Bekkestua nord - Signaturtorget

Det pågår omfattende utbygginger på Bekkestua nord. Resultatet blir en tydelig by identitet med nye grøntområder, torg og flere møteplasser.

Hva skjer?

Veilysmaster vil bli montert i uke 39. Det vil ikke være lys fra når mastene blir tatt ned 26. september til nye master er montert og koblet til.

Arbeidene innebærer stenging av følgende veier:

  • Jens Rings vei og krysset Jens Rings vei og Nadderudveien: onsdag 27. september natt til torsdag 28. september, kl. 21.00-05.00.
  • Krysset Nadderudveien og Gamle Ringeriksvei og i Gamle Ringeriksvei: torsdag 28. september natt til fredag 29. september, kl. 21.00-05.00.

Det vil kunne bli noen master som ikke entreprenør rekker å montere armaturer på, det vil da gjøres i uke 40. Veiene vil ikke bli stengt på dagtid, men det vil bli innsnevret til ett kjørefelt og lysregulering/manuell dirigering vil bli benyttet.

Uke 39 starter siste granittarbeid opp, langs fasaden på Rema 1000. Arbeidet er ferdig i løpet av 9. oktober.

Asfaltering av asfaltslitelag på fortau utføres 4.-5. oktober. Det gjelder:

  • Presterud Alle til Volten
  • Villa P til Presterud Gård
  • Utenfor innkjøring til Nadderudveien 4
  • Ved strømtilførselstrafo til Signaturgården
  • Skjøtegrop for høyspentkabel i Fagertunveien
  • Innkjøring Presterud Alle

I løpet av september vil det pågå arbeider med veilysmaster i «Rema 1000-veien» i løpet av 1-2 dager. Dette arbeidet medfører at det vil bli innsnevret til ett kjørefelt.

Fremdrift og ferdigstillelse

Prosjekt på Bekkestua nord har dessverre vært preget av store forsinkelser. Dette skyldes blant annet utfordrende koordinering av fremdrift mellom private utbyggere og kommunen, stor trafikk gjennom anleggsområdet og kompliserte arbeidsforhold.

Meld deg på kommunens nyhetsbrev for å få informasjon om hva som skjer på Bekkestua.

Hvor ligger Bekkestua nord?

Bekkestua nord omfatter området på begge sider av veiene Gamle Ringeriksvei fra Presterud allé/gård i vest, opp Nadderudveien, og Jens Rings vei øst til Bærumsveien.

Hva skal Bærum kommune gjøre i dette området?

Bærum kommune arbeider med å skape en by tilpasset gatenett og torg med urbane kvaliteter og høy kvalitet, altså det offentlige rom. Bærum kommune skal lage gode løsninger for hvordan folk skal ferdes på veier og fortau, samt møteplasser og steder for rekreasjon for folk som bor og ferdes i området.

Det er viktig med gode løsninger for myke trafikanter og gang- og sykkelforbindelser. Samtidig skal kravene til trafikkavvikling og busstrafikk ivaretas.

For å minimalisere fremtidig gravebehov og effektivisere driften, samles teknisk infrastruktur i kulverter i gater og torg. Det arbeides for at gatevarme blir forsynt fra miljøvennlige energikilder.

Den kommunale delen av anleggsarbeidene startet høsten 2019. Første fase vil i hovedsak omfatte bygging av tekniske anlegg i bakken, som innebærer mye gravearbeider. I 2020 ble veiene i området bli bygget om til gater. I 2021 begynte kommunen arbeidene med to torg - Bibliotektorget og Signaturtorget.

Fremdriften i anleggsarbeidene vil tilpasses de private utbyggingsprosjektene.

De private utbyggingsprosjektene i Nadderudveien 1, Gamle Ringeriksvei 47 og Meglergården startet i 2019.

Her kan du lese mer om kommunens utbyggingsprosjekter på Bekkestua nord.

Hvordan blir trafikkavviklingen i anleggsfasen?

Det er lagt grundige planer for trafikkavviklingen i anleggsperioden. Trafikken vil likevel bli negativt påvirket av anleggsaktiviteten. I perioder vil sannsynligvis enkelte bussruter måtte legges om.

Nedenfor finner du kart over gangforbindelser, gjeldende fra september 2022.

Bekkestua nord Gangforbindelser

Relaterte prosjekter Bekkestua