Signaturtorget, Bekkestua nord

Det blir omfattende utbygginger i noen år fremover på Bekkestua nord. Resultatet blir en tydelig byidentitet med nye grøntområder, torg og flere møteplasser.

Hva skjer?

Parkeringsplassen bak biblioteket på Bekkestua er stengt

I forbindelse med de omfattende utbyggingsarbeidene som pågår på Bekkestua, skal det etableres en midlertidig bilvei over parkeringsplassen bak Bærum bibliotek Bekkestua. Dette medfører at parkeringsplassen vil være stengt gjennom hele perioden. Etter planen skal parkeringsplassen igjen være tilgjengelig fra november 2022. Vi beklager ulempene dette vil medføre og vil vi oppfordre bibliotekets publikum til å reise kollektivt eller finne andre parkeringsmuligheter på Bekkestua.

Nytt fortau Gamle Ringeriksvei

Arbeidene med å bygge nytt fortau langs Gamle Ringeriksvei mellom Meglergården og biblioteket har startet. Fortau på bibliotek-siden bygges først og fortau på motsatt side bygges til våren.

Gang- og sykkelvei Presterud Gård

Gang- og sykkelvei mot Presterud Gård vil ferdigstilles i en slik grad at kun siste asfaltlag skal legges til våren 2022. All gangtrafikk er flyttet fra Volten og over til Presterud Gård. Dette blir et permanent fortau gjennom prosjektet.

Dagens fortau langs Volten vil så bli stengt for gående og syklende, inntil dette fortauet er ferdig bygget. Det forventes at fortauet langs Volten ferdigstilles tidlig vår 2022.

Meld deg på kommunens nyhetsbrev for å få informasjon om hva som skjer på Bekkestua.

Hvor ligger Bekkestua nord?

Bekkestua nord omfatter området på begge sider av veiene Gamle Ringeriksvei fra Presterud allé/gård i vest, opp Nadderudveien, og Jens Rings vei øst til Bærumsveien.

Hva skal Bærum kommune gjøre i dette området?

Bærum kommune arbeider med å skape et bytilpasset gatenett og torg med urbane kvaliteter og høy kvalitet, altså det offentlige rom. Bærum kommune skal lage gode løsninger for hvordan folk skal ferdes på veier og fortau, samt møteplasser og steder for rekreasjon for folk som bor og ferdes i området.

Det er viktig med gode løsninger for myke trafikanter og gang- og sykkelforbindelser. Samtidig skal kravene til trafikkavvikling og busstrafikk ivaretas.

For å minimalisere fremtidig gravebehov og effektivisere driften, samles teknisk infrastruktur i kulverter i gater og torg. Det arbeides for at gatevarme blir forsynt fra miljøvennlige energikilder.

Den kommunale delen av anleggsarbeidene startet høsten 2019. Første fase vil i hovedsak omfatte bygging av tekniske anlegg i bakken, som innebærer mye gravearbeider. I 2020 ble veiene i området bli bygget om til gater. I 2021 vil kommunen anlegge to torg - Bibliotektorget og Signaturtorget.

Fremdriften i anleggsarbeidene vil tilpasses de private utbyggingsprosjektene.

De private utbyggingsprosjektene i Nadderudveien 1, Gml. Ringeriksvei 47 og Meglergården startet i 2019. Byggearbeidene er forventet å ta cirka tre år.

Her kan du lese mer om kommunens utbyggingsprosjekter på Bekkestua nord.

Hvordan blir trafikkavviklingen i anleggsfasen?

Det er lagt grundige planer for trafikkavviklingen i anleggsperioden. Trafikken vil likevel bli negativt påvirket av anleggsaktiviteten. I perioder vil sannsynligvis enkelte bussruter måtte legges om.

Nedenfor finner du kart over gangforbindelser i anleggsperioden (oppdatert november 2020).

Bekkestua nord Gangforbindelser

Når er Bekkestua nord ferdig?

De kommunale anleggsarbeidene startet høsten 2019. Det blir lagt opp til tett integrasjon mellom private og kommunale prosjekt. Privat utbygger for Nadderudveien 1, og for Gamle Ringeriksvei 47 og Meglergården har startet.

Sluttføring av Bekkestua nord vil ta cirka tre år. Riving og bygging av nytt Coop-bygg vil skje i påfølgende år. Det er i dag ingen planer for ombygging av brannstasjonen og biblioteket.

Bekkestua