Takplan av Kleivveien Nord - Skissetegning

Planområdet Kleivveien nord legger opp til et bilfritt område med til sammen 215 leiligheter i blokker på 3–5 etasjer.

Kleivveien nord er et byggeområde på til sammen på ca. 17.5 daa. Det grenser mot Gamle Ringeriksvei i sør, Bekkestuveien og eksisterende villabebyggelse mot nord, og gang- og sykkelveien over tunnelåpningen til Jens Ringsvei, retning Stabekk skole og Ringstabekk, mot øst.

Planen for området legger opp til et bilfritt område med til sammen 215 leiligheter i blokker på 3–5 etasjer med en gjennomsnittlig størrelse på ca. 80 kvm, omtrent likt fordelt på 2, 3 og 4 roms (og større) leiligheter.

Planen ble vedtatt i kommunestyret 28. april 2021.

Les den politiske saken her.

Bakgrunn

Bebyggelsen danner to felles tun, et større og et mindre, på henholdsvis vest- og østsiden av Kleivveien. Tunet på vestsiden av Kleivveien opparbeides som en allment tilgjengelig park med forbindelser til Bekkestua sentrum og T-banestasjon og til de nye torgene/plassrommene langs Gamle Ringeriksvei.

Bebyggelsen i Kleivveien 5 blir liggende i denne parken med funksjon som felleshus for beboerne, alternativt med utadrettede funksjoner for beboere og besøkende. I Gamle Ringeriksvei, vest for Kleivveien, og i den nedre del av Bekkestuveien, kommer det forretninger og annen publikumsrettet virksomhet med inngang til den enkelte virksomhet direkte fra fortauet i første etasje. Forretningsarealet utgjør totalt i overkant av 1 000 m².

Planforslaget er utarbeidet av Bærum kommune ved regulering i samarbeid med utbyggerne Kleivveien as (Profier as og AF gruppen) og deres konsulenter A-lab, Make Arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter. Forslaget fremmes som en områderegulering. Områdereguleringen er detaljert utformet. Dette innebærer at bebyggelsen kan rammesøkes på grunnlag av vedtatt områderegulering.

Kleivveien perspektiver Kleivveien fasader A og B Kleivveien fasader C og D Kleivveien fasader Kleivveien 5

Hensikten med planen

Planforslaget innebærer utvidelse av Bekkestua sentrum mot øst fram til Kleivveien. Bebyggelsen er plassert og utformet for å skape liv på gateplan. Det etableres små plasser/torg mellom bygningskroppene ved Kleivveien, Frøytunveien og i krysset Bekkestuveien / Gamle Ringeriksvei. Små butikker og serveringssteder med inngang til den enkelte virksomhet fra fortauet vil skape aktivitet og byliv. Det samme gir innganger til leilighetene i etasjene over.

For å muliggjøre etablering av et internt bilfritt grøntområde, bevaring av bebyggelsen i Kleivveien 5 og skjerming av uteområder og bebyggelse fra støybelastningen fra biltrafikken i Jens Rings vei og på Gamle Ringeriksvei retning Stabekk er bebyggelsen organisert i en ringform. Ringen brytes av åpninger og smett mellom bygningskroppene. Disse gir fysisk og visuell forbindelse til Bekkestua og målpunkter og sammenhenger utenfor planområdet.

Det er lagt vekt på at det felles uteoppholdsarealet, ved Kleivveien 5, skal utformes slik at det blir attraktivt for allmenhetens ferdsel og opphold uten at dette blir til sjenanse for beboerne. Samtidig er bebyggelsens høyder avtrappet for å gi de interne grøntområdene gode sol og lysforhold.

Kleivveien blir stengt for bilkjøring. Dette innebærer at trafikken til og fra eiendommene langsmed Bekkestuveien, som i dag benytter Kleivveien, blir henvist til Bekkestuveien / Ringstabekkveien. Trafikksikkerheten i Bekkestuveien blir ivaretatt ved at det etableres fortau på østsiden fram til Kleivveien. All parkering skjer i garasjekjeller under området. For å begrense trafikken i Gamle Ringeriksvei gjennom Bekkestua er all innkjøring til p-kjeller lagt så nær hovedvei, det vil si krysset med Jens Rings vei, som mulig.

Se øvrige dokumenter for Kleivveien nord

Bekkestua