Bekkestua nord - detaljbilder av Signaturtorget

Nå ferdigstilles Bekkestua nord. Resultatet er en tydelig by identitet med nye grøntområder, torg og flere møteplasser.

Åpning av Bekkestua nord

Åpning av Bekkestua nord ble markert 2. november 2023.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog klipper en rød snor
Swing it spiller musikk ved åpningen av Bekkestua nord
Gruppebilde av involverte i prosjektet Bekkestua nord

Meld deg på kommunens nyhetsbrev for å få informasjon om hva som skjer på Bekkestua.

Hvor ligger Bekkestua nord?

Bekkestua nord omfatter området på begge sider av veiene Gamle Ringeriksvei fra Presterud allé/gård i vest, opp Nadderudveien, og Jens Rings vei øst til Bærumsveien.

Hva har Bærum kommune gjort i dette området?

Bærum kommune har arbeidet med å skape en by tilpasset gatenett og torg med urbane kvaliteter og høy kvalitet, altså det offentlige rom. Bærum kommune har prioritert gode løsninger for hvordan folk skal ferdes på veier og fortau, samt møteplasser og steder for rekreasjon for folk som bor og ferdes i området.

Det er viktig med gode løsninger for myke trafikanter og gang- og sykkelforbindelser. Samtidig skal kravene til trafikkavvikling og busstrafikk ivaretas.

For å minimalisere fremtidig gravebehov og effektivisere driften, er teknisk infrastruktur samlet i kulverter i gater og torg. Varmen til snøsmelteanlegg under bakken blir forsynt fra miljøvennlige energikilder.

Her kan du lese mer om kommunens utbyggingsprosjekter på Bekkestua nord.

Relaterte prosjekter Bekkestua