Takplan av Kleivveien Nord - Skissetegning

Planområdet Kleivveien nord legger opp til et bilfritt område med til sammen ca. 230 leiligheter i blokker på 3–5 etasjer.

Kleivveien nord er et byggeområde på til sammen på ca. 17.5 daa. Det grenser mot Gamle Ringeriksvei i sør, Bekkestuveien og eksisterende villabebyggelse mot nord, og gang- og sykkelveien over tunnelåpningen til Jens Ringsvei, retning Stabekk skole og Ringstabekk, mot øst.

Planen for området legger opp til et bilfritt område med til sammen ca. 230 leiligheter i blokker på 3–5 etasjer med en gjennomsnittlig størrelse på ca. 80 kvm, omtrent likt fordelt på 2, 3 og 4 roms (og større) leiligheter.

Bakgrunn

Bebyggelsen danner to felles tun, et større og et mindre, på henholdsvis vest- og østsiden av Kleivveien. Tunet på vestsiden av Kleivveien opparbeides som en allment tilgjengelig park med forbindelser til Bekkestua sentrum og T-banestasjon og til de nye torgene/plassrommene langs Gamle Ringeriksvei.

Bebyggelsen i Kleivveien 5 blir liggende i denne parken med funksjon som felleshus for beboerne, alternativt med utadrettede funksjoner for beboere og besøkende. I Gamle Ringeriksvei, vest for Kleivveien, og i den nedre del av Bekkestuveien, kommer det forretninger og annen publikumsrettet virksomhet med inngang til den enkelte virksomhet direkte fra fortauet i første etasje. Forretningsarealet utgjør totalt i overkant av 1 000 m².

Planforslaget er utarbeidet av Bærum kommune ved regulering i samarbeid med utbyggerne Kleivveien as (Profier as og AF gruppen) og deres konsulenter A-lab, Make Arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter. Forslaget fremmes som en områderegulering. Områdereguleringen er detaljert utformet. Dette innebærer at bebyggelsen kan rammesøkes på grunnlag av vedtatt områderegulering.

Kleivveien perspektiver Kleivveien fasader A og B Kleivveien fasader C og D Kleivveien fasader Kleivveien 5

Hva er planutvalgets vedtak 10. desember 2020

Forslag til områderegulering for Kleivveien nord, planID 2016032, som vist på plankart dokument 5166266 og i bestemmelser dokument 5181847, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende endringer og tillegg:

  • Alternativt forslag til områderegulering for Kleivveien nord, med B2 i redusert fotavtrykk beholdes med tilhørende alternative dokumenter i saken, vedtas sendt på ny begrenset høring, jf. plan- og bygningsloven § 12-10
  • §4.6 endres til: "15-20% av leilighetene skal være studioleiligheter i størrelsesorden 25-50 kvm".

Det betyr at saken sendes på en ny, begrenset høring, fordi bygg B2 er tatt inn i planen igjen.

Hensikten med planen

Planforslaget innebærer utvidelse av Bekkestua sentrum mot øst fram til Kleivveien. Bebyggelsen er plassert og utformet for å skape liv på gateplan. Det etableres små plasser/torg mellom bygningskroppene ved Kleivveien, Frøytunveien og i krysset Bekkestuveien / Gamle Ringeriksvei. Små butikker og serveringssteder med inngang til den enkelte virksomhet fra fortauet vil skape aktivitet og byliv. Det samme gir innganger til leilighetene i etasjene over.

For å muliggjøre etablering av et internt bilfritt grøntområde, bevaring av bebyggelsen i Kleivveien 5 og skjerming av uteområder og bebyggelse fra støybelastningen fra biltrafikken i Jens Rings vei og på Gamle Ringeriksvei retning Stabekk er bebyggelsen organisert i en ringform. Ringen brytes av åpninger og smett mellom bygningskroppene. Disse gir fysisk og visuell forbindelse til Bekkestua og målpunkter og sammenhenger utenfor planområdet.

Det er lagt vekt på at det felles uteoppholdsarealet, ved Kleivveien 5, skal utformes slik at det blir attraktivt for allmenhetens ferdsel og opphold uten at dette blir til sjenanse for beboerne. Samtidig er bebyggelsens høyder avtrappet for å gi de interne grøntområdene gode sol og lysforhold.

Kleivveien blir stengt for bilkjøring. Dette innebærer at trafikken til og fra eiendommene langsmed Bekkestuveien, som i dag benytter Kleivveien, blir henvist til Bekkestuveien / Ringstabekkveien. Trafikksikkerheten i Bekkestuveien blir ivaretatt ved at det etableres fortau på østsiden fram til Kleivveien. All parkering skjer i garasjekjeller under området. For å begrense trafikken i Gamle Ringeriksvei gjennom Bekkestua er all innkjøring til p-kjeller lagt så nær hovedvei, det vil si krysset med Jens Rings vei, som mulig.

Si din mening

Planutvalget vedtok 10. desember 2020 at forslag til offentlig reguleringsplan, områderegulering, for Kleivveien nord, planID 2016032, sendes på ny, begrenset høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Høringsperioden er 21. desember – 7. februar 2021.

Se dokumentene som er til høring

Se dokumentene som ble lagt frem i planutvalget 

Se øvrige dokumenter for Kleivveien nord

Bekkestua