Signaturtorget, Bekkestua nord

Det blir omfattende utbygginger i noen år fremover på Bekkestua nord. Resultatet blir en tydelig byidentitet med nye grøntområder, torg og flere møteplasser.

Hva skjer?

Fremdrift og planlagt ferdigstillelse

  • Fortau i Gamle Ringeriksvei, begge sider ventes å være ferdig rundt august 2022.
  • Fortau i Jens Rings vei, Coop-siden, ferdigstilles trolig i løpet av senhøsten 2022.
  • Krysset Nadderudveien og Gamle Ringeriksvei forventes ferdig senhøsten 2022.
  • Signaturtorget og deler av fortauet utenfor Rema 1000 ved Nadderudveien forventes ferdig vår eller sommer 2023.
  • Beplanting på samtlige fortau skjer våren 2023.

Fremdriften er  avhengig av værforholdene utover høsten.

Parkeringsplassen bak biblioteket på Bekkestua er stengt

I forbindelse med de omfattende utbyggingsarbeidene som pågår på Bekkestua, skal det etableres en midlertidig bilvei over parkeringsplassen bak Bærum bibliotek Bekkestua. Dette medfører at parkeringsplassen vil være stengt gjennom hele perioden. Etter planen skal parkeringsplassen igjen være tilgjengelig fra november 2022. Vi beklager ulempene dette vil medføre og vil vi oppfordre bibliotekets publikum til å reise kollektivt eller finne andre parkeringsmuligheter på Bekkestua.

Meld deg på kommunens nyhetsbrev for å få informasjon om hva som skjer på Bekkestua.

Hvor ligger Bekkestua nord?

Bekkestua nord omfatter området på begge sider av veiene Gamle Ringeriksvei fra Presterud allé/gård i vest, opp Nadderudveien, og Jens Rings vei øst til Bærumsveien.

Hva skal Bærum kommune gjøre i dette området?

Bærum kommune arbeider med å skape et bytilpasset gatenett og torg med urbane kvaliteter og høy kvalitet, altså det offentlige rom. Bærum kommune skal lage gode løsninger for hvordan folk skal ferdes på veier og fortau, samt møteplasser og steder for rekreasjon for folk som bor og ferdes i området.

Det er viktig med gode løsninger for myke trafikanter og gang- og sykkelforbindelser. Samtidig skal kravene til trafikkavvikling og busstrafikk ivaretas.

For å minimalisere fremtidig gravebehov og effektivisere driften, samles teknisk infrastruktur i kulverter i gater og torg. Det arbeides for at gatevarme blir forsynt fra miljøvennlige energikilder.

Den kommunale delen av anleggsarbeidene startet høsten 2019. Første fase vil i hovedsak omfatte bygging av tekniske anlegg i bakken, som innebærer mye gravearbeider. I 2020 ble veiene i området bli bygget om til gater. I 2021 begynte kommunen arbeidene med to torg - Bibliotektorget og Signaturtorget.

Fremdriften i anleggsarbeidene vil tilpasses de private utbyggingsprosjektene.

De private utbyggingsprosjektene i Nadderudveien 1, Gml. Ringeriksvei 47 og Meglergården startet i 2019. Byggearbeidene er forventet å ta cirka tre år.

Her kan du lese mer om kommunens utbyggingsprosjekter på Bekkestua nord.

Hvordan blir trafikkavviklingen i anleggsfasen?

Det er lagt grundige planer for trafikkavviklingen i anleggsperioden. Trafikken vil likevel bli negativt påvirket av anleggsaktiviteten. I perioder vil sannsynligvis enkelte bussruter måtte legges om.

Nedenfor finner du kart over gangforbindelser i anleggsperioden.

Bekkestua nord Gangforbindelser

Når er Bekkestua nord ferdig?

De kommunale anleggsarbeidene startet høsten 2019. Det blir lagt opp til tett integrasjon mellom private og kommunale prosjekt. Privat utbygger for Nadderudveien 1, og for Gamle Ringeriksvei 47 og Meglergården har startet.

Sluttføring av Bekkestua nord vil ta cirka tre år. Riving og bygging av nytt Coop-bygg vil skje i påfølgende år. Det er i dag ingen planer for ombygging av brannstasjonen og biblioteket.

Bekkestua