindre, på henholdsvis vest- og østsiden av Kleivveien. Tunet på vestsiden av Kleivveien opparbeides som en allment tilgjengelig park med forbindelser til Bekkestua sentrum og T-banestasjon og til de nye torgene/plassrommene langs Gamle Ringeriksvei.

Bebyggelsen i Kleivveien 5 blir liggende i denne parken med funksjon som felleshus for beboerne, alternativt med utadrettede funksjoner for beboere og besøkende. I Gamle Ringeriksvei, vest for Kleivveien, og i den nedre del av Bekkestuveien, kommer det forretninger og annen publikumsrettet virksomhet med inngang til den enkelte virksomhet direkte fra fortauet i første etasje. Forretningsarealet utgjør totalt i overkant av 1 000 m².

Kleivveien perspektiver Kleivveien fasader A og B Kleivveien fasader C og D Kleivveien fasader Kleivveien 5

 

Se øvrige dokumenter for Kleivveien nord

Bekkestua